BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy Małdyty - 16.09.2009 r.

                                                                                                  
 
 
         PRZEWODNICZĄCA      RADY      GMINY     MAŁDYTY

       14-330 Małdyty, ul. Kopernika 10 , tel. (0-89) 7586680

 
 
                                                                      Małdyty, dnia 07 września 2009 r.
 
 
                                                                      Pani/Pan
                                                                       ……………………………………………
 
                                                                      ……………………………………………
                                       
 
      Zapraszam na  dwudziestą  dziewiątą  Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 16 września 2009 roku  (środa)  o  godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Małdytach.
 
Ustalony porządek obrad  sesji:
1.       Otwarcie sesji.
2.       Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.       Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.       Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między  sesjami.
5.       Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Małdyty za I półrocze 2009 roku
- wystąpienie Wójta i Skarbnika Gminy
- dyskusja, ( w tym opinia RIO i poszczególnych Komisji Rady)
- podjęcie uchwały
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)  zmian w budżecie gminy  na 2009 r.
2)  zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach
3) uchwalenia Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Małdyty na lata       2009 – 2015.
4) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Małdyty na lata 2009 – 2015.
5) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
6) wyrażenia opinii na temat projektu Uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
7) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
8) wyrażenia przez Gminę Małdyty zamiaru wystąpienia z wnioskiem na realizację inwestycji z zakresie dróg gminnych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą : „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
9) przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Małdyty i Leśnica o ogólnej powierzchni 15,60 ha.
10) przeznaczenia do sprzedazy lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy wraz z przynależnym do lokalu pomieszczeniem gospodarczym i udziałem w gruncie, położonego w Wielkim Dworze w drodze bezprzetargowej.
7.   Informacja o pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego GOZ w Małdytach za 2008 rok i pierwsze półrocze bieżącego roku.
8.   Interpelacje i zapytania.
9.  Zakończenie dwudziestej dziewiątej sesji  Rady Gminy Małdyty.
 
                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                             Krystyna Sobolewska
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Przewodnicząca Rady Gminy  (07.09.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (07.09.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (07.09.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (07.09.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7108468 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^