BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Małdyty

Nabór na stanowisko  ds. obsługi  sekretariatu w Urzędzie Gminy Małdyty.
 
Ogłoszenie  Wójta Gminy  Małdyty
z dnia 31 stycznia  2014 roku
w sprawie  naboru kandydatów  na   stanowisko urzędnicze  obsługi sekretariatu  w Urzędzie Gminy Małdyty
 
1. Wymiar zatrudnienia :
  • Etat ( 40 godzin)
 
2. Warunki  pracy:
·        Umowa o pracę  na czas określony.  Warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika jest pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
 
 
3. Wymagania :
  • Osoba ubiegająca się   o zatrudnienie   musi  spełniać  następujące  wymagania :
 
1)      posiada obywatelstwo polskie,
2)      posiada wykształcenie  min.  średnie
3)      jest pełnoletnia , ma pełną zdolność do czynności prawnych  oraz korzysta  z pełni  praw publicznych,
4)      nie była   skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5)      cieszy się  nieposzlakowaną opinią .
6)      posiada  co najmniej  roczny staż pracy  w  jednostce  samorządu terytorialnego ,
7)      posiada stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na stanowisku  referenta.
8)      posiada biegłą umiejętność  obsługi komputera ( min. poczty elektronicznej , Internetu, pakietów biurowych) ,
9)      posiada  umiejętność obsługi urządzeń biurowych
10)  posiada wiedzę  z zakresu  przepisów  samorządowych (min.  ustawa o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego , ustawa o pracownikach samorządowych ,
 
  • wymagania dodatkowe  związane  z zatrudnieniem  na stanowisku , na które   przeprowadzany jest nabór :
1)      doświadczenie  w prowadzeniu  sekretariatu,
2)      dobra organizacja pracy,
3)      zdyscyplinowanie  i pracowitość,
4)      łatwość  komunikowania się  i przekazywania informacji,
 
4. Zakres zadań  wykonywanych  na stanowisku  obejmuje  w szczególności ;
1) prowadzenie  i zapewnienie sprawnej obsługi sekretariatu ,
2) obsługa organizacyjno- techniczna  przyjęć  interesantów  wójta i  sekretarza, a także przygotowanie pomieszczeń  i  obsługa spotkań  i zebrań  organizowanych przez wójta i sekretarza,
3)  obsługa kancelaryjna  Urzędu ,
4) prowadzenie ewidencji  korespondencji   przychodzącej   i  wychodzącej  z Urzędu ,
5) prowadzenie  dokumentacji  polecenia wyjazdów służbowych  pracowników  urzędu i kierowników jednostek podporządkowanych
6) prowadzenie  rejestru skarg i wniosków,
7) prowadzenie rejestru  wydanych  upoważnień,
8) prowadzenie  ewidencji czasu pracy  pracowników urzędu,
9) prenumerowanie  prasy  specjalistycznej,
10) prowadzenie archiwum zakładowego ,
11) wywieszanie na  tablicach  ogłoszeń  pism sądowych  podlegających  podaniu do  publicznej wiadomości ,
12) wykonywanie  czynności  związanych  z funkcjami  reprezentacyjnymi  Urzędu ,
13) zaopatrywanie  urzędu w  niezbędny  sprzęt w tym  materiały  biurowe i kancelaryjne,
14) zamawianie  tablic i  pieczęci  urzędowych ,
  
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia .
1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu ( list motywacyjny)
2)      życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, CV
3)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i  kwalifikacje zawodowe,
4)      kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
5)      oświadczenie  o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,
6)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności , o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
8)      referencje, jeśli posiada ,lub inne dokumenty  poświadczające   kwalifikacje  i umiejętności .
UWAGA! Brak  jakiegokolwiek  ze wskazanych  wyżej  dokumentów  skutkuje  odrzuceniem oferty.
 
 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego  w terminie do 17 lutego 2014 roku bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy  Małdyty ul. Kopernika 10,  14-330 Małdyty  - sekretariat  lub przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu  pod adresem: Urząd Gminy Małdyty  ul. Kopernika 10 , 14-330 Małdyty  ( decyduje data wpływu na sekretariat. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone. ) 
 
W miesiącu poprzedzającym  ogłoszenie  wskaźnik  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy  w rozumieniu  przepisów  o rehabilitacji zawodowej  i społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych  był  niższy niż  6 %.
Informacje można uzyskać  pod nr telefonu 89 758 61 24  w. 32
 
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję konkursową powołaną  przez Wójta Gminy Małdyty . Kandydaci zostaną poinformowani o terminie i  miejscu  przeprowadzenia  postępowania konkursowego  indywidualnie.
 
Załączniki do pobrania:
Kwesionariusz osobowy                                                                                                                                          
Oświadczenie                                                                                                                                        
                                                                                                                                             Wójt
                                                                                                                                     Antoni Smolak

Dokument utworzył(-a):  Wójt  (31.01.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (31.01.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (03.02.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (03.02.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7025600 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^