BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokół z XXXI sesji Rady Gminy Małdyty - 9.12.2009 r.

PROTOKOŁ
Z XXXI SESJI RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 09 grudnia 2009 r.
 
 
Początek obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty o godz. 10 00.
Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 1140
Podjęto uchwały Rady Gminy Małdyty od Nr XXXI/254/09 do Nr XXXI/261/09
Obecnych Radnych- 14 osób – lista obecności stanowi załącznik  nr 1  do protokołu.
 
Trzydziestą pierwszą sesję Rady Gminy Małdyty otworzyła i prowadziła Pani Krystyna Sobolewska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Serdecznie powitała Radnych, Wójta Gminy, Sołtysów, Pracowników Urzędu Gminy – lista zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu.
 
Pani Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w obradach XXXI sesji Rady Gminy Małdyty uczestniczy 14 Radnych co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować uchwały Rady Gminy.
 
Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad sesji Rady Gminy.
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między  sesjami.
5.      Uchwalenie budżetu Gminy Małdyty na rok 2010 .
1)       przedstawienie przez Wójta Gminy projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
2)       opinia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów
3)       opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
4)       dyskusja
5)       stanowisko Wójta w sprawie opinii RIO i wniosków Radnych
6)       podjęcie uchwały
6. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Uzależnień Gminy Małdyty na rok 2010.
7. Uchwalenie Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie:
     1) zmian w budżecie gminy Małdyty na 2009 r.
     2) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe  zaopatrzenie
         wodę przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski – M. Gręda,
         Zajezierze 12.
     3) przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność oraz
         przynależnego do lokalu pomieszczenia gospodarczego wraz ze sprzedażą
         udziału w gruncie położonym w Jarnołtowie 55, obręb Jarnołtowa gm. Małdyty
         w drodze przetargu,
      4) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika
          wieczystego położonej w Małdytach ,gm. Małdyty w drodze bezprzetargowej
      5) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Soplach ,
          obręb Zajezierze gm. Małdyty w drodze przetargu,
9.    Interpelacje i zapytania.
10.  Zakończenie trzydziestej pierwszej  sesji  Rady Gminy Małdyty.
 
 
Ad.pkt. 3
 
Protokół z XXX sesji rady Gminy Małdyty został wyłożony do publicznego wglądu, każdy miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
Protokół w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania i poprawek.
 
Ad.pkt. 4
 
Wójt Gminy Pan Antoni Smolak złożył informację o ważniejszych działaniach podjętych między sesjami, a w szczególności o:
  1. połączeniu dwóch stanowisk w urzędzie i stworzeniu jednego stanowiska ds. obsługi Rady Gminy i ewidencji ludności, na którym od 01.12.2009r. pracuje Pani Anna Thomas.
  2. pracach nad projektem budżetu gminy na 2010 z zachowaniem wszelkich terminów i procedur. Uchwała RIO przyszła fax-em  chwilę przed rozpoczęciem obrad sesji.
  3. rozmowach z Burmistrzem Morąga o przyspieszeniu remontu drogi wojewódzkiej i planowanym spotkaniu w tej sprawie z Marszałkiem Województwa. Dokumentacja jest gotowa. Obawiamy się kłopotów z przejezdnością przez most, którego nośność określona jest na 15 ton, a rozpoczynają się roboty przy rozbudowie drogi Nr 7, będzie bardzo duży transport żwiru z Bramki, ten most nie wytrzyma, a objazdy są praktycznie niemożliwe. Mamy też interwencję przedsiębiorców i ekologów.
- Radny Pan Tadeusz Łopata – ten most został rozjeżdżony dużo wcześniej, w czasach kiedy ruszyła rozbudowa drogi Nr 7 koło Elbląga. Za późno pomyśleliśmy o naprawie tej drogi i tego mostu.
4.  o uczestniczeniu w dniach 20 -21.11.09r. w obchodach Dni Rosyjskich obchodzonych
     w      Morągu wraz z delegacją  z obwodu Kaliningradzkiego.
  1. tym, ze w dniu 27.1.2009r.wraz z Panią sołtys Beatą Obuchowicz i Panem V-ce przewodniczącym Tadeuszem Łopatą uczestniczył w rozmowach  z Panem Starostą w sprawie pozyskania środków na modernizacje hydroforni w Dobrocinie. Pod koniec stycznia będzie następne takie spotkanie. Każde pozyskane środki są potrzebne, bo środki z budżetu gminy nie wystarczą
  2. tym, ze w dniu 01.12.2009r. uczestniczył wraz z Panią sołtys Gumnisk Wielkich w odbiorze modernizacji wodociągu i kanalizacji Gumniska Wielkie – Gumniska Małe. Inwestycja nie została odebrana. Jest wiele zastrzeżeń, pomimo przesunięcia terminu roboty nie zostały wykonane. Termin został jeszcze przesunięty, ale jeśli wykonawca nie wykona robót nie zostanie wypłacona należność za materiały i roboty. Mieszkańcy interweniują, nie mają wody, a z wykonawcą trudno się dogadać. Tak to jest jak jedynym kryterium w przetargu jest cena. Jeśli roboty nie zostaną odebrane nie otrzymamy dofinansowania z ANR.
  3. tym, że OSP Zajezierze odebrało motopompę
  4.  o tym, że w dniu 4.12.2009r uczestniczył w przekazaniu samochodu w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Zakup ten współfinansowaliśmy kwotą 15tyś.zł.- „Podziękowania składam na ręce Pani Przewodniczącej „. Pani Przewodnicząca odczytała podziękowania.
  5. tym, że otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie oceny merytorycznej naszego wniosku o dofinansowanie inwestycji modernizacja drogi Dziśnity – Szymonówko.
Ad.pkt.5.
 
Uchwalenie budżetu Gminy Małdyty na rok 2010.
1)        przedstawienie przez Wójta Gminy projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – stwierdził , że uchwałę budżetową wraz z uzasadnieniem wszyscy Radni otrzymali, na wszelkie pytania szczegółowe  odpowie Pani Skarbnik.
Stwierdził:
Budżet na 2010 rok jest trudny z kilku powodów,:
1)      dochody są niższe bo stawka podatku rolnego jest niższa,
2)      mniejsze dochody tytułu i niższych  udziałów  gminy w podatku dochodowym,
3)      niższa subwencja.
A wydatki wyższe, bo inwestycje duże chociaż z udziałem środków unijnych. Mamy mniej pieniędzy, a chcemy zrobić więcej, więc kredyt będzie nieunikniony. Prognoza długu na poziomie 33%,  a był okres, że był   na poziomie 59%. Opłacało się oszczędzać. Niektóre projekty, które były wpisane w budżecie w roku 2004 realizowane będą w 2010 roku, bowiem tak długo trwa przygotowanie inwestycji do realizacji.
Zadania inwestycyjne, które będą realizowane w 2010 roku.
- naprawa hydroforni w Dobrocinie,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Szymonowie,
- przebudowa drogi Szymonówko – Dziśnity,
- rozbudowa budynku  urzędu gminy,
- budowa kotłowni przy Przedszkolu w Dobrocinie – inwestycja zapłacona będzie w 2010r
- opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Gumniskach Wielkich,
- opracowanie dokumentacji na centrum sportowo-rekreacyjne w Małdytach,
- budowa wiaty w Wilamowie,
- budowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie powołany przez Związek Gmin „Czyste Środowisko”.
Są to duże inwestycje w porównaniu do lat poprzednich, lecz do 75% wydatkowanych środków z budżetu można odzyskać ze środków unijnych, które z kolei można przeznaczyć na następne zadania.
 
2)        opinia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów.
Opinię odczytał Przewodniczący Komisji Pan Mirosław Cymer. Opinia jest pozytywna,
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
3)        opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
Opinie odczytała Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Sobolewska oraz V-ce Przewodniczący Pan Tadeusz  Łopata. Opinia RIO jest pozytywna, stanowią  załączniki nr 3 i 4  do protokołu.
 
4)        dyskusja.
- Radny pan Mirosław Cymer – proszę poprawić kolejność paragrafów jest 3, 5 a nie ma 4. Proszę o poprawienie.
- Radny Pan Tadeusz Łopata – trzeba być konsekwentnym, poprzedni budżet oceniałem na poziomie 15-17, natomiast ten budżet określam jako ambitny, na miarę naszych możliwości, dług był i będzie, kredyty musimy zaciągać bo bez nich nie zrobimy żadnej inwestycji, które w przyszłości będą przynosić korzyści. Ten budżet trzeci w naszej kadencji jest najbardziej wiarygodny i działa na rzecz rozwoju naszej gminy.
 
5) stanowisko Wójta w sprawie opinii RIO I wniosków Radnych
 
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – błędy pisarskie zostaną poprawione. Uwag do opinii RIO nie mam.
 
6) podjęcie uchwały
 
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały
                                                                                 Uchwała Nr XXXI/254/09 Rady Gminy Małdyty z dnia 09 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na rok 2010.
Radni nie wnieśli więcej żadnych uwag i pytań do projektu w/w uchwały
 
                                                                                 Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                  - za przyjęciem – 14 osób
                                                                                  - przeciw  - 0 osób
                                                                                  - wstrzymało się – 0 osób
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
 
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę 5 minutową w obradach Sesji.
 
Ad.pkt 6
 
Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Gminy Małdyty na rok 2010.
Radni nie wnieśli żadnych zapytań do projektu uchwały
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.
 
                                                                                  Uchwała Nr XXXI/255/09 Rady Gminy Małdyty z dnia 09 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Gminy Małdyty na rok 2010.
                                                                                   Głosowanie nad projektem:
 
                                                                                    - za przyjęciem – 14 osób
                                                                                    - przeciw – 0 osób
                                                                                    - wstrzymało się – 0 osób
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
 
Ad.pkt 7
 
Uchwalenie Programu Współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
 
Radni nie wnieśli żadnych zapytań do projektu uchwały
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.
                                                                            
                                                                                 Uchwała Nr XXXI/256/09 Rady Gminy Małdyty z dnia 09 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
                                                                                  Głosowanie nad projektem:
                                                                                   - za przyjęciem – 14 osób
                                                                                   - przeciw – 0 osób
                                                                                   - wstrzymało się – 0 osób
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
 
Ad.pkt 8
 
Podjęcie uchwał.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Sobolewska poinformowała, że projekty wszystkich uchwał były analizowane na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Gminy.
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekty uchwał w sprawach podanych jak niżej:
 
1)      Uchwała Nr XXXI/257/09 Rady Gminy Małdyty z dnia 09 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Małdyty na 2009 rok.
Radni nie wnieśli żadnych uwag i pytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                       Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                       - za przyjęciem – 14 osób
                                                                                       - przeciw – 0 osób
                                                                                       - wstrzymało się – 0 osób.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
2)      Uchwała Nr XXXI/258/09 Rady Gminy Małdyty z dnia 09 grudnia 2009 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie wodę przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski & M.Gręda Zajezierze 12.
Radni nie wnieśli żadnych uwag i pytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                      Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                       - za przyjęciem – 13 osób                
                                                                                       - przeciw – 0 osób
                                                                                       - wstrzymało się 0 osób
- Radny Pan Tadeusz Łopata – przyjąłem uchwałę do wiadomości, nie głosuję w sprawach na które nie mam wpływu. Nie biorę udziału w głosowaniu.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów przy 1 głosie nie biorącym udziału w głosowaniu i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
  
3)      Uchwała Nr XXXI/259/09 Rady Gminy Małdyty z dnia 09 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność oraz przynależnego do lokalu pomieszczenia gospodarczego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie położonym w Jarnołtowie 55, obęb Jarnołtowo gm. Małdyty w drodze przetargu
 
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag i pytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                       Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                       - za przyjęciem – 14 osób
                                                                                       - przeciw – 0 osób
                                                                                       - wstrzymało się – 0 osób.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10  do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
 
4)      Uchwała Nr XXXI/260/09 Rady Gminy Małdyty z dnia 09 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego położonej w Małdytach Gm. Małdyty w drodze bezprzetargowej.
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag i pytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                       Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                       - za przyjęciem – 14 osób
                                                                                       - przeciw – 0 osób
                                                                                       - wstrzymało się – 0 osób.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
 
5)      Uchwała Nr XXXI/261/09 Rady Gminy Małdyty z dnia 09 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Soplach, obręb Zajezierze, gm Małdyty w drodze przetargu.
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag i pytań do projektu w/w uchwały.
                                                                                       Głosowanie nad projektem uchwały:
                                                                                       - za przyjęciem – 14 osób
                                                                                       - przeciw – 0 osób
                                                                                       - wstrzymało się – 0 osób.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  nr 12 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę jak w brzmieniu projektu.
 
Ad.pkt 9
 
Interpelacje i zapytania.
 
- Radny Pan Marek Mazan- była podjęta uchwała o przekazaniu na Szpital w Morągu kwoty 5 tysięcy złotych, czy została przekazana?
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – uchwała była a środki nie zostały przekazane, ponieważ samorząd  Morąga miał przygotować porozumienie. Porozumienia nie było, więc pieniądze nie zostały przekazane.
- Radny Pan Mirosław Cymer – osoby mieszkające w blokach w Wielkim Dworze pytają czy będą mogli nabyć działki, które leżą za ich blokiem.
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć, nie wiem czy te działki są wydzielone, czy na współwłasności. Trzeba sprawdzić, a chętni do zakupu powinni sami się zgłosić do urzędu gminy do Pana Czesława Myc.
- Radna Pani Mirosława Rybska – jak na drodze Nr 7 jest wypadek i jest organizowany objazd przez Sambród, to ten objazd jest nieoznakowany i wszyscy zamiast ulicą Lipową jadą ulicą Kopernika. Należałoby dobrze oznakować rozjazd na ul. Kopernika  z ul. Lipową.
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – tych wypadków nie ma aż tak dużo, ale wystąpimy do Zarządu Dróg z zapytaniem kto i jakie oznakowanie trzeba postawić i czy to ma być oznakowanie na stałe czy tylko w razie wypadku. Odpowiemy Radnym w najbliższym czasie.
- Radny Pan Tadeusz Łopata – to że będzie objazd oznakowany, nie znaczy, że będą tamtędy jeździć. Wystąpić do Zarządu Dróg z wnioskiem o oznakowanie np. Małdyty-Centrum i Małdyty.
Radny Pan Andrzej Piechociński – ja mieszkam przy drodze Nr 7 i też są wypadki, trzeba trochę zrozumienia i na miejscu rozmawiać z Policja, która organizuje objazd.
- Radny Pan Zbigniew Wieczorek – mieszkańcy miejscowości Ględy skarżą się na pogarszający się stan wody do picia w ich miejscowości.
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – jako gmina nie mamy wodociągu w Ględach. Kiedy Nadleśnictwo Dobrocin budowało studnię dla swojego pracownika chcieli aby reszta mieszkańców przyłączyła się oczywiście po wpłaceniu  pewnej kwoty , nikt z mieszkańców się nie zgodził.
- Radny Pan Mirosław Cymer – proszę Pana Wójta aby poinformował sołtysów, kiedy sprawa tłucznia będzie rozwiązana.
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – sprawa tłucznia będzie rozwiązana po nowym roku. Będzie spotkanie z sołtysami, na którym dokonamy wszystkich potrzebnych ustaleń i rozwiązań w tej sprawie.
- Przewodnicząca Rady Gminy – odczytam pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie ustawienia lustra w miejscowości Zajezierze. Sprawa została załatwiona negatywnie. Pismo stanowi załącznik do protokołu.
- Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Sobolewska na zakończenie obrad sesji złożyła wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
 
Ad.pkt. 10.
Porządek posiedzenia został wyczerpany, obrady trzydziestej pierwszej sesji zostały zamknięte.
Protokół z trzydziestego pierwszego posiedzenia Rady Gminy został zakończony i podpisany.
 
 
Protokołowała                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy
A.Thomas                                                                             Krystyna Sobolewska.
 
 

Dokument utworzył(-a):  Wójt Gminy Małdyty  (15.12.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (15.12.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (15.12.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (15.12.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7108460 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^