BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Referaty i samodzielne stanowiska

W skład struktury organizacyjnej Urzędu wchodzą następujące Referaty i równorzędne komórki organizacyjne, oznaczone przyporządkowanymi symbolami:
a)       Sekretariat Urzędu - SU;
b)       Referat Finansowy - FN;
c)       Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa – GKMiR;
d)       Referat Oświaty i Wychowania – OŚW.;
e)       Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego – RL;
f)        Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności – USC;
g)       Samodzielne stanowiska:
I.          Radca Prawny
II.        Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych i Ochrony Przeciwpożarowej - OC
 
 
Do właściwości i zadań Sekretariatu Urzędu należy całość spraw związanych z organizacją pracy Urzędu, obsługą kancelaryjno-techniczną Wójta, obsługą interesanta, a w szczególności:
 
1.       Opracowywanie  propozycji zmian struktury organizacyjnej Urzędu,
2.       Prowadzenie Sekretariatu Wójta, w tym:
a)       przyjmowanie skarg i wniosków,
b)       prowadzenie rejestru skarg i wniosków i czuwanie nad terminowym udzielaniem odpowiedzi,
c)       przyjmowanie korespondencji, jej rejestrowanie i rozdzielanie,
d)       udzielanie informacji o sposobie załatwienia sprawy w Urzędzie,
e)       udzielanie informacji o właściwości i zadaniach referatów oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
3.       Doskonalenie istniejących metod i form obsługi interesantów;
4.       Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta;
5.       Prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw;
6.       Ewidencja i przechowywanie Statutów i regulaminów jednostek organizacyjnych Gminy;
7.       Nadzorowanie stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz współdziałanie w tym zakresie z Radcą Prawnym;
8.       Prowadzenie archiwum Urzędu i tablic informacyjnych;
9.       Zaopatrzenie materiałowe i techniczne na cele administracyjne, zakup inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych, druków i formularzy;
10.    Obsługa spotkań Wójta z przedstawicielami różnych instytucji, organizacji itp.;
11.    Prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych i lustracyjnych;
12.    Przechowywanie i opieka nad pieczęciami;
13.    Sporządzanie i przechowywanie list obecności pracowników Urzędu;
14.    Prowadzenie książki wyjść służbowych i prywatnych pracowników Urzędu;
15.    Rozliczanie godzin nadliczbowych i wyjść w sprawach osobistych pracowników Urzędu;
16.    Prowadzenie ewidencji dotyczącej pozostawania pracowników w Urzędzie po godzinach pracy.
 
Do właściwości i zadań Referatu Finansowego należą sprawy związane z gospodarką finansową Gminy,a w szczególności:
1.       W zakresie budżetu Gminy:
a)       przygotowanie założeń do planu budżetu i przekazanie ich podległym jednostkom,
b)       przygotowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych i opłat lokalnych,
c)       przygotowanie projektu budżetu,
d)       przygotowanie, po uchwaleniu budżetu Gminy, zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami,
e)       przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń zmieniających budżet w ciągu roku,
f)        prowadzenie prac związanych z zaciąganiem pożyczek i kredytów oraz z wyborem banku do obsługi budżetu,
g)       przygotowanie okresowych informacji z wykonywania budżetu Gminy,
h)       przygotowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy,
2.       W zakresie podatków i opłat lokalnych:
a)       przygotowanie decyzji w zakresie naliczania podatków od osób fizycznych,
b)       obsługa osób prawnych składających deklaracje podatkowe,
c)       prowadzenie rejestru właścicieli pojazdów ciężarowych i specjalnych,
d)       prowadzenie spraw związanych z umarzaniem należności podatkowych, rozkładaniem na raty lub odraczaniem spłaty podatków lokalnych,
e)       prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg,
f)        prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami z podatków,
i)         wydawanie zaświadczeń,
j)        prowadzenie rejestrów podatkowych,
k)       sporządzanie informacji określonych przepisami prawa
l)         przygotowanie wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
m)     prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych,
n)       kontrola terminowości realizacji zobowiązań podatkowych,
o)       prowadzenie windykacji zaległości,
p)       prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń.
q)       wnioskowanie o dokonanie wpisów do hipoteki,
r)        naliczanie należności za inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości,
s)        prowadzenie aktualizacji indywidualnych gospodarstw rolnych na potrzeby GUS
3.       Obsługa finansowo-księgowej budżetu Gminy jako organu:
a)       wprowadzanie do ewidencji uchwalonych planów dochodów, przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz ich uaktualnianie w ciągu roku,
b)       prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów budżetu, rozdysponowanych środków dla jednostek budżetowych, kredytów i pożyczek oraz innych rozchodów,
c)       sporządzanie sprawozdań finansowych,
d)       uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
e)       sporządzanie bilansu budżetu Gminy.
4.       Obsługa finansowo-księgowa Urzędu jako jednostki budżetowej:
a)       prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej:
   I.     dochodów i wydatków jednostki budżetowej,
   II.     inwestycji z podziałem na finansowanie ze środków własnych i środków
 z programów UE,
   III.     Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   IV.     funduszy celowych,
    V.     sum depozytowych,
   VI.     innych rachunków pomocniczych.
b)       prowadzenie pełnej ewidencji księgowej i rozliczania umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
c)       wstępna kontrola i weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych,
d)       dekretowanie dokumentów finansowych wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz zakładowego planu kont,
e)       księgowanie i weryfikacja poprawności zapisów księgowych,
f)        sporządzanie sprawozdań jednostkowych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych
 i rocznych,
g)       windykacja należności nie podatkowych w trybie administracyjnym,
h)       sporządzanie deklaracji podatku VAT,
i)         rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło,
j)        dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
k)       sporządzanie bilansu Urzędu oraz bilansu zbiorczego jednostek budżetowych Gminy
l)         prowadzenie Ewidencji Działalności Gospodarczej, w tym wydawanie zaświadczeń na prowadzenie działalności gospodarczej,
m)     wydawanie zezwoleń  na wykonywanie transportu drogowego na terenie Gminy,
n)       wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym,
o)       prowadzenie ewidencji miejsc restauracyjnych, hotelowych oraz prowadzących agroturystykę.
5.       W zakresie kadr i płac:
a)       prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych,
b)       prowadzenie ewidencji pracowników Urzędu,
c)       prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy,
d)       sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia i rozliczania czasu pracy,
e)       przygotowywanie  dokumentacji kadrowej Urzędu związanej z zatrudnianiem
 i zwalnianiem pracowników oraz innej obowiązującej dokumentacji kadrowej,
f)        przygotowywanie  dokumentacji do naborów na stanowiska urzędnicze oraz prowadzenie rejestrów dokonanych naborów,
g)       przygotowywanie  dokumentacji związanej z zawieraniem umów zlecenia, umów o dzieło, umów dotyczących używania telefonów komórkowych do celów służbowych,
h)       przygotowywanie  arkuszy ocen okresowych pracowników i kierowników jednostek oraz przekazywanie ich kierownikom poszczególnych referatów celem dokonania oceny,
i)         prowadzenie ewidencji pracowników skierowanych do służby przygotowawczej,
j)        prowadzenie dokumentacji dotyczącej praktyk zawodowych uczniów i studentów,
k)       kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,
l)         prowadzenie ewidencji związanej z wypadkami w pracy oraz poza nią,
m)     przygotowywanie  projektów planów urlopów wypoczynkowych,
n)       prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w szczególności:
  I.          przygotowywanie  umów dotyczących zatrudnienia pracowników Urzędu, pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, kierowników jednostek oraz wszelkich programów aktywizacji bezrobotnych, stażystów,
 II.           przygotowywanie  dokumentacji podstawowej w zakresie wynagrodzeń,
III.           przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wypłat nagród jubileuszowych
 i należnych odpraw emerytalnych i rentowych,
 IV.          prowadzenie teczek akt osobowych,
 V.           przygotowywanie  wykazu uprawnionych do wynagrodzeń rocznych,
 VI.          przygotowywanie  świadectw pracy,
 VII.          prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich,
 VIII.         przedkładanie propozycji aktualizacji zakresów czynność,
  IX.          dokonywanie zmian bieżących w zakresach czynności,
   X.          przygotowanie projektu aktualizacji regulaminu pracy Urzędu,
   XI.          proponowanie przełożonym zmian w regulaminie wynikających z prawa pracy.
o)       sporządzanie listy płac dla pracowników Urzędu oraz pracowników zatrudnionych
 w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, umów stażowych itp.,
p)       prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i wychowawczych,
q)       prowadzenie kart wynagrodzeń i zasiłków pracowników,
r)        prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników,
s)        współpraca ze służbą BHP w sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, naliczanie ekwiwalentów dla pracowników UG zgodnie z zarządzeniem Wójta, nadzór nad terminowością badań lekarskich i szkoleń BHP,
t)        prowadzenie  rejestru szkoleń, urlopów pracowniczych,
u)       prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i wyjść prywatnych,
v)       prowadzenie spraw z zakresu wynagrodzeń pracowników,
w)      współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie naboru pracowników.
 
6.       Obsługi księgowej jednostek pomocniczych Gminy:
a)       sporządzanie projektów planów finansowych jednostek pomocniczych,
b)       prowadzenie ewidencji księgowej wydatków jednostek pomocniczych,
c)       koordynowanie prawidłowości realizacji wydatków jednostek pomocniczych.
7.       Obsługi kasowej Urzędu:
a) prowadzenie oddzielnie obsługi kasowej dla dochodów, wydatków, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sum depozytowych, znaków skarbowych, dochodów budżetu państwa, rachunku dochodów własnych,
b) przyjmowanie i przechowywanie depozytów,
c) prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania,
d) sporządzanie pełnej dokumentacji związanej z prowadzeniem kasy,
e) przyjmowanie opłat i należności pieniężnych na poszczególne kwitariusze,
f) terminowe odprowadzanie należności do Banku na odpowiednie konta.
8.       W zakresie kontroli:
a)       dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b)       dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
c)       przeprowadzanie kontroli gminnych jednostek budżetowych w zakresie ustawy
 o finansach publicznych,
d)       sporządzanie wniosków o ukaranie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
 w kontrolowanej jednostce.
               
Do właściwości i zadań Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa należy całość spraw związanych z planowaniem i realizacją inwestycji, bieżącym utrzymaniem Gminy, gospodarką komunalną, wykonywaniem zarządu i administracji gruntami, nieruchomościami oraz geodezją i kartografią, a w szczególności:
 
1.       W zakresie gospodarki nieruchomościami:
a)       gospodarowanie nieruchomościami mienia gminnego,
b)       prowadzenie zagadnień dzierżaw i zarządzania nieruchomościami gminnymi,
c)       przekazywanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawę
i najem,
d)       tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy Gminy,
e)       sprzedaż lokali wraz z udziałem w gruncie,
f)        prowadzenie spraw związanych z ustaleniem praw do gruntów,
g)       prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
h)       obsługa transakcji zbycia nieruchomości lub ich części,
i)         prowadzenie aktualnych map ewidencyjnych zasobów gruntów,
j)        prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gruntami rolnymi i leśnymi zgodnie
 z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
k)       organizacja przetargów na zbycie lub dzierżawę mienia stanowiącego własność Gminy,
l)         wykup nieruchomości na cele związane z działalnością Gminy, wnioskowanie o podjęcie czynności wywłaszczania, stosowanie prawa pierwokupu nieruchomości,
m)     przygotowywanie i przeprowadzenie procesu uwłaszczeniowego nieruchomości,
n)       aktualizacja cen nieruchomości, opłat rocznych za prawo użytkowania terenów
 i aktualizacja stawek dzierżawnych,
o)       ustalanie opłat adiacenckich,
p)       nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom, nazewnictwo ulic,
q)       podziały nieruchomości i rozgraniczenia nieruchomości oraz znoszenia współwłasności,
r)        wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie rejestru tych zaświadczeń,
s)        wydawanie zaświadczeń w sprawie okresu prowadzenia gospodarstw rolnych,
t)        wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów do zalesiania,
u)       prowadzenie spraw związanych ze scalaniem gruntów,
v)       komunalizacja mienia Skarbu Państwa w trybie szczególnym, współudział w jego zagospodarowaniu
w)      wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących usuwania drzew, krzewów, wymierzania kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
x)       wyrażanie zgody na usuwanie drzew z terenu Gminy,
y)       realizowanie zadań związanych z ochroną zabytków, opinii konserwatorskich, z wpisem do rejestru zabytków i stanowisk archeologicznych.
z)       sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa oraz realizacja zadań wynikających
 z ustawy o łowiectwie.
2.       W zakresie gospodarki komunalnej prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką komunalnymi lokalami mieszkalnymi:
a)       nadzór nad gospodarowaniem i zarządzaniem lokalami mieszkalnymi,
b)       zamiana lokali mieszkalnych,
c)       przygotowanie umów najmu lokali mieszkalnych, w tym socjalnych,
d)       usuwanie skutków samowoli lokalowej,
e)       analiza danych do ustalenia stawek czynszowych oraz opłat za lokale mieszkalne,
f)        gospodarowanie nieruchomościami mienia gminnego,
g)       prowadzenie zagadnień dzierżaw i zarządzania nieruchomościami gminnymi,
h)       przekazywanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawę
 i najem,
i)         przyjmowanie wniosków na dodatki mieszkaniowe, energetyczne oraz przygotowywanie projektów decyzji,
j)        prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, w tym: ustalanie miejsc pochówku, pobieranie opłat, utrzymanie porządku.,
k)       prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem, oświetlenia ulicznego na terenie gminy, a także konserwacją i naprawą,
l)         rozliczanie zużycia paliwa przez kierowcę zatrudnionego w Urzędzie Gminy.
 
3.       W zakresie inwestycji, gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych:
1)       Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, dokumentacją i realizacją inwestycji
 i kapitalnych remontów dotyczących mienia komunalnego;
2)       Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na realizację inwestycji i kapitalnych remontów;
3)       Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością jednostek użyteczności publicznej w zakresie gospodarki komunalnej;
4)       Realizacja zadań z zakresu utrzymania i eksploatacji dróg, ulic gminnych oraz terenów zieleni, w tym w szczególności:
a)       przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy dot. zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
b)       projektowanie przebiegu ulic,
c)       budowa, modernizacja, rekultywacja i ochrona dróg,
d)       zarządzanie drogami gminnymi oraz wewnętrznymi stanowiącymi własność Gminy,
e)       określenie zasad szczegółowego korzystania z dróg, w tym wykorzystania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne.
5)        W zakresie dotyczącym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy (SUiKZP):
a)       gromadzenie, opracowywanie, przygotowywanie materiałów do sporządzenia lub zmiany SUiKZP Gminy,
b)       prowadzenie procedury sporządzania lub zmiany SUiKZP Gminy,
c)       wydawanie wypisów, wyrysów oraz zaświadczeń ze SUiKZP Gminy,
d)       opiniowanie projektów SUiKZP gmin sąsiednich.
6)       W zakresie dotyczącym Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):
a)       gromadzenie, opracowywanie, przygotowywanie materiałów do sporządzenia lub zmiany MPZP,
b)       prowadzenie procedury sporządzania lub zmiany MPZP,
c)       wydawanie wypisów, wyrysów oraz zaświadczeń ze MPZP,
d)       wydawanie opinii w sprawach dotyczących zgodności z MPZP,
e)       opiniowanie projektów MPZP gmin sąsiednich.
7)       Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
8)       Wydawanie opinii w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
9)       Przygotowanie projektu opinii w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kruszywa,
10)   Organizowanie procesu zamówień publicznych i czuwanie nad jego prawidłową realizacją poprzez:
a)       współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowania dokumentów związanych z uruchomieniem i przeprowadzeniem procesu zamówień publicznych,
b)       informowanie pracowników Urzędu w zakresie stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
c)       prowadzenie postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych wraz
z opracowywaniem szczegółowych procedur w tym zakresie.
4.       W zakresie ochrony środowiska:
1)       Nadzór nad realizacją polityki ekologicznej Gminy, w tym:
a)       nadzór nad realizacją Programu Ochrony Środowiska,
b)       przygotowywanie  i aktualizacja regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małdyty.
2)       Prowadzenie zadań w zakresie edukacji ekologicznej i koordynacja akcji proekologicznych,
3)       Prowadzenie zadań w zakresie gospodarki odpadami, a w szczególności:
a) Opracowywanie, aktualizacja i wdrażanie wieloletniego planu gospodarki  odpadami komunalnymi oraz nadzór nad kształtowaniem gospodarki odpadami,
b) wydawanie opinii w zakresie gospodarowania odpadami,
c)       prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
d)       opiniowanie prac geologicznych,
e)       przygotowanie zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych,
f)        prowadzenie i nadzór nad realizacją zadań finansowanych i dofinansowywanych ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym opracowywanie  rocznych sprawozdań z wykonania planów w zakresie Ochrony Środowiska,
g)       wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia,
h)       prowadzenie i aktualizacja publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie.
4)       Wydawanie zezwoleń na składowanie i utylizację odpadów;
5)       Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej, w tym nadzór nad jakością wód
w kąpieliskach;
6)       Realizacja zadań z zakresu gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych, w tym:
a)       przeprowadzanie kontroli nieskanalizowanych rejonów Gminy i egzekwowanie czynności eliminujących wprowadzanie nieczyszczonych ścieków do wód i ziemi,
b)       nadzór nad realizacją przez właścicieli obowiązku podłączania budynków do nowo wybudowanych sieci sanitarnych,
c)       ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych na ścieki i przydomowych oczyszczalni ścieków.
7)       Nadzór nad jakością wody pitnej i strefami ochronnymi ujęć wody, współpraca z organami administracji sanitarnej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, informowanie konsumentów o jakości wody do spożycia;
8)       Wykonywanie obowiązków zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, w tym:
a)       ustalenie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi,
b)       wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy uznanej za agresywną,
c)       organizowanie zbiórki padliny.
9)       Wydawanie decyzji w sprawie odebrania zwierzęcia właścicielowi w przypadku rażącego zaniedbywania zwierzęcia;
10)   Przygotowywanie  do zatwierdzania taryf oraz zatwierdzanie regulaminu dostarczania wody;
11)   Zapewnienie oczyszczania Gminy ( kosze uliczne, przystanki autobusowe, cmentarze);
12)   Realizacja zadań z zakresu gospodarki ściekowej na terenach skanalizowanych;
13)   Przygotowywanie  dokumentów do wydawania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezoodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości;
14)   Przygotowywanie  dokumentów do wydawania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
 
 
Do właściwości i zadań Referatu Oświaty należy całość spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego samorządowe przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, a w szczególności spraw dotyczących:
 
a)       zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
b)       utrzymania gminnych jednostek oświatowych,
c)       kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
d)       zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
e)       zapewniania dzieciom pięcioletnim rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
f)        zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych
 i gimnazjów,
g)       obsługi ekonomiczno-finansowej gminnych jednostek oświatowych oraz nadzoru nad nimi w tym zakresie,
h)       powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
i)         oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
j)        nadzorowania zadań dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy i zabezpieczeń przeciwpożarowych,
k)       nadzorowania spełnienia obowiązku nauki,
l)         organizacja dowożenia dzieci do szkół,
m)     koordynacja i nadzór nad Systemem Informacji Oświatowej,
n)       przydzielanie godzin nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania, zajęć rewalidacyjnych,
o)       prowadzenie sprawozdawczości statystycznej, finansowej,
p)       przygotowania projektów decyzji w następujących sprawach :
 I.      odmowy wpisu do ewidencji szkół niepublicznych,
II.     zezwolenia na założenie szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną,
III.     wykreślenia z ewidencji szkół niepublicznych,
IV.     nadania niepublicznej szkole podstawowej, gimnazjum uprawnień  szkoły publicznej,
 V.     cofnięcia uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej,
 VI.     dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 VII.     aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela   mianowanego.
 
Do właściwości i zadań Referatu Promocji i Rozwoju Lokalnego należy całość spraw związanych z rozwojem Gminy, promocją Gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwanie środków zewnętrznych, obsługa Rady Gminy oraz przeciwdziałanie uzależnieniom.
 
1.       W zakresie rozwoju i promocji gminy:
1)       Pozyskiwanie środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych na realizację inwestycji gminnych oraz przedsięwzięć pozainwestycyjnych;
2)       Opracowywanie wniosków aplikacyjnych i kompletowanie niezbędnej dokumentacji;
3)       Poszukiwanie i przekazywanie informacji o możliwościach dofinansowania zadań organizacjom pozarządowym, jednostkom podległym Gminie oraz jednostkom pomocniczym, w tym także organizacja spotkań informacyjnych;
4)       Koordynacja realizacji projektów inwestycyjnych;
5)       Realizacja projektów pozainwestycyjnych (projekty szkoleniowe podnoszące kwalifikacje kadry Urzędu – pozabudżetowe źródła finansowania oraz dla lokalnych środowisk – sołectwa, osiedla, dzieci i młodzież);
6)       Poszukiwanie możliwości partnerskiej współpracy z innymi samorządami i ich związkami, sektorem prywatnym, inicjowanie i przygotowywanie wstępnych koncepcji działań inwestycyjnych na zasadach formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
7)       Utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami Wdrażającymi i Pośredniczącymi odpowiednimi dla realizowanych projektów;
8)       Przygotowywanie, monitorowanie i aktualizacja dokumentów o charakterze strategicznym: programu rozwoju lokalnego, strategii rozwoju, lokalnego programu rewitalizacji, planu rozwoju miejscowości oraz innych.
9)       Aktualizacja lokalnych dokumentów strategicznych z dokumentami szczebla krajowego, wojewódzkiego i powiatowego w kontekście korzystania z funduszy unijnych;
10)   Nawiązywanie współpracy partnerskiej z gminami i regionami z krajów Unii Europejskiej
 w celu realizacji wspólnych projektów;
11)   Prowadzenie strony (podstrony)  internetowej o realizowanych projektach oraz zamieszczanie bieżących informacji na temat możliwości finansowania projektów przez inne podmioty;
12)   Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie:
a)       realizacji i monitoringu rocznego programu współpracy,
b)       organizacji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych,
c)       utrzymania stałych kontaktów z organizacjami pozarządowymi,
d)       przekazywania bieżących informacji, w tym możliwości korzystania z dotacji z budżetu Gminy oraz możliwości dofinansowania realizacji zadań statutowych organizacji ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych,
e)       prowadzenia bazy danych o organizacjach pozarządowych.
13)   Prowadzenie spraw promocji gospodarczej Gminy.
14)   Udział w organizacji imprez o charakterze kulturalno-gospodarczym.
15)   Prowadzenie spraw promocji Gminy:
a)       opracowywanie rocznych planów promocji oraz ich realizacja,
b)       opracowywanie  i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych,
c)       współudział  w planowaniu imprez promocyjnych Gminy oraz udział w ich organizowaniu,
d)       udział w targach turystycznych.
16)   Nawiązywanie kontaktów i współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi;
17)   Organizowanie  wyborów oraz referendów w zakresie przewidzianym ustawami szczegółowymi;
18)   Organizowanie  wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy (sołectw).
                                                           
2.       W zakresie promocji gminy:
a)       wsparcie techniczne organizacji pozarządowych,
b)       kompleksowa promocja Gminy (gospodarcza, turystyczna, inwestycyjna),
c)       opracowywanie  materiałów informacyjnych i reklamowych,
 
3.       W zakresie obsługi organizacyjno-technicznej Rady Gminy i komisji Rady:
a)         prowadzenie ewidencji Radnych i członków Komisji,
b)      prowadzenie ewidencji uchwał Rady, interpelacji i zapytań Radnych oraz wniosków
 i opinii Komisji, a także innych materiałów wpływających do Rady,
c)    przekazywanie Radnym, członkom Komisji i zaproszonym osobom zawiadomień
o terminach sesji, posiedzeń Komisji oraz ogłoszeń na tablice informacyjne,
d)    przekazywanie Radnym materiałów na sesje,
e)    protokołowanie sesji i posiedzeń Komisji oraz udostępnianie protokołów i innych dokumentów zgodnie z przepisami prawa i Statutem,
f)przyjmowanie korespondencji kierowanej do Rady i Radnych, jej rejestrowanie
 i rozdzielanie,
g) czuwanie nad właściwym obiegiem dokumentów związanych z pracą Rady i Komisji oraz pilnowanie terminowego przygotowania materiałów na sesje oraz posiedzenia Komisji,
h) prowadzenie korespondencji Przewodniczącego Rady,
i) współpraca z referatami merytorycznymi w zakresie opracowywania projektów aktów stanowionych przez organy Gminy,
j) przekazywanie do publikacji i realizacji uchwał Rady,
k) opracowywanie w zakresie zleconym przez Radę informacji o prawidłowości
 i terminowości realizacji wniosków Komisji, interpelacji i zapytań Radnych oraz działalności Komisji,
l) czuwanie nad zabezpieczeniem praw Radnych
4.       W zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania problemom alkoholizmu:
a)       podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz tworzenia lokalnej koalicji trzeźwościowej,
b)       przygotowywanie  projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
c)       realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
d)       współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki
 i rozwiązywania problemów alkoholowych,
e)       organizowanie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
f)        realizacja zadań związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
g)       wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich kampanii edukacyjnych,
5.       W zakresie obsługi strony internetowej:
a)       prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
b)       aktualizacja strony internetowej: www.maldyty.pl 
 
Do właściwości i zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności należy całość spraw związanych z prawem o aktach stanu cywilnego, całości spraw związanych z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów tożsamości oraz prowadzenie spraw z zakresu organizacji wyborów do Sejmu i Senatu RP, wyborów do Europarlamentu, wyborów samorządowych oraz wyborów na Prezydenta RP, w tym wynikających
z Kodeksu Wyborczego,  a w szczególności:
 
a)       prowadzenie spraw z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny,
b)       prowadzenie archiwum, rejestrów i ksiąg stanu cywilnego,
c)       przyjmowanie oświadczeń woli, wydawanie postanowień, decyzji, zaświadczeń oraz aktów stanu cywilnego i ich odpisów,
d)       organizowanie uroczystej oprawy zawarcia małżeństwa, jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego i 100 rocznicy urodzin,
e)       wydawanie decyzji w zakresie zmiany imion i nazwisk,
f)        sporządzanie sprawozdań dla urzędu statystycznego,
g)       występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,
h)       aktualizacja rejestru PESEL danych odnośnie stanu cywilnego,
i)         prowadzenie ewidencji ludności w tym prowadzenie postępowań administracyjnych  w sprawach dotyczących zameldowania i wymeldowania poprzedzających wydanie decyzji,
j)        powadzenie spraw związanych z dokumentami tożsamości,
k)       sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS i innych instytucji z zakresu ewidencji ludności,
l)         przygotowanie opinii w sprawie podań osób zamieszkałych za granicą, a ubiegających się o stałe zameldowanie na terenie Gminy,
m)     sporządzanie wykazów osób dla potrzeb placówek oświatowych,
n)       prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu zgromadzeń, zbiórek publicznych i zabaw publicznych,
o)       wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
p)       prowadzenie rejestru wydanych dowodów tożsamości,
q)        wydawanie wyciągów z dokumentów - kopert dowodowych,
r)        przyjmowanie zgłoszeń o utracie dokumentów tożsamości oraz wystawianie odpowiednich zaświadczeń,
s)        przechowywanie dokumentacji dowodowej osób zmarłych i osób, które wyjechały
za granicę na pobyt stały,
t)        przyjmowanie zgłoszeń o wymianę dowodu osobistego,
u)       współpraca z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim odnośnie właściwego zaopatrzenia w dokumenty i materiały do wydawania tych dokumentów
v)       prowadzenie stałego rejestru wyborców i jego bieżąca aktualizacja oraz udostępnianie,
w tym wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
w)      przekazywanie właściwym organom wyborczym i innym uprawnionym na mocy ustawy podmiotom okresowych informacji o liczbie wyborców ujętych w rejestrze wyborców,
x)       prowadzenie spraw związanych z dopisaniem do rejestru lub spisu wyborców lub wykreśleniem z rejestru wyborców na terenie Gminy Małdyty,
y)       zawiadamianie właściwych urzędów o dopisaniu lub wykreśleniu wyborcy ze spisu wyborców,
z)       informowanie wyborców, w każdej dopuszczalnej prawem formie, o sprawach dotyczących wyborów,
aa)   prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz cofaniem udzielonych pełnomocnictw do głosowania,
bb)   czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu wyborów, w zakresie dotyczącym stałego rejestru wyborców, spisu wyborców i aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz udzielanie w tym zakresie wyjaśnień i informacji wyborcom oraz członkom obwodowych komisji wyborczych i gminnej komisji wyborczej.
                                                                                   
Do właściwości i zadań samodzielnego stanowiska do spraw obrony cywilnej, spraw obronnych i ochrony przeciwpożarowej, sprawnego funkcjonowania systemu sieci komputerowej znajdującej się w Urzędzie należy
 w szczególności:
 
1.       Koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej:
a)       prowadzenie wykazu nieruchomości i rzeczy ruchomych mogących być przedmiotem świadczeń na rzecz obrony kraju,
b)       przyjmowanie wniosków i opracowywanie decyzji o nałożeniu obowiązku świadczeń lub przeznaczeniu do wykonania świadczeń na rzecz obrony,
c)       opracowywanie  i  aktualizacja planu świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny, dokumentów wezwań do wykonania świadczeń,
d)       planowanie oraz zabezpieczenie pod względem organizacyjnym wykonania  zadań związanych z uzupełnieniem Sił Zbrojnych  w trybie natychmiastowego stawiennictwa,
 w tym opracowanie i aktualizacja planu akcji kurierskiej,
e)       koordynacja przygotowań do realizacji w procesie podwyższenia gotowości obronnej Państwa zestawów zadań gospodarczo-obronnych ustalonych przez Wojewodę,
f)        opracowywanie  rocznych planów szkolenia obronnego pracowników Urzędu oraz pozostałych jednostek organizacyjnych gminy,
g)       opracowywanie  analiz i sprawozdań z zadań obronnych,
h)       planowanie oraz koordynacja działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
i)         opracowywanie i aktualizowanie planów osiągania gotowości obrony cywilnej na terenie gminy,
j)        organizacja i realizacja szkolenia obrony cywilnej organów kierowania, kadry kierowniczej i stanów osobowych, formacji obrony cywilnej na terenie Gminy,
k)       organizacja i realizacja szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
l)         organizacja i przygotowanie do działania systemu wykrywania i alarmowania oraz wydzielonego z niego na okres „P” systemu wczesnego ostrzegania
o nagłym zagrożeniu spowodowanym siłami przyrody oraz awariami obiektów technicznych,
m)     planowanie oraz realizacja ćwiczeń i treningów sprawdzających,
n)       funkcjonowanie organów kierowania formacji i systemów technicznych obrony cywilnej,  
o)       przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną ludności oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
p)       realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną dóbr kultury,
q)       prowadzenie gospodarki sprzętem obrony cywilnej, jego konserwacja, przechowywanie, terminowa obsługa oraz legalizacja przyrządów dozymetrycznych,
r)        prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w tym:
 I.     opracowywanie i aktualizacja planów reagowania kryzysowego na wypadek zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej,
 II.     monitorowanie stanu bezpieczeństwa na terenie gminy,
 III.     planowanie przedsięwzięć z zakresu zapobiegania, likwidacji zagrożeń i usuwania ich skutków oraz określa zakresu, form, i trybu realizacji tych funkcji,
 IV.     opracowywanie  materiałów analityczno-sprawozdawczych z zakresu przygotowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć w warunkach wystąpienia zdarzeń stanu klęski żywiołowej,
  V.     organizowanie i wykonywanie czynności związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym pracowników oraz budynku Urzędu, w tym: przeszkolenie pracowników, dbanie o sprawność linii elektrycznej oraz innych urządzeń znajdujących się w budynku, a mających wpływ na jego bezpieczeństwo pożarowe,
 VI.     zlecanie kontroli sprawności urządzeń (np. gaśnic) zgodnie z terminami określonymi przez przepisy prawa, udzielanie pierwszej pomocy, organizowanie ewakuacji pracowników w razie zagrożenia pożarowego.
s)        prowadzenie Kancelarii Tajnej po uzyskaniu odpowiednich uprawnień,
t)        prowadzenie spraw dotyczących organizacji, rejestracji przedpoborowych i całości spraw wojskowych,
2.       Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu sieci komputerowej znajdującej się w Urzędzie Gminy poprzez:
a)       nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych,
b)       wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
c)       sprawowanie opieki nad serwerem i zainstalowanym na nim oprogramowaniu,
d)       cotygodniowe sporządzanie kopii zapasowych baz danych,
e)       prowadzenie rejestru używanych w urzędzie programów komputerowych i ważności licencji,
f)        prowadzenie ewidencji wyposażenia poszczególnych stanowisk w sprzęt,
g)       konserwacja istniejącego oprogramowania we współpracy z autorem oprogramowania,
h)       pomoc merytoryczna dla pracowników przy eksploatacji wdrożonych systemów informatycznych,
i)         analiza potrzeb informatycznych Urzędu,
j)        zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania, po uzyskaniu akceptacji
 i zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,
  1. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:
a)       planowanie wydatków na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, m.in. na zakup umundurowania,  wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, obowiązkowe badań lekarskich, realizacja ubezpieczeń) obowiązkowe badania lekarskie, ubezpieczenie strażaków
 i pojazdów,
b)       sprawowanie nadzoru nad obiektami użytkowymi przez Ochotniczą Straż Pożarną, gospodarka sprzętem Ochotniczej Straży Pożarnej,
c)       współdziałanie z władzami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz
z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie w zakresie zapewnienia gotowości bojowej i wyszkolenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,
d)       planowanie i koordynacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie sił
i środków do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń na obszarze gminy,
 
 
Do właściwości i zadań Radcy Prawnego należy obsługa prawna Urzędu, w tym:
 
a)       opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych Wójta,
b)       opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał kierowanych na sesję Rady oraz uczestnictwo w sesji z głosem doradczym,
c)       udzielanie pracownikom opinii i porad prawnych, oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
d)       informowanie Wójta, Sekretarza oraz Kierowników Referatów o zmianach
 w obowiązującym stanie prawnym w zakresie objętym działalnością Gminy,
e)       uczestniczenie w prowadzonych przez Gminę rokowaniach,
f)        występowanie w charakterze pełnomocnika Wójta w postępowaniu sądowym, administracyjnym, oraz przed innymi organami orzekającymi,
g)       opiniowanie projektów wiążących ustaleń dotyczących w szczególności:
 I.     spraw indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym,
 II.     rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia,
III.     odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
IV.     zawieranie i rozwiązywanie umów, których stroną jest Gmina lub Urząd Gminy,
 V.     umarzanie wierzytelności,
 VI.     przygotowanie zawiadomień do prokuratury o stwierdzeniu czynu noszącego znamiona przestępstwa.
h)       obsługa prawna Urzędu może być dodatkowo świadczona na podstawie umów
 z podmiotami zewnętrznymi.
 
 

Dokument utworzył(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (08.05.2018)
Dokument wprowadził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (08.05.2018)
Dokument zatwierdził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (08.05.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (08.05.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7085945 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^