BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokół XXXV sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 26 maja 2010 r.

 

PROTOKÓŁ
XXXV SESJI RADY GMINY MAŁDYTY
Z DNIA 26 MAJA 2010 ROKU
 
 
Początek obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy o godzinie 10.00.
Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy Małdyty o godzinie 12.00.
Podjęto uchwały od Nr XXXV/280/2010 do XXXV/290/2010.
Obecnych radnych 13 osób – lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 
Trzydziestą piątą Sesje Rady Gminy Małdyty otworzyła i prowadziła Krystyna Sobolewska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Serdecznie powitała Radnych, Pana Wójta, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Pracowników Urzędu Gminy, Sołtysów – lista obecności zaproszonych gości i sołtysów stanowi załącznik do protokołu.
Pani Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach trzydziestej piątej Sesji Rady Gminy uczestniczy 13 Radnych co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
- Radny Zbigniew Wieczorek – wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu – rozpatrzenie wniosku w sprawie „wolnych środków” umieszczonych w sprawozdaniu Wójta Gminy za 2007 rok. Jednocześnie wnoszę o przegłosowanie imienne wniosku o zmianę porządku obrad sesji.
- Przewodnicząca Rady Gminy  Pani Krystyna Sobolewska – zmiana porządku obrad zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym musi być przegłosowana bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
- Radny Pan Tadeusz Łopata – ten temat był poruszany na wszystkich komisjach rady i znowu mamy do niego wracać. Komisja Rewizyjna, której jest Pan członkiem może wystąpić do RIO z prośbą o wyjaśnienie zagadnień poruszonych we wniosku i wtedy będzie wiadomo.
- Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Sobolewska – poddaje pod głosowanie – kto jest za przyjęciem wniosku Radnego Wieczorka do porządku obrad
                                                                                            Głosowanie
                                                                                            - za – 1 osoba
                                                                                            - przeciw – 11 osób
                                                                                            - wstrzymała się – 1 osoba
W wyniku głosowania Rada Gminy przy jednym głosie „za” i jednym głosie „wstrzymującym się” postanowiła odrzucić wniosek Radnego Wieczorka o zmianie porządku obrad.
Pani Przewodnicząca przedstawiła ustalony porządek obrad Sesji Rady Gminy.
1.       Otwarcie Sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między Sesjami.
 
5Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zasad i trybu udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących gminie
2) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Małdyty
3) zmiany budżetu Gminy Małdyty na 2010 r.
4) uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Małdyty, aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015
5) upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
6) wyrażenia  zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie na rzecz Gminy Małdyty prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Małdytach Gm. Małdyty,
7) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Spółdzielni „ AGRO” w Małdytach ul. Kopernika 1 na rzecz Gminy Małdyty prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Małdytach Gm. Małdyty,
8) zatwierdzenie  „Planu Odnowy Miejscowości Szymonowo” , gm. Małdyty,
9) przeznaczenia do sprzedaży  nieruchomości gruntowej położonej w Sambrodzie gmina Małdyty w drodze przetargu,
10) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego położonej w Wilamowie gmina Małdyty w drodze bezprzetargowej
11) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkowania wieczystego położonej w Małdytach gmina Małdyty w drodze bezprzetargowej. 
6.   Interpelacje i zapytania.
7. Zakończenie trzydziestej piątej Sesji  Rady Gminy  Małdyty.
 
Ad.pkt. 3
 
Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy Małdyty został wyłożony do publicznego wglądu, każdy miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
Protokół został przyjęty w wyniku głosowania bez odczytania i poprawek.
 
Ad.pkt. 4
 
Wójt Gminy Pan Antoni Smolak złożył informację o ważniejszych działaniach między Sesjami, a w szczególności o:
 
- nas powódź ominęła ale inni potrzebują pomocy, apel do sołtysów radnych, zakładów pracy o pomoc dla powodzian. W naszym przypadku najlepszą formą pomocy będzie zbiórka pieniędzy. Wieś Sambród zebrała już ok. 1400 złotych jako własną inicjatywą. Ludziom tam jest bardzo trudno nie mają do czego wracać . Mamy kontakt z Gminą Cisek, podobnej wielkości jak nasza, ale można wybrać indywidualnie inną gminę. Polacy potrafią się mobilizować w trudnych chwilach. Trudno jest walczyć z takim żywiołem jak powódź, już łatwiej jest walczyć z pożarem. Województwo Warmińsko – Mazurskie zgłosiło chęć przyjęcia dzieci z terenów popowodziowych.
Dziękuję mieszkańcom sołectwa Sambród i proszę o wsparcie radnych i  pozostałe sołectwa.
- uprzedzając wnioski o roboty na drogach, wyjaśniam, że nie zostały one zakończone, ciągłe opady nie pozwalają zakończyć prac. Proszę o cierpliwość, aura musi nam pomóc.
- 29.03. 2010 roku odbyłem spotkanie z Dyrektorem firmy Strabag, która buduje drogę Nr 7- uzgodniliśmy, że wykonają asfalt na drogach w Małdytach, musimy wykorzystać” pięć minut dla gminy.”
- 30.03.2010 – podpisaliśmy z Panią Skarbnik umowę na kredyt inwestycyjny.
-31.03.2010 – wydałem zarządzenie odwołujące dyrektora Przedszkola w Małdytach, Wojewoda jako organ nadzorujący uchylił moje zarządzenie.
- 13.04.2010 – przystąpiliśmy do realizacji programu „Zarządzanie na miarę oczekiwań klienta”, w którym wezmą udział pracownicy  naszego urzędu gminy.
- rozpoczęto realizację inwestycji w Budwitach i budowy drogi w Szymonówku. Występują niedogodności za które przepraszam mieszkańców.
- 14.04.2010 – rozpoczęto realizację inwestycji – przebudowa budynku Urzędu Gminy w Małdytach
- 19.04. 2010 – uczestniczyłem w spotkaniu z Marszałkiem Województwa na temat drogi Morąg – Małdyty, są już ograniczenia na moście, konieczna jest jego przebudowa, zgoda konserwatora zabytków już jest, ale liczne organizacje podejmują działania wstrzymujące inwestycje, nie tylko gminne, ale i wojewódzkie. Ochrona Środowiska stawia wysokie wymagania stawiając, bezpieczeństwo człowieka na drugim miejscu.
- w zależności od podjętych dzisiaj zmian w budżecie gminy albo będziemy opracowywać dokumentację na ORLIKA, bo nie mając dokumentacji, nie możemy starać się o środki na ten cel.- albo nie,
- ustaliłem już osobę do kontaktów ze strony firmy STRABAG. Nie będę wydawał żadnej zgody, jeśli nie będę miał pewności, że utwardzą drogi gminne. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, nie pozwolę na jazdę transportu powyżej 8 ton. Nie wyraziłem zgody na zmianę organizacji ruchu na odcinku – Górka – Sople.
- 01.05.2010 – odbyły się obchody Dnia Strażaka w Jarnołtowie – dziękuję sołtysowi i wszystkim mieszkańcom oraz Komendantowi za przygotowanie uroczystości i wszystkim którzy wzięli w niej udział.
- od 15.05.2010 roku mamy nowego Komendanta Posterunku Policji – Pan Adama Sachnowskiego
- oficjalnie potwierdzam, że nasz Posterunek Policji będzie miał 6 osobową obsadę. Zadań jest bardzo dużo. Przy opiniowaniu nowego kierownika postawiłem warunek, że otrzymam pozytywną opinię komisji drogowej na budowę progu zwalniającego przy gimnazjum w Małdytach. Mamy taką decyzję i przystępujemy do jego budowy.
- 19.05.2010 podpisaliśmy z Panią Skarbnik aneks do umowy wydłużający okres realizacji inwestycji budowy oczyszczalni i kanalizacji w Budwitach.
 
- Radny Pan Tadeusz Łopata – prośba do Pana Wójta aby spotkał się z tymi, którzy będą przebudowywać drogę Morąg-Małdyty aby znak ograniczający ’18 TON”  zdjąć albo go egzekwować, bo jak na razie znak stoi, wszyscy wożą 40 ton i więcej i nikt nie reaguje. Ośmieszamy się w oczach zagranicznych turystów. Bzdura, która może być tylko w Polsce.
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – przekaże dla Zarządu Dróg
- Radny Pan Zbigniew Wieczorek – czy jak Pan Wójt obejmował stanowisko była dokumentacja na rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej wsi Wilamowo
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – była jedna dokumentacja obejmująca wsie Wilamowo, Sambród, Zajezierze, Sople, Leśnica i była to dokumentacja opracowana całościowo, zatwierdzana odcinkami.
- Radny Pan Zbigniew Wieczorek – czemu nie była realizowana, jest w Wilamowie dużo domków letniskowych.
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – domki letniskowe nie są brane do ogólnej liczby mieszkańców i budynków przy wyliczeniach do dofinansowania tej inwestycji, nie dostalibyśmy środków na ten cel, poza tym Wilamowo jest bardzo rozciągniętą wsią.
- Radny Pan Marek Mazan – czy firma STRABAG zainwestuje w 100% asfalt na drogę Klonowy Dwór – Linki.
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – nie odpowiem dopóki nie mam podpisanych porozumień, jedno jest pewne mamy dokumentację na przebudowę tej drogi.
Pytań więcej nie zgłoszono.
 
Ad.pkt. 5
 
Podjęcie uchwał.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Sobolewska poinformowała, że projekty wszystkich uchwał były analizowane na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Gminy.
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekty uchwał w sprawach jak niżej:
 
                                                                          1) Uchwała Nr XXXV/280/2010 Rady Gminy
 Małdyty z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących gminie.
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                               Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                - za przyjęciem – 13 osób
                                                                                - przeciw – 0 osób
                                                                                - wstrzymało się – 0 osób
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
 
                                                                              2) Uchwała Nr XXXV/281/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Małdyty
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                               Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                - za przyjęciem – 13 osób
                                                                                - przeciw – 0 osób
                                                                                - wstrzymało się – 0 osób
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu
 
                                                                              3) Uchwała Nr XXXV/282/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Małdyty na 2010 r.
 
- Skarbnik Gminy Pani Izabela Baczkowska –  po odbyciu wszystkich komisji Rady Gminy nastąpiły jeszcze zmiany w budżecie gminy Małdyty na 2010 spowodowane otrzymanymi dotacjami na wybory prezydenckie.
- Radny Pan Tadeusz Łopata – czy tylko zmiany wynikają z wyborów.
- Skarbnik Gminy Pani Izabela Baczkowska – tak tylko.
- Radny Pan Andrzej Piechociński – w zmianach przeznaczamy 60 tys. na budowę drogi ul. Słoneczna  w Małdytach, czy nie lepiej przeznaczyć na drogę w Wilamowie.
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – plany są na dany rok i lata najbliższe. Trudno jest ,aby w całości były te plany realizowane. Możemy najpierw opracować dokumentację na Wilamowo, ale co zrobimy jak zamkną  mosty na kanale na drodze Morąg – Małdyty, jak dojedzie się do Małdyt. Jest szansa, że otrzymamy dofinansowanie na budowę ul. Słonecznej. Nie wiemy jaki będzie plan na 2011, może  zmieścimy się z drogą w Wilamowie,  teraz wykorzystajmy szansę na zrobienie ul. Słonecznej.
- Radny Pan Andrzej Piechociński – nie słyszałem aby dwa mosty zostały zamknięte no chyba, że jeden się zawali.
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – chyba lepiej jest zrobić ul. Słoneczną kiedy mosty są tylko zagrożone niż wtedy gdy się zawalą
- Radny Pan Andrzej Piechociński -  do planu w budżecie w tym roku dokładamy na dokumentacje na ORLIKA ok. 140 tyś, czy nie lepiej zrobić wodę dla mieszkańców Kiełkut, jak wiem, że woda do Kiełkut zaplanowana jest na 2011 rok po tym jak naprawiona zostanie hydrofornia w Dobrocinie. Czy ważny jest ORLIK, chodnik w Małdytach czy woda dla mieszkańców. Na 2011 mamy więcej zaplanowane niż na 2010 rok. Czy ten ORLIK jest najważniejszy, czy robiony jest pod wybory.
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – dla mnie ważny jest ORLIK, ilu tu nas jest każdy ma inny pomysł. ORLIK nie powstaje w tym roku, a planowany był wcześniej.
- Rady Pan Zbigniew Wieczorek – są ważniejsze sprawy niż ORLIK , droga w Wilamowie jest ważna, przyjeżdżają turyści w okresie letnim. Ile osób będzie korzystało z  drogi Szymonówko-Dziśnity, a ile z drogi w Wilamowie. Jeśli firma będzie robiła ul. Słoneczną to nie ma problemu aby zrobiła drogę w Wilamowie.
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – przecież obowiązuje nas ustawa o zamówieniach publicznych.
- Radny Pan Tadeusz Łopata – było spotkanie z projektantami drogi Morąg – Małdyty i Zarząd Dróg Wojewódzkich ma swój plan na realizację tej inwestycji, a wykonawcy E-7 będą wozili piach tą drogę Jest program trzyletni ukierunkowany na inwestycje. Był czas aby zrobić wodociąg do Kiełkut, obwiniam Starostę , że nie dostaliśmy na ten cel pieniędzy.
- Radna Pani Mirosława Rybska – w Małdytach dzieje się najmniej, to że położono chodnik  a w innych miejscowościach robi się też chodniki, drogi. Na ORLIK otrzymamy dofinansowanie, a jeśli będzie połączony z centrum rekreacyjnym to będzie tylko lepiej, będzie  to jeden obiekt i nie zgadzam się, że tylko w Małdytach są robione inwestycje.
- Radny Pan Andrzej Piechociński  - chodnik został wybudowany, a płatności przeszły na następna kadencję rady. Najwięcej inwestycji robi się w roku wyborczym, oddaliśmy trzy inwestycje: wodociąg w Budwitach, chodnik w Dobrocinie i Zajezierzu.
- Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Sobolewska – terminy płatności przy inwestycjach zawsze są dłuższe. Wrócimy do pracy nad uchwałami.
- Radny Pan Piotr Dotka – mam wniosek, aby w roku wyborczym nie robić żadnych inwestycji.
- Radny Pan Andrzej Piechociński – minęły cztery lata zanim zaczęto  realizować budowę drogi Szymonówko – Dziśnity.
- Radny Pan Piotr Dotka – Panie Piechociński wszystkie inwestycje robione w roku wyborczym będą inwestycjami wyborczymi, może podejmiemy uchwałę, że w roku wyborczym nic nie będziemy robić.
- Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Sobolewska – reprezentujemy gminę Małdyty i chociaż jesteśmy z różnych miejscowości powinniśmy pracować dla dobra całej gminy.
Radni nie wnieśli więcej uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                               Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                - za przyjęciem – 11 osób
                                                                                - przeciw – 1 osoba
                                                                                - wstrzymało się – 1 osoba
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy jednym głosie przeciw i jednym głosie wstrzymującym się  i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
        
                                                                             4) Uchwała Nr XXXV/283/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Małdyty , aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                               Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                - za przyjęciem – 13 osób
                                                                                - przeciw – 0 osób
                                                                                - wstrzymało się – 0 osób
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu
 
 
                                                                              5) Uchwała Nr XXXV/284/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 
 
 Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                               Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                - za przyjęciem – 13 osób
                                                                                - przeciw – 0 osób
                                                                                - wstrzymało się – 0 osób
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu
 
                                                                             6) Uchwała Nr XXXV/285/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia  zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie na rzecz Gminy Małdyty prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Małdytach Gm. Małdyty
 
 Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                               Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                - za przyjęciem – 13 osób
                                                                                - przeciw – 0 osób
                                                                                - wstrzymało się – 0 osób
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu
 
                                                                            7) Uchwała Nr XXXV/286/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Spółdzielni „ AGRO” w Małdytach ul. Kopernika 1 na rzecz Gminy Małdyty prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Małdytach Gm. Małdyty
 Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                               Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                - za przyjęciem – 13 osób
                                                                                - przeciw – 0 osób
                                                                                - wstrzymało się – 0 osób
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu
 
                                                                            8) Uchwała Nr XXXV/287/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenie  „Planu Odnowy Miejscowości Szymonowo” , gm. Małdyty
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                               Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                - za przyjęciem – 13 osób
                                                                                - przeciw – 0 osób
                                                                                - wstrzymało się – 0 osób
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu
 
                                                                            9) Uchwała Nr XXXV/288/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  nieruchomości gruntowej położonej w Sambrodzie gmina. Małdyty w drodze przetargu
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                               Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                - za przyjęciem – 13 osób
                                                                                - przeciw – 0 osób
                                                                                - wstrzymało się – 0 osób
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
 
                                                                            10) Uchwała Nr XXXV/289/2010Rady Gminy Małdyty z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego położonej w Wilamowie gmina Małdyty w drodze bezprzetargowej
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                               Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                - za przyjęciem – 13 osób
                                                                                - przeciw – 0 osób
                                                                                - wstrzymało się – 0 osób
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
 
                                                                           11) Uchwała Nr XXXV/290/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkowania wieczystego położonej w Małdytach gmina Małdyty w drodze bezprzetargowej.   
                      Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                               Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                - za przyjęciem – 13 osób
                                                                                - przeciw – 0 osób
                                                                                - wstrzymało się – 0 osób
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
 
Ad.pkt.6
 
Interpelacje i zapytania.
 
Radny Pan Zbigniew Wieczorek – chce wrócić do mojego pisma do Pani Przewodniczącej i Radnych, odpowiedź otrzymałem i proszę Panią Przewodnicząca o odczytanie, chcę się ustosunkować.
- Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Sobolewska – wszyscy radni otrzymali wniosek Radnego Wieczorka. Odczytam odpowiedź, jaką skierowałam do Radnego Wieczorka.
Wniosek wraz z odpowiedzią stanowi załącznik  Nr 12 do protokołu.
- Radny Pan Zbigniew Wieczorek – moje ustosunkowanie się do odpowiedzi – to był mój błąd, że wtedy  nie wystąpiłem z wnioskiem o wyjaśnienia, wtedy miałem mniejszą wiedzę, teraz, biorąc pod uwagę ostatnie wykonanie  budżetu, gdzie naruszono uprawnienia Wójta, moja opinia o RIO  się zmieniła. RIO nie jest zobowiązane do pilnowania gmin, jeśli one same nie dbają o swoje dobro. Nie podjęcie dyskusji na ten temat podważa pracę rady. Zapisy, o których mowa, mogą mieć wpływ na pozostałe lata budżetowe. Na powyższy wniosek proszę o uzasadnienie prawne w formie pisemnej od Pana Wójta w ciągu 7 dni.
- Radny Pan Tadeusz Łopata- czuję się obrażony dlatego, że nie chcemy dyskutować nad rokiem 2007 w roku 2010, nie życzę sobie, aby mówić o braku mojej kompetencji, osobiście uraziłeś minie.
- Radny Pan Jan Marchlewicz  - obrażasz nas i całą radę.
- Przewodnicząca Rada Gminy Pani Krystyna Sobolewska – proszę o spokój, odpowiedź napisałam sama, rok 2007 zakończyliśmy,  na podstawie opinii RIO udzieliliśmy Panu Wójtowi absolutorium i nie wracajmy już do tego tematu.
- Radny Pan Tadeusz Łopata- są jeszcze sądy, proszę  się odwołać do sądu. Wniosek nie był wprowadzony do porządku obrad więc, zakończmy jego omawianie.
- Radny Pan Andrzej Piechociński  - do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – miał Pan napisać do RIO pismo w sprawie zarządzenia Wójta Gminy
- Radny Pan Piotr Dotka – otrzymałem telefoniczną odpowiedź z RIO, że zarządzenia Wójta są przedkładane do RIO wraz z kompletem dokumentów i wnioskiem Komisji Rewizyjnej, jeśli mamy jakieś wątpliwości, mamy możliwość złożenia wniosku do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
- Radny Pan Andrzej Piechociński – miało być na piśmie a nie telefonicznie.
- Radny Pan Piotr Dotka – możemy wyjaśnić na następnej sesji w formie pisemnej.
- Radny Pan Andrzej Piechociński – czyli na następnej sesji otrzymamy wyjaśnienia na piśmie.
- Radny Pan Andrzej Piechociński – pytanie do Pana Wójta – czy wydał Pan zgodę na przyłączenie się nowego zakładu, który powstaje w Klonowym Dworze do wody.
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – nie ma operatu wodno-prawnego i nie otrzymali decyzji na podłączenie wody.
- Sołtys Pan Zbigniew Krogulewski -  kiedy zostaną zakończone roboty na drogach.
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – jeśli tylko aura pozwoli roboty zostaną zakończone.
- Radny Pan Mirosław Cymer – chcę złożyć wniosek aby pracownicy urzędu gminy  zrobili wykaz miejscowości gdzie będzie robiona kanalizacja i gdzie są planowane oczyszczalnie ekologiczne.
Przejazd w Wielkim Dworze jest w coraz gorszym stanie i nikt się nim nie interesuje.
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – zbieramy nie tylko my ale i przedsiębiorstwo, które zajmuje się u nas wodą  informacje na temat zainteresowania oczyszczalniami przydomowymi. Nie ma możliwości dofinansowania z budżetu gminy dla indywidualnych  mieszkańców. Jest możliwość zakupu dokumentacji jeśli będzie 30 zagród chętnych na wybudowanie takiej oczyszczalni. Taka dokumentacja kosztuje 20 tyś złotych i może być wykorzystana przez wielu chętnych. Jeśli Rada wyrazi zgodę na ujęcie takiego zakupu w budżecie gminy na 2011 rok i będą chętni to zakupimy taką dokumentację, która będzie własnością gminy.
Na temat przejazdu – nie możemy wyręczać właścicieli, nie możemy tam wkładać gminnych pieniędzy.
- Sołtys Pani Teresa Kostrzewa – kiedy będą dalsze prace przy chodniku w Zajezierzu.
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak -  w tym roku będzie robiony chodnik za kwotę 50 tyś złotych.
- Radny Pan Andrzej Kotkowski – czy będzie budowany przekaźnik stacji telefonicznej w Dobrocinie.
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – tak będzie budowany, zmieniła się tylko lokalizacja ( w kierunku na Kiełkuty).
 
Pani Przewodnicząca oraz Pan Wójt złożyli życzenia z okazji Dnia Samorządowa oraz dwudziestolecia powstania samorządów.
 
Ad.pkt. 7
 
Porządek posiedzenia został wyczerpany, obrady trzydziestej piątej sesji zostały zamknięte.
Protokół z trzydziestego piątego  posiedzenia Rady Gminy Małdyty został zakończony i podpisany.
 
 
 
Protokołowała:                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy
A.Thomas
                                                                                                      Krystyna Sobolewska
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Wójt Gminy Małdyty  (16.06.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (16.06.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (16.06.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (16.06.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7108467 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^