BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 04 czerwca 2012 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -referent gospodarki odpadami

                                                                      Małdyty, dnia 04 czerwca 2012 r.
 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Małdyty

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 
1. Nazwa i adres jednostki : Urząd Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10, 14-330 Małdyty
 
2.Stanowisko- Referent  (gospodarki odpadami)  w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska
 
3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
Prowadzenie ewidencji umów na odpady i ewidencji umów rozwiązanych oraz egzekucja obowiązku posiadania umów na wywóz odpadów.
 
4.Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:
1)       Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
2)       Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
3)       Wykształcenie   średnie .
 

5.Wymagania niezbędne:

Znajomość obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych.
 
6. Wymagania dodatkowe:
Umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe, komunikatywność, dyspozycyjność, doświadczenie zawodowe.
 
7. Informacja o warunkach pracy
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Gminy oraz na terenie Gminy. W związku z charakterem pracy będzie to praca również w terenie. 
 
8.W okresie poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia ( maj 2012 r ) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Małdyty, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wyniósł 0,067 %.
 
9.Wymagane dokumenty:
 
1)       oferta – list motywacyjny z wnioskiem o zatrudnienie,
2)       kwestionariusz osobowy dla kandydata,
3)       CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4)       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ,
5)       aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska referenta ,
6)       kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe
7)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
8)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
 
 
10. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Dokumenty należy złożyć w  zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego w terminie do dnia 18 czerwca 2012 r.  do godziny 16 00 (poniedziałek  ) bezpośrednio w siedzibie   Urzędu Gminy  Małdyty     ul. Kopernika 10,  14-330 Małdyty  - sekretariat  lub przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko referenta  w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska  Decyduje data wpływu na Sekretariat.
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję konkursową powołaną  przez Wójta Gminy Małdyty . Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
                                                                                                                      
 
                                                                                                                                           Wójt
                                                                                                                                  Antoni Smolak
 
 
 
 
 
 
  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
 
 
1.Imię (imiona ) i nazwisko ...................................................................................................
 
2..Imiona rodziców................................................................................................................
 
3.Data urodzenia....................................................................................................................
 
4.Obywatelstwo.......................................................................................................................
 
5.Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji .............................................................
 
................................................................................................................................................
 
6.Wykształcenie......................................................................................................................
                                                     ( nazwa szkoły  i  rok jej ukończenia )
................................................................................................................................................................................................
 
................................................................................................................................................................................................
                                          (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy tytuł naukowy )
 
7.Wykształcenie uzupełniające..............................................................................................
 
................................................................................................................................................
                 ( kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania )
 
8.Przebieg dotychczasowego zatrudnienia............................................................................
 
................................................................................................................................................
 
................................................................................................................................................
 
................................................................................................................................................
                          ( wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy )
 
9.Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania
 
................................................................................................................................................
 
................................................................................................................................................
                                (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera )
 
10.Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 – 3 są zgodne z dowodem osobistym seria........
nr........................................wydanym przez......................................................lub innym dowodem tożsamości............................................................................................................
 
 
.................................................                          ...........................................................
                   miejscowość i data                                                                           podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 
 
            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu przez Urząd Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10, 14-330 Małdyty  dla celów związanych z uzyskaniem zatrudnienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
 
 
 
…........................................................
         podpis osoby składającej kwestionariusz
 
 
 
............................................................................................................................................................................................................
druk kwestionariusza  również do nabycia w Sekretariacie tut. Urzędu Gminy
oraz  w BIP w zakładce "Wiadomości dla obywatela "

Dokument utworzył(-a):  Wójt Gminy Małdyty  (04.06.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (04.06.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (04.06.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (04.06.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7025599 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^