BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Jednolity tekst Statutu SP GOZ w Małdytach

 
 
U C H W A Ł A  Nr XXXVI/ 297 / 2010
RADY GMINY MAŁDYTY
 
z dnia 18  sierpnia 2010 r.
 
w sprawie  zatwierdzenia  Statutu  Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach
 
 
 Na podstawie   art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z   art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej    ( t.j.  Dz. U. z 2007 r. Nr 14,poz. 89 z późn. zm.) Rada Gminy Małdyty , uchwala co następuje:
 
§ 1. 1.  Zatwierdza się jednolity tekst  Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach  uchwalony  przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego  Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach uchwałą  nr III/2 /2010   z dnia 08.07.2010 r.  
 
    2. Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc uchwały:
1)     Rady Gminy  w Małdytach Nr VII/83/99 z dnia 28.04.1999 r. w sprawie zatwierdzenia  Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia,
2)     Rady Gminy Małdyty Nr VIII/95/03 z dnia 17.12.2003 r. w sprawie utworzenia w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Małdytach Gabinetu położnej środowiskowej i Gabinetu pielęgniarki medycyny szkolnej,
3)     Rady Gminy Małdyty Nr VIII/45/07 z  dnia 19.04.2007 r. w sprawie  zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach,
4)     Rady Gminy Małdyty Nr XII/77/07 z dnia 17.10 2007 r. w sprawie likwidacji Poradni Stomatologicznej w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Małdytach.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
 §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                      Krystyna Sobolewska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Załącznik nr 1 do uchwały
                                                                                              Rady Gminy Małdyty Nr XXXVI/297 /2010
                                                                                                    z dnia 18.08.2010 r.
 
 
 
 
                                           
 
 
S T A T U T
 
S A M O D Z I E L N E G O      P U B L I C Z N E G O
 
GMINNEGO   OŚRODKA   ZDROWIA
 
W    M A Ł D Y T A C H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Małdyty,  lipiec .2010 r.
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ I   POSTANOWIENIA  OGÓLNE
 
§ 1.Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia , zwany dalej „Ośrodkiem” jest samodzielnym, publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
 
§ 2. Ośrodek działa na podstawie:
1)     ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2007 r.  Nr 14 poz. 89 z późn. zmianami),
2)     uchwały Rady Gminy w Małdytach Nr VI/71/99 z dnia 31.03.99r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach,
3)     niniejszego Statutu,
4)     innych przepisów dotyczących samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.
 
§ 3. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Małdyty, ul. Przemysłowa 10.
 
§ 4. Ośrodek uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejestrowy w Olsztynie.
 
ROZDZIAŁ   II.  CEL,  ZADANIA   I  OBSZAR DZIAŁANIA. 
 
§ 5. Celem Ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, szerzenie oświaty zdrowotnej.
 
§ 6.  1. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych, które swoim zakresem obejmują świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu na terenie gminy osobie potrzebującej tych świadczeń.
 
        2. Świadczenia zdrowotne Ośrodka realizowane są  w zakresie:
1)  promowania zdrowia w środowisku,
2) opieki nad kobietą ciężarną oraz noworodkiem,
3) szczepień ochronnych i innych działań profilaktycznych,
4)opieki nad dziećmi i młodzieżą szkolną,
5) badań i porad  lekarskich ,
6) orzekania i opiniowania o stanie zdrowia,
7) orzekania o czasowej niezdolności do pracy,
8) działań lekarskich i pielęgniarskich w ramach gabinetu zabiegowego,
9) opieki i rehabilitacji nad niepełnosprawnymi,
10) działań diagnostycznych i prewencyjnych,
11) opieki ginekologicznej.
 
§ 7. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie ciągłej, kompleksowej, podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej ludności Gminy Małdyty jak również pomocy dla wszystkich potrzebujących.
 
§ 8. Ośrodek udziela świadczeń bezpłatnie osobom uprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie lub w przepisach szczegółowych.
 
§ 9. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczeń osobie potrzebującej natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia oraz z powodu wypadku i zatrucia.
 
§ 10.Ośrodek współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie udzielania świadczeń zapobiegawczych, uzupełniających i specjalistycznych.
 
§ 11. Ośrodek działa na obszarze Gminy Małdyty.
 
ROZDZIAŁ  III.  ORGANIZACJA  WEWNĘTRZNA
 
§ 12. 1. W skład Ośrodka wchodzą:
 
a)     Poradnia Ogólna
b)     Poradnia Dziecka Chorego i Poradnia Dziecka Zdrowego
c)      Poradnia ginekologiczna
d)     Punkt Szczepień
e)     Gabinet Zabiegowy
f)        Gabinet Położnej Środowiskowej
g)     Gabinet Pielęgniarki medycyny szkolnej
     
         2. Schemat struktury organizacyjnej oraz zakres uprawnień i obowiązków komórek organizacyjnych Ośrodka określa  regulamin porządkowy ustalony przez Kierownika Ośrodka.
 
ROZDZIAŁ  IV   ORGANY OŚRODKA
 
 
§ 13.1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka. Kierownik Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników zakładu.
 
         2. W przypadku nieobecności Kierownika nadzór nad Ośrodkiem sprawuje osoba  wyznaczona przez Kierownika .
 
§ 14.1. Wójt Gminy z Kierownikiem Ośrodka nawiązuje stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.
        2. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy z Kierownikiem Ośrodka może być na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
 
 
ROZDZIAŁ  V  RADA SPOŁECZNA
 
§ 15. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Gminy  Małdyty.
 
         2. Rada Społeczna składa się z 4 osób.
          
         3. Kadencja Rady trwa 4 lata, wybory do Rady ( czyli odnowienie Rady) następują w ciągu 6 m-cy po wyborach do Rady Gminy.
 
§ 16. 1. W skład Rady Społecznej Ośrodka wchodzą:
1)     jako przewodniczący – Wójt Gminy
2)     jako członkowie – przedstawiciel Wojewody
                                 -  dwóch przedstawicieli wyłonionych przez Radę Gminy
   2. Przewodniczący Rady Społecznej organizuje jej pracę, kieruje bieżącymi sprawami oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
        
         3, Obsługę techniczno- biurową Rady zapewnia Wójt Gminy.
 
§ 17. 1. Do zadań Rady Społecznej należy:
1)     przedstawianie  Radzie Gminy wniosków i opinii w sprawach :
a)     zmiany lub rozwiązania mowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b)     zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
c)      związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
2) przedstawianie Zarządowi Gminy wniosków w sprawie:
a)  przyznawanie nagród Kierownikowi Ośrodka,
b)  rozwiązania stosunku pracy z Kierownikiem Ośrodka ,
3)przedstawianie wniosków i opinii Kierownikowi Ośrodka w sprawie:
 a) planu finansowego i inwestycyjnego,
 b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego
 c) kredytów bankowych lub dotacji,
 d) podziału zysku.
4)uchwalenia regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Radzie Gminy,
5)zatwierdzanie  regulaminu porządkowego Ośrodka,
6) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków, wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Ośrodka , z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
      7) przedstawienie wniosków organowi finansującemu określony zakres
      działalności,  w imieniu Rady Gminy,
       8) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie , o której mowa w § 2 pkt.1
      niniejszego Statutu,
       9) uchwalanie Statutu i zmian w Statucie.
 
§ 18. Do zadań przewodniczącego należy:
 przygotowywanie niezbędnych materiałów i projektów uchwał na posiedzenia Rady,
a)     przewodniczenie posiedzeniom Rady,
b)     przedstawianie Radzie Gminy sprawozdania z działalności Rady Społecznej dwa razy w roku.
 
§ 19 1. Posiedzenia Rady Społecznej zwołuje jej Przewodniczący, nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 
        2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Społecznej z własnej woli  lub
 na wniosek :
-Rady Gminy
-Kierownika Ośrodka.
 
       3. O terminie posiedzenia Rady Społecznej oraz porządku obrad, członkowie Rady powinni być powiadomieni na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
 
       4. W posiedzeniu Rady uczestniczy z głosem doradczym Kierownik Ośrodka.
 
       5. W posiedzeniu mają prawo uczestniczyć przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
 
      6. Posiedzenia Rady są protokołowane przez pracownika Urzędu Gminy.  
 
      7. Protokół z posiedzenia powinien zawierać: numer , datę, miejsce odbywania obrad, czas trwania obrad, stwierdzenia prawomocności obrad wraz z listą obecności, porządek obrad i głosowanie z określeniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, tytuły i numery podjętych uchwał, podpisy przewodniczącego obrad i protokolanta.
 
§ 20. 1. Wnioski, opinie i inne postanowienia Rady przedstawiane są w formie uchwały.
 
         2. Uchwały Rady powinny w szczególności zawierać:
          - numer, datę i tytuł,
          - podstawę prawną lub faktyczną,
          - dokładną merytoryczną treść, 
          - termin wejścia w życie.
 
        3. Uchwały podpisuje przewodniczący Rady.
 
         4. Oryginały  uchwał ewidencjonuje się w  rejestrze uchwał i przechowuje się w Urzędzie Gminy wraz z protokołami  posiedzeń Rady.
 
         5. Każdą uchwałę Rady otrzymuje Kierownik Ośrodka.
 
§ 21. 1. Uchwały Rady  zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Rady.
 
         2. Członkostwo w Radzie ustaje  wskutek:
         - śmierci
         - rezygnacji
         - odwołania.
 
         3. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi Ośrodka przysługuje odwołanie do Rady Gminy.   
 
ROZDZIAŁ  VI . ZASADY GOSPODARKI  FINANSOWEJ
 
§ 22. 1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie  przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym       ( otrzymanym i zakupionym).
 
         2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Ośrodka jest nieważne bez zgody Rady Gminy.
 
         3. Podstawą gospodarki Ośrodka jest plan finansowy sporządzony przez Kierownika zakładu.
 
         4. Obsługę administracyjno-księgową zapewnia i prowadzi kierownik Ośrodka.
 
 § 23. 1. Wartość majątku Ośrodka określają:
- fundusz założycielski
- fundusz Ośrodka .
 
        2. Fundusz założycielski Ośrodka stanowi wartość wydzielonej Ośrodkowi części mienia komunalnego.
 
        3. Fundusz Ośrodka stanowi wartość majątku Ośrodka po odliczeniu funduszu założycielskiego.
 
§ 24. Ośrodek jest utrzymywany z wpływów pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz opłat za najem pomieszczeń Ośrodka i opłat za usługi medyczne nie refundowane przez NFZ.
 
§ 25. Ośrodek może otrzymywać dotacje budżetowe z budżetu gminy na:
1)     realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocje zdrowia,
2)     pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
3)     inwestycje, w tym zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i aparatury.
 
§ 26. Fundusz założycielski Ośrodka zwiększa się o dotacje budżetowe oraz dary mające charakter majątku trwałego lub przeznaczone na cele rozwojowe.
 
ROZDZIAŁ  VII  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
 
§ 27. 1. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Rada Gminy  i Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
 
         2. Rada Gminy dokonuje kontroli i oceny działalności Ośrodka oraz pracy Kierownika Ośrodka.
 
        3. Kontrola i ocena, o której mowa w ust. 2 obejmuje w szczególności:
           - realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielonych świadczeń,
           - gospodarkę finansową.
 
§ 28. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia  ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i przepisy wydane na jej podstawie oraz Kodeks Pracy.
 
§ 29. Niniejszy Statut podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy Małdyty.
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (02.09.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (02.09.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (02.09.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (02.09.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7495129 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^