BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zawiadomienie na XXIII Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku Urzędu Gminy Małdyty.

Zwołuję  dwudziestą trzecią Sesję  Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się   dnia
20 czerwca  2017 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali  posiedzeń w budynku Urzędu Gminy Małdyty.
 
Ustalony porządek obrad  sesji:
 
1.      Otwarcie sesji. 
 
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
 
3.      Przyjęcie  protokołu z XXII Sesji  Rady Gminy.
 
4.       Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
 
5.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2016 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty z tytułu wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2016 rok.
 
1)      Wystąpienie Wójta Gminy 
 
2)      Opinia Komisji Rewizyjnej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.
 
3)      Opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2016 rok.  
 
4)      Dyskusja nad sprawozdaniem – ocena wykonania budżetu, wystąpienia Przewodniczących Komisji Rady.
 
5)      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
 
6)      Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2016 rok.
             
a)       Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 
b)      Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie na temat złożonego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2016.
 
c)      Podjęcie uchwały absolutoryjnej
 
6.      Projekty uchwał w sprawie:
 
1)      zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet, ich wysokości, terminów wypłaty oraz zwrotu kosztów podróży sołtysom Gminy Małdyty;
2)      oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Małdyty;
3)      wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Małdytach, ul. Kopernika;
4)      wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki;
5)      dotycząca  zmian  w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVIII/156/2016 w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty  na lata 2017–2038.
6)      zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok.
 
 
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Zakończenie XXIII sesji Rady Gminy Małdyty.    
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Adam Fiedosiuk
 
 
 
Informacja:
Pracodawca  obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia  mu brania udziału w pracach organów gminy” – podstawa prawna – art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ).
 
 

Dokument utworzył(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (16.06.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (16.06.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (19.06.2017)
Dokument modyfikował(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (19.06.2017)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7105727 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^