BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24.03.2010 r.

 
 
 
PROTOKÓŁ
Z XXXIV SESJI RADY GMINY MAŁDYTY
Z  DNIA 24 marca 2010 ROKU
 
Początek obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty o godz. 10.00
Zakończenie obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy o godz. 1220.
Podjęto uchwały Rady Gminy Małdyty od Nr XXXIV/271/10 do Nr XXXIV/279/10.
Obecnych Radnych 14 osób – lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 
Trzydziestą czwartą Sesję Rady Gminy Małdyty otworzyła i prowadziła Pani Krystyna Sobolewska – Przewodnicząca Rady Gminy.
Serdecznie powitała Radnych, Wójta Gminy, Sołtysów, Pracowników Urzędu Gminy – lista sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu.
 
Pani Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w obradach XXXIV Sesji Rady Gminy Małdyty uczestniczy 14 radnych co stanowi quorum, przy którym  może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Małdyty przedstawiła porządek obrad:
1.      Otwarcie Sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między Sesjami.
 
5.Rozpatrzenie sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2009.
 
1) wystąpienie Wójta Gminy
2) opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
3) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu,
4)  wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
5) opinia składu orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
6) dyskusja nad sprawozdaniem – ocena wykonania budżetu ( wystąpienia  przewodniczących stałych Komisji Rady),
7) głosowanie uchwały absolutoryjnej ( poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty).
6. Informacja z  realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień Gminy Małdyty za rok 2009
- podjęcie uchwały
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2009 Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach . ( podjęcie uchwały).
2)  zmiany budżetu gminy na 2010 r.
3) wyrażenia zgody na  wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, 
4) zasad wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz  szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty
5) określenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych 
6) nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Ostródzkiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Małdyty w drodze darowizny
7) zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty nr XIII/122/04 z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania .
8) przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą Lokalna Pracownia Aktywności w Małdytach realizowanego przez Fundację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego współfinansowanego ze środków EFS w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
  8.   Interpelacje i zapytania.
  9.   Zakończenie trzydziestej czwartej  Sesji  Rady Gminy  Małdyty.
Pani Przewodnicząca poinformowała, że na jej ręce wpłynął wniosek Wójta Gminy Małdyty z dnia 23.03,2010 roku o skreślenie z porządku obrad pkt. 7 ust.5 tj. projektu uchwały w sprawie określenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
       Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany w porządku obrad:
                                                       - za przyjęciem zmiany – 14 osób
                                                       - przeciw – 0 osób
                                                       - wstrzymał się – 0 osób
 
Zmieniony porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad.pkt.3
 
Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy został wyłożony do publicznego wglądu, każdy miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
Protokół został przyjęty w wyniku głosowania bez odczytywania i poprawek jednogłośnie.
 
Ad,.pkt.4
 
Wójt Antoni Smolak złożył informację o ważniejszych działaniach podjętych między Sesjami, a w szczególności o:
  1. odbył się przetarg na drogę Szymonówko – Dziśnity, który rozstrzygnięto na cenę 1.300tyś.- kosztorys wynosił 2.500 tyś. ,w związku  z tym musimy zaciągnąć mniejszy kredyt w wys.1350tys złotych , ale i zwrot ze środków unijnych też będzie mniejszy.
  2. 22.02.2010 roku rozpoczęliśmy procedurę przetargową w celu wyłonienia banku na zaciągnięcie kredytu.
  3. w wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono pracownika w referacie oświaty na stanowisko referenta i jest to Pani Agnieszka Kołodziej z Morąga.
  4. w następstwie spotkań z rodzicami, szkołami i związkami zawodowymi złożyłem wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Przed problemem nie uciekniemy bowiem  od 2012 roku sześciolatki, zgodnie z ustawa pójdą do I klas i wtedy trzeba będzie wrócić do problemu. Na siłę nie możemy zmusić rodziców  do czegoś co nie jest obowiązkiem od zaraz. Temat zawieszamy.
  5. 01.03.2010 roku podpisaliśmy wraz z Panią Skarbnik umowę na finansowanie wyprzedzające ( tzw. prefinansowanie) budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Budwitach.
  6. 02.03.2010 roku podpisaliśmy umowę z wykonawcą budowy drogi Szymonówko – Dziśnity, jest to firma z Ostródy. W związku z chorobą Pana sołtysa Józefa Mirkowskiego, proszę Panią Włodarczyk obecną na posiedzeniu Rady o pomoc w organizacji ruchu na czas budowy i przekazywaniu informacji dla mieszkańców.
  7. Bank Gospodarstwa Krajowego wygrał przetarg na udzielenie kredytu.
  8. 10.03.2010 roku spotkałem się z dyrektorem firmy Strabarg – wykonawcą drogi E-7 od Kalska do Miłomłyna. Projekt porozumienia  został przygotowany i przekazany do firmy STRABAG  i czekamy na zaakceptowanie  i rozstrzygnięcie. Chcielibyśmy aby Firma wykonała  naprawy części naszych dróg za darmo  a  część po kosztach własnych: tak aby gmina zyskała.
  9. w dniu 23.03.2010 r. odbyła się konferencja z Wojewodą na temat przejmowania, a właściwie odkupywania starych dworców PKP. Nasz dworzec w Budwitach należy do tych które PKP chce  nam sprzedać. Decyzja należy do Rady.
  10. w piątek tj. 19.03.2010 r. objechałem wszystkie drogi gminne, które są  w katastrofalnym stanie. Nie ma drogi gminnej, której nie trzeba reperować. Okresem dobrym na wejście z remontami dróg będzie okres poświąteczny.
Ad. pkt. 5.
 
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2009.
 
1)Wystąpienie Wójta Gminy Antoniego Smolaka.
Wójt rozpoczął swoje wystąpienie od słów 
„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009 było przedmiotem analizy na Komisjach Rady Gminy, przedstawione w terminie RIO i przewodniczącym komisji”..
 Dalej Wójt Gminy przedstawił szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Małdyty za rok 2009, w poszczególnych paragrafach w odniesieniu do  wydatków i dochodów oraz w procentach  w porównaniu do lat poprzednich. Poinformował o korzyściach płynących z rozpatrywania podań o umorzenia podatku przez Komisje Planowania, Budżetu i Finansów. Pan Wójt powiedział, że nie jesteśmy gminą ani biedną ani bogatą. Nie możemy się zadłużać, a zaciągane kredyty  do wysokości 30-40% dochodów mogą być przeznaczane tylko na inwestycje. Jeśli przekroczymy tą granicę, możemy mieć kłopoty ze spłatą zadłużenia. Nie możemy też zapomnieć, że inwestycje nie przyniosą nam dodatkowych dochodów, tak jak w firmach prywatnych. Biorąc pod uwagę ilość inwestycji, możemy powiedzieć, że najbliższe 2 – 3 lata będą dobre dla naszej gminy. Powinny być zrealizowane takie inwestycje jak:
- budowa drogi E-7, drogi Marzewo-Małdyty, Morąg- Małdyty, Szymonówko-Dziśnity,
- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Budwitach,
- gotowa jest dokumentacja na budowę drogi Klonowy Dwór – Linki
- przymierzamy się do budowy ORLIKA w Małdytach
 - zlecona została dokumentacja pod miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Małdyty pod budownictwo jednorodzinne.
Przypomnę, że gmina nasza posiada  najwyższy wskaźnik zwodociągowania wsi w powicie.
Pozyskaliśmy ok. 6 mln złotych z różnych źródeł.
Za prace nad wykonaniem budżetu dziękuję Pani Skarbnik jak i całemu referatowi księgowości .
„Wnoszę o przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2009.”
 
2) Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Pełną treść opinii składu orzekającego RIO odczytała Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Sobolewska. Opinia jest pozytywna i stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
 
3) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu.
Opinię odczytał Przewodniczący Komisji Pan Piotr Dotka. Opinia jest pozytywna. Stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
 
4) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Wniosek odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Piotr Dotka. Stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
 
      5) Opinia składu orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Opinię odczytała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Sobolewska. Opinia jest pozytywna. Stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
 
   6) Dyskusja nad sprawozdaniem – ocena wykonania budżetu(wystąpienia Przewodniczących stałych komisji Rady).
Dyskusję nad sprawozdaniem rozpoczęto  od wystąpień Przewodniczących Komisji:
- Pan Mirosław Cymer- Przewodniczący Komisji Finansów odczytał pozytywną opinię na temat wykonania budżetu gminy Małdyty za rok 2009. Opinia stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
- Pan Jan Marchlewicz – Przewodniczący Komisji Rolnej odczytał pozytywną opinię na temat wykonania budżetu gminy Małdyty za rok 2009. Opinia stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
- Pani Mirosława Rybska – Przewodnicząca Komisji Oświaty odczytała pozytywną opinię na temat wykonania budżetu gminy Małdyty za rok 2009. Opinia stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Dyskusja.
- Radny pan Zbigniew Wieczorek –„ chcę się odnieść do złamania kompetencji przez Pana Wójta. Zmian jakich dokonał Pan Wójt zarządzeniem z dnia 31.12.2009 roku w budżecie gminy może dokonać Rada Gminy i w tej kwestii złamał Pan Wójt ustawę o finansach publicznych. Wykonanie budżetu jest prawidłowe, ale czy głosuje się nad sprawozdaniem przy naruszeniu kompetencji. Jestem przeciwny udzieleniu absolutorium”.
 
- Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Sobolewska – zmiany dokonane były w dniu 31 grudnia 2009 roku a Sesja była 29 grudnia 2009 roku. W ostatnim dniu w roku w finansach następuje porządkowanie spraw księgowych. Nie można było zwołać posiedzenia Rady, chyba, że po godzinie piętnastej w dniu 31 grudnia 2009 roku bo do tej godziny są jeszcze zmiany w księgowości. W ciągu całego roku Wójt nie przekroczył kompetencji, uważam, że przekroczenie to miało na celu dobro gminy. Komisja Rewizyjna wykazała to w swojej opinii.
- Radny Pan Tadeusz Łopata – czy to działanie Wójta było celowe, aby nie ujawnić Radnym, czy konieczne działanie na koniec roku.
- Wójt Gminy pan Antoni Smolak – nie mieliśmy, nie mamy i nie będziemy mieć nic do ukrycia, było to działanie konieczne. Panu Wieczorkowi chodzi o zasadę. Nic nie było ukrywane, zarządzenie zostało wysłane do RIO i nie było uwag.
- Skarbnik Gminy pani Izabela Baczkowska – aby zamknąć rok musimy niektóre przesunięcia zrobić. Były to zmiany  niezbędne i konieczne.
- Radny pan Piotr Dotka – kwoty, o których rozmawiamy nie są duże, ale chodzi o fakt złamania ustawy o finansach publicznych. RIO mimo sugestii Komisji Rewizyjnej wydało opinie pozytywną, nie odniosło się do tych zmian. Jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyślę do RIO wniosek – zapytanie  o opinię zgodności z prawem zarządzenia Wójta.
- Radny pan Zbigniew Wieczorek – poddać pod głosowanie wniosek o opinię RIO w sprawie zmian zawartych w zarządzeniu, czy zostało naruszone prawo.
- Radny Pan Andrzej Piechociński – w lutym na Sesji wystarczyło poinformować Radnych o tym zarządzeniu.
- Radny pan Tadeusz Łopata – uważam, że jest bezcelowe występowanie do RIO, bo błąd jest ewidentny. Chodzi o intencje. RIO odpowie, że jest błąd, Gorzej byłoby nie zamknąć budżetu. Pieniądze nie zostały wzięte do kieszeni.
- Radny pan Piotr Dotka – zgadzam się z Panem V-ce przewodniczącym Panem Tadeuszem Łopatą, że zostało złamane prawo. Jestem jednak za wystąpieniem do RIO przez   Radę, czy Komisję Rewizyjną  o opinie –( zapytanie) w sprawie zarządzenia.
- Radny pan Zbigniew Wieczorek – w poprzednich latach też były podobne problemy. Wykonanie budżetu jest dobre, ale głosując za przyjęciem sprawozdania głosuje się też za złamanym prawem.
Radna Pani Mirosław Rybska -  uważam, że to nie jest powód abyśmy nie głosowali nad wykonaniem budżetu.
- Radny pan Mirosław Cymer – aby nie było nieporozumień Sesję powinniśmy odbyć 31 grudnia 2009 roku o godzinie piętnastej.
 
Wniosek do RIO wystosuje Komisja Rewizyjna , a nie Rada Gminy.
- Radny pan Zbigniew Wieczorek – rezygnuję z wniosku Rady, a jedynie jako wniosek Komisji Rewizyjnej o opinię RIO.
 
7) głosowanie uchwały absolutoryjnej ( poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty).
                                                  Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej
                                                                         - za – 13 Radnych
                                                                         - przeciw – 1 Radny
                                                                         - wstrzymało się – 0 Radnych
 
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały absolutoryjnej.
Głosowanie nad projektem uchwały absolutoryjnej: 
Ustawowy stan Rady – 15 radnych.           
                                                                                - za przyjęciem – 14 Radnych
                                                                                - przeciw przyjęciu – 0 Radnych
                                                                                - wstrzymało się – 0 Radnych
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu. Pogratulowała panu Wójtowi.
- Wójt Antoni Smolak – „dziękuję za udzielenie absolutorium. Są chwile kiedy chce się pracować, pracuję dla Gminy, ale są chwile kiedy przychodzi zastanowienie co ja tu robię , czy warto poświęcać czas, zdrowie, aby były takie chwile jak dziś. Można by sięgać do historii, ale może lepiej skupić się na tym co możemy zrobić wspólnie dla wszystkich.  Bardzo dziękuję”.
 
Ad.pkt.6
 
Informacja z  realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień Gminy Małdyty za rok 2009 – podjęcie uchwały
                                                                              
                                                                                   Uchwała Nr XXXIV/272/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Gminy Małdyty za rok 2009.
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.
 
                                                                                      Głosowanie:
                                                                                      - za przyjęciem – 14 Radnych
                                                                                      - przeciw - 0 Radnych
                                                                                      - wstrzymało się – 0 Radnych
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
 
Ad.pkt. 7
 
Podjęcie uchwał.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Sobolewska poinformowała, że projekty wszystkich uchwał były analizowane na posiedzeniach  Komisji Rady Gminy.
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekty uchwał w sprawach podanych jak niżej:
 
1)      Uchwała Nr XXXIV/273/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego za rok 2009 Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Małdytach
 
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.
 
                                                                                      Głosowanie:
                                                                                      - za przyjęciem – 14 Radnych
                                                                                      - przeciw - 0 Radnych
                                                                                      - wstrzymało się – 0 Radnych
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik        Nr 10 do protokołu
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
 
2)      Uchwała Nr XXXIV/274/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 marca 2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.
 
                                                                                      Głosowanie:
                                                                                      - za przyjęciem – 13 Radnych
                                                                                      - przeciw - 0 Radnych
                                                                                      - wstrzymało się – 1Radny
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik       Nr 11 do protokołu
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.                            
3)      Uchwała Nr XXXIV/275/2010 Rady
Gminy Małdyty z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.
 
 
                                                                                      Głosowanie:
                                                                                      - za przyjęciem – 14 Radnych
                                                                                      - przeciw - 0 Radnych
                                                                                      - wstrzymało się – 0 Radnych
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik       Nr 12 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
4)      Uchwała Nr XXXIV/276/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz  szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty
 
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.
 
                                                                                      Głosowanie:
                                                                                      - za przyjęciem – 14 Radnych
                                                                                      - przeciw - 0 Radnych
                                                                                      - wstrzymało się – 0 Radnych
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik       Nr 13 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
 
5)      Uchwała Nr XXXIV/277/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Ostródzkiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Małdyty w drodze darowizny
 
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.
 
                                                                                      Głosowanie:
                                                                                      - za przyjęciem – 14 Radnych
                                                                                      - przeciw - 0 Radnych
                                                                                      - wstrzymało się – 0 Radnych
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik       Nr 14 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
 
6)      Uchwała Nr XXXIV/278/2010 Rady Gminy Małdyt z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty nr XIII/122/04 z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
 
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.
 
                                                                                      Głosowanie:
                                                                                      - za przyjęciem – 14 Radnych
                                                                                      - przeciw - 0 Radnych
                                                                                      - wstrzymało się – 0 Radnych
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik      Nr 15 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
 
7)      Uchwała Nr XXXIV/279/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą Lokalna Pracownia Aktywności w Małdytach realizowanego przez Fundację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego współfinansowanego ze środków EFS w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.
 
                                                                                      Głosowanie:
                                                                                      - za przyjęciem – 14 Radnych
                                                                                      - przeciw - 0 Radnych
                                                                                      - wstrzymało się – 0 Radnych
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik       Nr 16 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
 
Ad. pkt. 8
 
Interpelacje i zapytania.
- Radny pan Tadeusz Łopata – otrzymałem pismo z OSP Małdyty w sprawie zakupu trzech mundurów wyjściowych. Uważam, że strażak ochotnik powinien być widoczny na uroczystościach, nie w stroju bojowym ale właśnie w stroju  wyjściowym bo  dodaje rangi. Jako jedyna gmina nie posiadamy sztandaru strażackiego. Proponuję poczynić starania o zakup sztandaru.
Dziękuję panu Wójtowi za demokratyczne podejście do sprawy na spotkaniu z rodzicami w Dobrocinie, za doprowadzenie do kompromisu, a nie do spięć czy kłótni. Kłopot jest duży i to nie tylko w naszej gminie. Dziękuję za podejście do sprawy, a życie pokaże co dalej.
- Wójt Gminy pan Antoni Smolak – sprawa mundurów była tematem na posiedzeniach komisji, jest decyzja o zakupie ze środków budżetu gminy przeznaczonych na straże.
- Przewodnicząca Rady Gminy – odczytała pismo od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na okres kadencji 2010 – 2014.
- Radna pani Maria Rogulska – proszę w imieniu rodziców dzieci klas 1-3 z Plękit o dowożenie ich dzieci do szkoły w Szymonowie.
- Wójt Gminy pan Antoni Smolak – jeżeli nie będzie konieczności tworzenia dodatkowych kursów tylko w ramach dotychczasowych to przeanalizujemy to z Panem Dyrektorem Szkoły.
- Radny pan Marek Mazan – proszę o realizację zadania z 2009 roku w kwestii tłucznia na drogę Klonowy Dwór – Linki.
- Wójt Gminy pan Antoni Smolak –  tłuczeń będzie wywożony na drogi jeśli tylko pogoda na to pozwoli, najprawdopodobniej po świętach.
- Radny pan Tadeusz Łopata – informuję wszystkich Radnych, że nie będę już interweniował więcej u  Pana  Starosty w sprawie hydroforni w Dobrocinie. Nie otrzymałem odpowiedzi na pismo. Na spotkaniu Pan Starosta i Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego oszukali mieszkańców mówiąc, że stan hydroforni jest dobry, a nawet do niej nie zajrzeli będąc bardzo blisko niej.
- Przewodnicząca Rady Gminy pani Krystyna Sobolewska – mieszkańcy Zajezierza proszą o równiarkę na drogi.
 
Ad. pkt. 9.
Pani Przewodnicząca  Rady Gminy oraz Pan Wójt złożyli wszystkim najlepsze życzenia  z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
 
Porządek posiedzenia został wyczerpany, obrady trzydziestej czwartej  sesji zostały zamknięte.
Protokół z  trzydziestego czwartego  posiedzenia Rady Gminy Małdyty został zakończony i podpisany.
 
Protokołowała: A. Thomas.                                         Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                            Krystyna Sobolewska
 
 

Dokument utworzył(-a):  Wójt Gminy Małdyty  (31.03.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (31.03.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (31.03.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (31.03.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7108524 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^