BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokół z XXX sesji Rady Gminy Małdyty( nadzwyczajnej ) odbytej w dniu 25 czerwca 2014 r.

                                                                  
 
 
PROTOKÓŁ
Z XXX NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 25 czerwca 2014 r.
 
 
Początek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty o godz. 1000.
Zakończenie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 1030
Podjęto uchwały Rady Gminy Małdyty od  Nr XXX/305/2014 do Nr XXX/306/2014
Obecnych Radnych – 13 osób –lista obecności stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu.
 
Trzydziestą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Małdyty otworzyła i prowadziła Mirosława Rybska – Przewodnicząca Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, iż sesja nadzwyczajna zwołana została na podstawie wniosku Wójta Gminy (wraz z ustalonym porządkiem obrad), który wpłynął do Przewodniczącej w dniu 20 czerwca 2014 – odczytanie treści wniosku – w załączeniu do protokołu
Serdecznie powitała Radnych, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, sołtysów w tym nowego sołtysa sołectwa Gumniska Małe Pana Mateusza Jaceńciuka pracowników Urzędu Gminy, gości – lista zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – ponieważ z treści wniosku nie wynika wprost jaki jest cel zwołania dzisiejszej sesji nadzwyczajnej zatem głos oddaję wnioskodawcy Wójtowi Gminy Antoniemu Smolakowi.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W dniu 18.06.2014 na skrzynkę podawczą Urzędu Gminy wpłynęło pismo w sprawie pojawienia się możliwości objęcia dofinansowaniem kolejnych zadań z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Lista ta zwiera nasze zadanie zawarte we wniosku o dofinansowanie pn. ”Przebudowa drogi gminnej Wilamowo -Jezioro Ruda Woda z kwotą dotacji w wysokości 466.646,00 złote – pismo w pełnej treści odczytał Pan Wójt -  w załączeniu do protokołu.
W związku z powyższym wystąpiłem z wnioskiem do Przewodniczącej Rady Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu dokonania zmian w budżecie i wprowadzenie tego zadania do budżetu gminy. Jeśli Panie i Panowie Radni podejmą tę decyzję i podjęta zostanie uchwała, to  jeszcze w dniu dzisiejszym ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie drogi Wilamowo – Jezioro Ruda Woda. Jest to możliwe do zrealizowania, ponieważ pozwala na to sytuacja finansowa gminy. Jeśli mielibyśmy zaciągać kredyt, nie zdążylibyśmy z terminami. Jeśli Rada przegłosuje zmiany tak jak mówiłem jeszcze dziś ogłaszamy przetarg i w dniu 11 lipca 2014 możemy otworzyć oferty. Czasu mamy niewiele, bo w stosunku do pierwszej listy jesteśmy opóźnieni o osiem miesięcy. W ofercie przetargowej dajemy czas dla wykonawcy na wykonanie tego zadania do końca października 2014. Przetarg będzie mógł być unieważniony jeżeli:
1) do 9-10 lipca Minister Administracji i  Cyfryzacji nie opublikuje zatwierdzonej listy,
2) jeżeli mieszkańcy Wilamowo, którzy zadeklarowali się do przekazania darowizny nie uczynią tego do dnia 10 lipca 2014r.
Chcę jasno powiedzieć, że nie przyjmuję żadnych tłumaczeń, że w umowie było 21 dni po zakończeniu inwestycji. Zmieniły się warunki i okoliczności – zadanie od początku nie było ujęte w budżecie bo nie było podstaw, a o spóźnieniu mówiłem. Sami Państwo rozumiecie, że w tych warunkach więcej zrobić nie można, a jest to jedyna szansa na zrobienie tej drogi z dofinansowaniem w wysokości 50%. Dziękuję.
 
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – sołtysi, którzy mają dzisiaj  egzamin z bhp w rolnictwie  mogą opuścić salę obrad.
 
-  Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska przestawiła porządek obrad
 
Ustalony porządek obrad  sesji:
 
1.      Otwarcie sesji.
 
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
 
 
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
1) zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVI/252/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2014 -2031
 
2) zmian w budżecie Gminy Małdyty na 2014 r.
 
4. Interpelacje i zapytania.
 
5..Zakończenie trzydziestej (nadzwyczajnej)  sesji Rady Gminy Małdyty. 
 
Ad. pkt. 2
 
Pani Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w obradach XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty uczestniczy 13 Radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
Ad. pkt. 3
 
Pani Przewodnicząca – w związku z tym, że przed sesją nie było posiedzeń komisji stałych Pani Skarbnik Gminy przybliży treść uchwał:
 
                                                                  1) Uchwała Nr XXX/305/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVI/252/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2014 -2031
 
- Skarbnik Gminy Izabela Baczkowska – zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w budżecie gminy, w planowanych dochodach, wydatkach i w zadaniach inwestycyjnych. Dokonano zwiększenia dochodów własnych, zmniejszenia i zwiększenia dotacji wynikających z decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego i zwiększenia dochodów majątkowych, czyli planowanego dofinansowania do zadania inwestycyjnego pt. „ Przebudowa drogi gminnej Wilamowo - Jezioro Ruda Woda” oraz zwiększenia wydatków majątkowych i bieżących.
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 2
do protokołu.
 
                                                                       2) Uchwała Nr XXX/306/14 Rady Gminy Małdyty  z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Małdyty na 2014 rok.
 
- Skarbnik Gminy Izabela Baczkowska -  zmiany w budżecie wynikają z wprowadzenia do zdań inwestycyjnych inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Wilamowo – Jezioro Ruda Woda” Wartość inwestycji planowana jest  na kwotę – 934.000,00 zł. W związku, z tym, że we wcześniejszych zmianach do budżetu mieliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości 73.746,00zł jak również mamy oszczędności w innych zadaniach inwestycyjnych w wysokości 90.000,00 zł oraz zmiany w wydatkach bieżących, wprowadzono zwiększenie wydatków o kwotę 712.576,00zł jak również dokonano przesunięć między paragrafami. Po stronie dochodów zwiększono o kwotę 638.830,00zł, na które składa się:
- zwiększenie o planowane dofinansowanie do inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Wilamowo – Jezioro Ruda Woda” w wysokości 466.646,00 zł
- zwiększenie o 208.448,00zł – dochodów własnych gminy,
- zmniejszenie o 37.210,00 zł dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
Oprócz wprowadzenia w/w inwestycji również dokonano zmiany w zadaniach inwestycyjnych, które polegały na:
- z dwóch zadań inwestycyjnych, które miały być realizowane w Szkole Podstawowej w Małdytach   pn. ”Modernizacja zaplecza sportowego w SP Małdyty w wysokości 30,000zł, i pn. „Wykonanie rozdzielnika prądu w SP Małdyty” w wysokości 6.500zł powstało jedno zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie pracowni komputerowej w SP Małdyty” w wysokości 36.500,00zł. Środki z wcześniejszych dwóch zadań zostały przesunięte na wykonanie tego jednego zadania.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – Dyrektor SP Małdyty wystąpił z wnioskiem, aby te dwa zadania inwestycyjne połączyć w jedno.
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3
do protokołu.
 
- Radny Rafał Lech – w imieniu własnym jak i  mieszkańców sołectwa pragnę  podziękować za przychylność i mamy nadzieję, że ta inwestycja zostanie wykonana, na którą mieszkańcy bardzo długo czekali. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy zapraszają już teraz na spotkanie.
 
- Wójt Gminy Antoni Smolak – zwracam się do Pana Rafała Lech  radnego i sołtysa jednocześnie  z prośbą o terminowe wpłaty oraz aby zachować opracowaną formę wpłat i proszę w tej sprawie skontaktować się z pracownikiem Urzędu Panem Romanem Gizińskim.
 
Ad. pkt.  4
 
Interpelacje i zapytania.
 
Radni nie wnieśli żadnych wniosków, zapytań ani interpelacji.
 
Ad. pkt. 5
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła zakończenie trzydziestego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy.
 
 
Protokołowała                                                            Przewodnicząca  Rady Gminy 
                                                                                
Anna Thomas                                                                     Mirosława Rybska
 

Dokument utworzył(-a):  Anna Thomas  (27.06.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (27.06.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (24.09.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (24.09.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7108456 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^