BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokół z XIV sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 14 marca 2012 r.

PROTOKÓŁ
Z XIV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 14 marca 2012 r.
 
 
Początek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty o godz. 1000.
Zakończenie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 1055
Podjęto uchwały Rady Gminy Małdyty od    Nr XIV/129/2012 do Nr XIV/130/2012
Obecnych Radnych – 14 osób – lista obecności stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu.
 
Czternastą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Małdyty otworzył Mirosław Cymer – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Serdecznie powitał Radnych, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Sołtysów, Pracowników Urzędu Gminy, gości – lista zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu.
 
Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, iż w obradach XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty uczestniczy 14 Radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji ustalony przez grupę radnych:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Małdyty
4.      Odwołanie Radnego Mirosława Cymer z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Małdyty
         1) odczytanie wniosku radnych
         2) dyskusja
         3) wybór Komisji Skrutacyjnej, głosowanie tajne
         4) podjęcie uchwały.
5.      Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Małdyty
         1) zgłaszanie kandydatur wraz z uzasadnieniem
         2) wybór Komisji Skrutacyjnej, głosowanie tajne
         3) podjęcie uchwały.
6.       Wnioski
7.       Zakończenie XIV sesji Rady Gminy Małdyty.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer – pragnę wrócić do pkt. 4 dzisiejszego porządku posiedzenia  i informuję, iż w dniu 05.03.2012 roku złożyłem pisemną rezygnacje z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy – oświadczenie stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
Pytam grupę radnych, która złożyła wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, czy wyrażają zgodę na zmianę porządku obrad w   pkt. 4:
- radny Zdzisław Miklaszewski – tak
- radny Rafał Lech – nieobecny
- radny Piotr Dotka – tak
- radny Amer Matti – tak
- radny Tadeusz Kopczyński – tak
- radna – Mirosława Rybska – tak
- radna Maria Rogulska – tak
- radna Beata Obuchowicz – tak
- radna Renata Nadolska – tak.
Poddano zmianę pod głosowanie:
 
                                                                              Głosowanie:
                                                                             - Za przyjęciem – 14 radnych
                                                                              - przeciw – 0 radnych
                                                                             - wstrzymało się 0 radnych.
 
 
Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji po zmianie:
 1. Otwarcie sesji.
2.  Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Małdyty
4.  Przyjęcie rezygnacji radnego Mirosława Cymer z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Małdyty
         1) dyskusja
         2) podjęcie uchwały.
5.  Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Małdyty
         1) zgłaszanie kandydatur wraz z uzasadnieniem
         2) wybór Komisji Skrutacyjnej, głosowanie tajne
         3) podjęcie uchwały.
6.  Wnioski
7.  Zakończenie XIV sesji Rady Gminy Małdyty
 
Ad. pkt. 3.
                                                                             
Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Małdyty
 
Protokół z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty został wyłożony do publicznego wglądu, oraz zamieszczony był na stronie BIP każdy miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Przewodniczący Rady Gminy wnioskuje o przyjęcie protokołu bez odczytywania.
 
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer odczytał poprawkę, którą wniósł do protokołu
 
                                                                               Głosowanie:
                                                                              - za przyjęciem – 13 radnych
                                                                              - przeciw – 0 radnych
                                                                              - wstrzymało się – 1 radnych
Protokół wraz z poprawką w wyniku głosowania został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym bez odczytania.
Ad. pkt. 4
 
 Przyjęcie rezygnacji radnego Mirosława Cymer z funkcji Przewodniczącego rady Gminy Małdyty
 
 1)dyskusja.
 - radny Zdzisław Miklaszewski  - zabrał głos i w imieniu wnioskodawców  odczytał uzasadnienie do uchwały o odwołaniu radnego Mirosława Cymer z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy – pismo stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
2)  Pan Przewodniczący przedstawił projekty uchwał:
                                                                    1) Uchwała Nr XIV/129/2012 rady Gminy Małdyty z dnia 14 marca 2012 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Mirosława Cymer z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Małdyty
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
                                                                                       Głosowanie:
                                                                    - za przyjęciem – 9 radnych
                                                                    - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 5 radnych.
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy pięciu głosach wstrzymujących i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Przybył Radny Lech Rafał – obecnych Radnych – 15.
 
- Wójt Gminy Antoni Smolak – uchwała już obowiązuje w związku z tym przewodniczenie dalszej części obrad obejmuje Wiceprzewodnicząca Rady Gminy. Dziękuję dotychczasowemu Przewodniczącemu Rady Panu Mirosławowi Cymer za dotychczasowe pełnienie obowiązków w przewodniczeniu Radzie Gminy. Wspólnie razem przez wiele lat staraliśmy się pracować na obraz i dobro tej gminy. Ostatnie podjęte decyzje sprawiły, że nasze spojrzenie na pewne sprawy dotyczące gminy były rozbieżne. Szkoda, że tak się stało. Znam Pana Mirosława Cymer od wielu lat i jestem przekonany, że zarówno w radzie jak i w miejscu zamieszkania będzie dalej pracował dla dobra lokalnej społeczności.
Radni  Mirosława Rybska i Piotr Dotka podziękowali i wręczyli kwiaty dla Pana Mirosława Cymer.
- Pan Mirosław Cymer- bardzo dziękuję pani Ani Thomas za przygotowanie sesji, Wójtowi, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy , radnym i sołtysom za współpracę.
 
Dotychczasowy Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer opuścił miejsce przeznaczone dla przewodniczącego i zajął miejsce przeznaczone dla radnych.
 
Prowadzenie obrad rozpoczęła Pani Mirosława Rybska – Wiceprzewodnicząca rady Gminy
 
Ad. pkt. 5
 
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Małdyty
 
Wiceprzewodnicząca rady Gminy Mirosława Rybska poprosiła o podawanie kandydatur wraz z uzasadnieniem.
  1. Mirosława Rybska – kandydaturę wraz z uzasadnieniem zgłosił radny Piotr Dotka
  2. Zdzisław Szramowski – kandydaturę wraz z uzasadnieniem zgłosił radny Adam Gryz.
W/w kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Gminy.
Przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie trzech radnych.
  1. Adam Gryz – zgłosił Kamil Kołtek
  2. Tadeusz Kopczyński – zgłosił Zdzisław Miklaszewski
  3. Piotr Dotka – zgłosił Amer Matti
W/w radni wyrazili zgodę na prace w Komisji Skrutacyjnej.
Wiceprzewodnicząca rady stwierdziła, że dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej
Poprosiła Komisje Skrutacyjną o przystąpienie do pracy oraz przygotowanie kart do głosowania.
Ogłosiła 10 minutowa przerwę.
Po przerwie radna Mirosława Rybska oraz radny Zdzisław Szramowski oświadczyli, iż odstępują od głosowania.
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania oraz wyjaśniła zasady głosowania. Następnie po odczytaniu nazwiska i imienia radnego, każdy radny oddał swój głos do urny.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 5 minut przerwy.
Po przerwie członek Komisji Skrutacyjnej Tadeusz Kopczyński odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej.
Kandydaci zgłoszeni na Przewodniczącego Rady Gminy Małdyty otrzymali następującą ilość głosów:
  1. Mirosława Rybska – 8 głosów
  2. Zdzisław Szramowski – 4 głosy.
  3. jeden głos był nieważny
W Oparciu o wyniki głosowania na Przewodniczącą Rady Gminy Małdyty została wybrana
                                     Radna Mirosława Rybska
 
Radny Piotr Dotka pogratulował wyboru na Przewodniczącą Rady od wszystkich radnych i wręczył kwiaty.
- Wójt Gminy Antoni Smolak – Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo  gratuluję Pani Rybskiej wyboru na Przewodniczącą Rady Gminy. Kobiety mają to coś co łączy i uspakaja a teraz potrzeba spokoju i wspólnych działań. To Przewodniczący pełni rolę służebna w stosunku do rady. Jednocześnie z mojej strony deklaruję współpracę między Przewodniczącą a Wójtem, urzędem. Gratuluję.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w powyższej sprawie:
                                                                           2) Uchwała Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia  14 marca 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Małdyty
 
                                                                                Głosowanie:
                                                                     - za przyjęciem – 15 radnych
                                                                     - przeciw – 0 radnych
                                                                    - wstrzymało się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
- Mirosława Rybska – serdecznie dziękuję za wybór, będę dążyła do tego aby działać wspólnie bo tylko wspólnie można wiele zdziałać. Chcemy działać wspólnie ponad podziałami na radnych niezależnych i pozostałych radnych Nasza wspólna praca powinna przynosić korzyści dla dobra naszej gminy i mieszkańców. Dziękuje za duży kredyt zaufania. Mam nadzieje Państwa  nie zawieść
 
Oświadczam, że rezygnuję z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy.
 
Ad. pkt 6
 
Wnioski
- Prezes Spółdzielni AGRO w Małdytach- dla mnie jest to szczególna chwila, nasza firma ma Przewodniczącego Rady Gminy  w osobie Pani Mirosławy Rybskiej – naszego pracownika. Wyraz zaufania zarówno osobisty jak i sukces naszej firmy. Przepracowałem z Panią Rybska 20 lat i wiem, że obiektywizmu i determinacji jej nie zabraknie, gratuluję i życzę siły wytrwałości.
Spraw trudnych nie brakuje pozwolą Państwo, że sprawę dróg przedstawię odczytując pismo z pewnymi propozycjami i uwagami – odczytanie pisma.
Pismo stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
- Wójt Gminy pismo jest wielowątkowe, stanowisko chcę uzgodnić z radnymi na posiedzeniach komisji i wtedy udzielę odpowiedzi na piśmie.
 
Ad. pkt 7
 
Zakończenie XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła zakończenie czternastego  posiedzenia Rady Gminy.
 
Protokołowała                                                                Przewodnicząca Rady Gminy
 
Anna Thomas                                                                         Mirosława Rybska
                        
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Anna Thomas  (19.03.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (19.03.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (19.03.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (19.03.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7108450 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^