BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Protokół z II sesji Rady Gminy Małdyty - 10.12.2010 r.

 

                                      PROTOKÓŁ NR II/2010
                                 z sesji Rady Gminy Małdyty
                                      z dnia 10 grudnia 2010r.
 
 
Początek obrad II zwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 1215.
Zakończenie obrad II zwyczajnej sesji Rady Gminy o godz. 1240.
Podjęcie uchwał Rady Gminy od Nr II/4/2010 do II/5/2010.
Obecnych Radnych 14 według listy obecności – lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 
    Drugą zwyczajną sesję Rady Gminy otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Cymer.
Serdecznie powitał Radnych, Wójta Gminy, Sołtysów, zaproszonych gości i pracowników Urzędu Gminy – listy obecności stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził na podstawie listy obecności,  iż w sesji uczestniczy 14 Radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.
Porządek dzisiejszej sesji otrzymali Radni wraz z zawiadomieniem.
 
Przypomnę porządek obrad:
1.     Otwarcie Sesji.
2.     Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
3.     Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.
4.     Złożenie ślubowania  przez Wójta Gminy.
5.     Podjecie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rady Gminy
6.     Ustalenie wynagrodzenia Wójtowi Gminy Panu Antoniemu Smolakowi.
7.     Interpelacje, wnioski, zapytania.
8.     Zakończenie  II posiedzenia Rady Gminy Małdyty. 
 
Ad. pkt. 3
 
Protokół z pierwszej Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu Radnym przed sesją oraz został w dniu 06.12.2010 roku zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy, każdy miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
Przewodniczący Rady Gminy wnioskuje o przyjęcie protokołu bez odczytywania.
                                                                                  Głosowanie:
                                                                                    - za – 14 radnych
                                                                                    - przeciw – 0 radnych
                                                                                    - wstrzymało się 0 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z pierwszej Sesji Rady Gminy został przyjęty bez odczytywania i bez poprawek jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 4
 
Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 
Głos zabrał Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Małdytach  Pan Roman Giziński. Przedstawił informację z II tury wyborów Wójta Gminy Małdyty – informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Cymer poinformował, że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem „Tak mi dopomóż Bóg”
Przewodniczący Rady Gminy odczytał rotę ślubowania:
„ Obejmując urząd Wójta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.
 
Pan Antoni Smolak wstając wypowiedział słowa „ślubuje tak mi dopomóż Bóg”.
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Cymer stwierdził, że Wójt Gminy Pan Antoni Smolak złożył ślubowanie wobec Rady Gminy Małdyty i z tą chwilą objął obowiązki Wójta.
 
Następnie Przewodniczący złożył gratulacje i wręczył kwiaty.
 
Głos zabrał Wójt Gminy Pan Antoni Smolak – dziękuję tym wszystkim, którzy wzięli udział w II  turze  wyborów i którzy oddali na mnie swój głos na kadencję 2010 – 2014. Wybrany po raz trzeci na Wójta Gminy deklaruję współpracę z radnymi, sołtysami i mieszkańcami gminy. Deklaruję, że nakreślony program przy wsparciu zostanie zrealizowany. Oświadczam jednocześnie, że jest to moja ostatnia kadencja i za cztery lata nie będę ubiegał się o reelekcję. Musimy wszyscy razem wyłonić kandydata, który za cztery lata będzie kontynuował naszą pracę. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Panie Przewodniczący szanowni Państwo chciałbym poinformować, że Pani Stanisława Domańska pozostaje na stanowisku Sekretarza Gminy i jednocześnie moim zastępcą w czasie mojej nieobecności. Pani Izabela Baczkowska pozostaje Skarbnikiem Gminy.  Spotkałem się z kierownikami w Urzędzie Gminy, którzy także pozostają na swoich stanowiskach. Nie przewiduję również żadnych zwolnień w Urzędzie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Pani Sekretarz i Pani Skarbnik.
 
 
Ad. pkt. 5
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na poprzedniej sesji zostali wybrani przewodniczący poszczególnych Komisji a na dzisiejszej sesji powinny zostać ustalone składy osobowe Komisji.
Stwierdził, że na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
Przewodniczący przypomniał jednocześnie, że
- zgodnie z art. 18 a ustawy o samorządzie gminnym w skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
- zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu Gminy Małdyty radny może być wybrany tylko do jednej Komisji Rady z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej,
- skład liczebny poszczególnych Komisji przedstawia się następująco:
   - Komisja budżetu – 5 radnych
   - Komisja oświaty – 5 radnych
   - Komisja rolnictwa – 4 radnych
   - Komisja rewizyjna – 3 radnych.
Ze względu na brak zgłoszeń od niektórych radnych do poszczególnych Komisji Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie swojego akcesu.
Ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że składy komisji są już znane.
Odczytał projekt uchwały:
1)     Uchwała Nr II/4/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy.
Głosowanie nad projektem uchwały:
- za – 14 radnych
- przeciw – 0 radnych
- wstrzymało się  - 0 radnych
 
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji Rady Gminy jednogłośnie. Uchwała  stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. pkt. 6
 
Ustalenie wynagrodzenia Wójtowi Gminy Panu Antoniemu Smolakowi.
Przewodniczący  Rady Gminy poinformował, że zgodnie z § 12 ust. 1a  Regulaminu  Rady Gminy, z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta występuje przewodniczący rady gminy po uprzednim zaopiniowaniu projektu uchwały przez Komisję Planowania, Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił przewodniczącego Komisji Budżetowej o zwołanie posiedzenia w trakcie trwania którego przewodniczący rady gminy  przedstawi propozycję w sprawie wynagrodzenia wójta.
Członkowie Komisji wraz z Przewodniczącym Rady Gminy udali się na posiedzenie.
Ogłoszono 15 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił propozycję wynagrodzenia dla wójta gminy:
- wynagrodzenie zasadnicze – 4.200,-
- dodatek funkcyjny               -1.500,-
- dodatek specjalny               - 1.140,-
- dodatek za wysługę lat          – 840,
Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Piotr Dotka -  Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowania zaproponowane wynagrodzenie dla wójta gminy. Wynagrodzenie pozostaje w niezmienionej wysokości  od 2008 roku.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta gminy.
                                                         Uchwała Nr II/5/2010 Rady Gminy Małdyty
 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójtowi  Gminy Panu  Antoniemu  Smolakowi.
 
                                                                             Głosowanie:
                                                                              - za przyjęciem – 14 radnych
                                                                              - przeciw – 0 radnych
                                                                              - wstrzymało się – 0 radnych.
Przewodniczący  Rady Gminy stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
 
 
 
Ad.pkt. 7
 
- Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wśród radnych ogłoszona została zbiórka pieniężna na paczkę świąteczną dla rodziny Pani  z Jarnołtówka. Rodzinę wytypował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach.  Paczka zostanie doręczona w dniu 22 grudnia 2010 roku i  chętni radni mogą wziąć udział w jej doręczeniu.
- Radny Pan Jan Marchlewicz – chętnie wezmę udział.
- Wójt Gminy – w urzędzie również zbierane są pieniądze na paczki świąteczne. GOPS wytypuje dwie rodziny, dla których zostaną zrobione paczki i dostarczone w dniu 22.12.2010r. Paczki zostaną zrobione również dla chorego Pana  sołtysa  i chorego byłego Radnego poprzedniej kadencji.
- Wójt Gminy – zima w pełni co widać za oknem. Robimy wszystko aby przejezdne były drogi w pierwszej kolejności te, którymi trzeba dowieźć żywność, gdzie są wodociągi. Może nie wszędzie odśnieżone jest na czas, ale tę prace wykonują ludzie po kilkanaście godzin na dobę, trzeba to zrozumieć. Z tego miejsca chcę przypomnieć wszystkim właścicielom o obowiązku  odśnieżania ich posesji i przyległych chodników.
- Wójt Gminy – w dniu wczorajszym otrzymaliśmy dokumentację na ORLIKA, można się zapoznać.
- Wójt Gminy poinformował również o złożeniu w terminie do RIO i do biura Rady Gminy prowizorium budżetowego,  a  w dniu dzisiejszym prowizorium budżetowe  otrzymali Przewodniczący Komisji.
 
- Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
 
Ad. pkt. 8
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy ogłosił zakończenie drugiego posiedzenia Rady Gminy.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                        Mirosław Cymer
Protokołowała.
A. Thomas.
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Anna Thomas  (15.12.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (15.12.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (15.12.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (15.12.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7100527 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^