BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 5 listopada 2014 r.

                                                                                                   
 
                         PRZEWODNICZĄCA      RADY      GMINY     MAŁDYTY

       14-330 Małdyty, ul. Kopernika 10 , tel.  89 758 6106, kom. 664 041 088

 
 
                                                                              Małdyty, 27 października 2014 r.
 
 
 
                                                                ………………………………………………….
 
                                                                …………………………………………………   
                                                    
                                                                              
 
       Zwołuję  trzydziestą drugą   sesję  Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się   dnia      5 listopada 2014r. 
  (środa) o godz. 1000 w sali  posiedzeń w budynku Urzędu Gminy Małdyty
 
Ustalony porządek obrad  sesji:
 
1.      Otwarcie sesji.
 
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
 
3.      Przyjęcie  protokołu z  XXXI sesji Rady Gminy.
 
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
 
5.Program współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2015 r.
- podjęcie uchwały
 
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
1)  wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie  przez gminę Małdyty od Powiatu Ostródzkiego działki niezabudowanej
położonej w Dobrocinie, obręb Stare Kiełkuty z przeznaczeniem pod budowę Wiejskiego Domu Kultury w Dobrocinie  
 
2)   wyrażenia zgody na przeznaczenie do  oddanie w użytkowanie wieczyste działki wraz ze sprzedażą lokalu
 mieszkalnego na odrębną własność dla najemcy położonej w Zdunach obręb geodezyjny Sambród, w drodze
bezprzetargowej
 
3) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży udziału w działce wraz ze sprzedażą  lokalu mieszkalnego na odrębną własność, położonej w Zdunach obręb geodezyjny Sambród, w drodze przetargu
 
4)   obniżenia ceny skupu żyta  stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
 
5)   zmiany uchwały Nr XIX/195/05  z dnia 27 kwietnia 2005 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty  
za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
 
6)zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVI/252/13 z dnia 18 grudnia 2013 r.w  sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2014 -2031
 
7) zmian w budżecie gminy Małdyty na 2014 r.
 
7. Informacje:
1)  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2013 rok oraz
oświadczeń majątkowych złożonych na dwa miesiące  przed upływem kadencji przez Panią  Mirosławę Rybską – przewodniczącą Rady Gminy oraz przez Pana Antoniego Smolaka – Wójta Gminy.
 
2)  Przewodniczącej Rady Gminy o złożonych  przez Radnych oświadczeniach majątkowych za 2013 r.
 
3) Informacja Wójta o złożonych przez pracowników samorządowych oświadczeniach majątkowych za 2013 r.
 
4) Informacja Wójta o stanie gminy za okres mijającej kadencji – Raport o stanie gminy.
 
8. Interpelacje i zapytania.
 
9. Uroczyste zakończenie kadencji 2010-2014  Rady Gminy Małdyty.
 
10. .Zakończenie trzydziestej drugiej  sesji Rady Gminy Małdyty.                     
 
                                     
 
                                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy 
                                                                                     
                                                                                    Mirosława Rybska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Przewodnicząca Ray Gminy  (28.10.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (28.10.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (28.10.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (28.10.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7105728 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^