BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Małdyty na dzień. 5 lutego 2014 r.

                                                                                                   
 
         PRZEWODNICZĄCA RADY  GMINY   MAŁDYTY
            14-330 Małdyty, ul. Kopernika 10 , tel.  89 758 6106,  kom. 664 041 088
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                         Małdyty, 27stycznia   2014 r..
 
 
 
                                                                   
                                                         
 
 Zwołuję   dwudziestą siódmą sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 05. lutego 2014 r. (środa)   o godz. 1000 w sali  posiedzeń w Urzędzie Gminy Małdyty
 
Ustalony porządek obrad  sesji:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
5.  Podjęcie uchwał w sprawie:
 
       1)  ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania        „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020
       2) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
        3) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania              „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
       4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Ostróda na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
       5)  wyodrębnienia  funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015,
       6) zmiany w uchwale Nr XVIII/162/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 lipca      2012 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Gminy Małdyty,  
        7)  zmian w budżecie gminy na 2014 r.
        8) zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVI/252/13 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2031
        9)wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej po byłej hydroforni położonej w Połowitem w drodze bezprzetargowej
10)   wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na
odrębną własność najemcy i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie , położonego w Małdytach ul. Lipowa 1, w drodze bezprzetargowej
11) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na
odrębną własność  najemcy i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie , położonego w Małdytach ul. Lipowa 3 w drodze bezprzetargowej
12) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na
odrębną własność najemcy i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie , położonego w Małdytach ul. Przemysłowa 12 w drodze bezprzetargowej
     13) planu pracy  Komisji Rewizyjnej na 2014 r.
 
   6. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Małdyty złożonej przez Towarzystwo Obrony Praw Zwierząt w Ostródzie.
           a) opinia Komisji Rewizyjnej
           b) podjęcie uchwały
 
   7.     Interpelacje i zapytania.
 
   8.    Zakończenie dwudziestej siódmej sesji Rady Gminy Małdyty.   
 
 
                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy
         
                                                                                      Mirosława Rybska

Dokument utworzył(-a):  Przewodniczaca Rady Gminy Małdyty  (29.01.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (29.01.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (29.01.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (29.01.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7063071 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^