BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Referaty i samodzielne stanowiska w archiwum

REFERATY  I  SAMODZIELNE STANOWISKA
 
REFERATY
 
1)      Referat Finansowy
2)      Referat Spraw Obywatelskich i Kadr
3)      Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska
4)      Referat Oświaty i Wychowania 
 
SAMODZIELNE   STANOWISKA
 
     1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
     2) do spraw gospodarki gruntami , rolnictwa i leśnictwa
     3) do spraw obronnych, obrony cywilnej, spraw wojskowych, cmentarzy i ochrony
         przeciwpożarowej
5)      do spraw płac
6)      do spraw rozwiązywania problemów uzależnień oraz ds. rodziny
7)      pełnomocnik ds. informacji niejawnych
8)      Informatyk
 
 
 Referat Finansowy
 
Do zakresu działania Referatu należą sprawy związane z gospodarką budżetową i finansową, wymiarem i poborem podatków i opłat oraz innych zobowiązań  pieniężnych, windykacja tych należności, zapewnieniem dyscypliny finansowej oraz ewidencji działalności gospodarczej , a w szczególności:
a)      opracowywanie projektu budżetu zgodnie z zasadami prawa i wskazówkami Rady Gminy,
b)      realizacja budżetu,
c)      opracowywanie projektu programów gospodarczych i przygotowywanie informacji i sprawozdań z ich realizacji,
d)      kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej,
e)      wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie, wymiar podatków i opłat,
f)        prowadzenie rachunkowości podatkowej i niepodatkowej,
g)      windykacja należności pieniężnych,
h)      prowadzenie egzekucji administracyjnej, prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
 
Działania wynikające z ustaw:
   
   - ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zmianami) – realizacja budżetu,
  - ustawy  z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych( t .j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249,poz.2104 z późn. zmianami) – gospodarka finansowa gminy,
  - ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121,poz. 844 z późn. zmianami) – wymiar i windykacja podatków i opłat,
  - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami) – zasady rachunkowości i sprawozdawczości w zakresie finansów gminy i jej jednostek organizacyjnych,
  - ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zmianami),
  - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami),
 - ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225,poz. 1635 z późn. zmianami),
………………………………………………………………………………………………….
 
Referat Spraw Obywatelskich i Kadr
 
Do zakresu działania Referatu  Spraw Obywatelskich i Kadr należą sprawy z zakresu obsługi Rady Gminy i jej organów, załatwianie skarg i wniosków obywateli, społeczno-administracyjne sprawy określone w przepisach o zgromadzeniach,            zbiórkach, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz sprawy osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy  i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności:   
 
a)      obsługa kancelaryjno-biurowa oraz w zakresie zleconym merytorycznie obsługa Rady Gminy i jej organów,
b)      zapewnienie materiałowo-techniczne warunków pracy Urzędu,
c)      prowadzenie ewidencji ludności,
d)      wydawanie dowodów osobistych,
e)      prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń i stowarzyszeń,
f)        prowadzenie spraw osobowych pracowników   zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
g)      kompletowanie dokumentów rentowych i emerytalnych,
h)      przygotowywanie analiz i ocen polityki kadrowej i wykorzystania funduszu płac,
i)        wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i rodzinnym,
j)        pomoc i instruktaż w prowadzeniu spraw osobowych i kadrowych jednostkom organizacyjnym gminy.
 
Działania wynikające z ustaw:
 
  - ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( t.j. Dz.U. z 2006 . Nr 139,poz.993 zpóźn. zmianami),
   - ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( t.j. Dz. U.  z 2001 r.Nr 79,poz.855 z późn. zmianami) ,
  - ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( t.j. Dz..U. z 2004 r. Nr 241,poz.2416 z późn. zmianami),
  - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn. zmianami),
  - ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r, o bezpieczeństwie imprez masowych ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108,poz. 909 z późn. zmianami),
  - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zmianami),
  - ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz.1458),
  - ustawy z dnia 2 sierpnia 2001 r. o pracownikach urzędów państwowych ( Dz. U. Nr 86, poz.953 zpóźn. zmianami),
  - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21,poz. 94 z późn.  zmianami),
  - ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97,poz. 674 z późn. zmianami)
 
………………………………………………………………………………………………..
 
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska
 
Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska należą sprawy gospodarki przestrzennej, komunalnej i mieszkaniowej, drogownictwa , zamówień publicznych oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
 
a)      naliczanie miesięcznych stawek czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe,
b)      załatwianie spraw dotyczących zamiany lokali,
c)      usuwanie skutków samowoli lokalowej,
d)      podejmowanie działań na rzecz poprawy czystości w gminie i stosowanie przepisów  w tym zakresie,
e)      organizowanie wykonawstwa robót w zakresie  budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg,
f)        prowadzenie ewidencji nieruchomości,
g)      podejmowanie działań na rzecz czystości w gminie,
h)      przygotowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji i prowadzenie rejestru,
i)        załatwianie spraw dodatków mieszkaniowych,
j)        podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska
k)      działania związane z opracowywaniem planów zagospodarowania gminy.
l)        prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi.
 
Zadania wynikające z ustaw:
 
  - ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( t.j. Dz .U. z 2005 r. Nr 31,poz. 266 z późn. zmianami),
  - ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami),
  - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U.       Nr 80,poz.717 z późn. zmianami),
  - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami),
  - ustawy z dnia  21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19,poz. 115 z późn. zmianami),
  - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( t.j.  Dz. U. z 2007 r. Nr 39,poz.251 z późn. zmianami),
  - ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 23,poz.295 z późn. zmianami),
  - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156,poz. 1118 z późn. zmianami),
  - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz .U. z 2008r.Nr 25, poz.150 z późn. zmianami),
  - ustawy z dnia 29.stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,poz. 1655 z późn. zmianami),
 
………………………………………………………………………………………………..
  Referat Oświaty i Wychowania
 
Do Referatu Oświaty i Wychowania należą zadania oświaty, wychowania oraz obsługi finansowej placówek oświatowo-wychowawczych podległych gminie, w szczególności:
a)      organizacja i prowadzenie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli,
b)      prowadzenie spraw organizacyjno-prawnych placówek szkolnych i przedszkoli,
c)      prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczenia socjalnego pracowników,
d)      zapewnienie właściwych warunków bhp i ppoż.,
e)      obsługa finansowo - księgowa szkół i przedszkoli,
f)        zaopatrywanie szkół i przedszkoli w pomoce szkolne.
 
  Zadania wynikające z ustaw:
 
  - ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( t.j. Dz .U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 z późn. zmianami),
   - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 zpóźn. zmianami),
   - ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249,poz. 2104 z późn. zmianami),
   - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76,poz.694 z późn. zmianami),
 
…………………………………………………………………………………………………..
 
Samodzielne stanowisko – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 
Do zadań samodzielnego stanowiska kierownika USC należą sprawy z  zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów ,w szczególności:
 
a)      prowadzenie spraw związanych z bieżąca rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów oraz zdarzeń wpływających na stan cywilny osób,
b)      przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu dziecka w innym w innym okręgu, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
c)      przyjmowanie zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński,
d)      sporządzanie aktów stanu cywilnego) urodzenia, małżeństwa zgonu) ,
e)      prowadzenie spraw związanych ze zmiana imion i nazwisk,
f)        organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami związków  małżeńskich oraz innych z zakresu USC.
 
 
Zadania wynikające z ustaw:
 
  - ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161,poz. 1688 z późn. zmianami),
  - Ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk ( t.j. Dz. U. z 2005 r. 233,poz. 1992  z późn. zmianami)
……………………………………………………………………………………………….
 
  Samodzielne stanowisko gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa
 
Do zadań stanowiska gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa należą sprawy gospodarki gruntami , rolnictwa leśnictwa oraz wycinki drzew i krzewów., w szczególności:
a)      sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa i leśnictwa,
b)      gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,
c)      wydawanie pozwoleń na usuniecie drzew i krzewów,
d)      ewidencjonowanie zabytków i opieka nad nimi.
 
   Zadania wynikające z ustaw:
 
  - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 zpóźn. zmianami),
 - ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia ( Dz.U. Nr 73,poz. 764 z późn. zmianami),
  - ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2005 r.  Nr 240,poz. 2027 z późn. zmianami),
  - ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2004 r.    Nr 92,poz. 880 z późn. zmianami),
  - ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( t.j.  Dz. U. z 2004 r. Nr 121,poz. 1266 z późn. zmianami).
………………………………………………………………………………………………..
 
    Samodzielne stanowisko ds. obronnych,  obrony cywilnej, spraw  wojskowych, cmentarzy i ochrony p.poż.
 
Do zadań  stanowiska ds. obronnych, obrony cywilnej, spraw wojskowych, cmentarzy i ochrony p.poż należą zadania z zakresu obrony cywilnej spraw obronnych, wojskowych , cmentarzy i ochrony p.poż w szczególności:
 
a)      sprawy obronne i obrony cywilnej gminy,
b)      sprawy zabezpieczenia  przeciwpożarowego w gminie,
c)      sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
d)      administrowanie cmentarzami komunalnymi .
 
  Zadania wynikające z ustaw:
 
   - ustawy z dnia 21listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 241,poz. 2416 z późn. zmianami),
  -  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( t.j. Dz.U. z     2002 r. Nr 147,poz. 1229 z późn. zmianami),
  - ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 23,poz. 295 z późn. zmianami).  
 
………………………………………………………………………………………………......
 
Samodzielne stanowisko ds. płac.
 
Do zadań stanowiska ds. płac należą w szczególności następujące sprawy:
 
a)      prowadzenie  wymaganej przepisami dokumentacji związanej z wynagrodzeniami ( np.: karty wynagrodzeń, karty zasiłkowe, itp.),
b)      sporządzanie list płac wg potrzeb i zgodnie z ustalonymi terminami,
c)      wydawanie zaświadczeń o zatrudnień i wynagrodzeniu ( również do celów  rentowo-emerytalnych) ,
d)      prowadzenie spraw związanych ze składkami ZUS.
 
 
……………………………………………………………………………………………..
 
  Samodzielne stanowisko  ds. rozwiązywania problemów uzależnień oraz ds. rodziny
 
Do zadań stanowiska ds. rozwiązywania problemów uzależnień oraz ds. rodziny należą sprawy:
a)      działań na rzecz tworzenia i i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej,  szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszeni rozmiarów problemów alkoholowych i innych uzależnień,
b)      przygotowywanie wspólnie z  Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projektu rocznego Programu , projektu preliminarza na jego wykonanie oraz projektu sprawozdania z jego realizacji,
c)      podejmowania działań na rzecz rodziny.
 
    Zadania wynikające z ustaw :
 
  - ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.  Dz. U. z 2007 r. Nr 70,poz. 473 z późn. zmianami),          
  - ustawy  z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 z późn. zmianami),
  - ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży ( Dz. U. Nr 17, poz. 78 z późn. zmianami).
………………………………………………………………………………………………
 Samodzielne stanowisko Informatyka.
 
Do zadań stanowiska ds. informatycznych należą sprawy zabezpieczenia prawidłowego działania  sprzętu informatycznego znajdującego się w Urzędzie, obsługa serwerowi oraz pełnienie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji.

Dokument utworzył(-a):  Stanisława Domańska  (26.08.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (26.08.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (08.05.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (08.05.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7085914 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^