BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej [w Wielkim Dworze z dnia 10.09.2008 r.

 
 
 
 
 
STATUT 
 
 SZKOŁY  PODSTAWOWEJ
 
im.  Marii Konopnickiej
 
  w  Wielkim Dworze
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SPIS TREŚCI
 
 
 
Rozdział I.
Rozdział II.
Rozdział III.
Rozdział IV.
Rozdział V.
Rozdział VI.
 
 
Rozdział VII.
Rozdział VIII.
Rozdział IX.
Nazwa i typ szkoły.
Cele i zadania szkoły.
Organa szkoły oraz ich kompetencje.
Organizacja szkoły.
Zadania opiekuńczo- wychowawcze.
Prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji i obsługi.
Nagrody, wyróżnienia, kary.
Rozwiązywanie konfliktów.
Postanowienia końcowe.
2
3
7
13
22
 
 
25
33
35
37

ROZDZIAŁ  I
 
NAZWA  I  TYP  SZKOŁY
 
                                                                                                                                                                            § 1. 
1.        Szkoła  nosi  nazwę  Szkoła  Podstawowa  im. Marii Konopnickiej.
2.        Siedzibą  szkoły  jest  miejscowość  Wielki Dwór.
3.        Szkoła jest  publiczną, sześcioklasową  szkołą  podstawową                 w rozumieniu art. 7 ustawy z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty.
4.        Do obwodu szkoły należą miejscowości: Wielki Dwór, Jarnołtowo, Kreki, Koszajny, Sasiny, Połowite, Kadzie.
5.        Organem prowadzącym szkoły jest Rada Gminy w Małdytach.
6.        Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty             w Olsztynie, zgodnie z przepisami w tym zakresie.
7.        Pieczęcie i stemple szkolne:
a)       szkoła używa pieczęci o brzmieniu: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wielkim Dworze z godłem Rzeczpospolitej Polskiej,
b)      szkoła używa stempli zawierających podstawowe informacje urzędowe:
 
 
 
 

ROZDZIAŁ  II
 
CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY
 
                                                                     § 1.
 
1.        Szkoła realizuje cele i zadania z uwzględnieniem programu wychowawczego i profilaktyki , określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych do niej, a w szczególności:
a)       Umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego.
b)      Zapewnia uczniom warunki pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie                         z możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej        i wyznaniowej.
c)      Organizuje w szkole naukę religii dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
d)      Zapewnia uczniom warunki umożliwiające podtrzymywanie       i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej                i językowej  oraz własnej historii i kultury.
e)       Zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w szkole oraz w czasie zajęć organizowanych  przez szkołę.
f)        Zapewnia uczniom możliwość rozwoju ich talentów                    i zainteresowań.
g)      Przygotowuje do aktywnego i twórczego życia                           w społeczeństwie w duchu tolerancji.
h)      Stwarza warunki umożliwiające każdemu uczniowi ukończenie szkoły.
i)         Zapewnia wszystkim wykształcenie stanowiące podbudowę do dalszej nauki.
j)         Wyrabia umiejętność świadomego i celowego wykorzystania posiadanej wiedzy w życiu codziennym.
k)      Udziela  uczniom  i  ich  rodzicom  pomocy  pedagogicznej        i  psychologicznej.
l)         Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi.
m)    W przypadkach uzasadnionych szkoła prowadzi nauczanie indywidualne w domu ucznia lub w szkole.
n)      Zapewnia bezpieczny pobyt ucznia w szkole.
o)      Udziela pomocy materialnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 
                                                                                                                           § 2. 
 
 
1.         Treści kształcenia i wychowania oparte są na szkolnym programie  wychowania  i programie profilaktyki.
2.       Realizowany w szkole szkolny program wychowawczy oraz szkolny program profilaktyki  został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb szkoły, uchwalony przez radę rodziców porozumieniu z  radą pedagogiczną.
3.       Szkoła realizuje program wychowawczy , którego celem jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania i godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, Konwencji Praw Dziecka.
4.         Szkoła realizuje szkolny program profilaktyki, którego celem jest promowanie zdrowego stylu życia ucznia i zapobieganie zagrożeniom, w szczególności rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymogami życia.
5.         W szkole mogą być realizowane  programy nauczania (programy autorskie) na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
6.         Podstawą realizacji treści kształcenia są dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej programy i podręczniki szkolne.
 
                                                                                                                           § 3. 
 
1. Szczegółowe zadania szkoły i sposób ich realizacji określa program szkoły zawarty w podstawowych dokumentach wewnątrzszkolnych, które tworzą:
a)     Statut Szkoły
b)       Arkusz organizacji szkoły,
c)       Tygodniowy rozkład zajęć,
d)       Szkolne zestawy programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,
e)       Program wychowawczy szkoły,
f)        Program profilaktyki szkoły,
g)       Wewnątrzszkolny Zasady Oceniania,
h)       Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
i)         Plan nadzoru pedagogicznego,
j)         Regulamin Rady Pedagogicznej,
k)      Regulamin Rady Rodziców,
l)         Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 
  
 
    2. Zakres i sposób wykonywania zadań szkoły uwzględnia obowiązujące w szkołach ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny.
 
§ 4.
 
 
Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 
§ 5.
 
 
1. Za bezpieczeństwo i higienę pracy i nauki odpowiedzialny jest Dyrektor, który określa zakres obowiązków każdego pracownika oraz odpowiada za właściwy stan urządzeń przeciwpożarowych.
2.  Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują:
a) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te
zajęcia,
b) przed rozpoczęciem zajęć i w czasie przerw – nauczyciele pełniący
dyżury zgodnie z harmonogramem
 - Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.
 - Nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z regulaminem nauczyciela dyżurującego ( załącznik )
- Projekt planu przygotowuje wyznaczony prze dyrektora nauczyciel.
3.  Obowiązki związane z zapewnieniem uczniom opieki obejmują również:
a) Sprawdzenie listy obecności uczniów na prowadzonych zajęciach
i potwierdzenie tego w dziennikach zajęć,
b) Sprowadzenie uczniów do szatni po ostatniej godzinie lekcyjnej oraz
oddanie pod opiekę nauczycielowi świetlicy uczniów tam zapisanych,
c) Sprawdzenie przez wychowawców klas O -3, czy wszystkie dzieci
zostały odebrane zgodnie z oświadczeniami rodziców.
4. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
5. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę
   określają odrębne przepisy.
6.Za bezpieczeństwo uczniów podczas przejazdu autobusem do szkoły i ze
   szkoły odpowiada opiekun zatrudniony przez przewoźnika.
7.Po zakończonych zajęciach wychowawca świetlicy odprowadza dzieci do
   autobusu i przekazuje opiekunowi.
8. Podczas oczekiwania na przyjazd autobusu wychowawca świetlicy   
      sprawuje opiekę nad uczniami.
9. Podczas „okienek” uczniowie przebywają w świetlicy.
 
§ 6.
 
1. Dyrektor Szkoły organizuje dla pracowników Szkoły różne formy szkolenia w zakresie BHP, zapoznając ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie.
2. Budynek Szkoły, pomieszczenia oraz przynależące do niego tereny
i urządzenia powinny odpowiadać ogólnym zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać wyposażenie przeciwpożarowe zgodne z przepisami.
3. Urządzenia sanitarne powinny znajdować się w stanie pełnej sprawności
technicznej i być utrzymane w czystości.
4. W salach lekcyjnych powinny być zapewnione określone przepisami warunki termiczne.
5. W przypadku niemożności spełnienia tych warunków, Dyrektor zawiesza
czasowo zajęcia szkolne, powiadamiając organ prowadzący szkołę.
6. Dyrektor może zawiesić czasowo zajęcia szkolne za zgodą organu
prowadzącego w następujących przypadkach:
a) gdy nie jest w stanie zapewnić określonych przepisami warunków
termicznych w salach lekcyjnych,
b) jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21 w dwóch
kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosiła –15
stopni C lub była niższa,
c) w przypadku wystąpienia na danym terenie klęsk żywiołowych,
epidemii lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu uczniów.
7. W wyznaczonym pomieszczeniu szkolnym znajduje się apteczka
wyposażona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy.
8.  W pomieszczeniach szkolnych wywieszone są w widocznym
miejscu regulaminy porządkowe określające zasady BHP.
                                         
 
ROZDZIAŁ  III
 
ORGANA  SZKOŁY  ORAZ  ICH  KOMPETENCJE
 
§ 1.
 
 
1.        Organami szkoły są:
a. Dyrektor szkoły,
          b. Rada Pedagogiczna,
          c. Rada Rodziców,
          d. Samorząd Uczniowski.
§ 2.
 
 
Obowiązki Dyrektora Szkoły:
 
1.         Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych                w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
2.         Do obowiązków dyrektora należy:
a)       kierowanie całokształtem działania szkoły oraz reprezentowania jej na zewnątrz,
b)      opracowanie dokumentów programowo - organizacyjnych              szkoły ( program profilaktyki i wychowawczy szkoły, arkusz organizacyjny szkoły, tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, plan dowożenia),
c)      opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i innych pracowników szkoły,
d)      dobór kadry pedagogicznej i innych pracowników szkoły,
e)       nadzór nad opracowaniem regulaminów wskazanych w Statucie Szkoły,
f)        sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole oraz dokonywanie formalnej oceny ich pracy,
g)      stwarzanie jak najlepszych warunków rozwoju psychofizycznego uczniów,
h)      realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
i)         kierowanie pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący,
j)         dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
k)      organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
l)         zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy            i nauki oraz egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego regulaminu szkoły,
m)    współdziałanie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
n)      dbanie o powierzone mienie,
o)      wnioskowanie do organu prowadzącego szkołę w sprawie przyznawania dodatkowych środków, jeżeli istnieje taka konieczność,
p)      wstrzymanie realizacji uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa oraz zawiadomienie o tym fakcie organu prowadzącego szkołę,
q)      przyjmowanie uczniów do szkoły oraz odraczanie obowiązku              szkolnego,
r)        ustalanie osoby pełniącej obowiązki dyrektora w razie            nieobecności w szkole dyrektora,
s)       czasowe zawieszenie zajęć szkolnych za zgodą organu prowadzącego szkołę na zasadach określonych odrębnymi  przepisami,
t)        organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne            i sprzęt  szkolny,
u)      przygotowanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej,
v)      przedstawianie Radzie Pedagogicznej (nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym) wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informowanie o działalności szkoły.                                                                                        
3.         Dyrektor decyduje o sprawach:
a)       zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników  szkoły,
b)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych             nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
c)      występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady             Pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych             wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracownikow             szkoły,
d)      ustalania zakresu czynności:
-                nauczycieli,
-                innych  pracowników  szkoły,
e)       zmiany wychowawcy na uzasadniony pisemny wniosek             rodziców poprzez:
-                powierzenie obowiązków wychowawcy klasy innemu nauczycielowi.  
                                                                                 
§ 3.
 
 
Rada Pedagogiczna:
 
1.        Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły powołanym do rozpatrzenia i rozstrzygania spraw związanych ze statutową działalnością szkoły w ramach posiadanych kompetencji.
2.        Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
3.        W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
4.        W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego na wniosek rady.
5.        Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora.
6.        Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 
 
§ 4.
 
 
Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1.        zatwierdzenie planów pracy szkoły,
2.        po zasięgnięciu opinii rady rodziców, podejmowanie uchwały, w której ustala zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
3.         podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
4.         podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną
5.         ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
6.         podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie szkoły.
 
§ 5.
 
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1.        organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych   i pozalekcyjnych,
 
2.        propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac   i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 
3.        wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień
 
                                                                                                                                                                            § 6. 
Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o regulamin opracowany              i przyjęty przez Radę w formie uchwały, który stanowi załącznik do Statutu.
 
 
                                                                                                                                                                            § 7. 
Rada Rodziców:
 
1.        W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.
2.        W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdej rady oddziałowej, wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy.
3.        Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły we wszystkich sprawach związanych z działalnością statutową szkoły,         a w szczególności:
a)       działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły,
b)      pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
c)      gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
d)      zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.
 
4.        Do kompetencji Rady Rodziców należy:
a)       uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
b)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
c)      jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
5.        Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
6.        Rada Rodziców działa na podstawie Regulaminu Rady Rodziców uchwalonego przez ogólne zebranie rodziców, który stanowi załącznik do Statutu.
7.        Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 
 
                                                                                                                                                                            § 8. 
Samorząd Uczniowski:
 
1.        W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2.        Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin przyjęty przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym (załącznik nr 5  ).
3.        Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4.        Zadania Samorządu określa Regulamin (załącznik nr 5  ).
5.        Samorząd ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
6.        Opiekę nad Radą Samorządu Uczniowskiego sprawuje nauczyciel wybrany przez uczniów.
 
§ 9.
 
1.     W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje (z wyjątkiem politycznych), których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży oraz rozszerzanie                     i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej                i opiekuńczej szkoły.
2.     Na działanie stowarzyszeń i organizacji wymienionych w punkcie 1 wyraża zgodę Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 
§ 10.
 
 
Współpraca pomiędzy organami Szkoły
 
Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły:
1. Organa szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Kopie planów działania winny być przekazane do wiadomości do Dyrektora Szkoły.
2. Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do rozwiązywania problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
3. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebranie
przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
4. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji podaje się do ogólnej wiadomości w szkole.
5. W ramach współpracy i współdziałania pomiędzy organami szkoły:
a) przewodniczący zapraszają się na zebrania organów – z wyjątkiem tych
posiedzeń Rady Pedagogicznej, gdzie omawiane są sprawy objęte
tajemnicą rady zgodnie z art. 43 ustawy o systemie oświaty,
b) przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian
w regulaminach ich działalności.
6. Do rozwiązywania sporów i konfliktów powołuje się komisję w składzie:
a) przewodniczący organów szkoły,
b) po jednym przedstawicielu organów ewentualnie mediator.
7. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska w trakcie trzech kolejnych posiedzeń, sprawę przekazuje się do organu  prowadzącego (ewentualnie sprawującego nadzór pedagogiczny). Czas pracy komisji nie może przekroczyć dwóch tygodni.
8. Posiedzenie komisji jest ważne o ile uczestniczy w nim, co najmniej 2/3
powołanych osób.
9. Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół, pod którym podpisują się wszyscy obecni.
10. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji i protokolanta. Funkcji tych nie mogą pełnić przewodniczący organów szkoły.
11. Wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich organów szkoły.
 
 
ROZDZIAŁ  IV
 
ORGANIZACJA  SZKOŁY
 
§ 1.
 
1.        Do pierwszej klasy szkoły przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i mieszkają w obwodzie szkoły.
2.        Nauka jest obowiązkowa do 18 – tego roku życia.
3.        Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli w danej klasie są wolne miejsca.
4.        Na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może:
a)       zezwolić na rozpoczęcie nauki dziecku sześcioletniemu, które wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej,
b)      odroczy obowiązek szkolny dziecku siedmioletniemu,
c)      zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
5.        W szkole jest prowadzony oddział przedszkolny realizujący program  
       wychowania przedszkolnego.
6.        Odział przedszkolny jest obowiązkowy dla dzieci 6-letnich.
7.        Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.
8.        Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci pięcioletnie na  
      pisemną prośbę rodziców i za zgodą dyrektora.
  9. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od    
      poniedziałku do piątku.
10. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania
      przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo.
11. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala
      szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań
      dzieci.
12. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
13. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.
14. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne przepisy.
 
 
 
§ 2.
 
 
1.     Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2.     Klasyfikacje końcoworoczną.
 
§ 3.
 
1.        Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu finansowego szkoły.
2.        Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 
§ 4.
 
1.        Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony           z uczniów, którzy uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania i programami wybranymi z zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego.
2.        Głównym kryterium tworzenia oddziału jest rok urodzenia uczniów.
3.        Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić do 24.
4.        W szkole mogą być tworzone oddziały terapeutyczno – wyrównawcze, klasy integracyjne dla uczniów posiadających orzeczenia z poradni psychologiczno -pedagogicznej, które wskazują na konieczność nauki w takim oddziale.
5.        W szkole organizuje się:
a)       zespoły korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów z odpowiednimi opiniami z PPP,
b)      zespoły wyrównawcze dla uczniów klas IV - VI,
c)      zespoły gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej,
d)      nauczanie indywidualne na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
e)       zajęcia logopedyczne.
 
§ 5.
 
1.        Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2.        Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć prowadzonych przez siebie ustala nauczyciel.
 
 
§ 6.
 
1.        Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna twa 45 minut.
 
 
 
 
 
 
 
§ 7.
W szkole mogą być organizowane inne zajęcia pozalekcyjne nie ujęte        w arkuszu organizacji szkoły na dany rok szkolny w ramach posiadanych środków, nieodpłatnie lub po uzyskaniu na ten cel dodatkowych środków pozabudżetowych.
 
§ 8.
1. W celu realizacji zadań statutowych szkoła posiada:
a)       pomieszczenia do nauki przystosowane do nauczania danego przedmiotu i wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne,
b)      pracownię komputerową,
c)      bibliotekę szkolną,
d)      świetlicę szkolną, w której organizuje się opiekę dla dzieci dojeżdżających oraz oczekujących na zajęcia,
e)       gabinet logopedyczny,
f)        szatnie,
g)      kuchnię ze stołówką,
h)      boisko szkolne.
 
§ 10.
Biblioteka szkolna:
 
1. Biblioteka szkolna  jest pracownią szkolną:
                           a)              służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
                          b)              wspomagającą ich edukację kulturalną i informacyjną,
                           c)              wspomagającą realizacje programów nauczania i wychowania,
                          d)              służącą ustawicznemu kształceniu nauczycieli,
                           e)              popularyzującą wiedzę pedagogiczną wśród rodziców
1.        Z biblioteki szkolnej korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
2.        Do zadań biblioteki szkolnej należy:
                           a)              rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych, z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień ucznia,
                          b)              kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów biblioteki,
                           c)              kształcenie i utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania        z książką i innymi nośnikami informacji,
                          d)              przygotowanie do odróżnienia fikcji od rzeczywistości              w przekazach medialnych,
                           e)              wprowadzenie w świat mediów oraz podstawowe sposoby         i procesy komunikowania się ludzi, przygotowanie do rozpoznania różnych komunikatów medialnych i rozumienie języka mediów,
                            f)              wprowadzenie do samodzielnego posługiwania się narzędziami medialnymi.
                           g)              Wyszukiwanie informacji z różnych źródeł. Korzystanie z Internetu.
                           h)              Przygotowanie do efektywnego posługiwania się technologią komputerową.
5.        Praca pedagogiczna z czytelnikami obejmuje zadania, których realizacja jest zadaniem obowiązkowym nauczyciela bibliotekarza:
a)       udostępnianie zbiorów (według potrzeb czytelników oraz według planu wypożyczeń dla poszczególnych klas),
b)      udzielanie informacji bibliotecznych,
c)      rozmowy z czytelnikami o książkach,
d)      poradnictwo w wyborze książek, zachęcanie do czytelnictwa,
e)       przysposobienie czytelnicze - zgodne z "Programem przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów          w bibliotece szkolnej" w formie zajęć grupowych (lekcji bibliotecznych),
f)        udostępnianie nauczycielom, wychowawcom itd. potrzebnych materiałów,
g)      pozyskiwanie chętnych uczniów do prac w bibliotece,
h)      informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenia Rad Pedagogicznych,
i)         prowadzenie wizualnej informacji i propagandy książek,
j)         organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów, np. apel, konkurs, audycja,
k)      wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza,
l)         biblioteka posiada regulamin korzystania z wypożyczalni,
6.         Prace organizacyjne:
a)       gromadzenie zbiorów,
b)      ewidencja zbiorów,
c)      opracowanie bibliotecznych zbiorów:
-                opracowanie  techniczne
-                katalogowanie
d)      selekcja zbiorów (materiałów zbędnych, zniszczonych),
e)       konserwacja,
f)        organizacja udostępniania zbiorów,
g)      planowanie, sprawozdawczość.
7.         Biblioteka prowadzi współpracę z rodzicami poprzez popularyzowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej wśród rodziców oraz udostępnianie innych zbiorów bibliotecznych.
8.         Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i w miarę możliwości po ich zakończeniu.
 
§ 11.
 
 
Świetlica szkolna:
 
1.        Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom dowożonym jak również oczekującym na zajęcia lekcyjne.
2.         Do podstawowych zadań świetlicy należy:
a)       organizowanie pomocy w nauce,
b)      organizowanie gier i zabaw mających na celu rozwój fizyczny    i umysłowy dzieci,
c)      upowszechnianie zasad kultury,
d)      kształtowanie nawyków higieny,
e)       kształtowanie umiejętności współżycia w grupach
f)        współdziałanie z nauczycielami i rodzicami w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej.
3.         Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach stałych oraz w grupach niestałych.
                           a)              Grupy stałe tworzą uczniowie klas, które mają zaplanowane zajęcia w tygodniowym rozkładzie godzin ( grupa powinna liczyć nie więcej jak 25 osób).
                          b)              Grupy "niestałe" tworzą uczniowie, którzy skierowani zostali do świetlicy z powodów organizacyjnych, np. nieobecność nauczyciela w szkole i niemożność zorganizowania zastępstwa.
                           c)              Zajęcia w grupach stałych prowadzone są zgodnie                      z opracowanym i zatwierdzonym przez dyrektora planem pracy.
                          d)              roczny plan pracy świetlicy opracowany w oparciu o plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły i dostosowany do warunków lokalowych świetlicy.
 
4. Zajęcia w świetlicy prowadzą wychowawcy.
5. Czas pracy świetlicy określa harmonogram ustalony przez Dyrektora
    szkoły  zgodnie z potrzebami uczniów i rodziców.
6. Do zadań wychowawcy świetlicy należy:
a) prowadzenie zajęć zgodnie z rocznym planem i tygodniowym rozkładem
    zajęć,
b) sprawowanie opieki i zapobieganie sytuacjom stwarzającym możliwość
   zagrożenia życia i zdrowia dziecka,
c) dbanie o estetyczny wygląd sali,
d) wdrażanie uczniów do poszanowania wyposażenia świetlicy i
    zachowania czystości,
e) utrzymywanie kontaktów z wychowawcami klas i rodzicami,
f) opracowanie planu pracy,
g) prowadzenie dokumentacji
 
§ 12
 
Stołówka Szkolna:
 
1.       Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia posiłku w stołówce szkolnej.
2.       Ze stołówki szkolnej mogą korzystać również nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
3.       Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala dyrektor szkoły.
4.       Szkoła tworzy możliwość częściowego lub całkowitego zwalniania     z opłat uczniów, którzy potrzebują opieki w zakresie żywienia. Środki na ten cel uzyskuje się z GOPS i prywatnych sponsorów.
5.       Zwolnienia z odpłatności w przypadku środków z GOPS dokonuje pracownik ośrodka na podstawie wniosku złożonego przez rodzica i zaopiniowanego przez pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły.    
 
 
 
 
§13
 
Konkursy, zawody.
1.       W szkole organizowane są konkursy, zawody itp.
2.       Uczeń ma prawo przystąpić do każdej olimpiady, turnieju lub konkursu organizowanego w szkole. Uczestnictwo jest dobrowolne.
3.       Nauczyciel zobowiązany przez dyrektora szkoły do przeprowadzenia konkursu odpowiedzialny jest za:
a)       udzielanie osobom zainteresowanym szczegółowych informacji dotyczących regulaminu konkursu,
b)      rozpropagowanie konkursu wśród uczniów,
c)      przygotowanie organizacyjne konkursu,
d)      przygotowanie  uczniów do eliminacji wyższego szczebla,
e)       zapewnienie laureatom eliminacji szkolnych udziału w eliminacjach wyższego szczebla,
f)        zapewnienie opieki nad uczestnikami eliminacji wyższego szczebla,
g)      złożenie sprawozdania dyrekcji szkoły z przebiegu konkursu.
4.       Konkursy szkolne przeprowadza szkolna komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.
5.       Konkursy szkolne organizowane przez kuratora oświaty lub inne jednostki przeprowadza się zgodnie z regulaminem przekazanym szkole przez organizatora.
6.       Konkursy organizowane przez szkołę odbywają się zgodnie z regulaminem opracowanym w szkole i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.
7.       Laureaci konkursów szkolnych otrzymują nagrody fundowane przez organizatora konkursu, Radę Rodziców lub pozyskanych sponsorów.
8.       Laureatów konkursów rejonowych, wojewódzkich lub krajowych wyróżnia się wręczając im nagrody.
 
§ 14.
 
Uroczystości, wycieczki, biwaki.
1.       W szkole organizowane są uroczystości, wycieczki, biwaki, rajdy itp.
2.       Organizatorem imprez szkolnych może być:
a)       zespół klasowy,
b)      organizacja uczniowska działająca w szkole,
c)      zespół  uczniów, rodziców, nauczycieli bądź innych pracowników szkoły.
3.       Organizator imprezy szkolnej przedstawia dyrekcji do akceptacji program imprezy, w którym uwzględnia się w szczególności:
a)       termin, miejsce i cel imprezy,
b)      sposób realizacji programu oraz sprawowania opieki przez nauczycieli w czasie przygotowania jak również w czasie trwania imprezy,
c)      listę uczestników.
4.       Impreza szkolna może być organizowana w szkole lub poza nią.
5.       Wycieczki, biwaki, rajdy i inne imprezy organizowane są w oparciu o szczegółowe przepisy bhp.
 
§ 15.
 
Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników
 
1.     Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik i przedstawia go radzie pedagogicznej
2.     Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania oraz podręczników, ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również:
- przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;
- wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.
     3. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech
        podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.
4. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników
    obowiązuje do czasu obowiązującej zmiany. W tym czasie zmiany w   
    zestawie mogą być wprowadzone w uzasadnionych przypadkach
    przez radę pedagogiczną, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców,
   wyłącznie z początkiem roku szkolnego.
5.  Dyrektor szkoły do dnia 15 czerwca podaje do publicznej
     wiadomości informacje o szkolnym zestawie programów nauczania i   
      szkolnym zestawie podręczników.
6.       Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające
      obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
 
 
ROZDZIAŁ   V
 
ZADANIA  OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE
 
§ 1
Do zadań opiekuńczo - wychowawczych szkoły w szczególności należy:
a)       sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza teren szkoły i w trakcie wycieczek, przestrzegając zasadę, że osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel tej szkoły,
b)      opieka nad uczniami mającymi trudności w nauce                       i sprawiającymi kłopoty wychowawcze oraz z wadami                i zaburzeniami rozwojowymi,
c)      współudział w organizowaniu doraźnej pomocy materialnej uczniom w trudnej sytuacji rodzinnej na zasadach regulowanych odrębnymi przepisami.
 
§ 2.
 
Główne zadania w zakresie profilaktyki i resocjalizacji:
a)       stworzenie dzieciom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie możliwości korzystania z opieki pedagoga szkolnego,
b)      współdziałanie pedagoga szkolnego ze środowiskiem ucznia poprzez wywiady środowiskowe, współpracę z policją, służbą zdrowia oraz innymi organizacjami i instytucjami opiekuńczo - wychowawczymi,
c)      pedagog szkolny prowadzi dziennik zajęć i dokumentację dotyczącą uczniów.
 
§ 3.
 
Szczególną rolę w procesie opiekuńczo - wychowawczym pełni wychowawca klasy (opiekun).
1.        Dyrektor szkoły powierza opiekę nad klasą jednemu z nauczycieli.
2.        Pożądane jest dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania w klasach I - III i IV - VI.
 
 
 
§ 4.
 
Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:
a) diagnozowaniu środowiska ucznia,
b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb
ucznia i umożliwieniu ich zaspokojenia,
c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
d) wspieraniu ucznia wybitnie uzdolnionego,
e) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
f) podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających
z programu wychowawczego Szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym
zakresie,
g) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse
edukacyjne ucznia,
h) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań do
indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
i) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych,
j) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z:
a) rodzicami,
b) nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły,
c) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami
specjalistycznymi,
d) innymi placówkami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny
i dzieci.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana na
wniosek:
a) ucznia,
b) rodziców,
c) nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego ucznia i nauczyciela
prowadzącego zajęcia specjalistyczne,
d) pedagoga,
e) poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni
specjalistycznej.
 
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana
w szczególności w formie:
a) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
b) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
e) porad dla uczniów,
f) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
5. Porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji dla rodziców
i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
2. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli organizuje się w celu doskonalenia
umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności
wychowawczych.
3. Warsztaty prowadzą, w zależności od potrzeb: pedagog, psycholog oraz
nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć
specjalistycznych.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły.
 
§ 5.
 
Współdziałanie rodziców i nauczycieli.
1. Rodzice i nauczyciele powinni współpracować ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.
2. Współpraca rodziców i nauczycieli odbywa się przez:
a.      indywidualne kontakty - na prośbę nauczyciela lub rodzica,
b.     zebrania w szkole - zwoływane przez wychowawcę lub radę klasy,
c.     organy szkoły.
3. Współdziałanie rodziców i nauczycieli uwzględnia prawo rodziców do:
a.      znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole poprzez zapoznawanie z planami wychowawców klasowych i planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły na zebraniach rodzicielskich,
b.     znajomość przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów poprzez przekaz na zebraniach rodzicielskich i w kontaktach z wychowawcą klasy,
c.     rzetelnego informowania na temat swego dziecka odnośnie jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, poprzez kontakty z wychowawcą klasy oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
d.     uzyskiwanie porad pedagogicznych w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci w kontaktach z wychowawcą i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
e.      wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły,
f.       uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez szkołę w celu wymiany informacji i dyskusji na tematy wychowawcze nie rzadziej niż raz na kwartał,
g.     uczestnictwa w wycieczkach i uroczystościach szkolnych.
4. Zebrania z rodzicami przeprowadza się nie rzadziej jak raz na kwartał.
 
 
ROZDZIAŁ  VI
 
PRAWA  I  OBOWIĄZKI  UCZNIÓW,  NAUCZYCIELI, RODZICÓW  I  PRACOWNIKÓW  ADMINISTRACJI  I  OBSŁUGI
 
§ 1.
 
1.Każdy członek szkolnej społeczności bez względu na swój wiek       i    funkcję w szkole ma prawo do:
a)       poszanowania swojej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych,
b)      rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce lub oceny swojej pracy przez przełożonych,
c)      otwartego przedstawiania własnego sądu i opinii w sprawach dotyczących życia szkoły,
d)      wyrażania wątpliwości o słuszności wypowiedzi, sądu, oceny, reakcji, decyzji każdego członka społeczności szkolnej.
2. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek:
a) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,
b) poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi.
c) nikt nie ma prawa do wykorzystania swojej przewagi ze względu na wiek, funkcję czy liczebność lub siłę fizyczną czy ekonomiczną do naruszania godności i praw innego człowieka.
              d) każdy ponosi odpowiedzialność za swoje czyny.
 
     § 2
                                          
Prawa ucznia.
1. Uczniowie mają prawo do:
a)       znajomości celu lekcji, zadań lekcyjnych oraz jasnego                i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
b)      uzyskania od nauczyciela informacji dotyczących zagadnień realizowanych na lekcjach,
c)      weekendów, świąt i ferii bez pracy domowej,
d)      systematycznej oceny pracy domowej, klasowej, lekcyjnej,
e)       ukierunkowania jak prowadzić zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń itp.,
f)        informacji o kryteriach i zasadach oceniania wiadomości szkolnych, jakie stosuje każdy nauczyciel zgodnych z WZO (załącznik),
g)      bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i odpoczynku      w szkole oraz bezpiecznej organizacji wycieczek, biwaków          i innych imprez organizowanych przez szkołę,
h)      korzystania ze wszystkich pomieszczeń dydaktycznych szkoły, pomocy dydaktycznych i sprzętu pod nadzorem nauczyciela,
i)         uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania,
j)         pomocy w nauce w formie zajęć pozalekcyjnych (np. zajęć dydaktyczno - wyrównawczych),
k)      korzystania ze stołówki szkolnej na zasadach ustalonych w regulaminie stołówki,
l)         zgłaszania uwag dotyczących spraw uczniowskich wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły,
m)    korzystania z nieodpłatnej pomocy stomatologicznej ,
n)      do zmiany wychowawcy w szczególnie uzasadnionych sytuacjach w miarę możliwości organizacyjnych szkoły. Sposób zmiany wychowawcy określa- Rozdz. III,  § 2, pkt. 3e Statutu.
§ 3.
                                    
Obowiązki ucznia.
2. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest nauka, a ponadto:
a)       aktywny udział w zajęciach szkolnych i przygotowywanie się do nich oraz przestrzeganie ustalonych zasad i porządku w czasie ich trwania,
b)      uzupełnienia braków wynikłych z absencji w terminie określonym w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz usprawiedliwienia nieobecności w formie pisemnej w terminie dwóch tygodni,
c)      staranne i rzetelne wykonywanie poleceń nauczyciela związanych  z procesem nauczania i wychowania,
d)      poszanowanie sprzętu szkolnego,
e)       respektowanie uchwał i programów Rady Samorządu Uczniowskiego i innych organów szkoły,
f)        przestrzeganie zasad kultury (np. słowa, dyskusji) bycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników  szkoły
g)       noszenie odpowiedniego stroju na terenie szkoły, określonego przez Dyrekcję Szkoły i Radę Rodziców:
- na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy: dziewczęta- biała bluzka i ciemna spódnica; chłopcy- biała koszula i ciemne spodnie
- na lekcja w-fu : biały podkoszulek, ciemne spodenki ( bez zamków i guzików), obuwie sportowe z jasna podeszwą,
-  na lekcje i dyskoteki: wygląd i strój stosowny do wieku         ( niemalowane włosy i paznokcie, brzuchy i pępki zakryte, kolczyki tylko krótkie)  
h)      odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
i)         przestrzeganie postanowień statutu szkoły,
j)         W szkole obowiązuje całkowity zakaz noszenia telefonów komórkowych przez uczniów.
k)      Jeżeli zaistnieje potrzeba, uczeń ma możliwość skorzystania z telefonu stacjonarnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.
l)         W przypadku, gdy uczeń ma przy sobie telefon komórkowy, wówczas zostaje on mu odebrany, wzywa się rodzica po odbiór a uczeń otrzymuje uwagę w „Zeszycie uwag”. 
 
 
 
§ 4.
 
                                     Obowiązki nauczycieli.
1.       Nauczyciel zobowiązany jest do:
a)       realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych                       i opiekuńczych szkoły wskazanych w rocznym planie pracy szkoły,
b)      doskonalenia własnych umiejętności zawodowych,
c)      przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz zarządzeń dyrektora szkoły,
d)      dbania o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
e)       ciągłego wzbogacania i poprawiania funkcjonalności oraz estetyki powierzonego gabinetu,
f)        czynnego uczestnictwa w pracach Rady Pedagogicznej               i realizowania jej uchwał,
g)      czynnego uczestnictwa w pracach organów szkoły, jeżeli został do nich wybrany,
h)      bezpiecznego korzystania z pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego,
i)         informowania dyrekcji szkoły o zauważonych zagrożeniach bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz przeciwdziałaniu im,
j)         tworzenia twórczej atmosfery pracy na lekcjach, bezstronnej       i obiektywnej oceny oraz sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów, dbając o zdobycie i zachowanie ich zaufania,
k)      udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie i zrozumienie potrzeb uczniów,
l)         stymulowania rozwoju psycho-fizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
m)    udzielania pełnej informacji rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia na temat postępów w nauce i zachowaniu,
n)      kontroli obecności na każdej lekcji i natychmiastowej reakcji na nagłe opuszczenie zajęć przez ucznia,
o)      prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań,
p)      przestrzegania WZO.
2.       Nauczyciel jest odpowiedzialny za:
a)       prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego nauczanego przedmiotu oraz powierzonych zadań wychowawczych               i opiekuńczych,
b)      życie, zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pobytu ucznia           w szkole, prowadzonych zajęć, dyżurów międzylekcyjnych oraz innych imprez organizowanych przez szkołę,
c)      jakość i wyniki pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
d)      skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach oraz podczas przydzielonych mu dyżurów,
e)       nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,
f)        zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia,
g)      stan warsztatu pracy, sprzętu, urządzeń oraz środków dydaktycznych.
 
§ 5.
 
   
                     Obowiązki nauczyciela – wychowawcy.
1.       Nauczyciel, któremu powierzono obowiązki wychowawcy sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności:
a)       tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie                    i w społeczeństwie,
b)      podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów uczniowskich,
c)      jest cierpliwym i uważnym słuchaczem uwag swoich wychowanków, traktuje poważnie ich problemy i pomaga je rozwiązywać,
d)      swoim oddziaływaniem wychowawczym stara się unikać sytuacji konfliktowych z własną klasą, a jeśli do nich dojdzie stara się sam je rozładować,
e)       otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
f)        organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami oraz nad uczniami szczególnie zdolnymi, w miarę możliwości,
g)      planuje i organizuje pracę klasy, wspólnie z uczniami                  i rodzicami, rozbudza aktywność i samorządność wychowanków przy pomocy atrakcyjnych celów i projektów,
h)      współdziała z nauczycielami uczącymi jego uczniów w celu poprawy efektów dydaktycznych i wychowawczych,
i)         utrzymuje kontakt z rodzicami, informuje ich o efektach               i problemach w zakresie kształcenia i wychowania,
j)         na pierwszym zebraniu z rodzicami po objęciu wychowawstwa zapoznaje rodziców ze Statutem Szkoły i towarzyszącymi mu regulaminami
k)      na każdym zebraniu informuje rodziców o ewentualnych zmianach Statutu i regulaminów, powołuje się na Statut omawiając sprawy klasy, tłumaczy treści Statutu, jeśli zachodzi taka potrzeba oraz zawsze umożliwia wgląd do Statutu,
l)         współpracuje z pedagogiem szkolnym w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców,
m)    prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia,
n)      współdecyduje z samorządem klasy i klasową radą rodziców         o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny                                     i dłuższe okresy.
2.       Wychowawca odpowiada - jak każdy nauczyciel, a oprócz tego:
a)       odpowiada za osiąganie celów wychowania w swojej klasie,
b)      za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły.
3.       Obowiązki wychowawcy klasy powierza nauczycielowi dyrektor szkoły.
4.       Wychowawstwo klasy może być odebrane nauczycielowi przez dyrektora wówczas, gdy stwierdzone zostanie niewywiązywanie się przez niego z powierzonych mu obowiązków wychowawcy.
5.       Decyzję o pozostawieniu nauczycielowi wychowawstwa dyrektor podejmuje po wysłuchaniu wyjaśnień nauczyciela oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Pedagogicznej.
6.       Pozbawienie nauczyciela wychowawstwa klasy następuje:
a)       na pisemny wniosek rady rodziców klasy, której jest wychowawcą,
b)      na pisemny wniosek jednego z organów szkoły,
c)      z inicjatywy własnej dyrektora szkoły lub rady  pedagogiczcznej.
7.       Wnioski wymienione w punkcie 6 rozpatruje dyrektor szkoły               i w ciągu dwóch tygodni podejmuje decyzję, o której zawiadamia pisemnie wnioskodawcę.
8.        
§ 6.
 
Prawa nauczyciela.
1.       Nauczyciel ma prawo do:
a)       przestrzegania przez pracodawcę oraz inne osoby (jednostki) praw nauczyciela zawartych w Karcie Nauczyciela (ustawa z dnia 26.01.1982 r. z późniejszymi zmianami) oraz w innych aktach prawnych,
b)      pomocy merytorycznej i metodycznej w swojej pracy ze strony dyrektora oraz placówek i instytucji powołanych do tego celu,
c)      pomocy rodziców oraz organu prowadzącego szkołę                  w rozwiązywaniu problemów związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela wychowawcy,
d)      opieki doświadczonego nauczyciela, wskazanego przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami             o awansie zawodowym,
e)       wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,
f)        wnioskowania o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych instytucji.
2.       Nauczyciel decyduje:
a)       o bieżącej, semestralnej, rocznej ocenie uczniów,
b)      w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
c)      o treści programu koła zainteresowań, które prowadzi                z uwzględnieniem zainteresowań uczniów.
 
§ 7.
 
Prawa i obowiązki rodziców.
1.       Do obowiązków rodziców należy:
a)       zapewnienie warunków domowych właściwych dla pełnego rozwoju osobowości dziecka,
b)      zainteresowanie wynikami w nauce dziecka oraz jego sukcesami i problemami,
c)      pomoc w przezwyciężaniu trudności oraz zachęcania do coraz lepszej pracy,
d)      wyposażenie dziecka w niezbędne podręczniki, zeszyty i inne wymagane w szkole przybory,
e)       przestrzeganie postanowień prawa szkolnego,
f)        informowanie wychowawcy o przyczynach nieobecności          w szkole,
g)      uczestniczenie w zebraniach rodziców organizowanych             w szkole,
h)      aktywna działalność na rzecz poprawienia efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły.
i)         w razie niewywiązywania się rodziców ze swoich obowiązków, szkoła ma obowiązek powiadomić odpowiednie instytucje.
2.       Rodzice mają prawo do:
a)       zapoznania się z prawem obowiązującym w szkole,                     a w szczególności ze Statutem Szkoły,
b)      uzyskania pełnej i fachowej informacji dotyczącej postępów      w nauce i zachowania się dziecka,
c)      doradztwa pedagoga szkolnego i wychowawcy w razie wystąpienia trudności wychowawczych,
d)      wybierania swoich przedstawicieli do Rady Rodziców.
 
 
 
 
§ 8.
 
Pracownicy administracji i obsługi.
1.       Pracownicy administracji i obsługi szkoły zadania swoje wykonują zgodnie z przydzielonym przez dyrektora zakresem obowiązków,        a w szczególności:
a)       przestrzegają postanowień prawa szkolnego oraz zarządzeń dyrektora szkoły,
b)      dbają o powierzony sprzęt i mienie,
c)      rzetelnie wykonują swoje obowiązki,
d)      informują dyrektora szkoły o wszelkich nieprawidłowościach,   o zagrożeniach bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz innych osób i przeciwdziałają  im,
e)       tak organizują pracę, żeby nie stworzyć zagrożenia bezpieczeństwa własnego oraz innych osób.
2.       Pracownicy administracji i obsługi odpowiadają zgodnie                      z regulaminem za:
a)       jakość wykonywanej pracy,
b)      naruszanie prawa szkolnego oraz warunków umowy o pracę,     w tym również zakresu obowiązków,
c)      stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa z powodu niewłaściwego wykonywania obowiązków lub ich niewykonywania.
3.       Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do:
a)       rzetelnej oceny pracy, zgodnej z zakresem obowiązków oraz        z uwzględnieniem warunków stworzonych przez pracodawcę,
b)      wyróżnienia za dobrą pracę w formie przewidzianej                  w regulaminie premiowania i nagradzania,
c)      zabezpieczenia materiałowego i organizacyjnego umożliwiającego wykonywanie powierzonych zadań.
 
 
 
 
ROZDZIAŁ  VII
 
NAGRODY,  WYRÓŻNIENIA,  KARY
 
§ 1.
 
W szkole stosowany jest system nagród i kar.
1.        Ucznia nagradza się za:
a)     wzorową naukę i zachowanie,
b)    wybitne osiągnięcia.
2.        Przyznawanymi uczniom nagrodami są:
a)     pochwała wychowawcy klasy w obecności całej klasy,
b)    pochwała dyrektora szkoły podczas apelu szkolnego,
c)     list pochwalny dyrektora szkoły lub wychowawcy do rodziców,
d)    dyplom uznania wręczony przez dyrektora szkoły,
e)     nagroda książkowa lub rzeczowa przyznana przez Radę Rodziców na wniosek Rady Pedagogicznej,
f)      umieszczenie informacji o osiągnięciach szkolnych ucznia na tablicy informacyjnej szkoły. Decyzję o wyróżnieniu tym podejmuje nauczyciel, wychowawca.
3.        Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody                  i wyróżnienia ufundowane przez organ prowadzący szkołę oraz instytucje i organizacje według odrębnych zasad.
4.        Ucznia karze się za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły:
a)     upomnieniem wychowawcy klasy w obecności całej klasy,
b)    upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
c)     upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów podczas apelu szkolnego,
d)    zawieszeniem przez wychowawcę prawa do uczestnictwa              w niektórych imprezach klasowych lub zawieszenie przez dyrektora prawa do uczestnictwa w niektórych imprezach szkolnych,
e)     zawieszeniem przez Radę Pedagogiczną prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
f)      przeniesieniem przez dyrektora do innej szkoły po zapoznaniu się z opinią Rady Pedagogicznej,
g)     usunięciem ze szkoły, jeżeli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu (Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły podstawowej, chyba że uczeń ukończył 15 lat, jest opóźniony w nauce co najmniej 2 lata, jego zachowanie stanowi zagrożenie dla pozostałych uczniów i Kurator Oświaty zwolni tego ucznia ze spełniania obowiązku szkolnego (decyzję podejmuje dyrektor szkoły).
h)     powiadomieniem  organu prowadzącego szkołę o opuszczeniu 50 % obowiązkowych zajęć w ciągu jednego miesiąca ( jeżeli dni te są nieusprawiedliwione )
 
5.        Wykonanie kary może być zawieszone przez dyrektora na czas próby (nie dłużej niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Klasowego, Szkolnego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej (jednego z nich w zależności od przewinienia), zawieszenia dokonuje osoba, która nadała karę.
6.        Nagroda lub kara może być udzielona w formie ustnej lub pisemnej       z jednoczesnym powiadomieniem rodziców o zastosowaniu wobec ucznia nagrody lub kary.
7.        W szkole wprowadzono kary za wulgaryzmy i agresje w stosunku do uczniów, pracowników szkoły i nauczycieli:
·        Nagana na forum szkoły, powiadomienie rodziców,
·        Obecność rodzica w szkole na lekcjach i przerwach,
·        Zakaz udziału w dyskotekach, wycieczkach szkolnych, biwakach, zawodach sportowych.
8.        Uczeń może odwołać się od nałożonej kary w ciągu trzech dni do organu, który karę nałożył (wychowawca, dyrektor…); odwołanie powinno zostać złożone przez ucznia lub jego rodziców w formie pisemnej.
9.        Rozpatrzenie odwołania następuje w ciągu trzech dni i o podjętej decyzji uczeń informowany jest w formie pisemnej.
10.    Uczeń ma prawo do złożenia skargi o naruszeniu praw ucznia do dyrektora szkoły.
11.    Rozpatrzenie skargi następuje według odrębnych procedur.
 
§ 2.
System  premiowania, nagradzania i karania pracowników szkoły określają regulaminy premiowania i nagradzania.
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ  VIII
 
ROZWIĄZYWANIE  KONFLIKTÓW
 
§ 1.
 
 
Za konflikt uważa się niemożność porozumienia się na skutek sprzeczności dążeń, niezgodności interesów czy poglądów, antagonizmów, sporów i zatargów między pracownikami szkoły, uczniami, rodzicami, organizacjami szkolnymi i organami szkoły - nie stanowiące wykroczenia przeciwko przepisom prawa, w tym prawa szkolnego.
1.       Obowiązkiem wszystkich jest zapobieganie sytuacjom konfliktowym, a w przypadku ich wystąpienia dążenie do jak najszybszego rozwiązania sporu.
2           Celowe stwarzanie sytuacji konfliktowych winno być ogólnie piętnowane, a nawet karane w oparciu o wewnętrzny regulamin nagradzania i karania.
3.       W celu unikania konfliktów należy dążyć do:
a)     doskonalenia prawa szkolnego zawartego w Statucie                       i regulaminach stanowiących załączniki do Statutu,
b)    zachowania zdrowego rozsądku, wykazania życzliwości i dobrej woli w stosunku do koleżanek, kolegów czy we współpracy ze związkami zawodowymi, organami szkoły, administracją terenową, jednostkami nadrzędnymi itp.
 
§ 2.
 
Jeżeli powstały konflikt nie zostaje rozstrzygnięty, wówczas strony konfliktu mogą zwrócić się o pomoc w jego rozstrzygnięciu.
1.        Jeżeli jest to konflikt:
uczeń - uczeń,
uczeń - nauczyciel lub inny pracownik szkoły,
uczeń - rodzic,
uczeń - organizacja szkolna,
to mediatorem jest wychowawca klasy, dyrektor.
2.        W konflikcie wychowawcy z klasą mediatorem jest:
               a. dyrektor.
3.        Jeżeli jest to konflikt:
              a. między pracownikami szkoły,
b.     pracownikami a rodzicami,
c.     pracownikami a organizacją szkolną itp. ,
to mediatorem jest dyrektor szkoły.
 
§ 3.
Zadaniem mediatora jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności sporu oraz pojednanie stron.
1.        Mediator nie wskazuje strony winnej konfliktu oraz nie przyznaje żadnej ze stron racji
2.        Mediator nie posiada uprawnień decyzyjnych.
 
§ 4.
1.        Rozwiązaniem konfliktu między uczniami lub między nimi a innymi osobami następuje natychmiast po zauważeniu tego przez wychowawcę lub po zgłoszeniu takiej potrzeby przez jedną ze stron.
1.        Rozwiązaniem konfliktu między pracownikami, organami itp. następuje po zgłoszeniu takiej potrzeby przez jedną ze stron oraz wówczas, gdy dyrektor uzna to za konieczne.
3.        Każda ze stron ma prawo do szczegółowego przedstawienia swego stanowiska oraz do zapoznania się ze stanowiskiem drugiej strony.
4.        Każda ze stron ma prawo do dyskusji.
 
§ 5.
Jeżeli mediator uzna, że pojednanie stron nie jest możliwe, zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły i rezygnuje z dalszych mediacji.
1.        Jeżeli trwający konflikt dezorganizuje pracę szkoły, to dyrektor podejmuje decyzję stanowiącą czasowe rozstrzygnięcie.
2.        Jeżeli pojednanie stron w drodze mediacji zakończyło się niepowodzeniem, a sytuacja konfliktowa utrudnia pracę szkoły, to dyrektor może podjąć inne działania mogące rozstrzygnąć spór lub złagodzić jego skutki po uzyskaniu zgody organu reprezentującego stronę:
a)     Samorządu Uczniowskiego - jeżeli stroną jest uczeń,
b)    Rady Pedagogicznej - jeżeli nauczyciel,
c)     Rady Pracowniczej - jeżeli inny pracownik,
d)    Rady Rodziców - jeżeli rodzice.
3.        Jeżeli konflikt dotyczy nauczyciela i dyrektora szkoły to mediatorem mogą być przedstawiciele związków zawodowych lub wyznaczony przedstawiciel organu prowadzącego.
4.        Obowiązkiem dyrektora szkoły jest takie prowadzenie mediacji, żeby wykorzystać wszystkie możliwości pogodzenia stron, a tym samym zapobiec angażowaniu w konflikty szkolne władz zwierzchnich.
5.        Jeżeli konflikt jest szczególnie trudny do rozstrzygnięcia, to dyrektor  szkoły może zwrócić się o pomoc do wybranego przez siebie organu lub prawnika.
 
ROZDZIAŁ  IX
 
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
 
§ 1.
 
1.       Szkoła nosi imię Marii Konopnickiej nadane przez Kuratora .
2.       Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.       Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację według obowiązujących odrębnych przepisów.
4.       Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej                      i materiałowej określają odrębne przepisy.
5.       Załącznikami do Statutu Szkoły są regulaminy:
a)            Wewnątrzszkolny Zasady Oceniania,
b)            Regulamin Rady Pedagogicznej,
c)             Regulamin Rady Rodziców Szkoły,
d)            Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły,
e)             Regulamin Biblioteki Szkolnej,
f)              Instrukcja Wewnętrznego Obiegu Dokumentów,
g)             Regulamin Przyznawania Nagród.
6.       W sprawach nie uregulowanych w Statucie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
7.       Statut Szkoły wchodzi w życie po upływie 7 dni od uchwalenia go przez Radę Pedagogiczną.
8.       Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w takim trybie, w jakim był uchwalony Statut.
 
 
 
( Statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną – uchwała z dnia 10.09.2008 r. )

Dokument utworzył(-a):  Rada Pedagogiczna Szkoły  (09.02.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (09.02.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (09.02.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (09.02.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7100464 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^