BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zapytanie cenowe Nr 2 na usługi edukacyjne,obejmujace przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych w ramach Projektu - Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start......

ZAPYTANIE CENOWE Nr 2
FORMULARZ OFERTY
na usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych w ramach Projektu „Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start” w terminie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2012 r. w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty
Łączna wartość zamówienia we wszystkich blokach niniejszego projektu, została oszacowana na kwotę poniżej 14 tysięcy euro (w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych – tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), przy udzielaniu niniejszego zamówienia ma zastosowanie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy udzielanie niniejszego zamówienia nie stosuje się tej ustawy oraz procedur w niej określonych.
1.      Nazwa zamawiającego: Gmina Małdyty, ul. Kopernika 10, 14-330 Małdyty
REGON 510743249, NIP 741-20-90-660
2.        Nazwa przedmiotu zamówienia: usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Nr 4/POKL/9.1.2/2011  pt: „Indywidualizacja procesu nauczania szansą na lepszy start”, realizowanego przez Gminę Małdyty /Szkoła Podstawowa w Małdytach, Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze, Zespół Szkół w Szymonowie/ w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych  współfinansowanego przez EFS.
Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmującą przeprowadzenie zajęć edukacyjnych według poniższego zestawienia:
  cześć nr 1 - Szkoła Podstawowa w Małdytach, ul. Szkolna 9, 14-330 Małdyty :
1.      zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 30 godzin w ciągu roku szkolnego 2011/2012
2.      zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 30 godzin w ciągu roku szkolnego 2011/2012
3.      zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju  mowy – 30 godzin w ciągu roku szkolnego 2011/2012
4.      Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - 30 godzin w ciągu roku szkolnego 2011/2012
5.      Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów szczególnie uzdolnionych -  10 godzin zajęć rozwijających zdolności matematyczne w ciągu roku szkolnego 2011/2012
6.      Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów szczególnie uzdolnionych -  10 godzin zajęć rozwijających zdolności humanistyczne, w ciągu roku szkolnego 2011/2012
7.      Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów szczególnie uzdolnionych 10 godzin zajęć rozwijających zdolności artystyczne w ciągu roku szkolnego 2011/2012
cześć nr 2 – Zespół Szkół w Szymonowie, Szymonowo 15, 14 - 330 Małdyty:
1.      Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 30 godzin w ciągu roku szkolnego 2011/2012
2.      Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 30 godzin w ciągu roku szkolnego 2011/2012
3.      Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju  mowy -  30 godzin w ciągu roku szkolnego 2011/2012
cześć nr 3 - Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze, Wielki Dwór 9/1, 14 - 330 Małdyty:
1.      1.  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 30 godzin w ciągu roku szkolnego 2011/2012
2.      Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 30 godzin w ciągu roku szkolnego 2011/2012
3.      Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – 30 godzin w ciągu roku szkolnego 2011/2012
3.   Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia:
1)        Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego lub pedagogiki opiekuńczej z rewalidacją lub edukacji wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, dającym kwalifikacje do nauczania klas I – III szkoły podstawowej oraz doświadczenie zawodowe.
2)        Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego lub pedagogiki opiekuńczej z rewalidacją lub edukacji wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, dającym kwalifikacje do nauczania klas I – III szkoły podstawowej oraz doświadczenie zawodowe.
3)        Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – wykonawca usługi powinien posiadać co najmniej wykształcenie wyższe zawodowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z logopedią szkolną lub pedagogiki wczesnoszkolnej z podstawami logopedii lub studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz doświadczenie zawodowe.
4)  Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego, co najmniej wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej dyplom ukończenia studium nauczycielskiego o specjalności wychowanie fizyczne lub nauczanie początkowe albo wychowanie przedszkolne i świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie gimnastyki korekcyjnej.
5)        Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych matematycznie ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego, co najmniej wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego dającym kwalifikacje do nauczania klas I – III szkoły podstawowej oraz doświadczenie zawodowe.
6)        Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie – wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego, dającym kwalifikacje do nauczania klas I – III szkoły podstawowej oraz doświadczenie zawodowe.
7) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych rozwijających zdolności artystyczne – wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego, dającym kwalifikacje do nauczania klas I – III szkoły podstawowej oraz doświadczenie zawodowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Osoba do  kontaktów: Danuta Olender-Lewandowska, tel. 89 758 6124
4.      Ofertę należy złożyć w : sekretariacie Urzędu Gminy Małdyty, pokój nr 16 w terminie do dnia   6 października 2011 r. do godz. 10.00    
5.      Ofertę należy złożyć w zamkniętej opieczętowanej kopercie, opisanej w następujący sposób ” Oferta na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Nr 4/POKL/9.1.2/2011  pt: „Indywidualizacja procesu nauczania szansą na lepszy start”, realizowanego przez Gminę Małdyty /Szkoła Podstawowa w Małdytach, Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze, Zespół Szkół w Szymonowie/ w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
6.      Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe
7.      Kryteria i sposób oceny ofert
1.         W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto wyrażoną w polskich złotych.
2.         Głównym kryterium oceny ofert jest spełnienie wymagań i cena.
8.      Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9.      Cena oferty za wykonanie usługi:
– cena brutto: …………………………………………………………………………..
10.   Termin wykonania usługi: do 30 czerwca 2012 r.
11.    Termin i warunki płatności: zgodnie z zawartą umową.
12.   Oświadczam, że zapoznałem się z opisem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w punkcie 2 i 9, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
13.   Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
- ……………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………
  - ……………………………………………………………………………………
Data: ……………………….                                                        ………………………………                                                  / Podpis oferenta/
 
Wójt
Antoni Smolak

Dokument utworzył(-a):  Danuta Olender-Lewandowska  (28.09.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (28.09.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (28.09.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (28.09.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7110607 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^