BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokół z IV sesji Rady Gminy Małdyty - 26.01.2011 r.

PROTOKÓŁ
Z IV SESJI RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 26 stycznia 2011 r.
 
 
Początek obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty o godz. 10.00.
Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 1210
Podjęto uchwały Rady Gminy Małdyty od  Nr IV/7/2011 do IV/20/2011
Obecnych Radnych- 12 osób – lista obecności stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu.
 
Czwartą sesję Rady Gminy Małdyty otworzył i prowadził Mirosław Cymer – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Serdecznie powitał Radnych, Wójta Gminy, Sołtysów, Pracowników Urzędu Gminy – lista zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu.
 
Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, iż w obradach IV sesji Rady Gminy Małdyty uczestniczy 12 Radnych co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
 
Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad  sesji Rady Gminy.
1.      Otwarcie sesji.
2.      Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty  na lata 2011 – 2030.
1)      wystąpienie wprowadzające  Wójta Gminy Małdyty,
2)      odczytanie projektu uchwały,
3)      opinia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów,
4)      odczytanie opinii RIO w Olsztynie,
5)      głosowanie.
5.      Uchwalenie budżetu Gminy Małdyty na 2011 rok.
1)      wystąpienie wprowadzające Wójta Gminy Małdyty,
2)      odczytanie projektu uchwały budżetowej,
3)      odczytanie opinii stałych Komisji Rady oraz opinii końcowej Komisji Planowania, Budżetu i Finansów,
4)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
5)      dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
6)      głosowanie.
 
6.      Podjęcie uchwał w sprawie:
1)      zatwierdzenia stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
2)      uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi dla Gminy Małdyty na rok 2011,
3)      określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
4)      uchwalenia Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
5)      wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy wraz z przynależnym do lokalu pomieszczeniem gospodarczym i udziałem w gruncie, położonego w Gumniskach Wielkich 6 w drodze bezprzetargowej,
6)      wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy wraz z przynależnym do lokalu pomieszczeniem gospodarczym i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, położonego w Małdytach ul. Prusa 4 w drodze bezprzetargowej,
7)      wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży działki nie zabudowanej ( droga dojazdowa) położonej w Szymonowie w drodze bezprzetargowej.
8)      zmian w uchwale Nr VI/39/07 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Gminy Małdyty,
9)      zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr VIII/78/03 z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu,
10)powołania Komisji Statutowej,
11)zarządzenia wyborów w sołectwach Gminy Małdyty.
     12) zatwierdzenie Planu Pracy  Rady Gminy Małdyty na 2011 rok.
7.      Interpelacje, wnioski, zapytania.
8.      Zakończenie  IV posiedzenia Rady Gminy Małdyty. 
 
Ad.pkt. 3
 
Protokół z III sesji Rady Gminy Małdyty został wyłożony do publicznego wglądu, każdy miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
                                                                                                     Głosowanie:
                                                                                                      - za przyjęciem – 12 radnych
                                                                                                      - przeciw – 0 radnych
                                                                                                      - wstrzymało się – 0 radnych
Protokół w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie bez odczytania i poprawek.
 
Ad.pkt.4
 
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty  na lata 2011 – 2030.
 
1)      wystąpienie wprowadzające  Wójta Gminy Małdyty
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Małdyty na lata 2011-2030 stanowi integralną część budżetu gminy na rok 2011. Omawiana była na wszystkich posiedzeniach komisji. Wszystkie komisje przyjęły Prognozę bez uwag i jednogłośnie. Gmina Małdyty na dzień dzisiejszy na zaciągniętych pięć kredytów, ogólna kwota spłaty na 2011 – 575.157,00 złotych.Kredyt z 2000 roku spłacimy w maju 2011. W sumie spłata kredytów w 2011 roku będzie mniejsza co umożliwi nam zaciągnięcie kredytu na inwestycje zaplanowane w budżecie.
 
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
2)      odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącego Rady Gminy.
                                                              Uchwała Nr IV/7/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2011-2030.
 
3)      Opinia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Dotka – komisja pozytywnie opiniuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Małdyty na lata 2011-2030.
4)      Odczytanie pozytywnej opinii RIO przez Przewodniczącego Rady Gminy- w załączeniu do protokołu.
5)      Głosowanie:
- za przyjęciem – 12 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
 
Ad. pkt. 5
 
Uchwalenie budżetu Gminy Małdyty na 2011 rok
 
1)      wystąpienie wprowadzające Wójta Gminy Małdyty.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado tak jak w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Małdyty na lata 2011-2030 tak i budżet gminy Małdyty na 2011 rok był omawiany na posiedzeniach komisji Rady Gminy. Budżet przyjęto na wszystkich komisjach jednogłośnie.
- Planowane dochody na 2011 – 16.422.499, 14 złotych i są wyższe od planowanych dochodów na rok 2010 o kwotę 708.617złotych. Na kwotę zwyżki składa się większa subwencja oświatowa o kwotę  244.699złotych, większa subwencja ogólna dla gminy o kwotę 164.000złotych i  inne zwiększenia w pozostałych działach w mniejszych kwotach w porównaniu do roku 2010.
- Planowane wydatki na rok 2011 – 19.464.777złotych złotych w porównaniu do planowanych wydatków w 2010 są większe o kwotę 743.436złote. Inwestycje są ważnym wydatkiem w budżecie . Jaka będzie rzeczywista wartość inwestycji okaże się po przetargach. Zadania inwestycyjne planowane na rok 2011 omówione są w załączniku Nr 3 do budżetu. Wystąpię w ciągu roku 2011 do Rady Gminy o zmianę w budżecie gminy na zadanie inwestycyjne pod nazwą – budowa pomostu w Małdytach na jeziorze Ruda Woda.
W budżecie na rok 2011 zaplanowano dotacje w dziale OSP w kwocie 10 tysięcy złotych na zakup samochodu dla straży powiatowej, oraz 50 tysięcy na dotacje dla Szpitala w Morągu.
 
2)      odczytanie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Rady Gminy
Uchwała Nr IV/8/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Małdyty na 2011 rok
3)      odczytanie opinii stałych Komisji Rady oraz końcowej opinii Komisji Planowania, Budżetu i Finansów.
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa odczytał pozytywną opinię w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok – opinia w załączeniu do protokołu.
- Przewodniczący Komisji Oświaty odczytał pozytywną opinie w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 roku – opinia w załączeniu do protokołu.
- Przewodniczący Komisji Budżetu – odczytał pozytywną opinię w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok – opinia w załączeniu do protokołu.
      4) Odczytanie pozytywnej opinii RIO przez Przewodniczącego Rady Gminy- w
          załączeniu do protokołu.
      5) Dyskusja:
 
- Radny Zdzisław Szramowski – wiemy, że na ORLIK dostaniemy dofinansowanie w kwocie 838 tysięcy złotych, a czy środki w kwocie 450 tysięcy złotych na Centrum Rekreacyjno – Sportowe są realne do zdobycia.
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – po spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim mogę powiedzieć, że środki w kwocie 838 tysięcy złotych na ORLIKA dostaniemy w 100%. Z chwilą podpisania umowy otrzymamy 338 tysięcy złotych,  pozostałe 500 tysięcy otrzymamy najpóźniej po zakończeniu inwestycji. Nie ma żadnego zagrożenia, że po podpisaniu umowy nie otrzymamy środków. Bez tych środków nie wiem czy byśmy zdecydowali się na tę inwestycję. Nasz udział to ok. 300 tysięcy złotych.
Możliwości otrzymania dofinansowania na budowę Centrum są dwie, z jednej strony z LIDERA oraz z PROW. Przystąpiliśmy do konkursów. Jeśli w ramach konkursów nie otrzymamy środków to wycofamy się z tego zadania, bo sami go w chwili obecnej nie udźwigniemy.
- Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Cymer – czy któryś z samorządów w naszym województwie nie otrzymał pieniędzy?
- Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – w 2010 roku dwa samorządy nie otrzymały pieniędzy, bo nie rozliczyły inwestycji do końca roku kalendarzowego. Trzeba tych inwestycji bardzo pilnować bo wystarczy, że w terminie nie złoży się informacji i już można nie otrzymać pieniędzy.
 
Radni nie wnieśli  więcej  uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
6)      Głosowanie:
- za przyjęciem – 12 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę.
 
Ad. pkt.6.                                                                                  
 
Podjęcie uchwał.
 
Przewodniczący rady Gminy Mirosław Cymer poinformował, że projekty uchwał były analizowane na posiedzeniach Komisji Rady Gminy .
Pan Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawach jak niżej:
                                                                                     
1)      Uchwała Nr IV/9/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
             Głosowanie:
- za przyjęciem – 12 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
 
2)      Uchwała Nr IV/10/2011 rady Gminy Małdyty z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi dla Gminy Małdyty na rok 2011
 
          
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
            Głosowanie:
- za przyjęciem – 12 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
 
3)      Uchwała Nr IV/11/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Radni nie wnieśli  żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
             Głosowanie:
- za przyjęciem – 12 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
 
4)      Uchwała Nr IV/12/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
             Głosowanie:
- za przyjęciem – 12 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
5)      uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy wraz z przynależnym do lokalu pomieszczeniem gospodarczym i udziałem w gruncie, położonego w Gumniskach Wielkich 6 w drodze bezprzetargowej
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
             Głosowanie:
- za przyjęciem – 12 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
 
6)      Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy wraz z przynależnym do lokalu pomieszczeniem gospodarczym i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, położonego w Małdytach ul. Prusa 4 w drodze bezprzetargowej,
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
             Głosowanie:
- za przyjęciem – 12 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
 
7)      Uchwała Nr IV/15/2011 rady Gminy Małdyty z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży działki nie zabudowanej ( droga dojazdowa) położonej w Szymonowie w drodze bezprzetargowej
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
             Głosowanie:
- za przyjęciem – 12 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
 
8)      Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy Małdyty  z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale Nr VI/39/07 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Gminy Małdyty
 
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
             Głosowanie:
- za przyjęciem – 12 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
 
9)      Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr VIII/78/03 z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
             Głosowanie:
- za przyjęciem – 12 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
 
10)  Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 
- Sekretarz Gminy Stanisława Domańska – członków do Komisji Statutowej każda komisja wyłoniła spośród siebie. Wybrani zostali  Radni  Piotr Dotka, Amer Matti, Adam Gryz. Proszę  teraz o ukonstytuowanie się Komisji.
Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.
Komisja ukonstytuowała się. Przewodniczącym  Komisji  został Radny Amer Matti , członkowie Piotr Dotka. Adam Gryz.
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
             Głosowanie:
- za przyjęciem – 12 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
 
11)  Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów w sołectwach Gminy Małdyty.
 
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
             Głosowanie:
- za przyjęciem – 12 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
 
12)  Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenie Planu Pracy  Rady Gminy Małdyty na 2011 rok.
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do projektu w/w uchwały.
 
             Głosowanie:
- za przyjęciem – 12 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymał się – 0 radnych
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
 
 
Ad. pkt. 7
 
Interpelacje, wnioski, zapytania.
 
- Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer odczytał pismo mieszkańców Gumnisk Małych w sprawie utworzenia sołectwa.
- Wójt Gminy – tryb postępowania jest następujący: odbędzie się spotkanie konsultacyjne, w którym wezmą udział mieszkańcy Gumnisk Małych. Wójt po konsultacjach składa wniosek o utworzenie lub nie utworzenie sołectwa do Rady Gminy.
- Sołtys Marek Mazan – czy miejscowość Kanty dostanie pojemniki do segregacji śmieci - plastik z Czystego Środowiska.
- Wójt Gminy – mamy rozstawionych ok. 100 pojemników, dużo dostaliśmy z Czystego Środowiska, ale w tym roku nie dostaniemy. Zakupimy w tym roku z własnych środków. Proszę sołtysa o wystąpienie na piśmie o pojemniki.
- Sołtys Bożena Adamczyk-  czy Kadzie dostaną pojemnik na szkło, oraz sprawa autobusu, który został zabrany i mieszkańcy nie mają czym się wydostać z Kadzi.
- Wójt Gminy – w sprawie pojemników to odpowiedź jest taka jak dla sołtysa Marka Mazana. W sprawie autobusu to rozmawiałem z przewoźnikami zarówno z PKS jak i z Lipnickim i muszę powiedzieć, że niejednokrotnie jest to wina samych mieszkańców. Skoro przewoźnicy nie sprzedają żadnego biletu na przejeździe w ciągu określonego czasu, to nie dziwmy się, że takie kursy likwidują.
- Sołtys Bożena Adamczyk – na początku stycznia popsuł się autobus i od tego czasu nie jeździ a od września są już problemy z dowożeniem dzieci. Dzieci dojeżdżają do szkoły na godzinę dziesiątą.  W wakacje bywało tak, że busik  był pełny ludzi.
- Wójt Gminy – przyglądamy się problemom dowozu dzieci do szkół i sadzę, że  będą zmiany. Nie mogę przewoźnika zmusić do robienia kursów, do których będzie dopłacał. Żadnemu przewoźnikowi nie odmówiłem koncesji na przewóz osób, ale nikt nie wejdzie w nieopłacalne tereny.
- Przewodniczący Rady Gminy – problem dla mieszkańców na pewno jest.
- Radny Jan Marchlewicz – uczulić tych, co odśnieżają, aby uważali przy spychaniu śniegu i nie zasypywali przystanków lub wjazdów.
- Przewodniczący Rady Gminy – firmy, które wygrały przetarg na odśnieżanie mogłyby rozpoczynać odśnieżanie trochę wcześniej niż o godzinie dziewiątej rano.
- Wójt Gminy – też bym chciał, aby odśnieżanie odbywało się rano, ale realia są takie, że firma wygrywająca przetarg ma dwa samochody przystosowane do odśnieżania i nie wyrobi się.  Jest ustalona kolejność odśnieżania. Jeśli określimy w przetargu jeszcze większe obwarowania, to żadna firma się nie zgłosi.
- Sołtys Daniel Dumalski – jak wygląda sprawa mostu.
- Wójt Gminy – sołectwa Jarnołtowo, Wielki Dwór wystąpiły na piśmie w tej sprawie. Pismo przekazaliśmy do Powiatowego Zarządu Dróg. Nie problem jest postawić znak   ograniczający do 5 ton. Rozmawiałem też ze Starostwem w Ostródzie, którędy mamy jeździć i na dzisiejszej sesji rady powiatu radni powiatowi z naszej gminy maja poruszyć ten temat.
 
Ad.pkt. 8.
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy ogłosił zakończenie IV posiedzenia Rady Gminy.
 
 
Protokołowała                                                                   Przewodniczący  Rady Gminy                                                                                   
Anna Thomas                                                                           Mirosław Cymer
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Anna Thomas  (10.02.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (10.02.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (10.02.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (10.02.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7108535 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^