BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokoł z XXXVIII sesji Rady Gminy - 27.10.2010 r.

PROTOKÓŁ
Z XXXVIII SESJI RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia  27 października 2010 roku
 
 
Początek obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy o godzinie 10.00.
Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Małdyty o godzinie 12.05
Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/325/2010 do XXXVIII/328/2010.
Obecnych radnych 14 osób – lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 
Trzydziestą ósmą  sesję Rady Gminy Małdyty otworzyła i prowadziła Krystyna Sobolewska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Serdecznie powitała Radnych, Pana Wójta, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Pracowników Urzędu Gminy, Sołtysów, honorowych gości Pana Franciszka Marzec i Bronisława Wieliczko – lista obecności zaproszonych gości i sołtysów stanowi załącznik do protokołu.
Pani Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach trzydziestej ósmej sesji Rady Gminy uczestniczy 14 Radnych,  co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
Pani Przewodnicząca przedstawiła ustalony porządek obrad  sesji Rady Gminy
 
1.      Otwarcie Sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między Sesjami.
5.   Wręczenie ;
- Kombatanckiego Krzyża Pamiątkowego,
- odznaki honorowej „ Zasłużony dla Rolnictwa”.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Małdyty w roku szkolnym 2009/2010
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębach geodezyjnych Małdyty i Leśnica,
2) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej przepompownią ścieków  położona w Małdytach, gmina Małdyty,
3)   zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach.,
4)   zmiany budżetu gminy Małdyty na rok 2010,
5) zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach,
8. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2009 r.
9.Informacja Wójta o złożonych przez pracowników samorządowych  oświadczeniach majątkowych za 2009 r.
10. Informacja Wójta  o  stanie gminy za okres mijającej kadencji –raport o stanie gminy.
11. Informacje przewodniczących Komisji o działalności w okresie mijającej kadencji.
12. Rozpatrzenie wniosku – podania  Pana Philipa Stoeckle informacja.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Zakończenie trzydziestej ósmej  sesji  Rady Gminy  Małdyty.
 
   Ad.pkt. 3
 
Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Małdyty został wyłożony do publicznego wglądu, każdy miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
Protokół został przyjęty w wyniku głosowania bez odczytania i poprawek.
 
Ad.pkt. 4
 
Wójt Gminy Pan Antoni Smolak złożył informację o ważniejszych działaniach między Sesjami, a w szczególności o:
- nadszedł czas rozliczeń a nie podejmowania decyzji,
- 30.09.2010r. minął termin składania wniosków przez sołtysów o fundusz sołecki, wszystkie sołectwa złożyły wnioski o środki z wyodrębnionego funduszu z budżetu gminy i jest to kwota ok. 250tyś złotych.
- 05.10.2010 uczestniczyłem w odbiorze stacji przeładunkowej w Zbożnym k. Morąga
- coraz większym problemem są bezdomne psy, nie mamy swojego schroniska. Mamy podpisaną umowę ze schroniskiem w Ostródzie, trwają też rozmowy ze schroniskiem w Zbożnem. Pani Joanna Kardasz uczestniczyła w spotkaniu w sprawie budowy schroniska k. Buczyńca dla powiatu Elbląskiego, od początku chcemy brać udział w budowie i rozmowach,  tak abyśmy w przyszłości mogli tam lokować swoje bezdomne zwierzęta.
- bardzo dziękuje sołtysom i mieszkańcom, którzy brali udział w czynie społecznym w Jarnołtowie. Zrobiono dużo dobrej roboty.
- wydałem zarządzenie aby pracownicy wykonali odpowiednie dokumenty do prowizorium budżetu na 2011 rok.
- zbliżają się wybory samorządowe, powołana  Gminna Komisja Wyborcza.
 
Ad. pkt. 5
 
Pani Przewodnicząca wraz z Panem Wójtem dokonała wręczenia Kombatanckiego Krzyża Pamiątkowego dla Pana Franciszka Marca oraz odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”  dla Pana Bronisława Wieliczko. Wręczono kwiaty. Odznaczeni podziękowali.
 
Ad. pkt. 6.
 
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Małdyty w roku szkolnym 2009/2010 przedstawiła w wersji multimedialnej Kierownik Referatu Oświaty Pani Danuta Olender – Lewandowska. Wersja papierowa informacji stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
- Radny Pan Tadeusz Łopata – tam, gdzie idzie finansowanie chcielibyśmy wiedzieć kto odpowiada za realizację zadań.
- Kierownik Referatu Oświaty Pani Danuta Olender - Lewadnowska – dyrektorów rozlicza nadzór pedagogiczny z wyników.  U nas wyniki są bardzo dobre.
- Radna Pani Mirosława Rybska – skoro są wszyscy dyrektorzy, rozmawiamy o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie, to wyrażę w imieniu wszystkich radnych słowa uznania i podziękowania dla dyrektorów szkół i przedszkoli za zaangażowanie w pracę, zdobywanie środków unijnych. Dziękujemy dyrektorom szkół i przedszkoli.
Pytań więcej nie ma.
 
Przerwa – 5 minut.
 
Ad. pkt 7
 
Podjęcie uchwał.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Sobolewska poinformowała, że projekty wszystkich uchwał były analizowane na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Gminy.
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekty uchwał w sprawach jak niżej:
 
                                                           1) Uchwała Nr XXXVIII/325/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 października 2010 roku w sprawie)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębach geodezyjnych Małdyty i Leśnica.
- Pan Szymon Zabokrzecki – firma BDK w Olsztynie – teren objęty planem położony jest w północno – zachodniej części gminy, graniczy z terenami kolejowymi i terenami rolnymi oraz istniejącą zabudową mieszkaniową. Planem objętych jest 15 ha z przeznaczeniem na zabudowę jednorodzinną, oraz obsługę tego terenu i tereny zielone, powstanie około 100 działek. Największym problemem było skomunikowanie tego terenu. W wyniku rozmów gminy z prywatnymi właścicielami gruntów dojazd do w/w terenu zostanie wykonany. Pan Szymon Zabokrzecki przedstawił szczegóły na mapie.
- Radny Pan Marek Mazan – czy nie będzie konfliktu interesu społecznego w związku z dojazdem.
- Pan Szymon Zabokrzecki – jeśli dojazd będzie zorganizowany to konfliktu nie będzie.
 
Radni nie wnieśli więcej żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                               Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                - za przyjęciem – 14 osób
                                                                                - przeciw – 0 osób
                                                                                - wstrzymało się – 0 osób
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
                                                               2) Uchwała Nr XXXVIII/326/2010 rady Gminy Małdyty z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej przepompownią ścieków  położona w Małdytach, gmina Małdyty,
 
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                               Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                - za przyjęciem – 14 osób
                                                                                - przeciw – 0 osób
                                                                                 -  wstrzymało się – 0 osób
 
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
 
                                                                   3) Uchwała Nr XXXVIII/327/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach.,
 
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                               Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                - za przyjęciem – 14 osób
                                                                                - przeciw – 0 osób
                                                                                 -  wstrzymało się – 0 osób
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
                      
                                                                  4) Uchwała Nr XXXVIII/328/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 października 2010 roku w sprawie)   zmiany budżetu gminy Małdyty na rok 2010 . 
- Skarbnik Gminy Pani Izabela Baczkowska przedstawiła szczegółowo zmiany w budżecie gminy na 2010 rok.
 
Wyszła z Sali obrad Radna Pani Maria Rogulska. Obecnych Radnych 13 osób.
 
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                               Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                - za przyjęciem – 13 osób
                                                                                - przeciw – 0 osób
                                                                                 -  wstrzymało się – 0 osób
 
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu
 
                                                                    5) Uchwała Nr XXXVIII/329/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 278 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach
 
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                               Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                - za przyjęciem – 13 osób
                                                                                - przeciw – 0 osób
                                                                                 -  wstrzymało się – 0 osób
 
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu
 
Ad pkt. 8
 
Informacja Przewodniczącej rady Gminy o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2009 r
 
Pani Przewodnicząca odczytała pismo z Urzędu Skarbowego w Ostródzie o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych. Pismo stanowi załącznik Nr  7 do protokołu.
Pani Przewodnicząca złożyła oświadczenie do Wojewody.
 
Ad. pkt. 9
 
Informacja Wójta o złożonych przez pracowników samorządowych  oświadczeniach majątkowych za 2009
 
Pani Sekretarz Gminy odczytała pisma z Urzędu Skarbowego w Ostródzie i Urzędu Skarbowego w Iławie o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników samorządowych. Pisma stanowią załącznik Nr 8 do protokołu.
 
Ad. pkt. 10
 
Informacja Wójta  o  stanie gminy za okres mijającej kadencji –raport o stanie gminy.
 
Pani Przewodnicząca, szanowni radni i sołtysi.
Nie obligują mnie żadne przepisy, aby taki raport składać, do tej pory nie było takiego raportu. Istnieją jednak dobre obyczaje, dobrze się stało, że wypłynął taki wniosek od radnych aby taki raport złożył każdy przewodniczący komisji oraz Wójt. Raport pokazuje, co pozostawiamy po kadencji. Zawiera najistotniejsze rzeczy. Miałem dylemat, czy raport zacząć od kadencji 2002-2006 czy od 2006 – 2010. Kadencja 2006-2010 jest kontynuacją kadencji 2002-2006, dlatego raport przedstawię od kadencji 2002-2006. Pan Wójt odczytał raport, który stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
 
Ad.pkt. 11
 
Informacje przewodniczących Komisji o działalności w okresie mijającej kadencji.
 
- Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił informację z pracy komisji w kadencji 2006-2010. Informacja stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
- Przewodniczący Komisji Rolnej przedstawił informację z pracy komisji w kadencji 2006-2010. Informacja stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
- Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła informację z pracy komisji w kadencji 2006-2010. Informacja stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił informację z pracy komisji w kadencji 2006-2010. Informacja stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Sobolewska – jestem przewodniczącą od czerwca 2007 roku. Dziękuję wszystkim za zaufanie, współpracę, za to, że potrafiliśmy rozmawiać, za to, że kadencja upłynęła bez większych konfliktów, za cztery mijające lata kadencji. Radnym, którzy startują w najbliższych wyborach, życzę wygranej.
 
Radny Pan Tadeusz Łopata – ja głos zabiorę na ostatnim posiedzeniu rady.
 
Ad.pkt. 12
 
Rozpatrzenie wniosku – podania  Pana Philipa Stoeckle-informacja.
- Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Sobolewska – pismo od Pana Stoeckle rozpatrywane było na poprzedniej sesji, wystąpiliśmy z pismem do tego Pana o sprecyzowanie 3 pytań o których pisał w swoim piśmie.  Pan Stoeckle pismo otrzymał, posiadamy potwierdzenie odbioru. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy.
 
Ad.pkt. 13
 
Interpelacje i zapytania.
 
-Radny Pan Zbigniew Wieczorek – Pan Wójt (do wiadomości) otrzymał pismo z Zespołu Szkół w Dobrocinie w sprawie nadania imienia szkole. Pan Dyrektor prosi o pomoc przy zakupie sztandaru.
- Przewodnicząca Rady Gminy – wpłynęło pismo od Dyrektora Gimnazjum w Małdytach w sprawie dofinansowania ogrzewania. Kończy się kadencja, więc sprawę pozostawiamy nie rozpatrzoną:  przekazujemy do załatwienia Wójtowi Gminy.
 Pismo w załączeniu do protokołu.
- Radny Pan Mirosław Cymer- czy dyrektor gimnazjum był zaproszony na sesję.
- Przewodnicząca Rady Gminy – tak oczywiście, a jako Radny Powiatu Pan Jerzy Adamowicz jest zapraszany na każdą sesję.
-  Radny Pan Jan Marchlewicz – zbliża się święto zmarłych, proszę o uprzątnięcie śmietników przy cmentarzach.
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – śmietniki będą wywożone nawet w niedziele tj. 31.10.2010 roku i jak co roku postawione zostaną toalety.
 
Ad .pkt.. 14
 
Porządek posiedzenia został wyczerpany, obrady trzydziestej ósmej sesji zostały zamknięte.
Protokół z trzydziestego ósmego  posiedzenia Rady Gminy Małdyty został zakończony i podpisany.
 
 
Protokołowała:                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy
A. Thomas                                                                                     Krystyna Sobolewska
 
                                                                       
.
 
                                        
 

Dokument utworzył(-a):  Wójt Gminy Małdyty  (10.11.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (10.11.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (10.11.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (10.11.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7108495 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^