BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokól z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 18.01.2012r.

PROTOKÓŁ
Z XIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 18 stycznia 2012 r.
 
 
Początek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty o godz. 1000.
Zakończenie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 1225
Podjęto uchwałę Rady Gminy Małdyty   Nr XIII/128/2012
Obecnych Radnych - 15 osób – lista obecności stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu.
 
Trzynastą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Małdyty otworzył Mirosław Cymer – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Serdecznie powitał Radnych, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Sołtysów, Pracowników Urzędu Gminy, Radnych Powiatowych, mieszkańców gminy – lista zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu.
 
Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, iż w obradach XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty uczestniczy 15 Radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
Pan Przewodniczący powiedział – próbowałem zorganizować debatę z radnymi, Wójtem, ale wpłynął wniosek 8 Radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej, który ubiegł mnie i dlatego mamy na  temat oświaty sesję nadzwyczajną.
Pan Przewodniczący odczytał wniosek 8 Radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej – wniosek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii
         Konopnickiej w Wielkim Dworze.
4.      Interpelacje oraz wnioski.
5.      Zakończenie XIII sesji Rady Gminy Małdyty.     
 
- Radny Jan Marchlewicz – do porządku obrad jestem nie przygotowany, dokumenty otrzymałem na biurko w dniu 16 stycznia 2012 roku, w których nie ma uzasadnienia finansowego. Czemu wypadła uchwała o likwidacji Przedszkola w Dobrocinie. Jestem nie przygotowany do dzisiejszej sesji.
- Radny Adam Gryz – zawiadomienie otrzymałem 11 stycznia 2012 roku, zawiadomienia powinniśmy otrzymać w terminie na 7 dni przed dniem sesji, w przypadku sesji nadzwyczajnej zawiadomienia powinny być wysłane w tym samym dniu, w którym wpłynął wniosek i to nie pocztą a przez kuriera.
Pan Przewodniczący ogłosił 3 minuty przerwy.  
Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady.
Pan Przewodniczący odczytał § 3 regulaminu pracy Rady Gminy Małdyty – cytuję „ §3 ust. 1  o sesji należy zawiadomić radnych co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia wskazując miejsce, godzinę i ustalony porządek obrad oraz dostarczając materiały/opracowania dotyczące tematyki obrad i projekty uchwał”, § 4 ust. 1 „sesja może odbywać się w kilku posiedzeniach”, §4 ust. 2  „terminy kolejnych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala przewodniczący obrad i zawiadamia ustnie o posiedzeniu” koniec cytatu. Pan Przewodniczący powiedział – w związku z powyższym postanawiam rozdzielić dzisiejszą sesję na dwie tury i wyznaczam drugi termin na 22 lutego 2012 roku w świetlicy OSP w Wielkim Dworze – powiadamiam ustnie.
- Radna Mirosława Rybska – proszę o 5 minut przerwy.
- Radny Adam Gryz - w regulaminie rady gminy w §2, który jest zamieszczony na stronie bip Małdyty, mówi się, że sesję nadzwyczajną obowiązany jest zwołać przewodniczący na 7 dni przed terminem sesji. Termin nie zachowany, niektórzy radni otrzymali dopiero 16 stycznia 2012.
- Sekretarz Gminy – Pan radny Gryz wydrukował ze strony bip regulamin poprzedni, nie ten, który był uchwalany w marcu 2011r.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnej Mirosławy Rybskiej o przerwę:
                                                                                  Głosowanie:
                                                                                    - za – 15 radnych
                                                                                    - przeciw – 0 radnych
                                                                                    - wstrzymał się 0 radnych.
Przerwa.
Po przerwie.
- Radna Mirosława Rybska – może Pan Przewodniczący jest zdenerwowany, bo sprawa dotyczy szkoły w Wielkim Dworze, skąd pochodzi Pan Przewodniczący, ale Pan Przewodniczący jednoosobowo nie może określać dnia i miejsca sesji. Tym bardziej określać termin, który nie pozwala podjąć żadnych działań. Zmienia termin nie po to, aby dokonać jakichś zmian, a po to aby postawić radnych pod ścianą.
- Wójt Gminy – ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  w art. 20 ust. 3 mówi, cytuję „ – na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu radnych gminy przewodniczący jest obowiązany zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Dzisiaj jest 7 dzień, jest zachowany tryb przewidziany w ustawie. W tej kadencji rady była już sesja nadzwyczajna na wniosek radnych. Przewodniczący sam nie może zmienić porządku obrad.
- Pan Przewodniczący – odczytał §2 i §3 regulaminu rady gminy z 2003 roku, a nie z obowiązującego.
- Radny Adam Gryz – dlaczego na stronie bip  nie ma uchwalonego regulaminu rady gminy, jeśli jest błąd to co robią urzędnicy w gminie. Złożę zaskarżenie do Wojewody w celu unieważnienia sesji.
- Sekretarz Gminy – na stronie bip jest aktualny Statut Gminy zapisy regulaminu w tej kwestii  są zgodne z ustawą.
- Radny Adam Gryz – Pani Sekretarz mówi, że jest na stronie bip nowy statut, zobaczę, ale i tak do Wojewody złożone będzie zaskarżenie „o nieważności sesji”.
- Pan Radca – w razie konfliktu pomiędzy postanowieniami ustawy a postanowieniami statutu należy przyjąć prymat ustawy nad regulacjami zawartymi w statucie czy regulaminie, wskazuję, że ustawa mówi o zwołaniu sesji na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia wniosku, a więc zapisu tego nie da się pogodzić z przytaczanym przez Radnego punktem regulaminu stanowiącego załącznik do statutu.
- Radny Adam Gryz – regulamin mówi o 7 dniach gmina musi wtedy wysyłać kurierem a nie pocztą. Siłą rzeczy listonosz nie zdąży. Stempel na moim liście jest 11 stycznia 2012 godzina 16, wiadomo, że listonosze wzięli korespondencje dnia 12. stycznia 2012.
- Radny Jan Marchlewicz – ja nie muszę siedzieć i czekać na listonosza.
- Pan Radca – powtarzam, ustawa o samorządzie gminnym mówi, że sesję nadzwyczajną należy zwołać na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 
- Adam Gryz – tłumaczę, że trzeba wtedy dostarczyć kurierem lub za potwierdzeniem odbioru.
Pan Przewodniczący zakończył posiedzenie sesji i opuścił salę obrad o godzinie 1025, po krótkiej chwili powrócił i zajął miejsce dla publiczności..
W tym samym czasie salę obrad opuścił Radny Jan Marchlewicz i po krótkiej chwili powrócił zajmując miejsce dla publiczności..
Radny Piotr Dotka poprosił radnych o pozostanie.
- Wójt Gminy – proponuję w związku z faktem, że Pan Przewodniczący opuścił obrady sesji aby dalszą część obrad poprowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Pani Mirosława Rybska.
- Pani Wiceprzewodnicząca – nie pozwalacie na merytoryczną dyskusję tylko czepiacie się szczegółów.
- Radny Adam Gryz – wychodzę, życzę miłego dnia, do widzenia.
Radny Adam Gryz opuścił salę obrad.
 
Ad. pkt. 2
 
Pozostało 12 Radnych co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
Ad pkt 3
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkim Dworze.
Przystępujemy do realizacji pkt 3 porządku obrad:
- Pani Mirosława Rybska -  Wiceprzewodnicząca – dzisiaj osoby zgromadzone wreszcie  usłyszą o zamiarach zmian w oświacie. Proszę  o wypowiedzi nie złośliwe, tylko rzeczowe. Rozumiemy mieszkańców Wielkiego Dworu, ale Radni muszą kierować się dobrem całej gminy.
- Radny Zdzisław Szramowski – czy z racji tego, co zaszło, obrady będą wiążące.
- Wójt Gminy – uważam, że pod nieobecność Przewodniczącego obrady prowadzi Wiceprzewodniczący, quorum jest, bo jest 12 Radnych, to co powiedział  radny Gryz, że wystąpi o unieważnienie uchwały do Wojewody może tak zrobić i wtedy Wojewoda rozstrzygnie kto miał rację, czy Przewodniczący opuszczając salę obrad, czy pozostali Radni, którzy chcą merytorycznie zapoznać się z sytuacją. Radna Obuchowicz słusznie zauważyła, że jak Przewodniczący będzie się tak zachowywał to nigdy nie będzie można zwołać sesji. Jest obecnych 12 Radnych, którzy wybrali na początku kadencji Wiceprzewodniczącą Rady Gminy m.in. do przewodniczenia obradom w razie nieobecności Przewodniczącego. Co innego by było, gdyby nie było wybranego Wiceprzewodniczącego.
- Pan Radca – w mojej ocenie w sytuacji, gdy nie doszło do głosowania nad porządkiem obrad, przerwanie posiedzenia jednoosobowo przez Przewodniczącego nie miało oparcia w przepisach ustawy o samorządzie gminnym. Skoro grupa radnych  wystąpiła o zwołanie sesji nadzwyczajnej to powinna się ona toczyć zgodnie z wnioskiem a ewentualna zmiana porządku, w tym przerwanie sesji musiałoby być przegłosowane bezwzględną większością głosów i uzyskać zgodę wnioskodawców. Decyzję o porządku obrad w przypadku sesji nadzwyczajnej podejmują Radni, na wniosek których sesja się odbywa, to oni przedstawiają we wniosku porządek obrad sesji nadzwyczajnej.
- Pani Wiceprzewodnicząca – proszę Pana Wójta o wypowiedzenie się na temat oświaty i zamierzeń reorganizacji w oświacie w odniesieniu do projektu uchwały.
- Wójt Gminy – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Dziękuję tej grupie Radnych, która umożliwia wypowiedzenie się Wójtowi Gminy na temat oświaty i zamierzeń z nią związanych jako organowi prowadzącemu. Nie wiem natomiast czemu służyć ma zamieszanie wywołane przez inną grupę Radnych na temat oświaty, myślę, że chodzi o tzw. sianie zamętu. Przypomnę, że mniej więcej rok temu wywołano histerię związaną z funkcjonowaniem oświaty. Udowadniano, że nie starczy środków na wynagrodzenia, że utrzymanie szkoły w Wielkim Dworze kosztuje dwukrotnie więcej niż innych placówek – sugerując jej rozwiązanie, że Wójt nie podejmie żadnych działań bo zatrudniona jest tam żona Pana Przewodniczącego, a dyrektorka szkoły to bratowa innego Radnego. Pomówień i oszczerstw było bardzo dużo ukazujących się w mediach i nie tylko. Ze spokojem odpowiadaliśmy na każde pismo przedkładając dokumenty. Przyjmowaliśmy kalumnie i błoto, którym nas obrzucano. Jednocześnie rozpoczęliśmy rozmowy z radnymi, dyrektorami placówek oświatowych  na temat kształtu oświaty na terenie gminy. Przedyskutowano wiele różnych wariantów. Dziękuję teraz z tego miejsca pracownikom Referatu Oświaty i Pani Sekretarz za ogrom wykonanej pracy oraz tym radnym i tym dyrektorom, którzy aktywnie włączyli się do dyskusji. Model, który wypracowaliśmy to dwa Zespoły Szkół, jeden w Szymonowie już istniejący i drugi w Małdytach, którego proces powstawania miał się rozpocząć na poprzedniej sesji, tak aby powstał od 01 września 2012. Pozwoliłoby to na funkcjonowanie oświaty przez następne 10-15 lat. Radni zdecydowali o zdjęciu tego punktu z porządku obrad . Zapowiedziałem wówczas, że ja do tematu nie wrócę. Takie prawo mają Radni i mają moje poparcie. Cel można osiągnąć jednym mocnym działaniem albo małymi krokami są to słowa jednego z radnych. Celem samym w sobie nie jest zlikwidowanie szkoły w Wielkim Dworze celem jest dobre funkcjonowanie oświaty na terenie gminy. Działania musimy podjąć z dwóch względów. Po pierwsze ze względu na niż demograficzny , po drugie ze względu na niewystarczające środki przekazywane w subwencji oświatowej. Nie tylko my mamy takie problemy.
Zagadnienie pierwsze – niż demograficzny:
W roku szkolnym 2005/2006 do szkół uczęszczało 857 uczniów
W roku szkolnym 2011/2012 do szkół uczęszcza    641 uczniów
Jest to o 216 uczniów mniej, jest to jedna duża szkoła, bo do Małdyt uczęszcza 226 uczniów.
Mniej uczniów to mniejsza subwencja. W tym samym czasie zatrudnienie w szkołach nie zmalało, a wręcz odwrotnie. Koszty utrzymania rosną tak samo jak w naszych domach. Wiemy o ile podrożał prąd, opał, paliwo, usługi.
Zagadnienie drugie – wysokość subwencji:
Subwencja oświatowa przekazywana z MEN nie pokrywa i nigdy nie pokrywała w 100% utrzymania szkół. Z dochodów własnych dołożyliśmy do subwencji w roku: 2005 – 165 tysięcy złotych, w 2010 438 tysięcy złotych a w 2011 910 tysięcy złotych. Zadaję pytanie skąd na to wziąć.
W 2011 roku subwencja oświatowa wyniosła 5.300 tysięcy złotych a same płace w 2011 roku to kwota 5.400 tysięcy złotych. Czyli do samych płac należało dołożyć 100 tysięcy, a gdzie koszty utrzymania czyli prąd, opał, woda, remonty, to kwota w 2011 roku – 800 tysięcy złotych. Dochodzą do tego koszty utrzymania dwóch przedszkoli i dwóch oddziałów przedszkolnych kwota – 908 tysięcy złotych.
Dowóz uczniów do szkół to 570 tysięcy złotych.
Podsumowując – subwencji otrzymaliśmy 5.300 tysięcy złotych
                          - wydaliśmy na oświatę     7.700 tysięcy złotych, czyli na oświatę z dochodów własnych wydaliśmy 2.400 tysięcy złotych przy wypracowanych dochodach własnych 5.300 tysięcy złotych. Skąd na to wziąć – pytam.
Pytanie dlaczego Wielki Dwór. Odpowiedź: dwa podstawowe czynniki:
1)      niż demograficzny – w 2003 roku do Wielkiego Dworu uczęszczało 124 uczniów
                                         w 2011 roku do Wielkiego Dworu uczęszcza     74 uczniów, czyli mniej o 50 uczniów. W klasach uczy się od 10 do 14 uczniów. W sześciolatkach jest teraz 6 uczniów czyli w roku szkolnym 2012/2013 do pierwszej klasy uczęszczać będzie 6 uczniów podobnie w latach następnych.
Na 74 uczniów uczęszczających 57 uczniów jest dowożonych.
Do oddziału „0” uczęszcza 6 dzieci w tym 4 dojeżdża
Do oddziału „5”-ciolatków uczęszcza 6 dzieci w tym 4 dojeżdża.
Problemem nie jest dowóz dzieci do szkół.
2)      koszty utrzymania – dla porównania:
       - w Małdytach  na 1 zatrudnionego pracownika przypada 7 dzieci
       - w Wielkim Dworze na 1 zatrudnionego pracownika przypada 4,3 dzieci.
       - w Małdytach na 1 nauczyciela  przypada 10,3 ucznia
       - w Wielkim Dworze na 1 nauczyciela przypada 6,1 ucznia.
       Koszt utrzymania ucznia w Małdytach – 9.367 złotych
       Koszt utrzymania ucznia w Wielkim Dworze – 11.171 złotych.
Pewnie, że łatwiej się pracuje nauczycielowi w małej grupie uczniów, łatwiej osiągnąć lepsze wyniki, ale trzeba mieć na to pieniądze, których z MEN nie otrzymujemy. MEN nie zasłania się dobrem dziecka.
Dodatkowe środki też pozyskaliśmy na różne programy i była to kwota w 2011 roku – 105 tysięcy złotych.
Czy nie można zmienić obwodów szkolnych?
Można tylko od tego pieniędzy nie przybędzie.
- Radny Zdzisław Szramowski – będzie jeszcze gorzej.
Wójt Gminy – czy Sz.P. w Wielkim Dworze może być szkołą niepubliczną? tak  – była taka propozycja uzyskałem odpowiedź – nie utrzyma się. Następne pytanie, czy jest to rozwiązanie ostateczne, na pewno nie bo takie miałem zaproponować na poprzedniej sesji i do takiego będę dążył.
Jednak to proponowane dzisiaj na pewno ograniczy ponoszone koszty na oświatę, nie pogorszy warunków dla uczniów oraz będę się starał o pomoc w zatrudnieniu osobom z Wielkiego Dworu, o ile nie będzie działań zniechęcających przyszłych pracodawców.
   Z tych wszystkich względów popieram złożony przez grupę Radnych projekt uchwały i wnoszę o jego przyjęcie.
- Pan Mirosław Cymer – moja żona dłużej pracuje w Wielkim Dworze niż Pan jest Wójtem. Do Radnej Rybskiej i Radnego Kopczyńskiego mam pytanie – czy wiedzą ile kosztuje bilet z Wielkiego Dworu do Małdyt.
- Pani Mirosława Rybska – nie wiem
- Pan Tadeusz Kopczyński – nie wiem
-Pan Mirosław Cymer – przedstawił cenę biletu mnożąc przez liczbę dzieci i 10 miesięcy i wykazał jakie będą koszty dowozu dzieci ze szkoły w Wielkim Dworze do Małdyt
Pytanie do Pana Wójta – mówimy o oszczędnościach, na komisji rolnej zadałem Panu pytanie ile dokładamy do oczyszczali w Małdytach. Uzyskałem odpowiedź, że 200 tysięcy, co Pan zrobił aby te koszty zmniejszyć.
- Wójt Gminy – w wypowiedzi Pana Przewodniczącego dotyczącej kosztów dowozu to jest pewna niekonsekwencja, ponieważ w tej chwili też ponoszone  są koszty dowozu dzieci  do Wielkiego Dworu, dowozimy 54 dzieci. Należałoby przy tych wyliczeniach odliczyć te koszty.
Co zrobiłem aby nie generować większych kosztów na oczyszczalni, otóż zwiększyłem ilość odbiorców a wiadomo, że im więcej odbiorców tym mniejsze koszty. Co by było jak nic byśmy nie robili.
- Pan Grzegorz Marchlewicz – czy ktoś z radnych przeczytał, przeglądał budżet, bo skoro nie ma na szkołę w Wielkim Dworze, a na meble do urzędu gminy kwota w budżecie jest kwota 241 tysięcy złotych dojdą do tego koszty ogrzewania pomieszczeń nowych dla radnych. Czemu oszczędza się tylko na Wielkim Dworze, oszczędzajmy wszędzie. Budżet straży na 2012 roku 140 tysięcy złotych – pytam jak za to utrzymać straże, wyjazdy, umundurowanie, paliwo, a budżet biblioteki w Małdytach 160 tysięcy złotych na 1 etat, gdzie oszczędności i logika, Budżet na GOK dodatkowo na 2012 rok 90 tysięcy złotych, gdzie logika. Dlatego też sądzę, że radni nie czytali tego budżetu i nie wiedzą co uchwalili.
- Pani Bożena Szymura Przewodnicząca Rady Pedagogicznej w Wielkim Dworze – wystąpienie skierowane jest do Pana Wójta, Radnych i jest to stanowisko Rady Pedagogicznej. Ustosunkuję się do uzasadnienia projektu uchwały:
1) przejście do szkoły w Małdytach – cytat „ obwód zlikwidowanej szkoły zostanie w całości przejęty przez szkołę podstawowa w Małdytach, oddział przedszkolny zostanie wcielony w przedszkole samorządowe Nr 1 w Małdytach. Przewidywana reorganizacja sieci szkół w Gminie Małdyty nie pogorszy warunków nauki i nie ograniczy dostępności do szkół. Od kilku lat do szkoły w Małdytach uczęszcza grupa uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły Wieli Dwór ze względu na lepszy dojazd. Bardzo ważną rzeczą we współczesnej edukacji jest kontakt z rówieśnikami z różnych środowisk. W momencie przejścia do szkoły w Małdytach dzieci szybciej się zaadaptują do nowych warunków i w rezultacie ułatwi im to kontynuacje nauki w gimnazjum w Małdytach” koniec cytatu – nie chcemy być złośliwi ale może najlepiej od razu dać dzieci do szkół w Warszawie.
2) zlikwidować szkołę w Wielkim Dworze bo dzieci uczą się w klasach łączonych – otóż nie: dzieci nie uczą się w klasach łączonych i nie ma to wpływu na poziom nauczania.
3) zlikwidować szkołę w Wielkim Dworze bo budynek wymaga remontu – nie prawda, naprawy wymaga dach i są to koszty ok. 20 tysięcy złotych, przy kosztach 360 tysięcy złotych na utrzymanie gminy to niewiele. Prawie żadna szkoła w Polsce nie utrzymuje się z subwencji. Jest to zadanie gminy, która musi je wykonać a nie może.
4) czas i koszty dowozu – jestem ciekawa czy jakiś urzędnik czy radny wie, ile kosztują bilety, proponuję, aby dobry ekonomista przeanalizował to.
5) idealizuje się szkołę podstawową w Małdytach, że posiada bazę dydaktyczną, świetlicę, salę gimnastyczną, gabinet stomatologiczny – my to wszystko mamy. Zapraszamy radnych na cały dzień do szkoły, nie tylko na sesję. Nie wszystkie szkoły w Polsce maja gabinety stomatologiczne. Nie mamy Sali gimnastycznej, ale mamy dwa duże hole – jeden dolny o pow. 100m2 i drugi górny o pow. 100m2, na których odbywają się lekcje wychowania fizycznego, są wyposażone w drabinki, ławeczki. Szkoła ma również boiska jedno o pow. 3.150 i dwa mniejsze oraz plac zabaw.
 Na spotkaniu w grudniu oznajmiono nam o trudnej sytuacji gminy i  Pan Wójt ze spokojem  podał kwotę na Orlik Nasze dzieci nie spędzają tam czasu i nie skorzystają z Orlika, jest on dla dzieci z Małdyt. Wójt dokłada do oczyszczalni 200 tysięcy złotych to niech podniesie podatki, albo zlikwiduje oczyszczalnię. My w Wielkim Dworze musimy mieć swoje oczyszczalnie i nikt nam nie utrzymuje ich. W 2012 roku do budżetu GOK dołożono 90 tysięcy złotych to może i dobrze, ale dlaczego. Więcej w budżecie na urząd gminy na wyposażenie, więcej na zatrudnienie w porównaniu do roku 2011.
Na koniec kilka słów do Radnych, do Pani Rybskiej, która była u nas nie raz gościem, chwaliła a teraz jest za likwidacją naszej szkoły. Radny Amer Matti, który też jest za likwidacją naszej szkoły, bo jak twierdzi względy ekonomiczne za tym przemawiają, a przecież był nauczycielem tej szkoły, nie znam prawdziwego nauczyciela, który byłby za likwidacją szkoły. Pan Amer jest po studiach rolniczych, a uczy w szkole angielskiego, a jako Radny odmówił spotkania się i dyskusji na ten temat. Jako związkowiec też nie zrobił nic.
Do wszystkich Radnych – proszę wsiąść o 630 w Sasinach pozwiedzać wszystkie miejscowości po drodze i po godzinnej jeździe znaleźć się z szkole w Małdytach, usiąść na 6 godzin w ławkach i na koniec mieć lekcje w-f w sali gimnastycznej i wypoczęci wrócicie do Sasin o szesnastej lub osiemnastej. Będziecie dumni, że uczyliście się w szkole w Małdytach. Przeanalizujcie wydatki na gminę, są o wiele większe niż na oświatę. My walczymy o dzieci, musicie sobie uświadomić, że dziecko to też człowiek, który ma gorzej, bo nie może decydować o wszystkim. Dorośli o nich decydują.
- Wójt Gminy – nie będę się ustosunkowywał do indywidualnych ocen Radnych, Wójta, więcej w tym poetyki niż faktów. Trudno jest nie oddziaływać na arkusz organizacyjny. Bardzo kole, że prowadzona jest rozbudowa urzędu gminy, że robimy remonty, aby jakoś to wyglądało. Chciałbym mieć tyle na inwestycje, ile wydaje się na oświatę. Mówicie o zlikwidowaniu oczyszczalni, podnoszeniu podatków. Mówicie, że na spotkaniu w grudniu zachowywałem się spokojnie, to co? miałem krzyczeć. Powiedziała Pani, że dzieci z Wielkiego Dworu nie będą korzystały z Orlika, otóż przyjeżdżają z innych gmin, trzeba tylko chcieć.
Inwestycje, które prowadziłem i prowadzę były w dużej mierze dofinansowywane ze środków unijnych, ale musimy mieć wkład własny, który finansujemy z kredytów. Na bieżące utrzymanie żaden bank nie da mam kredytów.
Pyta Pan Grzegorz Marchlewicz, czy Radni czytali budżet, na pewno wszyscy czytali. Ja nie mówię że 140 tysięcy złotych na straże to jest dużo, w 2011 dołożyliśmy 50 tysięcy złotych do straży, ale skąd na wszystko brać. Straże są organizacjami pożytku  publicznego i gmina nie musi w całości ich utrzymywać, mogą starać się o inne środki. Mówi się o budżecie biblioteki, otóż w bibliotece jest nie 1 etat a 2,5 etatu, ale wiemy również i to, że w jednym budynku są dwie biblioteki, będziemy to ograniczać a koszty utrzymania bazy i pracowników ORLIKA są włączone do budżetu GOKiS od bieżącego roku. To nie jest tak, aby podwyższać podatki, zbliża się I rata podatku zobaczymy jak będą rolnicy wpłacać i oni wiedzą o ile wzrósł podatek w tym roku, a i tak nie wzrósł maksymalnie, zachęcam wnioskodawców w momencie podwyższania podatków do uczestnictwa w zebraniach wiejskich.
- Pan Grzegorz Marchlewicz – Pani Szymura się przejęzyczyła się w sprawie podatku, chodzi o podatek dla tych, którzy korzystają z oczyszczalni, dlaczego my wszyscy musimy się dokładać. Wyrównać tak, aby nie trzeba była dokładać do oczyszczalni co roku po 200 tysięcy złotych. Jeśli w bibliotece jest 2,5 etatu – jest to kuriozum – komu to ma służyć. Na straże 140 tysięcy złotych i otrzymałem pismo od Pana Wójta, że będą wycofywane samochody z przydziału bojowego, to są fakty, oszczędzać tam gdzie trzeba. Ustawa nakłada obowiązek na Wójta, gmina musi utrzymać straże a nie, że gmina robi łaskę i albo da albo nie da na straże.
- Pani Wiceprzewodnicząca – proszę o nie tykanie nazwiskami, nie bądźmy złośliwi. Zmieniły się realia, warunki, Dyskutujmy rzeczowo i spokojnie.
- Pan Tomasz Komorowski – dlaczego jest puszczany duży autobus, który jeździ na pusto zamiast małego busa. Starsze dzieci mogą dowozić rodzice. Mówił Pan Wójt na zebraniu przed wyborami, że Pan Adamowicz chce zamknąć szkoły.
- Pan Wójt Gminy – co do autobusu nie będę się ustosunkowywał, nie pora na takie rozstrzygnięcia. Jeśli jest problem to trzeba go zgłaszać. Nie mówiłem nigdy takich rzeczy, że Pan Adamowicz chce zamykać szkoły, a ja nie chcę.
- Pan  Tomasz Komorowski – kłamie Pan
- Pan Wójt Gminy – chciałem powiedzieć jednoznacznie również dzisiaj, że rozmieszczenie szkół, które jest na dzień dzisiejszy jest dobre i jeśli byśmy dopłacali do oświaty 400 tysięcy złotych nikt by sobie takimi zmianami nie zawracał głowy, ale 400 tysięcy dołożone w 2010 w roku 2011 było już 910 tysięcy złotych, i to jest różnica o której mówimy.
- Radny Piotr Dotka – jestem nauczycielem 24 lata, pracowałem we wszystkich szkołach na terenie gminy i rok temu, wtedy gdy wprowadzaliśmy dyscyplinę przy budżecie powiedziałem, że jako Radni musimy się zastanowić czy utrzymać taką sieć szkół i co roku wspomagać kwotą 100 tysięcy, a może 150 tysięcy złotych, czy szukać rozwiązań takich aby utrzymać oświatę. Przy takim istnieniu szkół powinienem być zadowolony jako nauczyciel, ale jestem radnym i zadaję sobie pytanie czy gmina ma się rozwijać czy stać w marazmie. Czy aby się rozwijać podnosimy podatki i nic nie robimy. Dzisiaj w klasach w Małdytach jest 16, 13, 19 uczniów dla nauczyciela jest to wspaniale, trudniej będzie pracować z większą grupą uczniów. Jako Radny wiem, że subwencja przychodzi na 1 ucznia, aby utrzymać oświatę Radni muszą podnieść podatki, a mieszkańcy muszą je płacić. Jak się mówi o likwidacji przyjeżdża telewizja, media i wszyscy mają rację. Przyjdzie następny Wójt to niech się martwi. Możecie mówić, że jestem przychylny Wójtowi, mnie to nie przeszkadza, powiedziałem Wójtowi – ja na twoim miejscu nie ruszałbym tematu, ale Wójt jako odpowiedzialny człowiek powiedział, że trzeba coś robić. Nie likwidować nic to skąd brać jak w budżecie i tak już brakuje. Jako Radnemu jest mi przykro, że likwidujemy szkołę w Wielkim Dworze. Tematu nie podjęłaby Pani Rybska, bo koligacje rodzinne ma w tym rejonie, czterech radnych jest nauczycielami to też nie i żaden Radny, bo albo jest zainteresowany albo jest powiązany z Wielkim Dworem. Jako Radni powiedzmy – podnosimy podatki i nie likwidujmy Wielkiego Dworu.
Nie byłem na ostatniej sesji, ale wiem, że przy uchwalaniu budżetu nie było żadnej dyskusji.
Najśmieszniejsze jest to, że niektórzy Radni zachowują się jak chorągiewki.
- Radny Jan Marchlewicz – na zebraniach przed wyborami Pan Wójt mówił, że nie zlikwiduje żadnej placówki oświatowej na terenie gminy i dlatego uwierzyłem mu i byłem za Wójtem, a za rok robi inaczej.
- Radny Piotr Dotka – temat wywołała grupa Radnych – Klub Radnych Niezależnych z przedstawicielem Radnym Adamem Gryzem przy omawianiu budżetu na 2011 rok i udowadnianiu, że nie wystarczy na wynagrodzenia, że szkoła w Wielkim Dworze generuje nadmierne koszty. Teraz Radny Adam Gryz jest obrońcą Wielkiego Dworu. Pan Wójt jak chce coś zmienić , to my teraz nie.  Radny Adam Gryz mówi  przydupniki Wójta , niech sobie mówi. Nigdy nie byłem za likwidacją Wielkiego Dworu, ale jako Radny muszę odpowiedzieć sobie na pytanie – czy podnieść podatki.
- Pan Grzegorz Marchlewicz – czy będzie gminę stać na dowóz, nie damy Wam naszych dzieci do Małdyt. Pani Rybska, sesja się skończyła, ja nie wiem co Pani robi.
- Pani Bożena Adamczyk – sołtys Kadzi – do Pana Dotki, czy nie bronił by Pan swojego koryta, jak by Pana dotyczyło.
- Radny Piotr Dotka – nie występuję jako nauczyciel tylko jako Radny. Zamknijmy Orlika nie róbmy inwestycji, a w kampanii wyborczej te same osoby wam to wytkną. Temat jest głębszy i zacznie dotykać innych jednostek w naszej gminie. Popatrzmy globalnie. Nie byłbym zadowolony gdybym tam był.
- Pan Jerzy Adamowicz – dyrektor gimnazjum – mam kilka spraw:
1) mam nadzieję, że na zebraniu przed wyborami mówiąc o tym, że ja chcę likwidować szkoły to Pan Wójt żartował, to był taki żart.
2) uważam, że sesja przeprowadzana jest niezgodnie z prawem.
3) wrócę do myśli sprzed kilku miesięcy, byłem dobrej nadziei, że Radni za mało wiedzą, nie wiedzą o co chodzi. Do dnia dzisiejszego nie było dyskusji, a decyzje podejmowane są po cichu, w piwnicy. Ustalacie po cichu, każdy Radny ma prawo do własnego zdania. Jeśli tak chcemy ruszyć tak poważny temat jak oświata to będziemy mieć sytuację patową. Zwracam się do Pani Wiceprzewodniczącej  - zróbcie debatę na temat oświaty, komisja oświaty, dyrektorzy i pomówmy o oświacie.
4) sprawa taka jest w każdym samorządzie w Polsce, wszędzie brakuje na oświatę, ale nie można przedkładać dzieci, ich wychowania nad pieniądze. Wszędzie dokłada się do oświaty. Skąd brać pieniądze – to jest pytanie. Jako dyrektor i mieszkańcy nie wiemy o co Państwu chodzi Państwo Radni. 06.12.2011 odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i Wójta. Pan Wójt zaprosił wszystkich dyrektorów szkół i przekazał komunikat mniej więcej takie treści:
„ Informuję szanownych dyrektorów, że spotkałem się z Radnymi koalicyjnymi, którzy poparli mój wniosek o: - likwidacji szkoły w Wielkim Dworze.
                                      - likwidacji Przedszkola w Dobrocinie – jako filia Małdyt
                                       - likwidacji przedszkola Małdyty
                                       - likwidacji szkoły Małdyty
                                       - likwidacji gimnazjum Małdyty
i utworzenia Zespołu Szkół, drugiego na terenie gminy Małdyty.” – koniec przytaczania słów.
Teoretycznie może tak być, mówię jako dyrektor – może mnie Pan zwolnić, ja sobie dam radę jeśli do tego dojdzie. Na sesji przedstawiany jest już inny projekt. Ja się pytam gdzie jest prawda, co Radni planują. Warto się spotkać, podyskutować jak ma wyglądać oświata na terenie gminy Małdyty. Pan Kopczyński jako przewodniczący komisji oświaty nie chce się spotkać z dyrektorami. Od wielu lat nie było takich spotkań. Robiła takie spotkania Pani Rybska jak była przewodniczącą komisji oświaty. Apeluję o dyskusję wszystkich środowisk o oświacie.
5) Rzeczywiście brakuje pieniędzy na różne rzeczy, prawdziwy gospodarz gminę traktuje jak własny dom. Po gospodarsku szuka oszczędności w budżecie gminy. Na ostatniej sesji Pan Wójt się chwalił, że będzie budowana ul. Słoneczna tzw. uklejówka z jednej strony to bardzo dobrze, ale mam pytanie jako ekonomista czy jest to gospodarne skoro 2-3 lata temu można była z tzw. schetynówek otrzymać dofinansowanie 50/50 a teraz jest 30/70 to uważa Pan, że to jest gospodarność.
- Radny Piotr Dotka – o czym my mówimy, dwa lata temu złożyliśmy wniosek i on nie przeszedł, nie otrzymaliśmy dofinansowania dopiero go ponowiliśmy i teraz zmieniły się stopy dofinansowania ale teraz dostaliśmy, niech Pan nie przekłamuje faktów.
 
Radny Piotr Dotka wyszedł.
 
- Pan Jerzy Adamowicz – mówicie Państwo, że znacie budżet  to ile moja szkoła dostała pieniędzy, proszę Pani Rybska, Pan Kopczyński , nie wiecie, nie macie rozeznania
-    Wiceprzewodnicząca – nie jesteśmy w szkole i proszę nie przepytywać Radnych. 
W budżecie mamy podane zbiorczo wydatki ,np. dla gimnazjum, szkół podstawowych itp.
- Pan Wójt Gminy – odpowiadam dla Pana Adamowicza - szkoły nie otrzymały jeszcze ostatecznego budżetu tylko prowizorium, ostateczny będzie może w lutym.
To nad czym ubolewam, to, że nie dostaliśmy tzw. schetynówek gdy było dofinansowanie 50/50 teraz jest 30/70 i dobrze, że tyle otrzymamy, bo w obecnej chwili, gdy najpierw będzie robiony most w Małdytach, a później most na drodze nr 519 Morąg-Małdyty nie byłoby możliwości dostania się do Małdyt i wydostania się z Małdyt i co byśmy wtedy zrobili, musielibyśmy zrobić tą drogę z własnych środków Zarzuca mi się niegospodarność, a mnie cieszy każdy pieniądz nawet 30%. Czy będzie powrót do zapowiedzi o utworzeniu zespołu to chyba dyrektor wie, że nie, bo nie pozwolą na to terminy, przesunięcie terminu sesji na 22.02.2012r.  przez Przewodniczącego też ma na celu zablokowanie terminów.
Debaty – trwały 10 miesięcy, Pan Adamowicz w nich nie uczestniczył. Pan Adamowicz jako członek Zarządu Powiatu jaką przeprowadził debatę jak zlikwidował w ciągu jednego dnia szkołę w Dobrocinie i stał Pan na czele tego wszystkiego. Nie wyobrażam sobie abyśmy chodzili od  mieszkania do mieszkania. Kto z rejonu Krek, Wielkiego Dworu czy Koszajn powie – tak.
- Pan Tomasz Komorowski – czy wtedy przed wyborami Pan nas oszukał, proszę odpowiedzieć tak lub nie.
- Pan Wójt Gminy -  odpowiem - w dniu dzisiejszym sytuacja jest inna niż rok temu, jeśli dokładalibyśmy do oświaty tyle co w roku ubiegłym czyli 400 tysięcy złotych  powiedziałbym – nie. Nie można mówić tu o oszustwie.
Powrócił na salę obrad Radny Piotr Dotka
- Radny Amer Matti – w sprawie wykładu koleżanki Bożeny Szymura możemy rozmawiać, debatować czy ja mam przygotowanie do tego aby uczyć angielskiego a nie obrażać mnie bez podstaw tak jak i Panią Rybską. Na zebraniach wiejskich nie mamy obowiązku być. Na zebraniu wiejskim w Krekach tematem nie była oświata a atakowano mnie czemu Pan Wójt dostał podwyżkę i tylko ten temat interesował mieszkańców. Nie było rozmowy, nie było debaty na temat szkoły w Wielkim Dworze, ale były groźby. Byłem w Wielkim Dworze jako kolega jako związkowiec i przedstawiłem jaka jest sytuacja całej Radzie Pedagogicznej. Nie ma mocnych argumentów, aby związek mógł wziąć w obronę.  Błagamy o jeszcze jeden rok  - tak powiedziała Pani Szymura. Zaproponowane przez Pana Wójta 3 ciągi w Małdytach, czyli przejście nauczycieli z klasami do Małdyt też ni , pytam czemu nie, odpowiedź – bo nie i koniec. Na Radzie Pedagogicznej w Małdytach też było piekło. Związki zawodowe też nic nie robią, a o czym mam rozmawiać jak nie ma projektu uchwały o jakimkolwiek zamiarze zrobienia czegokolwiek. To nie jest koniec, to jest początek rozmów. Może być tak, że teraz Kuratorium wyda negatywną opinię, Wojewoda i Wójt nic nie zrobi. Pan Wójt robi zebrania jestem ja, Pan Kopczyński a wy chcecie nas linczować, ośmieszacie nas, to pytam jak chcecie rozmawiać. Jeśli chodzi o moją karierę zawodową , moje pierwsze studia to studia rolnicze, a drugie studia, proszę powiedzieć Panie dyrektorze Adamowicz jakie ja mam studia, ja zwalniam Pana z ochrony danych osobowych i proszę powiedzieć jakie ja mam studia i czy mogę uczyć angielskiego.
- Pan Jerzy Adamowicz – proszę mnie nie przepytywać, może Pan uczyć angielskiego.
- Radny Amer Matti – kiepski ze mnie nauczyciel, ile wyróżnień otrzymałem, otóż na pięć wyróżnień otrzymałem pięć.
- Radna Maria Rogulska – przeżyłam też likwidację szkoły w Szymonowie, do tej pory mam wszystkie dokumenty, gmina nam nie pomogła, walczyliśmy i nam się udało, Pan Szramowski pamięta te czasy. Wam współczuję bardzo. Jednak jako Radni musimy podejmować trudne decyzje
- Pani Dumalska Janina – do Pana Amera – jako mieszkanka chodziłam do Pana jak do naszego Radnego chciałam, aby Pan walczył i pomógł nam walczyć, poszedł za nami, liczyliśmy, że będzie Pan nas reprezentował, nikt nie chciał Pana linczować. Powiedział Pan, że ma Pan tylko jeden głos. Prosimy Pana niech Pan się chociaż wstrzyma od głosu, będziemy wiedzieli, że jest Pan za nami, da Pan nam jakieś światełko.
- do Pana Wójta – mówi Pan o oszczędnościach, a dowozy, idzie kryzys i spotkamy się z tym, że dzieci pięcioletnie i gimnazjaliści będą jeździły w jednym autobusie, bo na więcej nie będzie pieniędzy.
- Pani Bożena Szymura Przewodnicząca Rady Pedagogicznej – ustosunkuję się do wypowiedzi Pana Amera – znamy się długo zarówno z Panem jak i z Panią Prezes Związków. Ja mówię swoim głosem i Pan Wójt mnie nie potępi, ale Pan mówi głosem Pani Prezes.
 
 
 
Radni nie wnieśli więcej żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
- Pani Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały.
                                                                              1) Uchwała Nr XIII/128/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkim Dworze.
 
                                                                              Głosowanie:
                                                                               - za – 10 radnych
                                                                               - przeciw – 2 radnych
                                                                               - wstrzymało się – 0 radnych.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów przy dwóch głosach przeciwnych i stanowi załącznik Nr 3do protokołu. 
 
 
 
                                  
  Ad. pkt. 4.
Interpelacje oraz wnioski.
Nie wniesiono interpelacji oraz wniosków.
 
  Ad.pkt.5
Zakończenie XIII sesji Rady Gminy Małdyty.
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Gminy ogłosiła zakończenie trzynastego  posiedzenia Rady Gminy.
 
Protokołowała                                                                       Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Anna Thomas                                                                              Mirosława Rybska
                         
 
 

Dokument utworzył(-a):  Anna Thomas  (24.01.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (24.01.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (24.01.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (24.01.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7495171 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^