BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statut Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie - uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 21.11.2008 r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATUT
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
w DOBROCINIE
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowany na podstawie:
1.     Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / tekst jednolity D.U.Nr67 z 1996r. poz.329 z późniejszymi zmianami /
2.        Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola /D.U. Nr 14 z 1999r. poz. 131 i D.U. Nr 2 z 2000r. poz. 20
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UCHWAŁA
 
 
Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie
 z dnia 21.11.2008r.
w sprawie Statutu Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie
 
Na podstawie art.60 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity D.U. Nr 67 z 1996r. poz. 329 z późniejszymi zmianami ) oraz rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola ( D. U. Nr 14 z 1999r. poz. 131 i D. U. Nr 2 z 2000r. poz. 20 uchwala się co następuje :
§ 1
 
Uchwala się Statut Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.
§ 2
 
Zobowiązuje się dyrektora przedszkola do zapewnienia możliwości zapoznania się ze Statutem pracowników przedszkola i rodziców.
 
§ 3
 
Traci moc Statut Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie nadany w dniu 05.09.2007.
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2008r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UCHWAŁA Nr XVI /199/2000
 
Rada Gminy w Małdytach
w dnia 29.09.2000r.
w sprawie : określenia formy organizacyjno - prawnej dla Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie.
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „h” i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Jednolity tekst Dz. U  z 1996r. Nr 13 , poz. 74 z późn. Zmianami) oraz art. 17. , art. 18 ust .1 i 2 , ust. 3 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn zm.) – Rada Gminy w Małdytach biorąc pod uwagę ustawowe uregulowania odnoszące się do form organizacyjno- prawnych jednostek sektora finansów publicznych ( sprecyzowane w ustawie z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych) uchwala co następuje:
 
§ 1
Określa się dla Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie formę działalności finansowej w postaci jednostki budżetowej.
 
§ 2
Jednostka budżetowa o której mowa w § 1 będzie prowadzić gospodarkę finansową na podstawie zasad ustalonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi i przepisami szczególnymi określającymi sposób finansowania przedszkoli.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
 
§ 4
Traci moc uchwała Rady Gminy w Małdytach Nr XIII/ 149/ 2000r. z dnia 23 lutego 2000r. w sprawie formy organizacyjno- prawnej w prowadzonych przez Gminę Przedszkoli Samorządowych w gm. Małdyty (dotyczącej zmiany ich formy finansowania) polegającej na przekształceniu tych Przedszkoli z dotychczasowych zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 
 

I.                                                      NAZWA PRZEDSZKOLA

 
§ 1
 
1.      Przedszkole Samorządowe w Dobrocinie jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Gminę Małdyty.
2.      Przedszkole oznaczone jest prostokątną tablicą w kolorze czerwonym  z napisem w kolorze białym o treści „Przedszkole Samorządowe w Dobrocinie”.
3.      Przedszkole używa pieczątki firmowej w brzmieniu:
Przedszkole Samorządowe w Dobrocinie  14-330 Małdyty
       Tel 0897581789  NIP 7411872900  REGON 511337793
 
 

II.                                                   CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

  
§ 2
 
1.      Przedszkole realizuje zadania wynikające  z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych / Podstawa programowa Dz. U. Nr 157/2007 poz.1100
2.      Swoją działalność organizuje w sposób dostosowany do potrzeb
i możliwości rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z   rodzicami i otaczającym środowiskiem.
 
 
 
 
 
 
§ 3
 

CELE  PRZEDSZKOLA

 
1.                  Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i higieny życia dziecka.
2.                  Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej” i zapewnia realizację własnych potrzeb edukacyjnych.
3.                  Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym oraz przyrodniczym.
4.                  Wobec rodziny (opiekunów) pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
a.   pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i  podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
b.      informuje na bieżąc o postępach dziecka
c.       uzgadnia wspólne z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
5.                  Umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości  narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
6.                  Zapewnia uznanie praw dziecka, respektowanie ich przez dorosłych.
7.                  Wymaga od rodziców rzetelnej informacji na temat zdrowia dziecka, ewentualnej choroby zakaźnej, dostarczenia zaświadczeń o stanie zdrowia dziecka umożliwiających jego pobyt w placówce.
                             
 
§ 4
 

ZADANIA PRZEDSZKOLA

 
1.       W ramach wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka
 
1.1           Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka w zakresie twórczości                      
plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
1.2           Umożliwianie dziecku poznawania i rozumienia siebie i otaczającego świata.
1.3           Stworzenie dziecku warunków do nabywania umiejętności
poprzez działanie, m. innymi poprzez odkrywanie i badanie.
1.4           Wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie
rówieśniczej, wspólnocie.
1.5           Budowanie systemu wartości.
1.6     Prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowanków
1.7     Ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości
           rozwojowe.
1.8      Wykorzystywanie w pracy wychowawczo- dydaktycznej osiągnięć nowoczesnej
           dydaktyki w postaci koncepcji pracy  i nowatorskich metod pracy.
1.9      Stosowanie w pracy z dzieckiem otwartych form pracy.
1.10    Organizowanie procesu wychowawczo- dydaktycznego i opiekuńczego z
           uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka.
1.11    Pomoc psychologiczno- pedagogiczna , celem której jest wspomaganie
           rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności poprzez:
a.       korygowanie odchyleń od normy
b.      wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu wiadomości i umiejętności
c.       eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania.
                  
     2.       W ramach wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka:
 
2.1   Uzgadnianie i ujednolicanie kierunków oddziaływań.

     2.2    Kontynuacja wychowania domowego

         

2.3   Stwarzanie miejsca, w którym dzieci i dorośli czują się dobrze

2.4   Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.

2.5   Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

2.6   Pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w czasie ich pracy.

2.7   Umożliwienie korzystania z zajęć religii organizowanych na życzenie rodziców

2.8   Na wniosek rodziców mogą być organizowane zajęcia dodatkowe

a.       odpłatnie
b.      nieodpłatnie
 
3              W ramach przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole:
 

3.1     Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa

3.2     Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci.

3.3     Nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, umiejętności czytania i kreślenia  

               symboli graficznych.

3.4     Integrowanie treści edukacyjnych.

3.5     Osiągnięcie przez dziecko „ gotowości szkolnej” rozumianej jako efekt  rozwoju  

         uczenia się.

 
 
 
 

III.       SPOSOBY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM

 
§ 5
 
1.            Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w czasie pracy rodziców. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może przekraczać 9 godzin dziennie.
2.            W zależności od liczby przyjętych  dzieci  może funkcjonować jeden lub dwa oddziały.
3.            Każda grupa dzieci w oddziale powierzona jest jednej lub dwóm nauczycielkom.
 
4.            Personel zatrudniony w przedszkolu oraz sprawujący nadzór pedagogiczny jest odpowiedzialny w swoim zakresie  działania za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu.
5.            Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali, w związku z tym rodzic zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do grupy.
6.            W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców / opiekunów/ osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
7.            Dzieci można przyprowadzać do przedszkola  nie później, niż do godziny 8.00.
8.            Podstawa programowa realizowana jest w godz. od 8- 13
9.            Dzieci korzystające z jednego posiłku przebywają w przedszkolu 5 godzin dziennie.
10.          Dzieci korzystające przynajmniej z dwóch posiłków przebywają w przedszkolu 6    
godzin dziennie.
11.        Dziecko można odbierać z przedszkola w godzinach 14- 15.30
12.       Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe tylko za upoważnieniem ich przez rodziców, opiekunów dzieci . W wyjątkowych sytuacjach  dopuszczalne jest także upoważnienie ustne.
13.        Dziecko nie będzie wydawane osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
14.        W organizowanych imprezach przedszkolnych, pomimo obecności rodziców, opiekę sprawują nauczycielki i odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci.
15.        W czasie wycieczek oprócz nauczyciela, opiekę sprawuje dodatkowo osoba- opiekun wyznaczona przez dyrektora przedszkola / jedna osoba dorosła na 15 dzieci/.
16.        W czasie prowadzenia zajęć dodatkowych, za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca zajęcia oraz nauczycielka przedszkola pełniąca aktualnie dyżur.
17.        Dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela dyżurującego.
18.        Podczas pobytu na placu zabaw opiekę sprawuje nauczycielka wraz z jedną osobą personelu administracyjnego lub obsługowego.
19.        Opiekę nad dziećmi dowożonymi sprawuje:
a. w autobusie -opiekun zatrudniony przez przewoźnika
b. w drodze z autobusu do przedszkola i z przedszkola do autobusu nauczycielka lub wyznaczony pracownik przedszkola
 
 
 

IV .   ORGANY PRZEDSZKOLA

                           
§ 6
 
ORGANAMI  PRZEDSZKOLA  SĄ:
 
1.                  Dyrektor Przedszkola
2.                  Rada Pedagogiczna
3.                  Rada Rodziców
 
DYREKTOR
 
1.1.            Dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
1.2.            Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu  nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
1.3.            Współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
1.4.            Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole, poza obiektem do niego należącym, oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.
1.5      Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych i decyduje o:                     
a/  powołaniu Społecznej Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli zaistnieje taka konieczność,
b/  przyjęciu dziecka do przedszkola,
c/  skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola,
d/  uznaniu kwalifikacji pedagogicznych i merytorycznych nauczyciela tzn. ustala
                   czy dany kierunek /specjalność / studiów  jest zbliżony z nauczanym przedmiotem
lub rodzajem prowadzonych zajęć,
e/  nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego.
 1.6    Dyrektor organizuje i kieruje procesem wychowawczo- dydaktycznym i opiekuńczym
          stwarzając warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne 
          działania prozdrowotne oraz odpowiada za jego poziom.
a/  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,
b/  przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej,
c/  wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną, niezgodnych
z prawem , zawiadamiając o tym organ prowadzący i KO,
d/  udziela informacji o działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej
placówki Radzie Rodziców,
e/  zatwierdza do realizacji zestaw programów wychowania przedszkolnego,
f/  przekazuje uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji kuratorowi oświaty,
organowi prowadzącemu,
g/  ustala z Radą Pedagogiczną przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
h/  zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielowi ubiegającemu się o awans
zawodowy,
i/  zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli,
j/  ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu,
k/  opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli,
l/  inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie
jakości pracy przedszkola oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,
ł/  gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
m/  ocenia pracę nauczycieli,                                                                 
n/  opracowuje program poprawy efektywności kształcenia i wychowania w        
przypadku stwierdzenia przez KO niedostatecznych efektów,
o/  nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji,
p/  przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym
ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego,
r/  realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady  Pedagogicznej , podjęte w ramach
kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących
przedszkole,
s/  wyraża zgodę na podjęcie na terenie przedszkola działań przez instytucje
i stowarzyszenia,
t/  współdziała, jeżeli zachodzi taka potrzeba ze szkołami wyższymi oraz zakładami
kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych,
u/  współdziała z jednostką samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań
wymagających takiego współdziałania,
w/ odpowiada za kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych
                warunków pracy i stosunków pracowniczych.
1.7         Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy, dla zatrudnionych
w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności:
a/  zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
b/  przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom
     i innym pracownikom przedszkola,
c/  występuje  z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w  sprawach
 
  odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
  pozostałych pracowników przedszkola,
             d/  zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,
             e/  zapewnia wykonanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej
                  i  powszechnej samoobrony,
             f/  organizuje pracę w przedszkolu, opracowuje regulaminy pracy związane
                  z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela,
             g/  opracowuje projekt arkusza organizacyjnego przedszkola,
             h/  tworzy fundusz i opracowuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń
                  socjalnych,
             i/  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi
                 odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
             j/  opracowuje projekt planu finansowego przedszkola, przedstawia projekt
                  do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe
                 wykorzystanie środków finansowych,
             k/  tworzy i zatwierdza roczny plan finansowy środków specjalnych,
             l/  właściwie gospodaruje mieniem przedszkola,
             ł/  sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno- gospodarczą przedszkola,
           m/  załatwia sprawy osobowe pracowników ,
            n/  organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkola,
            o/  organizuje okresowe przeglądy techniczne obiektu oraz prace konserwacyjno-
                 remontowe,
            p/  zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań oraz w ich doskonaleniu
                 zawodowym,
            r/  określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami
                 Kodeksu Pracy,
            s/  zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący,
                 jeżeli temperatura w pomieszczeniach zajęć dzieci jest niższa niż 18 o C,
            t/  współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w placówce
                 w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
           u/  czuwa nad prawidłowym przebiegiem współdziałania organów przedszkola
                poprzez umożliwienie systematycznych spotkań przedstawicieli tych organów,
                podanie do wiadomości stosownych uchwał oraz umożliwienie stałych kontaktów
                organów placówki nie naruszających ich autonomii,
          w/  wykonuje inne zadania wynikające z   przepisów szczególnych.         
 
 
 
RADA PEDAGOGICZNA
 
2.1   Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie  realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia
2.2   W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
2.3   W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział / z głosem doradczym/ osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
2.4   Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
2.5   Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej.
2.6   Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z podsumowaniem i oceną prowadzonej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz w miarę potrzeb.
2.7    Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być:
a. dyrektor przedszkola,
b. rada pedagogiczna- co najmniej 1/3 członków,
c. organ prowadzący,
d. organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2.8    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a. zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
b. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
c. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.
2.9    Rada pedagogiczna opiniuje:
a. organizację pracy przedszkola wraz z tygodniowym rozkładem zajęć,
b. projekt planu finansowego przedszkola,
c. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom, odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d. opiniuje przyznanie nagrody dla dyrektora przedszkola,
e. opiniuje przedszkolny zestaw programów,
f. wydaje opinię w sprawie kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola,
g. opiniuje bez konkursowe powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola,
    przez organ prowadzący
                           h. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin
ponadwymiarowych, dodatkowo planowanych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
2.10     Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w     obecności co najmniej połowy jej członków.
2.11     Przewodniczący Rady Pedagogicznej może wstrzymać wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O tym fakcie niezwłocznie powiadamia organ prowadzący przedszkole i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2.12     Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być     sprzeczny ze statutem.
2.13     Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
2.14     Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej uchwal,   wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka .
2.15     Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany i przedstawia do uchwalenia.
2.16     Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora.
2.17     W przedszkolu nie powołuje się rady przedszkola. Kompetencje rady przedszkola przejmuje w myśl art. 52 ust.2 ustawy o systemie oświaty Rada Pedagogiczna.
 
 
 
 
 
RADA RODZICÓW
 
 
3.1  Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do  przedszkola.
3.2  Rada Rodziców powołana jest przez ogół  rodziców  na zebraniu organizacyjnym  w danym roku szkolnym, w składzie nie mniejszym, niż siedem osób.
3.3  Rada Rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
3.4  Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajaniu potrzeb dzieci.
3.5  Rada Rodziców ma prawo występować do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
         a/  opiniuje program wychowawczo- dydaktyczny przedszkola,
         b/  wydaje opinie w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych
3.6  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny  
         ze statutem przedszkola.
3.7  W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada może gromadzić fundusze   z dobrowolnych składek oraz innych źródeł; zasady wydatkowania funduszy określa odrębny regulamin.
3.8  Tryb wyboru członków Rady Rodziców:

a. Wybory do Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu jawnym.

b. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

c. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali w kolejności najwyższą liczbę głosów.

d.  Przy równej  ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

e.  Nowo wybrana Rada ma obowiązek ukonstytuowania się na swoim pierwszym posiedzeniu.

f. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, począwszy od miesiąca września do 30 września ostatniego roku kalendarzowego.

   3.9  Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

 

 
 
§ 7
 
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW  PRZEDSZKOLA
 
1.           Organy przedszkola współdziałając ze sobą zapewniają :
1.1         Każdemu z nich możliwość , swobodnego działania i podejmowania  decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i zawartych szczegółowo w statucie przedszkola.
1.2         Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami poprzez formy wymienione w § 7 ust.6 i § 8 ust.1 i ust. 2.
2.             Między dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną i radą rodziców obowiązują następujące zasady współdziałania:
  2.1   Dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców wspólnie organizują pracę przedszkola /wycieczki, uroczystości , wzbogacanie placówki w zabawki i pomoce dydaktyczne/.
  2.2   Dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców wspólnie informują się o podjętych działaniach i decyzjach.
  2.3   Dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców współpracują ze sobą w sprawach wychowania, nauczania i opieki.
3.             Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stwarzanie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanka oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.
4.             W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wychowania przedszkolnego, przedszkole współdziała z rodzicami / opiekunami / wychowanków przez:
4.1         szerzenie kultury pedagogicznej wśród rodziców,
4.2         zapoznanie rodziców i opiekunów z potrzebami psychofizycznymi dzieci i sposobami ich zaspokajania,
4.3         włączanie rodziców do tworzenia warunków zapewniających prawidłową realizację programu wychowania przedszkolnego.
5               Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do :
5.1         znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych, w danym oddziale / kącik informacyjny dla rodziców/,
5.2         uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
5.3         wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.
6               Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami:
6.1         zebrania ogólne- w miarę potrzeb bieżących lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku,
6.2         kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli, rozmowy indywidualne – wg potrzeb,
6.3         uroczystości z udziałem rodziców i innych członków najbliższej rodziny,
6.4         kącik rodziców prowadzony systematycznie przez cały rok szkolny.
7.             Współdziałanie dyrektora i rady pedagogicznej z rodzicami uwzględnia prawa i obowiązki rodziców wynikające z przepisów ustawy o systemie oświaty, przepisów wykonawczych do ustawy .
 
§ 8
 
Między organami przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów:
 
1.         Dyrektor a Rada Pedagogiczna:
       Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu w toku:
1.1     Indywidualnych rozmów.
1.2     Nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej- w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
1.3     Nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
1.4     W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do:
a. w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
b. w zakresie spraw finansowych i administracyjnych do organu prowadzącego.
1.5     W przypadku sporów o roszczenia wynikające ze stosunku pracy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy.
2           Dyrektor, Rada Pedagogiczna, a Rada Rodziców:
       Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu w toku:
2.1     Indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami.
2.2     Indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami z udziałem dyrektora.
2.3     Indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami.
2.4     Zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.
2.5     Zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczyciela bądź dyrektora z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągi 1 miesiąca od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.
2.6     W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu Rada Rodziców /rodzic/ma prawo złożyć odwołanie:
a. w zakresie działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
b. w zakresie spraw finansowych i administracyjnych do organu prowadzącego.
 
 

     V.  ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 
§ 9
 
1.            Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2.            Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3.            Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne, po przedłożeniu dokumentów określających poziom rozwoju psychicznego i stan zdrowia /z upośledzeniem w stopniu lekkim, nie wymagające odrębnego trybu życia/.
4.            W oddziałach, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków nie powinna przekraczać 15, w tym 2-3 niepełnosprawnych.
 
§ 10
 
1.             Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:
1.1         podstawy programowej wychowania przedszkolnego
1.2         programu wybranego z przedszkolnego zestawu programów ustalonego zgodnie z obowiązującymi przepisami
2.             Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3.             Przedszkole uwzględniając oczekiwania rodziców organizuje zajęcia dodatkowe stosownie do posiadanych możliwości /zajęcia rytmiczne, koncerty Filharmonii Olsztyńskiej, nauka języka angielskiego/.
4.             Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z religii za zgodą rodziców.
5.             Dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela- wychowawcy grupowego.
6.             Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
a. z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut,
b. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut
7.             Sposoby dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 
 
 
§ 11
 
1.        Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora.
2.        Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
3.        W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
3.1    liczbę i czas pracy poszczególnych oddziałów,
3.2  liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
3.3    ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
4.        Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 
 
SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA  PRZYJĘCIA  DO  PRZEDSZKOLA
 
§ 12
 
1.            Przedszkole prowadzi rekrutację na dany rok szkolny w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2.            Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5- 6 letnie, dzieci matek pracujących / ojców/ samotnych, matek inwalidek oraz dzieci z rodzin zastępczych.
3.           W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie złożonych przez rodziców kart zgłoszeń.
4.            Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, powołuje się komisję społeczną w składzie: dyrektor przedszkola, przedstawiciel rady rodziców, przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel organu prowadzącego.
5.            Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zobowiązani są złożyć u dyrektora przedszkola prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do 25 kwietnia danego roku.
6.            Komisja społeczna dokonuje kwalifikacji dzieci w terminie od 25 do 30 kwietnia danego roku. Po tym terminie dyrektor przedszkola informuje rodziców o dokonanej rekrutacji /listy na tablicy ogłoszeń/.
7.            Decyzje komisji są protokołowane, a akta komisji są przechowywane w kancelarii. Protokół winien zawierać: skład komisji, listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
8.            W ciągu roku przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola.
 
§ 13
 
1.                Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
2.                Ramowy rozkład dnia zawiera:
2.1          godziny pracy przedszkola ze wskazaniem godzin pracy poszczególnych oddziałów,
2.2          godziny zajęć programowych
2.3          godziny posiłków.
3.                Ramowy rozkład dnia stanowi załącznik numer 1 do statutu.
4.                Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci i zamieszczają go w dzienniku.
5.                Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci oraz na właściwe zachowanie proporcji czasowej między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci, zapewniający dzieciom codzienny pobyt na powietrzu / jeśli pozwala na to pogoda /.
 
 
 
 

                 VI.  INNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 
§ 14
 
1.            Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
2.            Przerwa wakacyjna w przedszkolu trwa 8 tygodni.
3.            Czas pracy przedszkola dostosowany jest do potrzeb środowiska, placówka czynna jest od godz. 6.30 do 15.30
4.            Czas pracy  przedszkola może być zmieniony w ciągu roku szkolnego w zależności od potrzeb.
5.            W zależności od liczby zapisanych i przyjętych dzieci w przedszkolu może funkcjonować jeden lub dwa oddziały, /nie mniej niż 20 dzieci na oddział /.
                                                            
 
 
 
§ 15
 
Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
 
1.            2 sale zajęć z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb dzieci,
2.            ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt i urządzenia terenowe,
3.            zaplecze sanitarno- gospodarcze,
4.            środki i pomoce dydaktyczne  oraz zabawki edukacyjne,
5.            sprzęt do zajęć ruchowych,
6.            sprzęt audiowizualny,
7.            pianino.
 
 
 
 
§ 16
 
1.                       W przedszkolu obowiązuje odpłatność za korzystanie z opieki.
1.1                   Dzieci 6- letnie obowiązuje odpłatność tylko za czas przekraczający realizację podstawy programowej.
2.                       W przedszkolu obowiązuje odpłatność za wyżywienie dzieci.
3.                       Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący.
4.                       W przedszkolu obowiązują następujące zasady korzystania z wyżywienia:
4.1                   Przedszkole zapewnia dziecku korzystanie z 3 posiłków dziennie , tj. śniadanie, obiad i podwieczorek.
4.2         Ilość posiłków uzależniona jest od czasu pobytu dziecka w przedszkolu:
a. dziecko przebywające powyżej 5 godzin korzysta z 3 posiłków,
b. dziecko przebywające 5 godzin korzysta z 2 lub  1 posiłku.
4.3        Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola, uwzględniając właściwą strukturę posiłków wynikającą z odpowiednich przepisów.
4.4         Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się odpisów w wysokości równej wartości dziennej stawki żywieniowej w przypadku gdy nieobecność dziecka zostanie wcześniej zgłoszona.
4.5         Terminy wnoszenia opłat za wyżywienie określa dyrektor przedszkola.
4.6         W razie zalegania przez rodziców należności za świadczenia, dyrektor przedszkola po doręczeniu upomnienia kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.
4.7         Jadłospisy zawierają wszystkie składniki odżywcze i odpowiednią ilość kalorii / wywieszane są na tablicy informacyjnej do wglądu rodziców.
4.8         Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków deklarują rodzice w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola.
 
 
 
 
 
 

   VII.  NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA

                                                
§ 17
 
1.              W przedszkolu zatrudnia się dyrektora , nauczycieli, pracownika administracyjnego oraz pracowników obsługi.
2.              Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
 
NAUCZYCIELE
 
1.              Do zadań nauczycieli należy:
1.1     Realizowanie programu wychowania przedszkolnego wg zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych.
1.2          Aktualizowanie treści wychowania i kształcenia w związku z rozwojem nauk psychologiczno- pedagogicznych oraz podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
1.3          Realizowanie zadań polityki edukacyjnej państwa i przestrzeganie prawa oświatowego.
1.4          Współdziałanie z nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu w celu korelacji treści kształcenia  i doskonalenia pracy pedagogicznej.
 
2.       Nauczyciel odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci.
3.       Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi z uwzględnieniem jego zdolności i zainteresowań, dąży do optymalnej aktywności dzieci poprzez wykorzystywanie jego własnej inicjatywy.
4.       Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka poprzez realizację zadań określonych w niżej wymienionych obszarach edukacyjnych:
1. poznanie siebie i świata,
2. nabywanie umiejętności poprzez działanie,
3. odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej , wspólnocie,
4. budowanie systemu wartości.
5.              Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczną.
6.              Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie i zapewnienie potrzeb rozwojowych dzieci.
7.              Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców  do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwanie rzetelnej informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania i rozwoju.
8.              Nauczyciel reaguje na zjawiska patologiczne w rodzinie oraz środowisku dziecka i współdziała z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka.
9.              Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
10.          Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 
§ 18
 
1.            W zakresie współdziałania z rodzicami nauczyciel organizuje współpracę z wykorzystaniem form określonych w  §7 ust. 6 pkt 1- 4 w celu:
1. wychowania i nauczania dziecka,
2. informowania rodziców o zadaniach wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym zakresie,
3. pozyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
4.uzyskiwania opinii rodziców o pracy przedszkola,
5. włączania rodziców w działalność przedszkola.
2.            W zakresie planowania i prowadzenia pracy wychowawczo- dydaktycznej nauczyciel jest zobowiązany realizować kierunki i zadania pracy określone w planie rozwoju przedszkola i rocznym planie działań z uwzględnieniem możliwości rozwojowych, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci.
2.1     Na podstawie programu nauczyciel opracowuje miesięczny plan pracy.
3          W celu poznania i zaspokojenia rozwojowych potrzeb dziecka nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną  w oparciu o kartę obserwacji dziecka
3.1       W obserwacji dziecka uwzględnia się:
a. możliwości dziecka,
b. osiągnięcia dziecka,
c. postępy w rozwoju dziecka,
d. zainteresowania dziecka,
e. uzdolnienia dziecka.
3.2    Nauczyciel rejestruje wyniki obserwacji 2 razy w roku i przedstawia je na posiedzeniu rady pedagogicznej.
3.3    Dla dzieci odchodzących z przedszkola sporządza się kartę informacyjną.
4          W zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną i opiekę zdrowotną nauczyciel:
a)      wnioskuje o indywidualne konsultacje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną w celu przebadania dzieci w zakresie posiadanych deficytów.
b)      zaprasza specjalistów na spotkania z rodzicami.
c)      współdziała w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, której zasady określają odrębne przepisy.
 
§ 19
 
1.            Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną:
1.  dziennik zajęć przedszkola,
2.  miesięczne plany pracy,
3. karty obserwacji dzieci,
4.  zestawy zabaw ruchowych,
5.  zestawy ćwiczeń gimnastycznych,
6   plany współpracy,
7.  dokumentację pracy wyrównawczej i pracy z dzieckiem zdolnym.
2.            Dokumenty , o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2 nauczyciel przekazuje dyrektorowi.
3.            Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
4.            Nauczyciel wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora.
 
 
 
 
 
 
 
§ 20
 
PRZEDSZKOLNY  ZESTAW  PROGRAMÓW  NAUCZANIA
1. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego oraz inne programy nauczania i przedstawia swoje propozycje radzie pedagogicznej.
2. Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, podejmuje uchwałę, w której ustala zestaw programów wychowania przedszkolnego.
3. Dyrektor przedszkola do dnia 31 III każdego roku podaje do publicznej wiadomości informacje o zestawie programów wychowania przedszkolnego,  który ma obowiązywać w przedszkolu w następnym roku szkolnym.
 
§ 21
 
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
 
Zadania pracowników administracyjno- obsługowych stanowią załącznik Nr 2 do statutu.
 
 

VIII.     WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

                                   
§ 22
 
1.            Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3- 6 lat.
2.            W uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3.            W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 10 lat
4.            Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 
 
 
 
§ 23
 
PRAWA  I  OBOWIĄZKI  DZIECKA  W  PRZEDSZKOLU  WYNIKAJĄCE  z  KONWENCJI  PRAW  DZIECKA
 
1.            Dziecko ma prawo do właściwie organizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, a w szczególności do :
a)      akceptacji takim jakie jest,
b)      spokoju i samotności, gdy tego chce,
c)      indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
d)      aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
e)      aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
f)        zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
g)      przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić,
h)      zawieranie umów i kontaktów z dorosłymi,
i)        badania i eksperymentowania,
j)        doświadczania konsekwencji własnego postępowania  (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
k)      otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce  i poddające się procesom twórczym,
l)        snu i odpoczynku kiedy jest zmęczone,
m)    jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale także prawo do nauki regulowania własnych potrzeb,
n)      zdrowego żywienia,
o)      ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców/ opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice na początku roku szkolnego,
p)      nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw,
q)      poszanowania jego godności osobistej,
r)       ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
s)       szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
 
2.            Przedszkole zapewnia wyposażenie  dostosowane do psychofizycznych warunków dzieci oraz w maksymalnym stopniu organizuje zabawy i gry na powietrzu.
 
3.            W placówce nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie wobec wychowanków bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.
 
4.              Dziecko ma obowiązki:
a)      przestrzegać zawartych umów,
b)      dbać o zabawki i szanować cudzą własność,
c)      nie krzywdzić siebie i innych,
d)      nie urządzać  niebezpiecznych zabaw,
e)      nie przeszkadzać innym w pracy lub zabawie,
f)      być tolerancyjnym, szanować odmienność innych.
   5.  System nagród stosowanych wobec wychowanka
a)      pochwała indywidualna dziecka,
b)      pochwala na forum grupy,
c)      pochwała w obecności rodziców dziecka,
d)      otrzymanie przez dziecko dyplomu.
   6.    System kar stosowanych wobec wychowanka
a)      upomnienie ustne dziecka  - rozmowa dziecka z nauczycielem na temat postępowania   dziecka
b)      wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego – np. rysunek jako forma przeproszenia,
c)      wykonanie pracy na rzecz grupy- np. ułożenie zabawek, książek w kącikach
d)      zainteresowań,
e)      odsunięcie dziecka od zabawy –rozmowa dziecka z nauczycielem na temat niewłaściwego postępowania,
f)        rozmowa dziecka z dyrektorem,
g)      rozmowa nauczyciela z rodzicem dziecka w obecności wychowanka.
           
 
 
§ 24
 
    1. Dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku gdy:
1.  Rodzice nie przestrzegają ustaleń zawartych w statucie przedszkola.
2.  Rodzice nie przyprowadzą dziecka do przedszkola w ciągu 2 tygodni
po rekrutacji w nowym roku szkolnym bez podania przyczyn.
3.    Dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres miesiąca, a rodzice nie zgłaszają przyczyny nieobecności.
4. Rodzice zalegają z opłatami za przedszkole- po zbadaniu przyczyn.
5. Specjalista stwierdzi poważną chorobę fizyczną lub głębokie upośledzenie zatajone w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola.
 
2. Procedura postępowania w przypadku skreślenia dziecka z listy
         wychowanków:
1.      pisemne zawiadomienie rodziców o zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków, z podaniem przyczyny,
2.      pisemne zawiadomienie o skreśleniu dziecka z listy wychowanków z podaniem, w jakim terminie i do kogo może się odwołać,
3.      od decyzji skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola rodzic ma prawo wnieść odwołanie do właściwego organu wyższego stopnia ustalonego w art. 17 Kodeksu postępowania administracyjnego /tj. organu prowadzącego/.
 
 
 

IX .   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                         
§ 25
 
1.             Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.             Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3.             Od decyzji dyrektora w sprawach skarg i wniosków przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
4.             Zmiany w statucie będą umieszczane w formie uchwał Rady Pedagogicznej.
 
 
 
Załącznik Nr 1
do statutu Przedszkola Samorządowego
 w Dobrocinie
 
 
 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 
 
6.30 – 7.30        Schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych    
                        Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, praca z zespołem dzieci lub
                        zajęcia indywidualne / korekcyjno- wyrównawcze/, praca z dzieckiem
                              zdolnym, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ze śpiewem,
                  ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa, zabawy integracyjne.
 
7.30 – 8.00          Zajęcia dodatkowe / prowadzone przez
                               osoby z zewnątrz/
 
 
8.00 -  8.30             Śniadanie , czynności samoobsługowe
 
8.30 – 11.30          Zajęcia edukacyjno- wychowawcze
                               Zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne,
                               Pobyt na świeżym powietrzu.
.
11.30 – 12.00              Obiad.
 
12.00 – 14.00          Odpoczynek.
        Zabawy relaksacyjne, integracyjne ,planszowe, konstrukcyjne
        Praca  wyrównawcza i z dzieckiem zdolnym.
                                Zabawy ruchowe.
 
14.00 – 14.30         Podwieczorek.
 
14.30 – 15.30       Gry i zabawy wg zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe.
                            Czynności porządkowo- higieniczne.
                               Pobyt na powietrzu.
                               Rozchodzenie się do domu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2
do statutu Przedszkola Samorządowego
 w Dobrocinie
 
ZADANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- OBSŁUGOWYCH
 
1.              Do obowiązków intendentki należy:
1.1         Zaopatrywanie stołówki w artykuły żywnościowe, materiały, środki czyszczące i sanitarne zgodnie z Ustawą Prawo  Zamówień Publicznych.
1.2         Prowadzenie magazynu i ewidencji zapasów magazynowych w kartotekach.
1.3         Systematyczne prowadzenie dziennych raportów żywnościowych i codziennego przedkładania ich do podpisu.
1.4         Jednorazowe w danym dniu wydawania artykułów żywnościowych kucharce za pokwitowaniem odbioru w raporcie żywieniowym.
1.5         Wydawanie innych materiałów za pokwitowaniem.
1.6         Terminowe rozliczanie się z pobranych zaliczek i przedkładanie do dnia 5- go każdego miesiąca sprawozdania ilościowo- wartościowego wg ustalonego wzoru.
1.7         Przyjmowanie wpłat za wyżywienie i czesne.
1.8         Terminowe rozliczanie się z w/w wpłat.
1.9         Terminowe dostarczanie faktur i rachunków.
1.10     Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone pieniądze, materiały i ich wartości.
1.11     Inne prace zlecone przez dyrektora przedszkola wynikające z zakresu czynności
 
2.              Do obowiązków kucharki należy :
2.1 Przyrządzanie zdrowych, higienicznych, kalorycznych i urozmaiconych posiłków.
2.2 Przyjmowanie produktów z magazynu, kwitując ich odbiór i dbanie o ich racjonalne zużycie.
2.3 Pomoc w układaniu jadłospisu i przyrządzanie potraw zgodnie z jadłospisem.
2.4 Utrzymywanie czystości w kuchni i całym bloku żywieniowym.
2.5    Noszenie odpowiedniego ubrania podczas pracy.
2.6    Pranie fartuchów, ścierek i utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny.
2.7    Pomoc w przygotowywaniu różnych imprez przedszkolnych.
 
3.              Do obowiązków sprzątaczki należy:
3.1           Utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach przedszkola.
3.2           Mycie okien i pranie firanek.
3.3           Utrzymywanie czystości na placu i terenie przyległym do przedszkola.
3.4           Koszenie trawy , ukwiecanie klombów.
3.5           Malowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw.
3.6           Dokonywanie drobnych napraw.
3.7           Odśnieżanie  chodników i posypywanie piaskiem.
 
3.8           Pomoc nauczycielowi podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz organizacji imprez przedszkolnych.
3.9           Pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci.
 

Dokument utworzył(-a):  Przedszkole Samorządowe w Dobrocinie  (09.03.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (09.03.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (09.03.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (09.03.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7495122 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^