BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr XXII/208/13 z dnia 6.03.2013 r. w sprawie realizacji Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.

 
 
UCHWAŁA  Nr XXII/ 208  /13
RADY GMINY MAŁDYTY
 
z dnia 6 marca 2013 r.
 
w sprawie realizacji Programu współpracy  Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.
 
 
 
     Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 234 ,poz. 1536  z późn. zm.)  Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:
 
 
  § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Programu współpracy  Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi za rok 2012  stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Małdyty.
 
 
                                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                             Mirosława Rybska    
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
                                                                            
                                                                                                 Zał. do uchwały Rady Gminy
                                                                                                            Małdyty Nr XII/208/13
                                                                                                            z dnia  6  marca 2013 r.
  
SPRAWOZDANIE
    Uchwałą   Nr XI/105/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2011r.  został przyjęty   Program współpracy Gminy  Małdyty z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi   działalność  pożytku publicznego  na rok 2012
 
 1. Podstawowymi  celami   określonymi  w programie było ;
·         Podnoszenie  skuteczności i efektywności  działań  w sferze   zadań publicznych ,
·         Zwiększenie  aktywności  społeczności  lokalnej , wspieranie jej inicjatyw  i działań  oraz  zapewnienie  jak  najlepszych  warunków  działania .
·         Usystematyzowanie  współpracy  pomiędzy  samorządem  Gminy Małdyty a organizacjami  pozarządowymi
2. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy   z organizacjami pozarządowymi  było  prowadzenie  działalności  na terenie Gminy Małdyty  lub na  rzecz jej mieszkańców.
3. Przedmiotem współpracy ,były   przedsięwzięcia  zaliczone do zadań własnych  gminy .
4.  Współpraca opierała się na zasadach ; partnerstwa , pomocniczości , suwerenności , efektywności i uczciwej konkurencji oraz  jawności .
5. Zlecanie zadań do  realizacji w 2012r. odbyło  się w formie  wsparcia  wraz z udzieleniem dotacji  na dofinansowanie  jego realizacji.
Obszary  i priorytetowe cele współpracy  Gminy Małdyty  z organizacjami  pozarządowymi;
Rada Gminy  Małdyty  w swojej uchwale  w sprawie  programu  współpracy    Gminy Małdyty  z organizacjami   pozarządowymi  przyjęła  dwa  priorytetowe  zadania  publiczne.
   Obszar   współpracy został  wyznaczony  po  przeprowadzeniu  konsultacji   - zgodnie  z uchwałą Rady Gminy  Nr IV/11/2011  w sprawie  określenia   szczegółowego   sposobu  konsultowania z radą  działalności pożytku  publicznego ,  organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami  wymienionymi   w art. 3 ust 3 ustawy  o działalności   pożytku  publicznego  i o wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w dziedzinach   dotyczących   działalności   statutowej  tych  organizacji.
 
1)      Podtrzymywanie  i upowszechnianie   tradycji  narodowej , pielęgnowanie polskości  oraz rozwoju świadomości  narodowej, obywatelskiej osób  zagrożonych  wykluczeniem społecznym – 4.000,-
 
2)      Przeciwdziałanie  uzależnieniom  i patologiom   społecznym  - 16.000,-
 
Plan finansowy
Środki finansowe  na realizację programu współpracy  Gminy Małdyty z organizacjami  pozarządowymi  zostały  zaplanowane  w budżecie  Gminy  na rok  2012  zgodnie z zapisem    „uchwala się  dotację  dla podmiotów  nie  zaliczonych  do sektora  finansów publicznych na  zadania  zlecone  do  realizacji  w wysokości  20.000 zł ” .
Plan finansowy był zgodny  z celami priorytetowymi  przyjętymi  przez  Radę Gminy  w obrębie poszczególnych  obszarów  współpracy  .
Wysokość  środków  zaplanowanych  na obsługę  Konkursu  ofert  w roku  2012  przedstawiała się następująco ;
 Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora  finansów publicznych w roku 2012.
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
2012
31,12,2012
31,12,2012
%
851
 
Ochrona zdrowia
20,000
20000
20000
100
 
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
20.000
20000
20000
100
 
Struktura procentowa  środków  finansowych zaplanowanych  w budżecie   Gminy  Małdyty  na realizację  konkursu ofert  przedstawiała się  następująco;
- w/g stanu na dzień  31grudnia 2012r.
Stanowisko d/s  przeciwdziałania  alkoholizmowi – kwota  20.000 zł co stanowi 100 %  kwoty całkowitej .
Ogłoszenie    Konkursów
Konkurs ofert został ogłoszony   Zarządzeniem Wójta  nr 0050.6.2012  z dnia 10 lutego  2012r. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i  w Biuletynie  Informacji Publicznej  gminy Małdyty .  Termin składania   wniosków upływał  w dniu  5 marca 2012r o godz. 1600 .
a)  zgodnie z  protokołem  przekazania  z dnia  6 marca  2012r. .  na  ogłoszony konkurs   wpłynęło   8 kopert w których  znajdowało się w sumie 10 ofert. W tym ;
- 2 oferty  na zadanie   Nr 1
- 8 ofert na zadanie  Nr 2
Oferty   zostały złożone  przez :
1  Stowarzyszenie  Szkolniak  ( 2 oferty)
2. Stowarzyszenie MAUDA ( 2 oferty)  
3, GKS  Czarni Małdyty
3. TPD Koło  Pomocy  Dzieciom  i Młodzieży  Specjalnej  Troski 
4.  Uczniowski  Klub Sportowy  Altis     - Małdyty    
5.  Uczniowski  Klub Sportowy  Tęcza   - Małdyty   ( 3 oferty )                         
 
Komisja  Konkursowa
   Komisja  Konkursowa   dla  potrzeb rozstrzygnięcia  konkursu  ofert w roku 2012   została powołana Zarządzeniem  Nr 0050.9.2012 Wójta Gminy Małdyty   z dnia  6 marca 2012r . w składzie trzy osobowym    złożonym z przedstawicieli organu wykonawczego gminy  . Pomimo  ogłoszenia o naborze  przedstawicieli  organizacji pozarządowych na członków  komisji , organizacje nie zgłosiły kandydatów. Komisja działała  w oparciu  o regulamin  powołania  i  zasady pracy   komisji konkursowej  stanowiący załącznik  nr 1 do w/w Zarządzenia  .
        W edycji konkursu ofert  2012r,  Komisja  konkursowa odbyła  trzy posiedzenia  .  Ocenie  formalnej   poddano  10 ofert . Pozytywnie oceniono  wszystkie wnioski .  Wnioski te  wraz z propozycjami    kwot  dotacji   znalazły  się na listach  rankingowych  przedłożonych  do akceptacji  Wójtowi Gminy Małdyty.
Punktacja merytoryczna  ofert - na tym etapie postępowania   oferta  mogła uzyskać  50 pkt (jako średnia arytmetyczna)
 
Lp
Nazwa  oferenta
Liczba pkt uzyskanych z oceny  merytorycznej 
Kwota dotacji proponowana
 
Zadanie Nr 1     Podtrzymywanie  i upowszechnianie   tradycji  narodowej , pielęgnowanie polskości  oraz rozwoju świadomości  narodowej, obywatelskiej i  kulturowej  osób  zagrożonych  wykluczeniem społecznym
 
 
1
Stowarzyszenie  na rzecz  rozwoju  kultury  w Gminie Małdyty  MAUDA 
 
32
2000
2
Stowarzyszenie  „Szkolniak”
33
2000
  
  Zadanie Nr 2       Przeciwdziałanie  uzależnieniom  i patologiom   społecznym 
 
 
 
 
3
Uczniowski  Klub Sportowy  ALTIS  Małdyty
48
3500
4
Stowarzyszenie  na rzecz  rozwoju  kultury  w Gminie Małdyty  MAUDA 
 
28
2000
5
TPD Koło  Pomocy  Dzieciom  i Młodzieży  Specjalnej  Troski  Małdyty
 
43
4000
6
Uczniowski  Klub Sportowy  Tęcza   Małdyty
 
38
1000
 
7
 
Uczniowski  Klub Sportowy  Tęcza   Małdyty
36
500
8
 
 
Uczniowski  Klub Sportowy  Tęcza   Małdyty
 
32
500
9
 
GKS  „Czarni”   Małdyty 
26
3500
10
Stowarzyszenie  „Szkolniak”
 
33
1000
 
Komisja  konkursowa  podjęła  decyzję o  podziale  dotacji  pomiędzy  wnioskujących  w obrębie zadań  bez  przesuwania środków . W związku z  tym  powstała  konieczność  ograniczenia  wartości  rzeczowej  i finansowej zadań.
 
Zestawienie wartości zadań publicznych zrealizowanych  przez  organizacje  pozarządowe .
 
 
Lp
Nazwa organizacji
Koszt   zakładany zadania
Koszt faktycznej realizacja zadania
Udzielona  kwota dotacji
Środki własne
Saldo  w stosunku do zakładanych  kosztów
1.
Stowarzyszenie  na rzecz  rozwoju  kultury  w Gminie Małdyty  MAUDA 
 
2300
2500
2000
500
200
2.
 
Stowarzyszenie  „Szkolniak”
3110
3236,16
2000
1236,16
126,16
3.
 
Uczniowski  Klub Sportowy  ALTIS  Małdyty
5550
6572,43
3500
3072,43
1022,43
4.
Stowarzyszenie  na rzecz  rozwoju  kultury  w Gminie Małdyty  MAUDA 
2300
2820,83
2000
820,83
520,83
5
 
 
TPD Koło  Pomocy  Dzieciom  i Młodzieży  Specjalnej  Troski  Małdyty
 
4400
4714,06
4000
714,06
314,06
6
Uczniowski  Klub Sportowy  Tęcza   Małdyty
 
1200
1213,25
1000
213,25
13,25
7
Uczniowski  Klub Sportowy  Tęcza   Małdyty
600
599,60
500
99,60
-0,40
8
Uczniowski  Klub Sportowy  Tęcza   Małdyty
 
600
600
500
100
0
9
GKS  „Czarni”   Małdyty 
12650
13475,45
3500
9975,45
825,45
10
Stowarzyszenie  „Szkolniak”
 
1970
2346,40
1000
1346,40
376,85
 
Razem
 
34 680
38 078,18
20 000
18 078,18
3 398,63
 
Dotacje przez Urząd Gminy  były  przekazywane zgodnie z  przedstawionymi   harmonogramami  wydatków.  Zasady  realizacji  powierzonych  zadań  dla  każdego  podmiotu  zostały określone  indywidualnie  w umowach  zawartych  przez  Gminę  z  organizacją .
Efekty rzeczowe
Zadanie  realizowane w 2012 r.
1)      Podtrzymywanie  i upowszechnianie   tradycji  narodowej , pielęgnowanie polskości  oraz rozwoju świadomości  narodowej, obywatelskiej i  kulturowej  osób  zagrożonych  wykluczeniem społecznym – 4.000,-
 
·         Stowarzyszenie  „Mauda”
„ Spotkanie z muzyką ludową „
1.      Warsztaty  wokalno-instrumentalne  dla osób  50 + .
- warsztaty prowadzone były  przez Pana Krzysztofa  Lewandowskiego ,
-została utworzona  grupa wokalna 
2. Warsztaty  wokalne  dla  zespołu  ludowego
- zajęcia były prowadzone w   GOKIS  oraz w świetlicy wiejskiej w Linkach ,
3. Zakupiono  stroje  galowe dla zespołu  Antonówki
Zajęcia miały na celu  zwiększenie   aktywności  społeczno kulturalnej  mieszkańców gminy
 
  • Stowarzyszenie  „Szkolniak”
 
W  realizacji   programu  wzięły udział   dzieci i młodzież  z obwodu  Zespołu Szkół w Szymonowie .
W ramach  przypomnienia    historii regionu   zorganizowano   wycieczkę do   Fromborka i Pieniężna  czyli miejsca   w których  żył i tworzył  Mikołaj Kopernik 
 
Prowadzona były zajęcia  dziecięcego  zespołu    folklorystyczny  „Tęcza” . Organizowano   regularne  próby. Stałe zajęcia są  prowadzone   w ramach grupy przedszkolnej w ilości 25 osób .
2) Przeciwdziałanie  uzależnieniom  i patologiom   społecznym.
·         UKS Altis
„ Spędzam  aktywnie  czas wolny  - bez alkoholu i używek „
Realizacja zadania  nastąpiła poprzez zorganizowanie   szeregu  imprez  popularyzujących  różne dyscypliny sportowe dla  dzieci i młodzieży  , między innymi
- Gminne zawody wędkarskie, szkół podstawowych   i Gimnazjalnych
- Mistrzostwa  Województwa   Szkół Podstawowych  gry  w baseball,
- turniej gry w dwa ognie  usportowione ,
- indywidualne zawody lekkoatletyczne,
 - gminny   Turniej   sportowo   rekreacyjny   klas VI
- turniej   gry   w Halową   piłkę  nożną .
. Wszystkie  zawody  sportowo- rekreacyjne   cieszyły się  dużym zainteresowaniem  dzieci i młodzieży  . Dzieci otrzymywały  napoje  i posiłki. Najlepsi  sportowcy  otrzymali  nagrody .  
  • Stowarzyszenie  „Mauda”
„ Warsztaty  artystyczno – sportowe  dla dzieci  i młodzieży i ich rodzin”
 
Uczestnicy –osoby dorosłe  oraz dzieci . W ramach  projektu  zorganizowano ;
-warsztaty plastyczno – garncarskie ( miejsce świetlica w   Sambrodzie ) prowadzone były  przez  pana  Jarosława Arkuszyńskiego  z Człuchowa .
- warsztaty  rękodzielniczo- wikliniarskie ( miejsce świetlica w Sambrodzie . Wielkim Dworze i  GOKiS Małdyty )
- zorganizowano wernisaż  Ireneusza  Betlewicza  , wernisaż został połączony    z wystawą   prac  artysty. Pan Ireneusz Betlewicz    maluje ustami  - mieszka w  Ostródzie .
- została zorganizowana żywa lekcja plastyki   miejsce świetlica Wielki Dwór – Warsztaty prowadziła  Pani  Jolanta Osowska .
W warsztatach udział wzięło  około 70 osób liczba zrealizowanych   godzin 90
 
·         TPD Małdyty
„ Młodzieżowy Klub  Integracji Społecznej”
Zajęcia   były prowadzone  w formie  gier  i zabaw ..W ramach programu zatrudnieni zostali   animatorzy , W ramach warsztatów  prowadzone  były  zajęcia  z komunikacji   interpersonalnej , rozwiązywania   konfliktów ,integracji , umiejętności radzenia sobie ze  stresem .
 Zrealizowana została inicjatywa lokalna  podczas ,  której   określone   zostały  potrzeby , zasoby  oraz  planowanie   realizacji zaspakajania  potrzeb społeczności lokalnej .
Odbyło się wspólne nocowanie   i gra terenowa   .
 Uczestnicy   uczyli się  tańca z ogniem . pokaz układu  tanecznego odbył się   na zakończenie  projektu a także w trakcie jego  trwania :  podczas  otwarcia  centrum rekreacyjno- sportowego w Małdytach w Halloween  , festynu w Kisielicach  także  podczas finału  Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy  w Gdańsku .
Zorganizowana została wycieczka turystyczno-krajoznawcza  do Miejscowości  Kacze bagno  - uczestnicy   mieli możliwość   udziału  w warsztatach , - pieczenia chleba  , łuczniczych , chodzenia na szczudłach
Zajęcia prowadzone były przez  absolwentów  szkoły  młodych animatorów
Prowadzone były w świetlicy  wiejskiej w Wielkim Dworze i w  Miejscowości  Gumniska Wielkie.  Wynikiem  prowadzonych zajęć jest fakt  powstania  stałej   grupy tańca z ogniem  , która nadal doskonali  i rozwija swoje   umiejętności .
·         Uczniowski klub Sportowy  „ Tęcza”
„ Festyn  rekreacyjno-sportowy  - Gimnazjada 2012”
Zorganizowany został festyn  rekreacyjno sportowy  . Uczestnikami  byli uczniowie   Gimnazjum  , Szkoły podstawowej   Małdytach  , przedszkolaki  ,mieszkańcy .  Zorganizowano  liczne konkursy , zabawy  , konkurencje sportowe.  Zwycięscy otrzymali nagrody . Na uczestników natomiast czekał poczęstunek .
  • Stowarzyszenie  „Szkolniak”
„ Ideały  - sposobem  na dobre życie.”
W ramach  realizacji  zadania przeprowadzono  cykl  spotkań na temat  szkodliwości  używek  uzależniających . Główna   część zadania  realizowana była   na  biwaku  w  Jeziercach . Przedłużeniem   i utrwaleniem  wiadomości  zdobytych  na biwaku były   comiesięczne spotkania  w trakcie roku szkolnego . Etapem końcowym był wspólny  dwudniowy wyjazd  do  Jezierc na którym  podsumowano   efekty a także utrwalono   wiadomości .     
·         GKS Czarni
„ Kontynuacja   rozgrywek w piłkę nożną „
W ramach  realizacji programu   zorganizowano   rozgrywki  w klasie  A seniorów i juniorów.  Sukcesywnie   przygotowywano obiekt   do rozgrywek Uzupełniono  braki w  odzieży   sportowym .
·         Uczniowski klub Sportowy  „ Tęcza”
„ Przystanek  do Euro 2012”
Turniej został zorganizowany został na  kompleksie  boisk Orlik w Małdytach .  uczestniczyli uczniowie  ze szkół z terenu gminy Małdyty oraz z  Zespołu szkół w Dobrocinie  i Gimnazjum  w Morągu .  Turnieje  i przygotowania do nich  umożliwiają  aktywne spędzanie czasu  wolnego  zachęcają do   działalności   sportowej  , zapobiegają nudzie .
·         Uczniowski klub Sportowy  „ Tęcza”
„ Mikołajkowy  turniej  siatkówki  2012”
Cykliczna impreza realizowana  od kilku lat   , do której trwają przygotowania trwają cały rok . W bieżącym roku  startowały obok  drużyn szkolnych drużyny wystawione prze sołectwa . Na zwycięzców czekały nagrody , a na uczestników poczęstunek .  
Podsumowanie
  Współpraca   pomiędzy Gminą Małdyty   a organizacjami  pozarządowymi  w 2012r.  polegała na wspieraniu  finansowym zadań zleconych do realizacji .
Sporządziła ;
Pełnomocnik  Wójta d/s współpracy
z organizacjami  pozarządowymi
Krystyna Szarzyńska

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (07.03.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (07.03.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (07.03.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (07.03.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7085296 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^