BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 6 marca 2013 r.

                                                                                                   
 
         PRZEWODNICZĄCA RADY   GMINY     MAŁDYTY
            14-330 Małdyty, ul. Kopernika 10 ,   tel.  89 758 6106,   kom. 664 041 088
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                            Małdyty, 25.02.2013 r.
 
                                                                   
                                                          
 
 
 
 Zwołuję   dwudziestą drugą  sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się
 dnia 6 marca 2013 r. (środa) o godz. 1000 w sali  posiedzeń w Urzędzie Gminy Małdyty
 
Ustalony porządek obrad  sesji:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
5.     Informacje o:
        - porządku bezpieczeństwie publicznym w gminie Małdyty za 2012 r. 
        - o stanie ochrony przeciwpożarowej i ochotniczego pożarnictwa za 2012 r.
6.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  SP GOZ w Małdytach za 2012 r.
         - podjęcie uchwały
7.     Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu gminy Małdyty
         z organizacjami pozarządowymi za 2012r.
         - podjęcie uchwały
8.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
        Problemów Alkoholowych za 2012 r.
9.    Skarga Pana Mariusza Krężela zam. w miejscowości Sędzice 8/2 , 13-334 Łąkorz
        - podjęcie uchwały
10.    Podjęcie uchwał w sprawie:
       1)  uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie
             gminy Małdyty  
       2) określenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
            bezdomności  zwierząt na terenie gminy Małdyty w 2013 roku.
       3) wyrażenia zgody na nabycie działki nr 64/2 o pow. 0,10 ha położonej w obrębie
            Wielki Dwór
       4) wyrażenia zgody na nabycie  przez gminę Małdyty z Nadleśnictwa Dobrocin
          sieci wodociągowej o długości 1.500,00 mb zlokalizowanej w Dobrocinie
        5) dotycząca zmiany w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXV/199/09 z dnia
           31 marca 2009 r. w sprawie  określenia górnych opłat za usługi w zakresie
           odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  oraz w zakresie
           opróżniania zbiorników  bezodpływowych   i transportu nieczystości ciekłych
        6) zmian w budżecie Gminy Małdyty na 2013 r.
        7) zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXI/196/2012 z dnia 19 grudnia
             2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
             Małdyty na lata 2013 -2031
        8)  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r.
        9) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków
             stanowiących fundusz sołecki
  11. Rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Edukacyjno-Gospodarczego„Nasza Szkoła”,
           Wielki Dwór 9/1 , 14-330 Małdyty na Wójta Gminy Małdyty.
         1)     przedstawienie  przez Komisję Rewizyjną wyników kontroli zleconej uchwałą
          Nr XXI/198/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zlecenia
          Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małdyty zbadania skargi na działalność  Wójta Gminy Małdyty
           2) ustosunkowanie się Wójta Gminy do wyników kontroli  Komisji Rewizyjnej
           3) dyskusja
           4) podjęcie uchwały.
 12.  Pismo Stowarzyszenia Edukacyjno-Gospodarczego „Nasza Szkoła” Wielki Dwór 9/1
        z dnia 04.01.2013 r.
 
 13.  Interpelacje i zapytania.
 14.  Zakończenie dwudziestej  drugiej sesji Rady Gminy Małdyty.    
 
 
                                                     Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                       Mirosława Rybska                                                                                
 

Dokument utworzył(-a):  Przewodnicząca Rady Gminy  (01.03.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (01.03.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (01.03.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (01.03.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7061550 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^