BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Małdyty (18.07.2012 r.)

PROTOKÓŁ
Z XVIII SESJI RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 18 lipca 2012 r.
 
 
Początek obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty o godz. 1000.
Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 1100
Podjęto uchwały Rady Gminy Małdyty od  Nr XVIII/161/2012 do XVIII/170/2012
Obecnych Radnych - 12 osób – lista obecności stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu.
 
Osiemnastą  sesję Rady Gminy Małdyty otworzyła i prowadziła Mirosława Rybska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Serdecznie powitała Radnych, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Sołtysów, Pracowników Urzędu Gminy, przedstawiciela prasy Nasz Głos,  mieszkańców gminy – lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
 
Pani Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w obradach XVIII sesji Rady Gminy Małdyty uczestniczy 12 Radnych co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad  sesji:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie  protokołu z XVI i XVII sesji Rady Gminy.
4.      Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
5.      Podjęcie uchwał w sprawie:
1)     inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów,
2)     wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Gminy Małdyty,
3)     określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małdyty,
4)     przystąpienia do realizacji programu resortowego MPiPS wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pod nazwą „ Asystent Rodziny 2012” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach,
5)     przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Dziś, Jutro, Pojutrze „ realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska  z Gminą Małdyty – Zespół Szkół w Szymonowie, jako Partnerem, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS,
6)     zmian w Statucie Gminy Małdyty ,
7)     zmiany w uchwale Nr V/39/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania  dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki ,
8)     zmian w budżecie Gminy na 2012 r.,
9)     zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XII/118/2011 z dnia  28 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2012-2031.
    6.   Interpelacje i zapytania.
    7..Zakończenie osiemnastej   sesji  Rady Gminy  Małdyty. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wpłynęło pismo od Wójta Gminy Małdyty w sprawie umieszczenia w porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonej w Sambrodzie obręb Sambród w drodze bezprzetargowej.
W związku z powyższym proponuję umieszczenie w pkt. 5 pdkt. 10 w brzmieniu:
10) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonej w Sambrodzie obręb Sambród w drodze bezprzetargowej.
Poddaję pod głosowanie nowy porządek obrad dzisiejszej sesji
 
                                                                               Głosowanie:
                                                                              - za przyjęciem- 12 radnych
                                                                              - przeciw – 0 radnych
                                                                              - wstrzymało się – 0 radnych
Nowy porządek sesji został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 3
 
Protokoły  z XVI i XVII Sesji Rady Gminy zostały wyłożone do wglądu, zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy, każdy miał możliwość zapoznania się z ich treścią.
Przewodnicząca Rady Gminy wnioskuje o przyjęcie protokołu bez odczytywania.
                                                                                  Głosowanie:
                                                                                    - za – 12 radnych
                                                                                    - przeciw – 0 radnych
                                                                                    - wstrzymało się - 0 radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokoły z XVI i XVII Sesji Rady Gminy zostały przyjęty bez odczytywania i bez poprawek jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 4
 
Informacja Wójta o działaniach podjętych między sesjami.
- 04.06.2012 – ogłoszono konkurs na stanowisko referenta w urzędzie gminy z związku z ustawą śmieciową,
- 05.06.2012 – ogłoszono przetarg na wykonanie oświetlenia ulicznego w Zajezierzu – termin realizacji 15.11.2012
- 12.06.2012 – spotkałem się z wykonawcą ul. Słonecznej w celu przekazania terenu pod budowę. Wcześniej nie było to możliwe, ponieważ nie był oddany do użytku wiadukt w Sambrodzie.
- 14.06.2012 odbył się odbiór techniczny Centrum Sportowo- Rekreacyjnego w Małdytach
- 16.06.2012 odbył się festyn w Dobrocinie, dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w jego organizację,
- 18 i 19.06.2012 – spotkanie w Związku Gmin Czyste Środowisko w związku z wdrażaniem ustawy śmieciowej, część obowiązków będzie spoczywało na związku,
- 18.06.2012 – ostateczny termin składania ofert na stanowisko referenta w urzędzie gminy – wpłynęło 17 ofert,
- 21.06.2012 – otwarcie oferty na oświetlenie uliczne w Zajezierzu – wpłynęło 5 ofert, wygrała firma Energetyk z Elbląga,
- 23.06.2012 w Jarnołtowie odbyło się wręczenie sztandaru jednostce OSP, którego fundatorem była gmina Małdyty. Wręczenie sztandaru odbyło się zgodnie z ceremoniałem. Dziękuję za przygotowanie uroczystości.
- 26.06.2012 – podpisałem z Panią Skarbnik w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Zajezierzu.
- 28.06.2012 – odbyło się walne Zgromadzenie Gmin Czyste Środowisko w związku z rezygnacją Pana Gustawa Brzezin z pełnienia funkcji przewodniczącego wybrano nowego przewodniczącego w osobie Pana Jana Leonowicza Wójta Gminy Łukta. Pan Gustaw Brzezin został wicemarszałkiem województwa.
- 03.07.2012 – została podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji oświetlenia ulicznego w Zajezierzu.
- 09.07.2012 – wykonawca rozpoczął prace na ul. Słonecznej.
- informuję, iż odbyło się spotkanie z osobą ze Stowarzyszenia z Wielkiego Dwóru i rozmowa toczyła się w klimacie –„ mamy na wójta haki, jeśli nie dostaniemy gimnazjum to ich użyjemy”. Sytuacja nienormalna, nie mam sobie nic do zarzucenia, a jeśli ktoś uważa inaczej to od tego jest prokuratura, nie może być nacisków i straszenia.
- do Radnego Pana Mirosława Cymer – zanim się coś powie publicznie, trzeba się zastanowić. Wójt nie boi się i nigdy nie bał się pojechać do Wielkiego Dworu. Na zakończenie roku szkolnego tylko od szkoły w Wielkim Dworze nie dostaliśmy zaproszenia i dlatego nikogo nie było. Byliśmy wszędzie tam, gdzie dostaliśmy zaproszenia, był Wójt, Pani Sekretarz i pracownicy referatu oświaty, ale nie jeździmy tam, gdzie nas nie chcą. To nie moja bojaźń, a brak zaproszenia.
 
Ad. pkt. 5
 
 Podjęcie uchwał w sprawach:
 
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekty uchwał w sprawach jak niżej:
 
                                                     1) Uchwała Nr XVIII/161/2012 Rady Gminy Małdyty
z dnia 18 lipca 2012 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 12 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
                                                    2) Uchwała Nr XVIII/162/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 lipca 2012 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Gminy Małdyty
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 12 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
                                                     3) Uchwała Nr XVIII/163/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 lipca 2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małdyty,
- Wójt Gminy – w krótkim czasie będzie potrzeba zmiany tej uchwały w związku z tym, że dotychczasowa stara E7 będzie drogą gminną.
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 12 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu
                  
                                                      4) Uchwała Nr XVIII/164/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 lipca 2012 w sprawie przystąpienia do realizacji programu resortowego MPiPS wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pod nazwą „ Asystent Rodziny 2012” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach,
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 12 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu
 
                                                     5) Uchwała Nr XVIII/165/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 lipca 2012 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Dziś, Jutro, Pojutrze” realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska  z Gminą Małdyty – Zespół Szkół w Szymonowie, jako Partnerem, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 12 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
 
                                                      6) Uchwała Nr XVIII/166/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 lipca 2012 w sprawie zmian w Statucie Gminy Małdyty
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 12 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
 
                                                      7) Uchwała Nr XVIII/167/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 lipca 2012 w sprawie zmiany w uchwale Nr V/39/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania  dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
- Radny Jan Marchlewicz – uważam, że hamujemy rozwój dzieci na starcie,  stosując zapis 75% dotacji dla dziecka w przedszkolach.
- Sekretarz Gminy – jest to zapis powielony z ustawy, która mówi, że nie mniej niż 75%
- Radny Mirosław Cymer – a czy nie możemy w tym miejscu zastosować zapisu, że nie mniej niż 75%.
- Wójt Gminy – ustaliliśmy sztywny procent w wysokości 75%.
 
 
Radni nie wnieśli więcej uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 11 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 1 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
 
                                                   8) Uchwała Nr XVIII/168/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 lipca 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Małdyty na 2012r.
Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 12 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
 
                                                     9) Uchwała Nr XVIII/169/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 lipca 2012 w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XII/118/2011 z dnia  28 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2012-2031.
 
Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 12 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
 
                                                    10) Uchwała Nr XVIII/170/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 lipca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonej w Sambrodzie obręb Sambród w drodze bezprzetargowej.
 
Radni nie wnieśli  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 12 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
 
Ad. pkt. 6
 
Interpelacje i zapytania.
 
- Przewodnicząca Rady Gminy – rozpoczęliśmy remont drogi ul. Słonecznej. Pytanie do Pana Wójta – czy w związku z rozpoczęciem remontu przez nas w  dalszym ciągu za stan nawierzchni tej drogi odpowiada Starostwo Powiatowe? Po informacjach od użytkowników tej drogi od czasu rozpoczęcia naszej inwestycji nikt tej drogi nie naprawia.
- Wójt Gminy – Starostwo Powiatowe z chwilą oddania wiaduktu w Sambrodzie wyznaczyło objazd do Małdyt przez Marzewo i nie odpowiada za stan ul. Słonecznej. Na wykonawcy również nie ciąży obowiązek utrzymania tej drogi. W zawiązku z tym, że droga nie jest zamknięta, utrudnienia są zarówno dla użytkowników jak i dla wykonawcy.
- Radny Mirosław Cymer – chciałbym zasugerować remont drogi Koszajny – Wielki Dwór, jest straszna.
- Wójt Gminy – jeśli znajdą się środki inne niż z budżetu to ją naprawimy, bo to  nie jest  droga gminna. Właściciel drogi powinien o nią dbać.
- Radny Mirosław Cymer – wydaj mi się, że to jest droga gminna.
- Wójt Gminy – sprawdzę to.
- Wójt Gminy – Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Sołtysi, osoby uczestniczące w sesji, serdecznie zapraszam w dniu 21 lipca 2012 na godzinę 1300 na uroczyste otwarcie Centrum Sportowo- Rekreacyjnego w Małdytach.
Jest to sezon urlopowy, więc wszystkim wypoczywającym życzę dużo słońca. W urzędzie jest kontrola RIO do 22.08.2012, w związku z tym urlopy są ograniczone.
Na sierpień zapowiedziała nam się delegacja samorządowców ( około 24 osób) z Dobrzynia nad Wisłą
-Radny Piotr Dotka – zapraszam na turniej piłkarski sołectw, informacja została rozdana dzisiaj i proszę sołtysów o potwierdzenie, że jest to na pewno drużyna sołecka.
 
 
Ad. pkt. 7
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła zakończenie osiemnastego posiedzenia Rady Gminy.
 
 
Protokołowała                                                            Przewodnicząca  Rady Gminy 
                                                                                
Anna Thomas                                                                     Mirosława Rybska
 

Dokument utworzył(-a):  Anna Thomas  (13.09.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (13.09.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (13.09.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (13.09.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7108547 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^