BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   II Ogłoszenie o naborze na stanowisko Skarbnika Gminy w archiwum

 
 
Wójt Gminy Małdyty
informuje  o wolnym stanowisku pracy i ogłasza II nabór na stanowisko
Skarbnika Gminy – Głównego Księgowego budżetu gminy
 
 
I . Miejsce wykonywania pracy Urząd Gminy Małdyty.
 
II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:
1) posiada  obywatelstwo  polskie,
2) posiada co najmniej trzyletni  staż pracy w  księgowości,
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4 ) nie  była  prawomocnie skazana  za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego , przeciwko wiarygodności dokumentów  lub za przestępstwo karne skarbowe,
5)  posiada stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
6) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada praktykę w księgowości samorządu terytorialnego.
7) posiada  odporność na stres i wysokie poczucie odpowiedzialności.. 
III. Wymagania  dodatkowe :
1)  komunikatywność, dyspozycyjność i operatywność.
2)  umiejętność  posługiwania się komputerem  i obsługi  programów niezbędnych do obsługi
     budżetu gminy.   ,
3)  co najmniej 3 letni  staż  w administracji  publicznej na stanowiskach w dziale księgowo
    – finansowym.
4)  dokładność , skrupulatność i umiejętność pracy w zespole.
 
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku skarbnika gminy- głównego księgowego
 
Pracownik realizuje zadania wynikające z obowiązujących przepisów ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie samorządu gminnego, finansów publicznych  i ordynacji podatkowej, w szczególności:
1) rozliczenia finansowe budżetu gminy,
2) analiza i sprawozdawczość ,
3) kontrole.
 
V, Wymagane dokumenty i oświadczenia.
1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
2)      życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, CV
3)      list motywacyjny,
4)      aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego ,
5)      kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i doświadczenie
6)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
8)      referencje, jeśli posiada
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Uszczegółowienie  danych oferty  znajduje się na stronie www.bip.maldyty.pl  w zakładce  Pracownicy, nabór  pracowników.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego  w terminie do dnia 28 listopada 2008 r. .do godziny 1500 ( piątek) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy  Małdyty ul. Kopernika 10 , 14-330 Małdyty  - Sekretariat  lub przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy” pod adresem: Urząd Gminy Małdyty  ul. Kopernika 10  14-330 Małdyty  ( decyduje data wpływu na sekretariat. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone. ) 
 
Informacje można uzyskać   pod nr telefonu 089 758 61 24  w. 32
 
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję konkursowa powołaną  przez Wójta Gminy Małdyty . Kandydaci zostaną poinformowani o terminie i  miejscu  przeprowadzenia  postępowania konkursowego  indywidualnie.
 
 
                                                                                                                           Wójt
                                                                                                                      Antoni  Smolak
 

Dokument utworzył(-a):  Wójt Gminy  (27.10.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (27.10.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (27.10.2008)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (27.10.2008)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7025566 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^