BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy - 29.09.2010 r.

                                                                                                  
                                           

 
     Przewodnicząca Rady Gminy Małdyty

 
                                                                                                                             Małdyty, dnia  20 września 2010 r.
 
                                                                                                                                       MIESZKAŃCY GMINY
 
     Zwołuję trzydziestą  siódmą  sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 29 września 2010 r.   (środa) o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Małdytach.
 
Ustalony porządek obrad  Sesji:
1.       Otwarcie sesji.
2.       Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.       Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.       Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
5.  Informacja z  wykonania budżetu Gminy Małdyty za I półrocze 2010 roku.
  - dyskusja
-   podjecie uchwały
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)   zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Małdyty na lata 2010-2017,
2)    zmiany budżetu gminy Małdyty na 2010 rok,
3) uzgodnienia projektu uchwały Nr XLII/815/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. ,
4)  wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na zrecz Gminy Małdyty prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrebie Jarnołtowo stanowiącej drogę dojazdową,
5) wyrażenia zgody na  przeznaczenie do sprzedaży działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym na zasadzie współwłasności położonej w Sambrodzie dla właścicieli lokali w drodze bezprztergowej,
6) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wielkim Dworze gmina Małdyty w drodze przetargu,
7) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy przez Wójta Gminy Małdyty z Telekomunikacją Polską S.A. w Olsztynie na kolejne 3 lata na tą smą nieruchomość połozoną w Sambrodzie gm.Małdyty,
8) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Gumniskach Wielkich na odrębną własność wraz ze sprzedażą udziału w gruncie w drodze przetargu,
9)wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz w gruncie położonego w Wielkim Dworze 25  gmina Małdyty w drodze bezprzetargowej.
 
7. Rozpatrzenie skargi Pana Philipa Stoeckle.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Zakończenie trzydziestej siódmej   sesji  Rady Gminy  Małdyty.    
 
 
                                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                         Krystyna Sobolewska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Krystyna Sobolewska  (22.09.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (22.09.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (22.09.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (22.09.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7495118 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^