BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr V/23/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie realizacji Programu współpracy Samorzadu Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi za 2010 r.

 
 
 
U C H W A Ł A    Nr V  / 23/ 11
 
RADY   GMINY  MAŁDYTY
 
z dnia 30 marca 2011 r.
 
w sprawie  realizacji Programu współpracy Samorządu Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi za 2010 rok
 
 
      
      Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)  Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 Przyjmuje się  sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Gminy  
 Małdyty z organizacjami pozarządowymi za rok 2010 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały..
        
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
 Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu przez umieszczenie  w Biuletynie  Informacji  Publicznej Gminy Małdyty.
 
 
                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                 
                                                                                         Mirosław Cymer
 
 
                                                                                          
 
                      
                                                                                                            Zał. do uchwały Rady Gminy
                                                                                          Małdyty Nr V/23/11 z dnia 30.03.2011 r.
 
 
SPRAWOZDANIE
 
                    Uchwałą   nr XXI/256/09 Rady Gminy Małdyty z dnia 9 grudnia 2009r.  został przyjęty  Program współpracy  Gminy Małdyty z organizacjami  pozarządowymi oraz  podmiotami , o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie.
1. Podstawowymi celami    określonymi  w programie było ;
·         Podnoszenie  skuteczności i efektywności  działań  w sferze   zadań publicznych ,
·         Zwiększenie  aktywności  społeczności  lokalnej , wspieranie jej inicjatyw  i działań  oraz  zapewnienie  jak  najlepszych  warunków  działania .
·         Usystematyzowanie  współpracy  pomiędzy  samorządem  Gminy Małdyty a organizacjami  pozarządowymi
2. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy   z organizacjami pozarządowymi  było  prowadzenie  działalności  na terenie Gminy Małdyty  lub na  rzecz jej mieszkańców.
3. Przedmiotem współpracy ,były   przedsięwzięcia  zaliczone do zadań własnych  gminy .
4.  Współpraca opierała się na zasadach ; partnerstwa , pomocniczości , suwerenności , efektywności i uczciwej konkurencji.
5. Zlecanie zadań do  realizacji w 2010r. odbywało się w formie  wsparcia  wraz z udzieleniem dotacji  na dofinansowanie  jego realizacji.
Zespół Doradczy
 
W Gminie działał Zespół Doradczy  stanowiący główną platformę współpracy  Gminy z organizacjami  pozarządowymi . W programie współpracy  zostały określone   uprawnienia zespołu  ;
1.        Do zadań Zespołu Doradczego , należy w szczególności:
a)       współtworzenie i opiniowanie kierunków działań władz Gminy  w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności projektów uchwał władz  Gminy  i innych dokumentów;
b)       opiniowanie projektów związanych z realizacją zadań zlecanych organizacjom  ;
c)       opiniowanie projektu rocznego programu współpracy oraz innych programów z organizacjami pozarządowymi;
d)       ocena realizacji programu i przedstawianie jej właściwym władzom Gminy;
e)       wyrażanie opinii o stosowaniu ustawy przez Gminę  oraz jego jednostki organizacyjne i występowanie do władz Gminy  z odpowiednimi wnioskami w tym zakresie; 
W 2010 r. Zespół Doradczy  spotkał się  składzie poszerzonym  w  miesiącu maju . Na potkaniu byli obecni  Wójt , skarbnik gminy  oraz przedstawiciele wszystkich organizacji , którym zostało przyznane dofinansowanie do   działalności   w wykonywaniu  zadań publicznych w roku 2010r. Działalność zespołu zakończyła się wraz z wyborami  do nowej rady gminy  . Obecnie nie ma    ukonstytuowanego  organu  doradczo – opiniodawczego .   
 
Obszary  i priorytetowe cele współpracy  Gminy Małdyty  z organizacjami  pozarządowymi;
Rada Gminy  Małdyty  w swojej uchwale  w sprawie  programu  współpracy   Samorządu  Gminy Małdyty  z organizacjami   pozarządowymi   przyjęła  tylko jeden obszar   współpracy.- zgodnie  opinią zespołu doradczego , który się odbył w dniu 04 listopada 2009r.
1. Sport  i rekreacja sposobem  profilaktyki  i walki z uzależnieniami  .
Plan finansowy
 
Środki finansowe  na realizację programu współpracy  Gminy Małdyty z organizacjami  pozarządowymi  zostały  zaplanowane  w budżecie  Gminy  na rok  2010  zgodnie z zapisem  „ uchwala się  dotację  dla podmiotów  nie  zaliczonych  do sektora  finansów publicznych na  zadania  zlecone  do  realizacji  w wysokości  20.000 zł
 
Plan finansowy był zgodny  z celami priorytetowymi  przyjętymi  przez  Radę Gminy  w obrębie poszczególnych  obszarów  współpracy  .
Wysokość  środków  zaplanowanych  na obsługę  Konkursu  ofert  w roku  2010  przedstawiała się następująco ;
 Konkurs ofert został ogłoszony   zarządzeniem Wójta  nr 0151/3/10  z dnia 8 lutego  2010r. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń , bip gminy Małdyty i w gazecie olsztyńskiej.  Termin składania   wniosków upłynął  w dniu  15 marca 2010r o godz. 16 .
1.        Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora  finansów publicznych w roku 2010.
 
 
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
2010
31,12,2010
31,12,2010
%
851
 
Ochrona zdrowia
20,000
17500
17500
87,5
 
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
20.000
17500
17500
87,5
 
Struktura procentowa  środków  finansowych zaplanowanych  w budżecie   Gminy  Małdyty  na realizację  konkursu ofert  przedstawiała się  następująco;
- w/g stanu na dzień  31grudnia 2010r.
Stanowisko d/s  przeciwdziałania  alkoholizmowi – kwota  17.500 zł co stanowi 87,5%  kwoty całkowitej .
Środki  finansowe  na dofinansowanie  projektów  wyłonionych  do  realizacji  w wyniku procedury konkursowej  zaplanowane  pierwotnie na kwotę  20,000 zł  wyniosły  ostatecznie  po zmianach 17,500 zł
Jednej  z organizacji po rozstrzygnięciu  już konkursu   została cofnięta  przyznana  dotacja   gdyż w określonym terminie nie uzupełniła dokumentacji.;
  1. Zorganizowanie  zawodów sportowo-rekreacyjnych – Sport to zdrowie  ”
Z tego powodu  zostały środki w rezerwie w wysokości ;
a) 2.500 zł ,
Komisja  Konkursowa
 
Komisja  Konkursowa   dla  potrzeb konkursu  ofert w roku 2010   została powołana Zarządzeniem  Nr 0151/4/10 Wójta Gminy Małdyty   z dnia  8  lutego 2010r. w składzie pięciu   osób   - 2 przedstawicieli organu wykonawczego gminy  , 2 przedstawicieli organu uchwałodawczego i  osoba wskazana przez instytucję kultury .  Komisja działała  w oparciu  o regulamin  Pracy  komisji konkursowej  stanowiący załącznik  nr 1 do  Zarządzenia  Nr  0151/3/09  Wójta Gminy Małdyty  z dnia  24 lutego  2009r.  ze zmianami . 
W edycji konkursu ofert  2010r,  Komisja  konkursowa odbyła  jedno posiedzenie  plenarne .  Ocenie  merytorycznej  poddano  11 ofert . Pozytywnie oceniono  10 wniosków.  Wnioski te  wraz z propozycjami    kwot  dotacji   znalazły  się na listach  rankingowych  przedłożonych  do akceptacji  Wójtowi Gminy Małdyty. Negatywnie oceniono jeden wniosek  ze względu na brak zasadności  realizacji .
Poszczególne wnioski uzyskały następującą ocenę punktową.
 
 
 
 
Lp.
 
    NAZWA  Organizacji
 
 
 
 
PUNKTY
MIEJSCE
 
 
Liczba punktów przyznana
 
 
 
 
Suma
 
 
 
KWOTA DOTACJI
 
 
Ocena formalna
Ocena merytoryczna
Średnia 
1.
Szkolniak
15
30
150
 
1000
2
Szkolniak
15
21
125
 
0
3
TPD
15
30
150
 
2500
4
Altis
15
28
140
 
2500
5
Tęcza
 
15
30
150
 
1500
6
Tęcza
15
24
120
 
1000
7
Czarni
15
21
105
 
3000
8
Shogun
15
30
150
 
2500
9
ZHP
15
29
145
 
1500
10
Mauda
15
29
29
 
1500
11
Mauda
15
30
30
 
3000
 
Komisja  konkursowa  podjęła  decyzję o  podziale  dotacji  pomiędzy  wnioskujących  w obrębie zadań  bez  przesuwania środków . W związku z  tym  powstała  konieczność  ograniczenia  wartości  rzeczowej  i finansowej zadań
 
 
 
 
 
 
Zestawienie wartości zadań publicznych zrealizowanych  przez  organizacje  pozarządowe .
Lp
Nazwa organizacji
Nr umowy
z dnia
Koszt zadania
Udzielona  kwota dotacji
Środki własne
Saldo  w stosunku do zakładanych  kosztów
1.
Szkolniak
 
10 z dnia 10,05,2010
1112,00
1.000
112,00
0,00
2.
 
Szkolniak
Oferta odrzucona
 
 
0
0
3.
TPD  koło Pomocy Dzieciom  i Młodzieży  Specjalnej  Troski  w Małdytach
1 z dnia 10.05.2010
5428,45
2500,00
2928,45
214,45
4.
Uczniowski Klub Sportowy  w Małdytach  Altis 
2 z dnia
10,05,2010
6344,80
2500
3844,80
144,80
5
 
 
 Stowarzyszenie  Tęcza
3 z dnia
10,05,2010
1859,09
1500
359,09
59,09
6
Uczniowski Klub Sportowy  w Małdytach  Altis  - zawody wędkarskie
4 z dnia
10,05,2010
1151,32
1000
151,32
1,32
7
Gminny Klub Sportowy „Czarni”
5 z dnia 10,05,2010
8392,84
3000
5392,84
1692,84
8
UKS Shogun
6 z dnia
10,05,2010
0
0
0
0
9
ZHP
7 z dnia  10,05,2010    
1810,17
1500
310,17
200,17
10
Mauda
8z  dnia 10,05,2010
2783
1500
1283
-132,0
11
Mauda
9 z dnia 10,05,2010
8297
3000
5297
147
 
Razem
 
 
37.178,67
17.500
19678,67
2327,67


 

 
 
Dotacje przez Urząd Gminy  były  przekazywane zgodnie z  przedstawionymi   harmonogramami  wydatków.  Zasady  realizacji  powierzonych  zadań  dla  każdego  podmiotu  zostały określone  indywidualnie  w umowach  zawartych  przez  Gminę  a organizacją . 
 
Efekty rzeczowe
Zadanie  realizowane w 2010 r.
Sport  i rekreacja sposobem  profilaktyki  i walki z uzależnieniami  .
  • Stowarzyszenie  „Szkolniak”
„  festyn z okazji  dnia dziecka 
Zadanie realizowane było w oparciu o budynek Zespołu Szkół w Szymonowie wraz z przyległymi do szkoły terenami, w dn. 02.06.2010 r. w godz. 8.00-12.00. W ramach realizowanego festynu dzieci i ich rodzice uczestniczyli we wspólnej zabawie połączonej z zawodami sportowymi, występami muzycznymi i tanecznymi.  W ramach festynu zorganizowany został turniej sportowy klas , konkurs karaoke, konkurs taneczny. Zorganizowany został poczęstunek dla uczestników festynu w postaci: grilla, napojów chłodzących, słodyczy. Festyn uatrakcyjniły przejażdżki wozem strażackim, policyjnym, samochodami terenowymi.
W festynie wzięło udział 180 dzieci z terenu gminy Małdyty z obwodu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szymonowie wraz ze swoimi rodzinami. Zadanie realizowane było w terminie 02.06 2010 r.  W organizacji festynu i jego planowaniu aktywny udział wzięły dzieci – jego uczestnicy, nauczyciele Zespołu Szkół w Szymonowie oraz członkowie Stowarzyszenia „ Szkolniak”, rodzice uczniów. W sumie w przygotowaniu i przeprowadzeniu festynu zaangażowanych było ok. 230 osób.
 
  • TPD
– Zorganizowanie dwudniowej wycieczki rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej- „Aktywnie i bezpiecznie spędzam czas’’
 
     Dwudniowa wycieczka rekreacyjno-turystyczna do Krynicy Morskiej oraz Gdańska odbyła się w terminie 27-28.06.2010r
     Uczestnikami wycieczki były dzieci i młodzież niepełnosprawna-(dzieci do 18 roku życia-12 osób, po 18 roku życia 4 osoby- razem 16 osób niepełnosprawnych, mieszkańców obszarów wiejskich na terenie Gminy Małdyty
      W pierwszym dniu wycieczki zwiedziliśmy Obóz Koncentracyjny w Sztuthoffie, następnie udaliśmy się do Krynicy Morskiej, gdzie uczestnicy zostali zakwaterowani w Ośrodku Wypoczynkowym ,,Polaris’’: wyposażonym w świetlicę, plac zabaw dla dzieci, miejsce na zorganizowanie ogniska, grilla oraz basen, z którego uczestnicy korzystali podczas pobytu w ośrodku. W trakcie pobytu w Krynicy Morskiej uczestnicy spacerowali nad morzem oraz po okolicach Krynicy. Wieczorem zorganizowaliśmy ognisko, podczas którego poprowadziliśmy wspólnie z uczestnikami gry i zabawy animacyjne, integracyjne oraz pogadanki na temat szkodliwości alkoholu oraz innych używek. Drugiego dnia wyjechaliśmy do Gdańska, skąd popłynęliśmy statkiem na Westerplatte, po zwiedzaniu wróciliśmy do Gdańska. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Gdańskiej Starówki oraz obiad w Restauracji ,,Kresowa’’, który umilił nam występ rosyjskiej piosenkarki Iriny Szody. Następnie wszyscy uczestnicy wycieczki zostali odwiezieni do domu.
·         Altis
Sport  i rekreacja sposobem  profilaktyki  i walki z uzależnieniami 
W ramach  zadnia zorganizowano   szereg zawodów   sportowo – rekreacyjnych
1. Szkolny  turniej  gry  w dwa ognie
2. Gminny  turniej  gry  w  Dwa  ognie
3. Szkolny  turniej  gry  w halową piłkę nożną
 
 
4. Indywidualne zawody  lekkoatletyczne 
5. Gminny  turniej  sportowo- rekreacyjny  klas VI
6. Gminne zawody  wędkarskie  szkół  podstawowych  i gimnazjalnych
7. Mistrzostwa  Województwa  szkół podstawowych  gry  w Baseball
Wszystkie  zawody  cieszyły się  dużym  zainteresowaniem  dzieci i młodzieży . Dzieci   otrzymywały  napoje ,  posiłki  . Zwycięscy  zawodów  otrzymali  puchary , dyplomy  i
medale   i wszyscy uczestnicy  dostali  skromne  upominki .
·         Czarni
Sport  i rekreacja sposobem  profilaktyki  i walki z uzależnieniami 
 Rozgrywki  w piłkę  nożną  seniorzy i juniorzy
·         Tęcza
„Żyję zdrowo na sportowo „
 Przeprowadzenie na stadionie festynu sportowo-rekreacyjnego dla ok. 350 osób:
a) konkurencje indywidualne, zespołowe, rozgrywki sportowe;
b) prezentowanie zadań towarzyszących (loteria, sklepik, kafejka, bar);
c) nagrodzenie uczestników;
d) poczęstunek;
e) występy artystyczne.
  - Promocja zadania (ulotki, plakaty, informacja na stronie internetowej Gimnazjum w Małdytach, informacja w prasie lokalnej).
W zadaniu wzięło udział około 350 osób, mieszkańców Gminy Małdyty, a w szczególności dzieci z Przedszkola Samorządowego z Małdyt,, uczniowie klas VI szkół podstawowych z terenu gminy, młodzież gimnazjalna, absolwenci Gimnazjum w Małdytach i dorośli.
 
·         Tęcza
Gminny  Mikołajkowy  Turniej  Siatkówki
Turniej siatkówki został przeprowadzony   w Sali gimnastycznej   Gimnazjum  w Małdytach  dla ok. 70 osób  Został zorganizowany   również dla wszystkich poczęstunek . Drużyny   zostały nagrodzone   pucharami  i nagrodami .
·         ZHP

   Biwak sportowo-ekologiczny

W biwaku wzięło udział 15 osób: dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat, z terenu Gminy Małdyty Przedsięwzięcie to dało dzieciom i młodzieży możliwość aktywnego spędzenia czasu, nawiązania nowych przyjaźni. Poza tym uświadomienie relacji ważnych w kontaktach międzyludzkich oraz
kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie wpłynie na rozwój duchowy, intelektualny i społeczny jego uczestników
Włączenie w program biwaku kwestii ekologicznych powinno przyczynić się ponadto do wzrostu wśród dzieci     i młodzieży zainteresowania wiedzą o świecie przyrody , kształtowania potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą oraz postawy sprzeciwu wobec jej niszczenia przez cywilizację. Uczestnicy na początku i końcu biwaku wypełniać będą ankietę, której zadaniem będzie odzwierciedlenie osiągnięcia postawionych dla tego przedsięwzięcia celów.
 
  • Mauda
       „  Festyn  z  okazji  Dnia   Dziecka  „
„Teatr  za  Dwa  Grosze   „  pod  dyrekcją  pani  Izabeli  Żukowskiej  z  Olsztyna  przygotował  program  estradowy  dla  dzieci  p.t. „ Bardzo  Dziki  Zachód   „  .  W  programie  :
 
 
 
 
-  konkursy  zręcznościowe  , muzyczne , sportowe  ,
- zabawy  ruchowe  , muzyczne
- zabawa  dla  „  małych  i  dużych  „  -    taniec  na  świeżym  powietrzu
- malowanie  twarzy  .
W  każdych  proponowanych  przez  artystów  zadaniach  -  dzieci  mogły  wziąć    udział , bez  ograniczeń  wiekowych . Na  zakończenie  programu  estradowego  wszystkie  dzieci  biorące  udział  w  konkursach  otrzymały  słodkie  nagrody , które  zasponsorował  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Małdytach  .
Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Małdytach  nieodpłatnie przygotował  sprzęt  nagłaśniający oraz  prowadzenie  imprezy . 
  • Mauda
„Moto Piknik Małdyty 2010”
Podsumowanie
  Współpraca   między Gminą Małdyty   a organizacjami  pozarządowymi  w 2010r.  polegała na wspieraniu  finansowym zadań zleconych do realizacji .
 
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (05.04.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (05.04.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (05.04.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (05.04.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7085377 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^