BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokół z XXII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 6 marca 2013 r.

PROTOKÓŁ
Z XXII SESJI RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 06 marca 2013r.
 
 
Początek obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty o godz. 1000.
Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 1230
Podjęto uchwały Rady Gminy Małdyty od  Nr XXII/207/2013 do XXII/219/2013
Obecnych Radnych - 11 osób – lista obecności stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu.
 
Dwudziestą drugą sesję Rady Gminy Małdyty otworzyła i prowadziła Mirosława Rybska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Serdecznie powitała Radnych, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Sołtysów, pracowników Urzędu, zaproszonych gości – Grzegorza Marchlewicza Komendanta Gminnego ZOSP, Marcina Malinowskiego Kierownika Komisariatu Policji w Morągu, Agnieszkę Silarską – Litwin Kierownika SPGOZ Małdyty  oraz przybyłych mieszkańców gminy – lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
 
Pani Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w obradach XXII sesji Rady Gminy Małdyty uczestniczy 11 Radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
-Wójt Gminy Antoni Smolak – złożył życzenia z okazji Dnia Kobiet i wręczył wszystkim Paniom  kwiaty.
 
Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad  sesji:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
5.     Informacje o:
        - porządku bezpieczeństwie publicznym w gminie Małdyty za 2012 r. 
        - o stanie ochrony przeciwpożarowej i ochotniczego pożarnictwa za 2012 r.
6.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  SP GOZ w Małdytach za 2012 r.
         - podjęcie uchwały
7.     Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu gminy Małdyty
         z organizacjami pozarządowymi za 2012r.
         - podjęcie uchwały
8.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
        Problemów Alkoholowych za 2012 r.
9.    Skarga Pana Mariusza Krężela zam. w miejscowości Sędzice 8/2 , 13-334 Łąkorz
        - podjęcie uchwały
10.    Podjęcie uchwał w sprawie:
       1)  uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie
             gminy Małdyty  
       2) określenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
           zapobiegania  bezdomności  zwierząt na terenie gminy Małdyty w 2013 roku.
       3) wyrażenia zgody na nabycie działki nr 64/2 o pow. 0,10 ha położonej w
           obrębie   Wielki Dwór
       4) wyrażenia zgody na nabycie  przez gminę Małdyty z Nadleśnictwa Dobrocin
          sieci wodociągowej o długości 1.500,00 mb zlokalizowanej w Dobrocinie
        5) dotycząca zmiany w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXV/199/09 z dnia
           31 marca 2009 r. w sprawie  określenia górnych opłat za usługi w zakresie
           odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  oraz w
          zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych   i transportu nieczystości
          ciekłych
        6) zmian w budżecie Gminy Małdyty na 2013 r.
        7) zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXI/196/2012 z dnia 19 grudnia
             2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
             Małdyty na lata 2013 -2031
        8)  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r.
        9) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014
           środków stanowiących fundusz sołecki
      11. Rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Edukacyjno-Gospodarczego„Nasza
           Szkoła”,   Wielki Dwór 9/1 , 14-330 Małdyty na Wójta Gminy Małdyty.
1)     przedstawienie  przez Komisję Rewizyjną wyników kontroli zleconej 
uchwałą Nr XXI/198/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małdyty zbadania skargi na działalność  Wójta Gminy Małdyty
           2) ustosunkowanie się Wójta Gminy do wyników kontroli  Komisji
               Rewizyjnej
           3) dyskusja
           4) podjęcie uchwały.
 12.  Pismo Stowarzyszenia Edukacyjno-Gospodarczego „Nasza Szkoła” Wielki Dwór 9/1 z dnia 04.01.2013 r.
 13.  Interpelacje i zapytania.
 14.  Zakończenie dwudziestej  drugiej sesji Rady Gminy Małdyty. 
Ad. pkt. 3
 
Protokół z XXI Sesji Rady Gminy został  wyłożony do wglądu, zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy, każdy miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady Gminy wnioskuje o przyjęcie protokołu bez odczytywania.
                                                                                  Głosowanie:
                                                                                    - za – 11 radnych
                                                                                    - przeciw – 0 radnych
                                                                                    - wstrzymało się - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXI Sesji Rady Gminy został przyjęty bez odczytywania i bez poprawek jednogłośnie.
 
Ad. pkt 4.
 
Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami:
- koniec roku 2012 i początek 2013 był niezbyt pomyślnym okresem w sprawach organizacji pracy w urzędzie gminy. W księgowości Pani Irena Kosowska złożyła wypowiedzenie z przejściem na emeryturę z dniem 31.03.2013. Nastąpiło przesunięcie Pani Małgorzaty Tunkiewicz na stanowisko Pani Ireny Kosowskiej, a na stanowisko Pani Małgorzaty Tunkiewicz ogłoszono konkurs. Pani Irena Kosowska przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie było nawet możliwości przekazania stanowiska, przejęto z urzędu. Jak wiadomo Pani Irena Kosowska zajmowała się naliczeniami podatków, a więc trzeba było zrobić wszystko, aby nie stracić dochodów gminy. Niepokojący jest również fakt, że ubywa mieszkańców
- ogłoszono przetarg na realizację zadania Spacer z Emanuelem Kantem, otwarcie ofert 31.01.2013
- 21.01.2013 odebrałem statuetkę za zajęcie II miejsca w konkursie Przyjazna wieś, nagrodą jest telewizor( znajduje się w sali narad),
- 21.01.2013 podpisałem umowę na budowę kanalizacji w Dobrocinie, wartość zadania – 2.333.036 złote, dofinansowanie ze środków Unii  Europejskiej 1.213.952 złote. W tym miejscu dziękuję bardzo  Panu Zbigniewowi Stasikowi kierownikowi referatu gospodarki komunalnej oraz Panu Wojciechowi Gizińskiemu za poświęcony czas i starania przy opracowaniu wniosku.
- 28.01.2013 -  ogłoszono konkurs na stanowisko referenta w referacie księgowości, termin składania ofert do 15.02.2013
- pismo w sprawie drogi Nr 519 – odczytanie pisma, w załączeniu do protokołu.
- 31.01.2013 – rozstrzygnięto przetarg na zadanie Spacer z Emanuelem Kantem , wpłynęło 7 ofert, najdroższa na kwotę – 504.862 złote, najtańsza – 179 tysięcy złotych i ta wygrała i jest to firma z Morąga,
- 06.02.2013 – spotkanie z dyrektorami szkół na terenie gminy Małdyty na temat jak zapobiegać tzw. czternastkom w oświacie.
- 06.02.2013 – na prośbę dyrektora gimnazjum odbyłem rozmowę na temat utworzenia w gimnazjum klasy liceum, propozycję rozpatrzę, jest wiele czynników w gestii Kuratorium, Przedłożę dokumenty dla komisji oświaty do wypracowania stanowiska w tej sprawie.
- 07.02.2013 – odbyła się narada z sołtysami na temat wymiaru podatków oraz dostarczania i nakazów płatniczych, dziękuję tym sołtysom, którzy podeszli do tematu poważnie.
- 14.02.2013 – oficjalnie przejęliśmy starą 7 , proszę Radnych, sołtysów a przez nich  mieszkańców z apelem do mieszkańców o nie dewastowanie. Jeszcze dobrze nie przejęliśmy a już są zdewastowane przystanki, pokradzione kosze, zniszczone solarki, giną znaki drogowe. Kilka razy do roku uzupełnialiśmy znaki, nie można zdążyć z naprawianiem szkód po wandalach. Tam, gdzie będą dewastacje, nie będziemy odtwarzali nowej substancji, nie mam słów na takie zachowania, dlatego musimy wszyscy zwracać na to uwagę, rodzice, nauczyciele.
- 01.03.2013 – spotkałem się z Nadleśniczym w sprawie wykupu wodociągu  oraz profilowania dróg na terenie gminy Małdyty. Nadleśnictwo włączy się w profilowanie, proszę zgłaszać do Pana Kierownika Stasika potrzeby w sołectwach w tym zakresie.
 - odpowiadam Panu Radnemu Mirosławowi Cymer – w sprawie wykupu trzech mieszkań zaplanowanych na rok 2013 są to sprzedaże dla Pani Wądołowskiej, Ziemnickiej oraz Szafrańskiej.
 
Ad. pkt 5.
 
 Informacje o:
 - porządku bezpieczeństwie publicznym w gminie Małdyty za 2012 r. 
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – informacje wszyscy radni otrzymali, które  były szczegółowo omawiane na  posiedzeniu komisji rolnej, jeśli są pytania to bardzo proszę.
- Komendant Komisariatu Policji Pan Marcin Malinowski  – dziękuję za współpracę, która układa się dobrze, uważam, że mieszkańcy są bezpieczni przez 24 godziny na dobę.
Informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie Małdyty w 2012 przyjęto i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
-  o stanie ochrony przeciwpożarowej i ochotniczego pożarnictwa za 2012 r
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – informację wszyscy radni otrzymali, była szczegółowo omawiana na  posiedzeniach wszystkich komisji rady, jeśli są pytania to bardzo proszę.
- Komendant Gminny ZOSP w Małdytach Grzegorz Marchlewicz – Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie na wszystkich komisjach omówiłem szczegółowo raport, cieszy spadek zdarzeń na terenie gminy, dziękuję ludziom dobrej woli, którzy wspierają pożarnictwo ochotnicze na terenie gminy.
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – na ręce Pana Komendanta  dla wszystkich strażaków na terenie gminy Małdyty składam podziękowania.
Informację o stanie ochrony przeciwpożarowej i ochotniczego pożarnictwa za 2012 przyjęto i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
 
Ad. pkt. 6
 
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  SP GOZ w Małdytach za 2012 r.
 - Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska   - jest na sali obrad Pani Kierownik SP GOZ, która przedstawiła szczegółowo sprawozdanie na komisji oświaty, jeśli są pytania to bardzo proszę   
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                          Uchwała Nr XXII/207/2013 Rady Gminy Małdyty z dnia 6 marca 2013r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP GOZ w Małdytach za 2012r.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
 
Ad. pkt 7
 
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi za 2012r.
        
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska   - jest na sali obrad Pani Krystyna Szarzyńska, która przedstawiła szczegółowo sprawozdanie na wszystkich komisjach , jeśli są pytania to bardzo proszę   
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                          Uchwała Nr XXII/208/2013 Rady Gminy Małdyty z dnia 6 marca 2013r w sprawie realizacji Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
 
Ad. pkt. 8
 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2012 r.
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska   - jest na sali obrad Pani Anna Czarnecka, która przedstawiła szczegółowo sprawozdanie na wszystkich komisjach , jeśli są pytania to bardzo proszę   
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok przyjęto i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
 
Ad. pkt. 9
 
 Skarga Pana Mariusza Krężela zam. w miejscowości Sędzice 8/2 , 13-334 Łąkorz
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska   - odczytała pisma z Biura Wojewody,  skargę Pana Mariusza Krężela oraz uzasadnienie do uchwały , jeśli są pytania to bardzo proszę, może chcą Państwo zabrać głos w tej sprawie  
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                          Uchwała Nr XXII/209/2013 Rady Gminy Małdyty z dnia 6 marca 2013r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Małdyty
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska   ogłosiła 10 minut przerwy.
 
Ad. pkt. 10
 
Podjęcie uchwał w sprawie:
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekty uchwał były analizowane na posiedzeniach Komisji Rady Gminy .
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekty uchwał w sprawach jak niżej:
                                                                           1) Uchwała Nr XXII/210/2013 Rady Gminy Małdyty z dnia 6 marca 2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małdyty
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo od Wojewody w sprawie terminu uchwalenia Regulaminu.
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
 
                                                                          2) Uchwała Nr XXII/211/2013 Rady Gminy Małdyty z dnia 6 marca 2013 w sprawie określenia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małdyty w 2013 roku
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu
 
                                                                   3) Uchwała Nr XXII/212/2013 Rady Gminy Małdyty z dnia 6 marca 2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki Nr 64/2 o pow. 0,10ha położonej w obrębie Wielki Dwór
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
 
                                                                   4) Uchwała Nr XXII/213/2013 Rady Gminy Małdyty z dnia 6 marca 2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Małdyty od Nadleśnictwa Dobrocin sieci wodociągowej o długości 1.500,00mb zlokalizowanej w Dobrocinie
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
 
                                                                    5) Uchwała Nr XXII/214/2013 Rady Gminy Małdyty z dnia 6 marca 2013 dotycząca zmiany w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXV/199/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie  określenia górnych opłat za usługi w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  oraz w  zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych   i transportu nieczystości
ciekłych
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
 
                                                                    6) Uchwała Nr XXII/215/2013 Rady Gminy Małdyty z dnia 6 marca 2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy Małdyty na 2013 rok.
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
 
                                                                   7) Uchwała Nr XXII/216/2013 Rady Gminy Małdyty z dnia 6 marca 2013 w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXI/196/2012 z dnia 19 grudnia  2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Małdyty na lata 2013 -2031
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
 
                                                                  8) Uchwała Nr XXII/217/2013 Rady Gminy Małdyty z dnia 6 marca 2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
 
                                                                    9) Uchwała Nr XXII/218/2013 Rady Gminy Małdyty z dnia 6 marca 2013 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.
-  Wójt Gminy Antoni Smolak – na dwóch komisjach przedstawiłem rekomendacje dla nie wyodrębniania funduszu sołeckiego na 2014. Dokładnie przeanalizowałem wydatki i realizacje funduszu przez sołectwa w 2012 roku. Wiele wydatków budzi wątpliwości np. dwie kosiarki w tym samym sołectwie, czy wiata, która po zimnie nie nadaje się do użytku, zbyt wiele pieniędzy sołectwa przeznaczały na niekoniecznie potrzebne rzeczy czy zadania. Z takich właśnie względów uważam, że nie powinno się wyodrębniać środków na fundusz sołecki. Pieniądze są i będą, ale na zadania celowe i kontrolowane, zakupy będą uzgadnianie. Poszło to w niewłaściwym kierunku.
- Radny Mirosław Cymer- fundusz sołecki był bodźcem do rozwoju sołectw. Może trzeba było by określić zakres wydatkowania tych środków, bo faktycznie trochę przejedzono tych środków.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – nie możemy określić zakresu wydatkowania , bo to zebranie wiejskie określa wydatki, podejmuje uchwałę, która trzeba zrealizować.
 
Radni nie wnieśli więcej żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 7 radnych
                                                                               - przeciw – 0 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 4 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów i stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
 
Ad. pkt 11
 
Rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Edukacyjno-Gospodarczego„Nasza
Szkoła”,   Wielki Dwór 9/1 , 14-330 Małdyty na Wójta Gminy Małdyty.
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – na poprzedniej sesji przekazaliśmy sprawę do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną, proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli.
1) przedstawienie  przez Komisję Rewizyjną wyników kontroli zleconej  uchwałą Nr XXI/198/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małdyty zbadania skargi na działalność  Wójta Gminy Małdyty
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Miklaszewski – odczytał protokół Komisji Rewizyjnej, stwierdzając, że komisja uznała skargę bezzasadną – w załączeniu do protokołu. Pan Przewodniczący wskazał jednocześnie, że Stowarzyszenie w skardze do Wojewody wskazało tylko jedno pismo jakie skierował Wójt Gminy do dyrektora szkoły w tej sprawie, a jak wynika z przeprowadzonej kontroli  było ich więcej.
  2) ustosunkowanie się Wójta Gminy do wyników kontroli  Komisji   Rewizyjnej
- Wójt Gminy Antoni Smolak – przekazałem całość korespondencji dla komisji rewizyjnej, zapoznałem się z protokołem komisji i nie wnoszę uwag.
- Przewodnicząca Rady Gminy – sprawa omawiana  była  na wszystkich komisjach.
  3) dyskusja
- Radny Mirosław Cymer – szkoda, że na posiedzenie komisji rewizyjnej nie zaproszono Pani Anny Marchlewicz dyrektora szkoły. Zaproponuję kompromis – ½ kosztów zrobienia archiwum przez Stowarzyszenie i ½ kosztów Wójt Gminy i zakończmy temat.
- Grzegorz Marchlewicz – jestem Sekretarzem Stowarzyszenia. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze przede wszystkim nie jest następcą prawnym Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze. W uchwale o likwidacji Szkoły Podstawowej nie było mowy o archiwum, tylko o przekazaniu dokumentów. Dokumenty do Kuratorium zostały zarchiwizowane i pozostały w szkole. Mówi się, że przekazano budynek szkoły z wyposażeniem, a dzieci z innej strony gminy np. z Szymonowa też korzystają z urzędu gminy. Wszyscy z naszej strony są też podatnikami podatków, również osoby ze Stowarzyszenia. Czy nasze dzieci są inne. Uregulowanie sprawy gruntów, kwota 7 tysięcy złotych. Pokrycie dachu kosztem nauczycielskich pensji. Zarzuca się nam, że piszemy skargi do Wojewody, piszemy tam gdzie nas słuchają i dają wsparcie moralne. Wojewoda stwierdził, że „Wójt dokucza, ale zgodnie z prawem”. Nie możemy usiąść, a przecież to my wybieraliśmy tych radnych, musimy szukać pomocy gdzie indziej, tylko należy postawić pytanie – czy to jest potrzebne. Stowarzyszenie zwracało się do Pana Wójta kilkakrotnie  w sprawie gimnazjum – nie bo nie, w sprawie dachu nie , bo  nie ma pieniędzy, w sprawie archiwum nie, bo nie ma pieniędzy. I co teraz archiwum musimy zrobić znowu kosztem pensji nauczycieli – zadaję proste pytanie.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – zostałem niejako wywołany do tablicy, bo w tej kwestii już zabrałem głos  i przedstawiłem swoje  stanowisko. Panie Cymer, nie wiem czemu Pani dyrektor Anna Marchlewicz nie została zaproszona na komisję rewizyjną, ja tez nie zostałem zaproszony, a jedynie przekazałem dokumenty, do tego byłem zobowiązany. Panie Grzegorzu Marchlewicz  mówi Pan, że moje odpowiedzi dla Pani dyrektor szkoły niepublicznej  nie mają umocowania prawnego, otóż jest Pan w błędzie. Jeśli Pani Dyrektor szkoły niepublicznej składa pismo do Wójta, to Wójt ma obowiązek odpowiedzieć Pani dyrektor szkoły niepublicznej. Ja nie patrzę kto ile zarabia i na co wydaje. To ja na komisjach apelowałem,  aby usiąść i się dogadać bo tu jest ośrodek władzy, ale jeśli jest nakręcana spirala. To nie jest tak, że nie bo nie. Mamy w Małdytach gimnazjum, które stoi puste i tu się trzeba zastanowić, komisja oświaty, radni co z tym zrobić. W sprawie dachu, pozostały materiały na dach które były zakupione przez gminę. Nie patrzę przychylnie, otóż jak bym nie patrzył przychylnie to dotacje szkoła niepubliczna powinna dostać od stycznia 2013 a dostała od września 2012 – kwota ok. 200 tysięcy złotych. Ale to trzeba rozmawiać -  tu na szczeblu gminy, a nie województwa. Następny punkt posiedzenia dzisiejszej sesji będzie tego kolejnym dowodem.
- Radny Mirosław Cymer – ponawiam wniosek o kompromisowe rozwiązanie problemu – koszty po pół.
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – to jest wniosek Radnego, ale uważam, że tak jak rozmawialiśmy na komisjach, należy rozmawiać w tym przypadku Wójt jest organem prowadzącym. Popieram Pana Wójta. aby nie rozwiązywać problemów na zewnątrz, a z gospodarzem. Po roku czasu emocje już opadły, a Wójt pracuje nad tym, aby odbyło się spotkanie, ja też mogę uczestniczyć, na spotkaniu roboczym.
Przyjmuje wniosek Radnego Mirosława Cymer. Ale jest to wniosek, który wpłynął dzisiaj.
- Radny Mirosław Cymer – proszę Panią Przewodniczącą o ustalenie terminu spotkania
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – ustalę z Panem Wójtem.
  4) podjęcie uchwały.
 
Radni nie wnieśli więcej żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                            Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 9 radnych
                                                                               - przeciw – 2 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów i stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
 
Ad. pkt. 12
 
 Pismo Stowarzyszenia Edukacyjno-Gospodarczego „Nasza Szkoła” Wielki Dwór 9/1 z dnia 04.01.2013 r.
 - Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – odczytała pismo od Stowarzyszenia, pismo z Biura Wojewody wraz z rekomendacją – pisma w załączeniu do protokołu.
Sprawa była omawiana na komisjach, jest na tyle nie skomplikowana, aby odsyłać do komisji rewizyjnej, przedstawię stanowisko w tej sprawie – odczytanie – stanowi załącznik do protokołu
Poddaję pod głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego stanowiska w tej sprawie?                                                        Głosowanie:
                                                                               - za przyjęciem – 9 radnych
                                                                               - przeciw – 2 radnych
                                                                               - wstrzymał się – 0 radnych
Stanowisko rady Gminy zostało przyjęte w głosowaniu większością głosów i stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
 
Ad. pkt. 13
 
Interpelacje i zapytania.
- Radny Powiatu Tadeusz Łopata – podziękował za zaproszenie na sesję. Przedstawił propozycje starania się o dofinansowanie ze środków unii  budowy ścieżki rowerowej z Kretowin ( Gm.Morąg )  do Małdyty . Prosił o rozmowy z Burmistrzem Morąga w tej sprawie jako zadanie wspólne samorządów. Jest to zadanie, które na pewno poprawi bezpieczeństwo ruchu rowerowego, rozwój turystyki na terenie gminy.
Radny przedstawił również sprawę zakończenia robót na moście w Małdytach. Firma ogłosiła upadłość, w tej chwili trwają nowe prace przy ogłaszaniu przetargu. Zarząd Powiatu nabrał wody w usta. Nieprawdą jest, że inwestycja nie zostanie zakończona, prawdą natomiast jest, że trzeba będzie z pieniędzy publicznych dołożyć może 1, 5 miliona, może 2 miliony.
- Radny Jan Marchlewicz  - dziękuję, że ta sprawa wróciła, jesteście radnymi powiatowymi, co zrobiliście przez dwa lata w tym temacie. Oddajcie nam naszą drogę, nasze firmy upadają, ja sam straciłem 50% klientów. Pan Wójt  nie umorzy mi z tego tytułu podatku, jest to horror , skandal, Małdyty wymarły, nie istnieją.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – sprostowanie most jest zamknięty rok , a nie dwa. Ja wiem, że temat jest trudny, ale dojazd do Małdyt jest, wspólnie zrobiliśmy Uklejówkę. A był czas, że i ona nie była przejezdna.
- Radny Jan Marchlewicz  - Uklejówka to temat zastępczy.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – to nie jest temat zastępczy, Wójt nie ma wpływu na to, że firma upadła. Firma upadała, a umowa nie została rozwiązana. Obwiniacie mnie za rzeczy, na które nie mam wpływu. Robimy wszystko w tym zakresie, spotkania, jesteśmy w kontakcie ze Starostą, Zarządem Dróg Powiatowych. Jako wójt nie mam mocy prawnych w stosunku do inwestycji prowadzonych przez Starostwo.
- Radny Powiatu Tadeusz Łopata – uważam, że ta   inwestycja jest od początku do końca schrzaniona.
- Sołtys sołectwa Wielki Dwór – sprawa wycinki drzew na cmentarzu.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – nie drzewa są przeszkodą do stawiania pomników na cmentarzu w Jarnołtowie. Postępowanie w sprawie wycinki drzew zostanie wznowione. Zwracałem się z prośbą o pomoc w wycince drzew to zadano pytanie – ile Wójt zapłaci.
-  Eryk Wąsowski przedstawiciel Izby Rolniczej  – jak od lipca br będą odbierane odpady pochodzenia rolniczego – folie, sznurki, materiały przerobione, do tej pory odbierane były bezpłatnie? Proszę, aby radni, sołtysi przekazali rolnikom informację o oszacowaniu szkód przez zwierzynę leśną.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – od 01.07.2013 odpadami na trenie naszej gminy zajmować się będzie Związek Gmin, który ogłosi przetarg i firma wyłoniona w przetargu będzie odbierała odpady, również te rolnicze, chociaż to nie jest stanowisko ostateczne.
-  Eryk Wąsowski przedstawiciel Izby Rolniczej – czy każdy rolnik będzie musiał kupić oddzielne pojemniki.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – w naszej gminie będzie selektywna zbiórka odpadów, ja sobie nie wyobrażam żeby rolnik nie miał pryzmy z obornikiem.
 - Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – można zgłosić się po xero regulaminu utrzymania czystości i porządku, który został dziś uchwalony.
- Radny Zdzisław Miklaszewski – na komisji rozmawialiśmy o rozwiązywaniu umów na wywóz odpadów, czy Pan Wójt spotkał się lub rozmawiał z przedstawicielami firm w tej sprawie.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – rozmawiałem z przedsiębiorstwem z Morąga, przekazałem stanowisko, trwają rozmowy z radcami prawnymi, jest przychylny takiemu rozwiązaniu sprawy. Jeśli do 31 marca 2013 nie ukaże się ogłoszenie w prasie, trzeba będzie wysyłać wypowiedzenia.
- Radca Prawny – obowiązek pewnego porządku prawnego może tu być zasadny.
- Sołtys sołectwa Kreki – czy osoby, które teraz nie chcą składać deklaracji będą później zmuszane w jakiś sposób.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – teraz wpisuje się w deklarację osoby faktycznie zamieszkałe, a nie zameldowane. Później Związek będzie wydawał decyzje w oparciu o osoby zameldowane.
- Sołtys sołectwa Sople  - czy będą znaki drogowe – uwaga zwierzęta, oraz zwracam uwagę, że droga przy gospodarstwie Państwa Twardzik kończy się głębokim rowem.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – znaki będą stawiane. Sprawę rowu proszę zgłosić do Pana Stasika.
- Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Rybska – poinformowała o:
- piśmie z ZSL z Morąga – pismo w załączeniu do protokołu
- piśmie Stowarzyszenia Walki z Rakiem – Przewodnicząca podała numer konta, na które można wpłacać środki finansowe na zakup mammografu – pismo w załączeniu do protokołu.
- obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez radnych do końca kwietnia 2013r.
 
 
Ad. pkt. 14
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła zakończenie dwudziestego drugiego posiedzenia Rady Gminy.
 
 
Protokołowała                                                            Przewodnicząca  Rady Gminy 
                                                                                 
Anna Thomas                                                                     Mirosława Rybska
 

Dokument utworzył(-a):  Anna Thomas  (18.03.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (18.03.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (18.03.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (18.03.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7108493 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^