BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Nabór na stanowisko księgowej w Referacie Oświaty w archiwum

 
Wójt Gminy Małdyty
informuje  o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko
referenta do spraw  księgowości budżetowej  w Referacie Oświaty
 
I . Miejsce wykonywania pracy Urząd Gminy Małdyty.
 
II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:
1) posiada  obywatelstwo  polskie,
2) posiada co najmniej roczny   staż pracy w  księgowości,
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4 ) nie  była  skazana prawomocnym  wyrokiem  sądu  za umyślne  przestępstwo  ścigane z   oskarżenia publicznego lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe,
5)  posiada stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na stanowisku  referenta,
6) posiada co najmniej wykształcenie średnie ekonomiczne bądź średnie w zakresie rachunkowości ,
 
III. Wymagania  dodatkowe :
1)  komunikatywność, dyspozycyjność i operatywność.
2)  umiejętność  posługiwania się komputerem  i obsługi  programów niezbędnych do obsługi    budżetu gminy ,
3)       dokładność , skrupulatność i umiejętność pracy w zespole.
4)       nieposzlakowana opinia
 
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta do spraw księgowości  w Referacie Oświaty
 
Pracownik realizuje zadania wynikające z obowiązujących przepisów ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie   finansów publicznych  i rachunkowości budżetowej w zakresie obsługi placówek oświatowo-wychowawczych podległych gminie:
1) prowadzenie księgowości  syntetycznej i analitycznej,
2) sporządzanie sprawozdań,
 
V, Wymagane dokumenty i oświadczenia.
1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
2)      życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, CV
4)      aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w Urzędzie Gminy na stanowisku referenta
5)      kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe
6)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
8)      kwestionariusz  osobowy dla kandydata do pracy  
 
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Ogłoszenie o naborze   znajduje się na stronie: www.bip.maldyty.pl  w zakładce  Pracownicy, nabór  pracowników.
 
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego  w terminie do dnia 5 lutego 2010 r. .do godziny 1500 ( piątek) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy  Małdyty ul. Kopernika 10 , 14-330 Małdyty  - Sekretariat  lub przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko referenta w Referacie Oświaty  pod adresem:
Urząd Gminy Małdyty 
ul. Kopernika 10 
14-330 Małdyty  ( decyduje data wpływu na sekretariat. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone. ) 
 
Informacje można uzyskać   pod nr telefonu 089 758 61 24  w. 32
 
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję konkursową powołaną  przez Wójta Gminy Małdyty . Kandydaci zostaną poinformowani o terminie i  miejscu  przeprowadzenia  postępowania konkursowego  indywidualnie.
 
 
                                                                                                   Wójt
                                                                                          Antoni  Smolak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1.    Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................
2.    Imiona rodziców ...................................................................................................................
3.    Data urodzenia ......................................................................................................................
4.    Obywatelstwo .......................................................................................................................
5.    Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) .................................................................
...............................................................................................................................................
6.    Wykształcenie .......................................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
7.    Wykształcenie uzupełniające ................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia
nauki w przypadku jej trwania)
8.    Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ..............................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane
stanowiska pracy)
9.    Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)
10.  Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria ..............
nr ............................... wydanym przez ...............................................................................
lub innym dowodem tożsamości .........................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................                          .........................................................................
(miejscowość i data)                                   (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Wójt Gminy Małdyty  (21.01.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (21.01.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (21.01.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (21.01.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7025575 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^