BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy na dzień 14 listopada 2012 r.

                                                                                                   
 
         PRZEWODNICZĄCA RADY   GMINY     MAŁDYTY
            14-330 Małdyty, ul. Kopernika 10 , tel.  89 758 6106, kom. 664 041 088
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                                           Małdyty, dnia  05  listopada 2012 r.
 
                                                                   
 
 
                                                                  
 
     Zwołuję   dwudziestą  sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia14 listopada 2012 r.  (środa) o godz. 1000 w sali  posiedzeń w Urzędzie Gminy Małdyty
 
Ustalony porządek obrad  sesji:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
5.      Informacja o pracach przygotowawczych w temacie organizacji gospodarki odpadami  w Gminie Małdyty.
6.      Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.
 
7.  Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Aktywni, kreatywni - razem”  
2) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2015
3) uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Małdyty na lata 2012 – 2015
4) uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 
5) trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych placówek oświatowych, dla których organem dotującym jest Gmina Małdyty
6) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
7)określenia stawek podatku od nieruchomości
8)określenia stawek podatku od środków transportowych
9) zmiany w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr VII/47/11 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach  
10) zmian w budżecie Gminy Małdyty na 2012 r.
11) zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XII/118/11 z dnia  28 grudnia 2011 r.w sprawie   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2012-2031
12)  zmiany w Statucie Gminy Małdyty
13) zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę  przez Przedsiębiorstwo „DAMIS BT” Bogdan Tomaszewski Gospodarstwo w Budwitach
14) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu
15) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy wraz z przynależnym do lokalu pomieszczeniem gospodarczym i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, położonego w Wielkim Dworze, w drodze bezprzetargowej
16) wyrażenia zgody  na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy wraz z przynależną do lokalu piwnicą i sprzedażą udziału w gruncie, położonego w Małdytach, w drodze bezprzetargowej
 
 8. Informacja Wojewody Warmińsko–Mazurskiego o złożonych oświadczeniach przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy za 2011 rok oraz pierwszego oświadczenia majątkowego  złożonego przez  Przewodniczącą  Rady Gminy.
9. Informacja Urzędu Skarbowego w Ostródzie o złożonych przez Radnych Gminy  oświadczeniach majątkowych za 2011 r.
10.Informacja Urzędu Skarbowego w Ostródzie o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2011 r. przez pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych .
11.   Interpelacje i zapytania.
12. Zakończenie dwudziestej  sesji Rady Gminy Małdyty.    
                                                                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                                      Mirosława Rybska
 
 
                                                                                

Dokument utworzył(-a):  Przewodnicząca Rady Gminy   (07.11.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (07.11.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (07.11.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (07.11.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7108525 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^