BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Obwieszczenie w sprawie udzielenia wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej S7 na odcinku Pasłęk - Miłomłyn od km 14+100 do km 50+60 istniejącymi urządzeniami wodnymi.     12.04.2019     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wprowadzenie ścieków przemysłowych z projektowanej myjni samochodowej zlokalizowanej na działce nr 5/2, obręb Małdyty do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu.     13.03.2019     
  ∴  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie częściowego wygaśnięcia decyzji Starosty Ostródzkiego z dnia 27.11.2011 roku. w archiwum     17.05.2018     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w Soplach.     18.12.2017     
  ∴  Obwieszczenie dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 148014N w Soplach, na terenie gminy Małdyty.     27.11.2017     
  ∴  Decyzja w sprawie cofnięcia pozwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.     13.11.2017     
  ∴  Decyzja w sprawie cofnięcia pozwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.     13.11.2017     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wyłożeniu dopublicznego wglądu - Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Małdyty.     23.10.2017     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu - Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Małdyty.     17.10.2017     
  ∴  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Małdyty o uzyskaniu braku sprzeciwu Zarządu Powiatu Ostródzkiego dla oceny” Programu ochrony środowiska dla Gminy Małdyty na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024”.     10.10.2017     
  ∴  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Małdyty o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko     10.10.2017     
  ∴  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Małdyty o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - opinie RDOS i SANEPID     10.10.2017     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Małdyty na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, którego zadaniem jest określenie zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, zgodnego z polityką ekologiczną kraju, a także dokumentami szczebla wojewódzkiego i powiatowego wraz z pozostałymi dokumentami gminnymi.     09.08.2017     
  ∴  Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczące wydania decyzji zmieniającej nr 3/17 z 03.03.2017 r., do decyzji nr 2/14 z 04.03.2014 r., znak: IGR-II.7820.1.17 dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg wraz ze zmianą trasy na terenie Morąga z podziałem na 5 opracowań.     08.03.2017     
  ∴  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na temat planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.     06.03.2017     
  ∴  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji środowiskowej na \"rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg wraz ze zmianą trasy na terenie Morąga\".     02.03.2017     
  ∴  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji o środowikowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg wraz ze zmianą trasy na terenie Morąga.     10.02.2017     
  ∴  Zawiadomienie o taryfach za ścieki w 2017 roku.     26.01.2017     
  ∴  Wniosek o udzielenie pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest.     12.01.2017     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na \     06.10.2016     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na \"Odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego (piaskivze żwirem) ze złoża Sambród VIII, znajdującego się w obrębie gruntów obejmujących część działek geodezyjnych 162 i 163/2 (obręb:0010 Sambród), o powierzchni łącznej 8.35 ha\".     06.10.2016     
  ∴  Obwieszczenie o przyjęciu planów ochronnych.     13.09.2016     
  ∴  Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.     03.02.2016     
  ∴  Wniosek o udzielenie pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest.     08.01.2016     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego - piasku ze złoża Sambród V, znajdującego się w obrębie gruntów obejmujących działkę geodezyjną nr 164/1 ( obręb:0010 Sambród) o powierzchni łącznej 2,97 ha.     04.12.2015     
  ∴  Ogłoszenie- zbiórka odpadów wielkogabarytowych.     31.08.2015     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.     28.08.2015     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcoia na środowisko.     30.06.2015     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa.     25.05.2015     
  ∴  Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji do przerobu kopalin z liniami technologicznymi do obróbki piasków kwarcowych”, zlokalizowanej na działce nr 167/2 w obrębie Sambród.     10.03.2015     
  ∴  Informacja w sprawie dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.     17.02.2015     
  ∴  Ogłoszenie o taryfach za ścieki w 2015 r.     27.01.2015     
  ∴  Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Małdyty.     08.01.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.44.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania komisji oceniającej pod względem formalnym i merytorycznym wnioski o udzielenie dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków     17.10.2014     
  ∴  Informacja o dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Małdyty , ze środków budżetu gminy w formie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Małdyty (DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ z 2014.3094).     17.10.2014     
  ∴  Zarzadzenia Nr 0050.42.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Małdyty na rok 2015.”     14.10.2014     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdytyo środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego (piaski ze żwirem) ze złoża Sambród VII, znajdującego się w obrębie gruntów obejmujących działkę geodezyjną nr 162.     26.09.2014     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małdyty"     22.09.2014     
  ∴  Informacja dotycząca Programu ochrony powietrza, planów działań krótkoterminowych i Programu ochrony środowiska przed hałasem     02.09.2014     
  ∴  Zawiadomienie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie – przebudowie drogi gminnej Zajezierze – Górka , Gm. Małdyty.     02.09.2014     
  ∴  Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Dminy Małdyty.     28.08.2014     
  ∴  Zawiadomienie - odmowa wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajšcego na budowie 1 turbiny wiatrowej o mocy do 3,5 MW, o wysokoœci całkowitej do 215 m, szerokoœci wirnika do 130 m, planowanej na nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 470 w obrębie miejscowoœci Jarnołtowo, gmina Małdyty.     27.08.2014     
  ∴  Zawiadomienie-odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 turbiny wiatrowej o mocy do 3,5 MW, o wysokości całkowitej do 215 m, szerokości wirnika do 130 m, planowanej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 9/1 w obrębie miejscowości Drynki, gmina Małdyty.     26.08.2014     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty w sprawie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie odmawiające uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 3,5 MW, o wysokości całkowitej do 215 m, szerokości wirnika do 130 m, planowanej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 470 w obrębie miejscowości Jarnołtowo, gmina Małdyty.     12.08.2014     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji „Remoncie – przebudowie drogi gminnej Zajezierze – Górka, gmina Małdyty”.     12.08.2014     
  ∴  Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegajacego na budowie 1 turbiny wiatrowej o mocy do 3,5MW w obrębie miejscowości Jarnołtowo, gmina Małdyty.     11.08.2014     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 08.07.2014 r w sprawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożonego przez pełnomocnika Inwestora firmy Biały Maszt Sp. z o.o.     08.07.2014     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa.     08.07.2014     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty sprawie wznowienia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW, o wysokości całkowitej 150m, szerokości wirnika 90 m, planowanej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 470 w obrębie Jarnołtowo.     08.07.2014     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa „Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 3,5 MW, o wysokości całkowitej do 215 m, szerokości wirnika do 130 m, planowanej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 9/1 w obrębie miejscowości Drynki, gmina Małdyty”.     26.06.2014     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego „Budowie kanalizacji sanitarnej w Krekach, gmina Małdyty”.     11.06.2014     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10.06.2014 r. Nr GKM.6220.01.2014 otym , że Wójt wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia \"Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krekach\"     10.06.2014     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.     28.05.2014     
  ∴  Zawiadomienie Wójta Gminy Małdyty o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krekach, gmina Małdyty”.     27.05.2014     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 12.05.2014 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Kreki istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.     13.05.2014     
  ∴  Obwieszczenie Wójta z dnia 29.04.2014 r. Nr GKM.6220.01.2014 o tym , że wpłynęła opinia sanitarna PPIS w Ostródzie mówiaca o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krekach.     29.04.2014     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 8.04.2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji - budowa oczyszczalni scieków i kanalizacji sanitarnej w Krekach     08.04.2014     
  ∴  Obwieszczenie z dnia 7.02.2014 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Wójt wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -dla inwestora ZPD \     07.02.2014     
  ∴  Obwieszczenie z dnia 7.02.2014 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Wójt wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -dla inwestora ZPD \     07.02.2014     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 06.09.2013 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków chowu drobiu z wentylacją mechaniczną, wraz z infrastrukturą o łącznej obsadzie 813 DJP.     06.09.2013     
  ∴  Zawiadomienie o udziale społeczeństwa.     26.08.2013     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 26.08.2013 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa 2 budynków chowu drobiu z wentylacją mechaniczną wraz z infrastrukturą o łącznej obsadzie 813 DJP” .     26.08.2013     
  ∴  Zawiadomienie - do publicznej wiadomości o tym,że: został opracowany projekt dokumentu pt. \" Program Ochrony Środowiska dla Gminy Małdyty na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020 \"     16.08.2013     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Nr GKM .6220.13.2012 z dnia 2.04.2013 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska dla zadania, którego inwestorem jest ROLMAN Andrzej Szczur spółka komandytowa z siedziba w Surzykach Małych - dz. 5/3.     02.04.2013     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Nr GKM.6220.05.2013 z 14.03.2013 r. o wydaniu postanowienia uzgadniającego odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko pn. budowa farmy elektrowni wiatrowych \" Sambród- Chojnik-Królewo\"     14.03.2013     
  ∴  Obwieszczenie Nr GKM.6220.13.2012 z dnia 12.03.2013 r. o możliwości zapoznania się z raportem złożonym przez inwestora - ROLMAN Andrzej Szczur spółka komandytowa z siedzibą w Surzykach Małych 5.     12.03.2013     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie.     13.02.2013     
  ∴  Obwieszczenie Nr GKM .6220.13.2012 z dnia 11.01.2013 r. o tym , że inwestor ROLMAN Andrzej Szczur przedłożył uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji realizowanej na działce 5/3 w obrębie Surzyki Wielkie     11.01.2013     
  ∴  Obwieszczenie Wójta z dnia 20.12.2012r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję z dnia 29.08.2011 r. nr GKM.6220.12.2012 na wniosek J. Karpiuka Kopalnia Surowców Mineralnych     20.12.2012     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Nr GKM.6220.13.2012 z dnia 4.12.2012 r.o rozpoczęciu postępowania wniosek firmy ROLMAN -Andrzej Szczur Surzyki Małe - budowa 2 budynków chowu drobiu     04.12.2012     
  ∴  Zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 21.11.2012 r. Nr GKM.6220.5.2012 o dopuszczeniu Morąskiego Stowarzyszenia Miłośników Przyrody \"EKO-GŁOS\" do udziału na prawach strony dla przedsięwzięcia , budowy jednej turbiny wiatrowej na dz. nr 9/1 w obrębie m. Drynki.     21.11.2012     
  ∴  Zawiadomienie Wójta Gminy Nr GKM>6220.9.2012 z dnia 21.11.2012 r. o dopuszczeniu na prawach strony Morąskiego Stowarzyszenia Miłosników Przyrody dla przedsięwziecia- budowa turbiny wiatrowej na dz. nr 479 i 480 w obrębie m. Sambród     21.11.2012     
  ∴  Zawiadomienie Wójta Gminy Nr GKM.6220.4.2012 z dnia 21.11.2012 r. o dopuszczenie na prawach strony Morąskiego Stowarzyszenia Miłośników Przyrody \"EKO-GŁOS\" w przedsięwzięciu pn. budowa jednej turbiny wiatrowej na dz. nr 311/2 w obrębie m. Jarnołtowo.     21.11.2012     
  ∴  Zawiadomienie Nr GKM.6220.10.2012 z dn. 20.11.2012 r.o tym iż wniosek Morąskiego Stowarzyszenia Miłośników Przyrody \"EKO-GŁOS\" o dopuszczeniu na prawach strony został załatwiony pozytywnie( dot. budowy jednbej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW - dz. nr 178 w obrebie Sambród\"     20.11.2012     
  ∴  Obwieszczenie Wójta GminyMałdyty w sprawie zawieszenia postepowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW, o wysokości całkowitej 150 m, szerokości wirnika 90 m, planowanej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 479 i 480 w obrębie miejscowości Sambród.     31.10.2012     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW, o wysokości całkowitej 150 m, szerokości wirnika 90 m, planowanej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178 w obrębie miejscowości Sambród.     31.10.2012     
  ∴  Zawiadomienie Wójta Nr GKM.6220.10.2012 z dnia 17.10.2012 r. o dopuszczenie Fundacji Instytut Kajetana Koźmiana ul. Górnośląska 9/11 lok. 59, 00--443 Warszawa do udziału na prawach strony wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa turbiny wiatrowej dz.nr 178 w obrębie miejscowości Sambród     17.10.2012     
  ∴  Zawiadomienie Wójta Nr GKM.6220.04.2012 z dnia 17.10.2012 r. o dopuszczeniu na prawach strony Fundacji Instytut Kajetana Koźmiana 00-443 Warszawa, ul. Górnośląska 9/11 lok.59 w sprawie -Budowy jednej turbiny wiatrowej - dz.nr 311/2 w obrębie miejscowości Jarnołtowo - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.     17.10.2012     
  ∴  Obwieszzenie Wójta z dnia 11.10.2012 r. Nr GKM.6220.10.2012 o wydaniu postanowienia o nałozeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji budowy turbiny wiatrowej dz.nr 178 w obrębie Sambród     12.10.2012     
  ∴  Obwieszczenie Wójta z dnia 11.10.2012 r. Nr GKM.6220.9.2012 o nałozeniu obowiązku oceny oddziaływania na środowisko- - budowa turbiny wiatrowej w Sambrodzie dz. nr 479 i 480     11.10.2012     
  ∴  Zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 19.09.2012 r. nr GKM.6220.10.2012 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji na wniosek Pana Jacka Wilińskiego zam. w Toruniu     19.09.2012     
  ∴  Zawiadomienie Wójta Gmint Małddyty ( GKM.6220.9.2012 z dn. 18.09.2012 r.) o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji na wniosek Pana Jacka Wilińskiego zam. w Toruniu     18.09.2012     
  ∴  Zawiadomienie Nr GGM.6220.7.2012 z dnia 29.08.2012 r. -że Wójt określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwziecia polegającego na budowie stacji paliw płynnych przy drodze ekspresowej w Soplach     29.08.2012     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.06.2012 r. o wydaniu postanowieina znalGKM.6220.2.2012 o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowycch uwarunkowaniach - budowa 1 turbiny wiatrowej dz. nr 311/2 w obrębie Jarnołtowo     28.06.2012     
  ∴  Postanowienie o nałozeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej w obrębie Jarnołtowa     13.06.2012     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Nr GKM.6220.1.2012 z dnia 25.05.2012 r. o zawiadomieniu, że zebrano juz wystarczajace dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złozonego przez p. Pawła Celińskiego na realizację przedsięwzięcia pn. \"Skup i sprzedaż surowców wtórnych\".     25.05.2012     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.     21.05.2012     
  ∴  Obwieszczenie Wójta z dnia 4.04.2012 r. o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - dla przedsięwzięcia -Skup i sprzedaż surowców wtórnych w Małdytach - na wniosek Pana Pawła Celińskiego     04.04.2012     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 29.02.2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji \" Budowa biogazowni rolniczej ... w Jarnołtowie     01.03.2012     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 01.03.2012 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko dla przedsięwzięcia - Budowa systemu kogeneracyjnego produkcji energii elektrycznej .....w Klonowym Dworze - inwestor \"KACZKAN\" Zakład Produkcji Drzewnej......     01.03.2012     
  ∴  Obwieszczenie Wójta o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji na wniosek Pana Józefa Kaczkana - Nr GKM.6220.2.2012 z dnia 02.02.2012.r.     03.02.2012     
  ∴  Obwieszczenie Wójta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych owarunkowaniach zgody na realizację inwestycji na wniosek Pana Pawła Celińskiego Nr GKM.6220.1.2012 z dnia 01.02.2012 r.     03.02.2012     
  ∴  Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Małdyty.     28.12.2011     
  ∴  Obwieszczenie z dnia 9.12.2011 r.o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrocinie.     09.12.2011     
  ∴  Obwiesazczenia Wójta Gminy z dnia 06.12.2011 r. o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia :budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrocinie , gm. Małdyty     06.12.2011     
  ∴  Obwieszczenie z dnia 06.12.2011 Wójta Gminy Małdyty o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko polegające na budowie kanalizacji w Dobrocinie.     06.12.2011     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17.11.2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji o nazwie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrocinie gm. Małdyty     18.11.2011     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 05.10.2011 o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa budynku suszarni, przznaczonej do termicznej obróbki surowca drzewnego, na terenie istniejacego zakładu w Kiełkutach.....     05.10.2011     
  ∴  Obwieszczenie Wójta z dnia 29.08.2011 r. Nr GKM.6220.1.2011 o wydaniu deczyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia \"Eksploatacja złoża piasków i piasków ze żwirem KADZIE\"     30.08.2011     
  ∴  Obwieszczenie Wójta z dnia 29.08.2011 r. nr GKM.6220.3.2011 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia \"Eksploatacja złoża piaskowo-żwirowego Sambród VI\"     29.08.2011     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty Nr GKM.6220.3.2011 z dnia 17.08.2011 r o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowniach dla przedsięwzięcia \" Eksploatacja złoża piaskowo-żwirowego Sambród VI\"     17.08.2011     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty Nr GKM.6220.1.2011 z dnia 17.08.2011r. o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia\" Eksploatacja złoża i piasków ze żwirem Kadzie\" dz. 53/26 i 52.     17.08.2011     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16.08.2011 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji - budowa budyunku suszarni ..... na wniosek Zakładu Produkcji Drzewnej \\     16.08.2011     
  ∴  Postanowienie Wójta Gminy Nr GKM.6220.01.2011 z dnia 11.07.2011 r. odwieszające postępowanie w sprawie decyzji - przedsięwziecie - Eksploatacja złoża piasków i piasków ze żwirem Kadzie.     11.07.2011     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty Nr GKM.6220.1.2011 z dnia 11.07.2011 r o podaniu do publicznej wiadomości informaxji o rozpoczeciu postępowania z udziałem społeczeństwa - Eksploatacja złoża piasków i piasków ze żwirem Kadzie     11.07.2011     
  ∴  Postanowienie Wójta Gminy z dnia 30.06.2011 r. Nr GKM.6220.3.2011 0 odwieszeniu postępownia     30.06.2011     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Nr GKM.6220.3.2011 z dnia 30.06.2011 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - Eksploatacja złoża piaskowo-żwirowego Sambród VI     30.06.2011     
  ∴  Postnowinie Wójta Gminy Małdyty Nr GKM.6220.02.2011 z dnia 22.06.2011 o zawieszeniu postępowni z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Gospodarstwo Kreki Sp. z o.o. ul. Dworcowa 40A, 86-320 Łasin- budowa biogazowni rolniczej     27.06.2011     
  ∴  Postanowinie Nr GKM.6220.02.2011 z dnia 10.06.2011 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 2 MW na terenie działki nr 204/56 w miejscowości Kreki.     10.06.2011     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Nr GKM.6220.4.2011 z dnia 07.06.2011 r. o tym, że wydał decyzję o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-mgazynowej wraz z budumkiem socjalno-biurowym dla inwestora Zakład Produkcji Drzewnej \"KACZKAN\" Józef Kaczkan Sp.J.z siedzibą w Klonowym Dworze     07.06.2011     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 31.05.2011 r. o zebraniu wystarczajacych dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złozonego przez firmę Zakład Produkcji Drzewnej \" KACZKAN\" Józef Kaczkan Sp. J z siedzibą w Klonowym Dworze - Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem socjalno-biurowym.     31.05.2011     
  ∴  Obwieszczenie Wójta z dnias 14.04.2011r. o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegajacej na Budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem socjalno-biurowym na wniosek Zakładu Produkcji Drzewnej \"KACZKAN\" Józef Kaczkan Sp. J. z siedzibą w Klonowym Dworze     14.04.2011     
  ∴  Obwieszczenie Wójta z dnia 14.04.2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji wydobywania kruszywa piaskowo- żwirowego ze złoża \" Sambród V\" - na wniosek J. Karpiuka     14.04.2011     
  ∴  Postanowienie Wójta Gminy Małdyty z dnia 11.04.2011 r w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ( dla Pani Barbary Ambroziak KIESHANDEL).-     11.04.2011     
  ∴  Obwieszczenie Wójta z dnia 28.03.2011r o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwziecia: Odkrywkowa eksploatacja piasków ze żwirem Kadzie w kat. C..........     28.03.2011     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 7.03.2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. budowa biogazowni rolniczej w Krekach     15.03.2011     
  ∴  Decyzja Wójta Gminy Małdyty z dnia 30.11.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 148033 N ulicy Słonecznej w Małdytach     30.11.2010     
  ∴  OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE *) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Małdyty w obrębach geodezyjnych: Małdyty i Leśnica.     25.08.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji     20.07.2010     
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 23.11.2009 r. informujace o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Budowy hotelu z zapleczem restauracyjnym w Małdytach . w archiwum     23.11.2009     
  ∴  Informacja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie OŚ.PŚ.6220-9/09 z dn. 24.02.2009 o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia GDDKiA w Olsztynie, pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych zwiazanych z budową drogi ekspresowej nr7.     04.03.2009     
  ∴  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie     03.10.2008     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8157861 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^