BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zarządzenie Wójta Gminy MałdytyNr 0050.22.2013 z dnia 16.05.2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat należnych gminie Małdyty udzielono ulg, umorzeń oraz pomocy publicznej za rok 2012 .

 
 
 
 
 
 
                                           ZARZĄDZENIE  Nr 0050.22.2013
                                            WÓJTA GMINY MAŁDYTY
                                              z dnia  16  maja 2013 roku 
 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat należnych gminie Małdyty udzielono ulg, umorzeń oraz pomocy publicznej za rok 2012
 
 
 
 
   Na podstawie art.37 ust.1 pkt 2 lit f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,
poz. 240 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:
                                         
 
  § 1 Podaje się do publicznej wiadomości wykazy osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń i umorzeń oraz pomocy publicznej w roku 2012.
Wykazy znajdują się w załącznikach nr 1,2 i 3.
 
  § 2.Zarządzenie wraz z załącznikami  należy:
1)     wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małdyty w dniu 16 maja 2013 r.
2)     umieścić na stronie : www.bip.maldyty.pl.
 
  § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2013 roku. 
 
 
                                                                                               Wójt
                                                                                        Antoni Smolak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Załącznik nr 1
                                                                                    do zarządzenia Wójta Gminy Małdyty
                                                                                    Nr 0050.22.2013 z dnia 16.05.2013 r.
 
 
     Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r.
 
 
 
 
L.p.
Imię i nazwisko lub nazwa ( firma)
 
1.
Mazurko Bogdan
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Załącznik nr 2     
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                              do   zarządzenia Wójta Gminy Małdyty
                                                                                                                           Nr 0050.22.2013 z dnia 16.05.2013 r.
 
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę
na raty w kwocie przewyższającej 500 zł za 2012 rok
 
 
 
L.p.
 
Imię i nazwisko lub firma
     Rodzaj udzielonej ulgi
 
 
 
Powód umorzenia
odroczenie
rozłożenie na raty
art.12ust1pkt4(ustawy o pod. rolnym
art.13(ust. O pod. rolnym
umorzenie
umorzone odsetki
1. 
Dziewulski Bogusław
 
 
 
 
 
23356,00
1
2.
Biełucha Kazimierz
 
x
 
 
 
 
 
3.
Góral Mirosław
 
x
 
 
 
 
 
4.
Zabłocki Janusz
x
 
 
 
 
 
 
5.
Raszkiewicz Mirosław
x
 
 
 
 
 
 
6.
Klonowski Jerzy
x
 
 
 
 
 
 
7.
Białaś Grzegorz i Danuta
x
 
 
 
 
 
 
8.
Rodziewicz Marian
x
 
 
 
 
 
 
9
Adamczyk Zbigniew
 
 
 
 
516,00
 
 
10
Pieńkowski Jerzy
 
 
x
 
 
 
 
11
Szymański Damian
 
 
x
 
 
 
 
12
Suk Jerzy
 
 
x
 
 
 
 
13
Kostrzewa Cezary
 
 
x
 
 
 
 
14
Raszkiewicz Rafał
 
 
x
 
 
 
 
15
Wieliczko Piotr
 
 
x
 
 
 
 
16
Brant Marian
 
 
x
 
 
 
 
17
Terebieniec Jarosław
 
 
x
 
 
 
 
18
Jaceńciuk Sławomir
 
 
x
 
 
 
 
19
Nawrocki Mariusy
 
 
x
 
 
 
 
20
Durrzyński Wiesław
 
 
x
 
 
 
 
21
Ankiewicz Jarosław
 
 
x
 
 
 
 
22.
Byer Krystian
 
 
x
 
 
 
 
23.
Wąsowski Eryk
 
 
x
 
 
 
 
24
Niesiobędzki Tadeusz
 
 
 
x
 
 
 
 
Powód umorzenia : 1- umorzenie na podstawie art.67a§1 pkt3 Ordynacji podatkowej – uzasadniony interes podatnika
                               2 –umorzenie   na podstawie art.67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej – uzasadniony interes podatnika i interes publiczny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 3
  
do zarządzenia Wójta Gminy Małdyty
Nr 0050.22.2013  z dnia 16.05.2013 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono
 
pomocy publicznej za 2012r. zwrot podatku akcyzowego zawartego
 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 
 
 
 
1
Taraszkiewicz Katarzyna
 
 
2
Korczyńska -Brandt Lidia
 
 
3
"ROLMAN-S.K."
 
 
4
Budrewicz Jan
 
 
5
Nawrocki Mariusz
 
 
6
Zieliński Bartosz
 
 
7
Szymański Mirosław
 
 
8
Kajmer Zenona
 
 
9
Makar Sławomir
 
 
10
Zabłocki Janusz
 
 
11
Wolicka Wioletta
 
 
12
Jarząbek Zbigniew
 
 
13
Marchlewicz Jarosław
 
 
14
Czupryn Przemysław
 
 
15
Wilczewski Jan
 
 
16
Broziński Ryszard
 
 
17
Tomaszewska Katarzyna
 
 
18
Lipiński Krzysztof
 
 
19
Zabłocki Leszek
 
 
20
Tomaszewski Bogdan
 
 
21
Onichimowska Alina
 
 
22
Pryszcz Józef
 
 
23
Wroniak Marek
 
 
24
Hrywniak Piotr
 
 
25
Byer Krystian
 
 
26
Gąsior Zbigniew
 
 
27
Maksymiuk Michał
 
 
28
Sowa Zdzisław
 
 
29
Kirsun Jan
 
 
30
Zalewski Adam
 
 
31
Porowski Tadeusz
 
 
32
Kak Tomasz
 
 
33
Józefczak Jarosław
 
 
34
Dębiński Bogusław
 
 
35
Rodziewicz Anna
 
 
36
Borowski Wiesław
 
 
37
Hubacz Dariusz
 
 
38
Stefanowicz Dariusz
 
 
39
Wieczorek Grzegorz
 
 
40
Kamiński Jan
 
 
41
Glonek Andrzej
 
 
42
Wieliczko Wiktor
 
 
43
Pawłowski Arkadiusz
 
 
44
Choiński Wiesław
 
 
45
Nasłaniec Bożena
 
 
46
Adamczuk Maria
 
 
47
Kostrzewa Cezary
 
 
48
Pałkowska Anna
 
 
49
Wąsowski Artur
 
 
50
Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe Dobrol Sp.zoo Dobrocin
51
Stadnina Koni Plękity Spółka zoo
 
 
52
Gospodarstwo Kreki Spólka zoo
 
 
53
Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. zoo Gdańsk
54
Mazurko Leon
 
 
55
Pietrzniak Wiesław
 
 
56
Wąsowski Eryk
 
 
57
Brdak Jarosław
 
 
58
Makoś Mirosław
 
 
59
Gnyp Piotr
 
 
60
Cichocki Mirosław
 
 
61
Rodziewicz Marian
 
 
62
Górak Andrzej
 
 
63
Skop Kazimierz
 
 
64
Jaceńciuk Sławomir
 
 
65
Małetka Wiesław
 
 
66
Maciak Jerzy
 
 
67
Rutkowski Marian
 
 
68
Raszkiewicz Rafał
 
 
69
Mikowski Wiesław
 
 
70
Smoła Krzysztof
 
 
71
Ptasiński Władysław
 
 
72
Pielak Arkadiusz
 
 
73
Witowski Jarosław
 
 
74
Dzięcioł Janusz
 
 
75
Michalik Ryszard
 
 
76
Kożurno Czesław
 
 
77
Bikonis Aleksander
 
 
78
Jabłoński Zbigniew
 
 
79
Bikonis Bolesław
 
 
80
Durzyński Wiesław
 
 
81
Matusik Janusz
 
 
82
Krogulewski Zbigniew
 
 
83
Wieliczko Piotr
 
 
84
Kowalski Tadeusz
 
 
85
Marcinkowski Grzegorz
 
 
86
Zega Maria
 
 
87
Weronko Władysław
 
 
88
Gąsior Elżbieta
 
 
89
Skop Ewa
 
 
90
Jaskot Dariusz
 
 
91
Rudnicki Jan
 
 
92
Klocek Henryk
 
 
93
Marchlewicz Grzegorz
 
 
94
Spirydonow Roman
 
 
95
Błażewicz Mirosław
 
 
96
Kurenda Mirosław
 
 
97
Borysewicz Jarosław
 
 
98
Kucharek Joanna
 
 
99
Młynarczyk Stanisław
 
 
100
Kotkowski Andrzej
 
 
101
Zakrzewski Henryk
 
 
102
Ambroziak Marek
 
 
103
Mazurko Bogdan
 
 
104
Jaworska Halina
 
 
105
Grabowski Arkadiusz
 
 
106
Głuszcz Agnieszka
 
 
107
Witkowski Andrzej
 
 
108
Bartold Bolesław
 
 
109
Witkowski Marcin
 
 
110
Byer Adam
 
 
111
Kucharek Zbigniew
 
 
112
Kurdzieko Stanisław
 
 
113
Tarasiuk Jerzy
 
 
114
Izdebski Jerzy
 
 
115
Makoś Stanisław
 
 
116
Czarkowski Wojciech
 
 
117
Grabowski Andrzej
 
 
118
Makoś Henryk
 
 
119
Flak Waldemar
 
 
120
Hlebowicz Adam
 
 
121
Łowiecki Władysław
 
 
122
Cybulski Tomasz
 
 
123
Wójcik Mieczysław
 
 
124
Pelec Mieczkowska Renata
 
 
125
Duda Zbigniew
 
 
126
Giziński Roman
 
 
127
Janiuk Marek
 
 
128
Rodziewicz Franciszek
 
 
129
Białucha Miriosław
 
 
130
Rybaczewski Mirosław
 
 
131
Brant Marian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Tunkiewicz  (17.05.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (17.05.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (17.05.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (17.05.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7101363 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^