BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statut Gimnazjum w Małdytach z dnia 28.08.2008 r.

  

STATUT  GIMNAZJUM W  MAŁDYTACH
                       
                           ROZDZIAŁ 1 : NAZWA I TYP SZKOŁY
 
§1.  Gimnazjum w Małdytach.
        Siedziba: Małdyty ul. M. Kopernika 13 c.
.
§2.1.Gimnazjum nadaje imię Rada Gminy w Małdytach, na wniosek Rady
        Szkoły lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
        i Samorządu Uczniowskiego.
     2.Imię gimnazjum wiąże się z przyjętym kierunkiem pracy dydaktyczno-
        -wychowawczej oraz jej tradycjami.
 
§3.   Ustalona nazwa gimnazjum jest używana przez szkołę w pełnym
        brzmieniu.
 
§4.1.Organem prowadzącym gimnazjum jest Rada Gminy w Małdytach
        i Wójt Gminy Małdyty - każdy z tych organów w zakresie posiadanych
        kompetencji. Zadania dotyczące bieżącego zarządzania i nadzoru nad
        działalnością finansową i organizacyjną szkoły wykonuje Wójt Gminy.
     2.Nadzór pedagogiczny nad gimnazjum sprawuje Kurator Oświaty
        w Olsztynie.
     3.Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 3 lata, zgodnie z przepisami
        w sprawie ramowych planów nauczania.
     4.Absolwent gimnazjum otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum,
        które uprawnia go do podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
     5.Gimnazjum może tworzyć oddziały zamiejscowe na terenie gminy
        za zgodą organu prowadzącego.
     6.Gimnazjum może tworzyć i organizować oddziały sportowe,
        przysposabiające do pracy zawodowej, integracyjne i oddziały specjalne
        zgodnie z odrębnymi przepisami z zastrzeżeniem § 16.
     7.Szkoła jest otwarta na wdrażanie innowacji pedagogicznych w myśl
        obowiązujących przepisów.
 
ROZDZIAŁ 2 : CELE I ZADANIA GIMNAZJUM
 
§5.1.Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie
        oświaty z dnia 7 września 1991 roku(z późniejszymi zmianami) oraz
        w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,
        a w szczególności: 
        1.Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia
           gimnazjum,
        2.Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego
           kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
           a. organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, przedstawicielami
               różnych zawodów,
           b. poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
           c. rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
        3.Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów
           i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum
           i wieku ucznia poprzez:
- 2 -
 
          a. zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum,  
           b. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
           c. realizowanie programu wychowawczego gimnazjum stanowiącego
              załącznik do niniejszego statutu,
         4.Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
           - zorganizowanie zajęć świetlicowych,
           - umożliwienie spożywania posiłków,
           - system zapomóg i stypendiów(w ramach otrzymywanych środków),
           - złamanie barier architektonicznych,
           - prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
           - prowadzenie zajęć logopedycznych,
           - współpracę z organizacjami pozarządowymi,
           (Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie
            diagnozy dokonanej przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
            oraz w miarę posiadanych środków finansowych)
         5.Gimnazjum realizuje własny Program wychowawczy i Program profilaktyki
            dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska,
            o którym mowa w odrębnych przepisach, uchwalony przez Radę Pedagogiczną
            po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Program
            wychowawczy i Program profilaktyczny stanowią załącznik do niniejszego
            Statutu.
         
§6.  Szkoła zapewnia realizację zadań wynikających z ustawy, a także
       wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności
       w zakresie:
       1. Umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości
           narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz kultywowania
           tradycji i kultury regionalnej,
       2. Tworzenia warunków do realizacji przez uczniów obowiązku
           szkolnego,
       3. Zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów
           nauczania,
       4. Zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje,
       5. Przeprowadzenia rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej
           dostępności,
       6. Realizacji ustalonych dla gimnazjum:
           -  programów nauczania,
           -  ramowego planu nauczania,
       7. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów       i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, a następnie przedstawia swoje propozycje Radzie Pedagogicznej, która w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców ustala szkolny zestaw programów nauczania  i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów,       a w przypadku podręczników przystosowanie dydaktyczne i językowe oraz jakość wykonania. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca, Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego przez następne trzy lata szkolne. Dyrektor szkoły umożliwi wtórny obrót podręczników w szkole tak, aby uczniowie lub rodzice mogli je odsprzedać młodszym rocznikom.
      - 3 -
 
       8. Realizowania ustalonych przez MEN zasad oceniania, klasyfikowania
           i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów                 
           w ramach zewnętrznego i wewnętrznego systemu oceniania.
           Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi załącznik do niniejszego
           Statutu.
       9. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej we
           współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i przy udziale
           pedagoga oraz, w miarę możliwości, psychologa szkolnego,
     10. Organizowanie, w razie potrzeby, opieki nad uczniami niepełnosprawnymi
           uczęszczającymi do gimnazjum,
     11. Umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych      
           programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie ( zgodnie
           z obowiązującymi przepisami).
     
§7.  Zadania opiekuńcze szkoły oraz wynikające z ogólnych przepisów bhp:
       1. Nad uczniami przebywającymi  w szkole podczas zajęć obowiązkowych,
           nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawują
           nauczyciele prowadzący zajęcia,
       2. Nad bezpieczeństwem uczniów poza terenem szkoły czuwają i są
           odpowiedzialne osoby wymienione w karcie wycieczki po zatwierdzeniu
           przez dyrektora szkoły,
       3. W czasie przerw między zajęciami dydaktycznymi w szkole pełnione
           są nauczycielskie dyżury organizacyjno-porządkowe(zgodnie
           z grafikiem dyżurów),
       4. W czasie zajęć obowiązkowych uczeń korzysta z wyznaczonych sal
           lekcyjnych i sprzętu umieszczonego w tych salach stosując się do
           obowiązujących regulaminów, przepisów bhp i p.poż. Organizując
           zajęcia obowiązkowe poza terenem szkoły nauczyciel zobowiązany
           jest poinformować dyrektora szkoły o miejscu zajęć,
       5. Wychowawca klasy zobowiązany jest do przekazywania informacji
           dotyczących prawidłowego korzystania z pomieszczeń, zachowania
           ładu, porządku i czystości pomieszczeń, bezpieczeństwa własnego
           i innych osób(ochrona zdrowia własnego i innych),
       6. Nauczyciele przedmiotów podczas ćwiczeń, pokazów, doświadczeń
           udzielają szerokiego instruktażu, mającego na celu bezpieczne
           wykorzystanie pomocy i sprzętu,
       7. Nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani są zwracać uwagę
           na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu
           uczniów oraz przestrzegać przy tym przepisów bhp obowiązujących
           w sali gimnastycznej,
       8. Uczeń ma obowiązek przestrzegania Regulaminu szkoły (załącznik do                      
           Statutu )i wewnętrznych zarządzeń dyrektora,
       9. Szkoła realizuje Program „Zero tolerancji” – wszelkie przejawy łamania
           norm etycznych i moralnych oraz przemocy  i agresji wśród uczniów
           spotkają się ze zdecydowaną reakcją ze strony dyrekcji, nauczycieli
           i pracowników szkoły,
     10. Dyrektor szkoły zapewnia warunki pracy i nauki zgodnie z przepisami BHP.
          
 
- 4 -
 
ROZDZIAŁ 3: ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE
 
§8.1. Organami gimnazjum są:
       
           1. Dyrektor gimnazjum,
           2. Rada Pedagogiczna,
           3. Rada Rodziców,
           4. Samorząd Uczniowski.                                                                        
      2. Statutowe organy gimnazjum wymieniają informacje o podejmowanych
         i planowanych działaniach i decyzjach.
      3. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w gimnazjum:
        
 
        a. Dyrektor Gimnazjum:
            -kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą
             gimnazjum,
            -sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
            -przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
            -realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem
             oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie
             organ prowadzący,
            -powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu
             opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej,
            -zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
             zgodnie z odrębnymi przepisami,
            -przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum,
            -dysponuje środkami finansowymi,
            -opracowuje arkusz organizacyjny,
            -dba o powierzone mienie,
            -wydaje polecenia służbowe,
            -dokonuje oceny pracy nauczycieli,
            -zapewnia prawidłowy przebieg stażu na kolejne stopnie awansu
             zawodowego nauczycieli,                                                                                                                                                
            -realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy "Karta Nauczyciela",
            -kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne
             w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego
             poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,
             poprawkowego,
            -reprezentuje gimnazjum na zewnątrz,
            -współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem
             Uczniowskim,
            -rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami,
            -przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar
             stosowanych wobec uczniów,
            -podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem
             warunków określonych odrębnymi przepisami,
            -prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi
             przepisami,
            -może organizować wspólne zebrania organów szkoły.
- 5 -
 
         b. Rada Pedagogiczna-jest kolegialnym organem szkoły w zakresie
             realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
             W skład  rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
             w gimnazjum. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin R.P. (załącznik do
             Statutu) swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
             Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
             co najmniej 1/2 członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania
             spraw,  będących przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały powinny mieć                       
             charakter aktu prawnego.                        
                           
            Kompetencje Rady Pedagogicznej:
            -zatwierdza plany pracy gimnazjum,
            -zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
            -podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów
             pedagogicznych,
            -podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas
             przysposabiających do zawodu,
            -ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
            -występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego
             o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora,
            -deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko
             dyrektora,
            -opiniuje tygodniowy podział godzin,
            -opiniuje projekt planu finansowego,
            -opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału stałych prac
             i zajęć,
            -wykonuje kompetencje przewidziane dla rady  zgodnie z art.52.2
             ustawy o systemie oświaty.
            -uchwala i zatwierdza Szkolny zestaw programów nauczania  i szkolny
             zestaw podręczników.
         c. Rada Rodziców:
            -występuje do rady pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskami
             i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty,
            -udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
            -działa na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej,
            -pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,
            -współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
            -współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego,
            -deleguje przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora
             gimnazjum,
            -Rada Rodziców działa zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym                                                                                                                                                                 
             Regulaminem R.R. (załącznik do statutu), który ustala między innymi:
               a. kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,
               b. organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
               c. tryb podejmowania uchwał,
               d. zasady wydatkowania funduszy.
         d. Samorząd Uczniowski:
            - opiniuje pracę ocenianych nauczycieli,
            - reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
                 - 6 -
                 1. oceniania, klasyfikowania i promowania,
                 2. form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu
                  zasad zawartych w WSO,
            - przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi gimnazjum
              wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:
                 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią,
                     celem i stawianymi wymaganiami,
                 2. prawo do organizacji życia szkolnego,
                 3. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
                 4. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
                     oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
                     organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
                 5. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
            - opracowuje Regulamin Samorządu Uczniowskiego (załącznik do statutu)
              i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.
      
       4. Rozstrzyganie sporów:
          1. Tryb rozstrzygania sporów:
             - w przypadku zaistnienia sporów pomiędzy uczniami rozstrzyga
               Samorząd Uczniowski, opiekun SU, wychowawca klasy(zgłaszają
               uczniowie lub rodzice),
             -spory pomiędzy nauczycielem przedmiotu(dotyczy sfery dydaktycznej        
               i wychowawczej), a uczniem rozstrzyga wychowawca klasy
               lub dyrektor szkoły(zgłasza SU, opiekun SU, rodzice),
             -spory istniejące między wychowawcą klasy, a uczniem rozstrzyga
               Rada Pedagogiczna(zgłasza opiekun SU, rodzice, władze oświatowe)
          2. Spory rozstrzygane będą z udziałem wszystkich zainteresowanych
              stron na zasadach negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania.
          3. W rozstrzyganiu sporów może brać udział przedstawiciel Rady
              Rodziców.
       5. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania
           i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do:
            1. Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych
                w danej klasie i szkole,
            2. Znajomości przypisów dotyczących oceniania, klasyfikowania
                i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
                i sprawdzianów,
            3. Uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego
                dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
            4. Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego
                kształcenia ich dzieci,
            5. Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,
                opinii na  temat  pracy szkoły.
        6.Spotkania nauczycieli z rodzicami będą się odbywały w następujących
           formach:
            1. Walne zebranie rodziców - w zależności od potrzeb ale nie rzadziej
                jak 1 raz w semestrze,
            2. Indywidualne kontakty rodziców z wychowawcami klas oraz dyrektorem  
                gimnazjum - w ramach wyznaczonych dni konsultacyjnych,
                a w sprawach pilnych w inne dni umówione przez sekretariat szkoły.
- 7 -
 
ROZDZIAŁ 4: ORGANIZACJA GIMNAZJUM
 
§9.1.  Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.
          Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego
          uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych
          planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów
          dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.                 
          Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla
          gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.
     2.  Liczbę uczniów w oddziale określa corocznie, po zasięgnięciu opinii dyrektora
          szkoły organ prowadzący. Przyjmuje się min. liczbę uczniów w oddziale 18,
          a max. 32.
     3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych
          i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania
          wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych,
          z zastrzeżeniem ust. 3.
     4.  Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych
          i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas
          ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej
          30 uczniów.
     5.  W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów
          lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa
          w ust. 3 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
    6.  Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących
          od 12 do 26 uczniów. Należy tworzyć oddzielne grupy dla dziewcząt
          i dla chłopców, w razie potrzeby można tworzyć grupy łączone z uczniów
          różnych oddziałów. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z potrzeb
          organizacyjnych szkoły można tworzyć grupy koedukacyjne dla uczniów                                                     
          w tym samym przedziale wiekowym.
         
§10.  Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
          przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają
          przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 
§11.1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym
         roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez
         dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym
         mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania-
         -do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza
         organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
      2.W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności
         liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska
         kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych
         ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 
§12.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor
          szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala
          tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych
          i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
- 8 -
 
§13.1.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze
          prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
       2.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
       3.Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas
          trwania godziny lekcyjnej(nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa)
          zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie
          ramowego planu nauczania.
 
§14.1.Niektóre zajęcia np: dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie języków
          obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia
          nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-
          -lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także
          podczas wycieczek i wyjazdów organizowanych przez szkołę
          (m.in. "Zielona Szkoła").
       2.Czas trwania zajęć wymienionych w ust.1 ustala się zgodnie z §13.
       3.Zajęcia,o których mowa w ust.1 organizowane są w ramach posiadanych
          przez szkołę środków finansowych.
 
§15.  Uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych
          wymagają specjalnej opieki i pomocy organizowane będą:
       1. zajęcia dodatkowe, uwzględniające potrzeby uczniów np. wyrównujące
            ich braki programowe,
       2. nauczanie indywidualne prowadzone w domu dziecka, umożliwiające
            mu wypełnienie obowiązku szkolnego lub do ukończenia gimnazjum ,
            organizowane przez dyrektora szkoły na podstawie skierowania
            odpowiedniego organu, nauczaniem tym objęte są dzieci:
            - kalekie z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu uniemożliwiającym
              lub znacznie utrudniającym im uczęszczanie do szkoły,
            - przewlekle chore(stale lub przejściowo niezdolne do nauki w warunkach
              szkolnych),
            - z wadami wzroku, słuchu oraz upośledzeniem umysłowym(w stopniu
              pozwalającym na prowadzenie w/w nauczania),
            - z zaburzeniami w rozwoju fizycznym,
            - inne dzieci, którym poradnia psychologiczno-pedagogiczna orzeknie
              taką formę pomocy.
        3. oddziały specjalne w myśl obowiązujących przepisów na zasadzie
             porozumienia między Wójtem Gminy Małdyty, a Zarządem Powiatu
             ostródzkiego,
        4. oddziały integracyjne,
        5. organizowanie pomocy materialnej w miarę posiadanych przez organ
             prowadzący środków finansowych,
        6. wnioskowanie o skierowanie uczniów do placówek opiekuńczo-
             -wychowawczych, resocjalizacyjnych.
 
§16.1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu
          15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie
           można w gimnazjum organizować oddziały przysposabiające do pracy.
        2.Klasę organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego,
           w oparciu o odrębne przepisy.
       - 9 -
       3.Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust.1
           na podstawie uchwały rady pedagogicznej po dokładnym zapoznaniu się
           z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wynik sprawdzianu
           osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno
           -pedagogicznej, zgodę rodziców(prawnych opiekunów) ucznia.
       4.W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się
          zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach
          dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
       5.Ramowy plan nauczania w gimnazjum uwzględnia na zajęcia 14 godzin
          tygodniowo, które realizowane są w miejsce sztuki, techniki i informatyki
          oraz w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.
       6.Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel z uwzględnieniem       
          wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej
          kształcenia w określonym zawodzie.
       7.Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo
          poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły
          ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.
         
§17   Dla realizacji celów statutowych gimnazjum powinno zapewnić
          możliwość korzystania z:
          1.pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
          2.świetlicy,
          3.biblioteki z czytelnią,
          4.gabinetów higieny szkolnej,
          5.pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,
          6.sali gimnastycznej i zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
          7.szatni,
          8.pracowni komputerowej.
 
§18.1.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu
           na warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę
           szkolną.
        2.Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności
           szkoły.
        3.Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach liczących nie więcej
           niż 25 uczniów.
        4.Szczegółowe zasady korzystania uczniów ze świetlicy i pobytu w świetlicy
           regulują zapisy zawarte w Regulaminie świetlicy.( załącznik do Statutu ).
 
§19.1.Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb
           i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły
           oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy
           pedagogicznej wśród rodziców ,a także w miarę możliwości wiedzy
           o regionie.
        2.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy
           szkoły oraz rodzice.
        3.Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
           - gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
           - korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczanie ich przez bibliotekę,
           - prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.
        - 10 -
        4.Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów
           podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
        5.Biblioteka szkolna jest zlokalizowana w miejscu łatwo dostępnym,
           w lokalu urządzonym zgodnie z przepisami BHP
        6.Szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z biblioteki i czytelni
           regulują zapisy zawarte w Regulaminie biblioteki( załącznik do Statutu)   
        7.Do zadań bibliotekarza należy:
           -opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,
           -prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
           -określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady
            dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,
           -organizowanie konkursów czytelniczych,
           -przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa
            poszczególnych klas,
           -współpraca z nauczycielami gimnazjum,
           -prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,
           -zakup i oprawa książek.
        8.Szczegółowe zadania nauczyciela bibliotekarza określają odrębne
           przepisy.     
 
                        ROZDZIAŁ 5:  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
 
§20.1.W szkole zatrudnia się nauczycieli. Można także zatrudnić logopedę,
           psychologa, pedagoga oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-
           -technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
        2. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
            korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na
            zasadach określonych w ustawie z dnia 6.IV.1997 r.-Kodeks Karny.
        3.Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których
           mowa w ust.1,określają odrębne przepisy.
 
§21.  W gimnazjum dopuszcza się możliwość utworzenia stanowiska
          wicedyrektora. Warunkiem na utworzenie tego stanowiska jest
         minimum 12 oddziałów oraz możliwości finansowe. Warunek minimum
        12 oddziałów nie jest wymagany w przypadku tworzenia stanowiska
         wicedyrektora społecznego.
         Zakres kompetencji dla wicedyrektora:
        1. zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności,
        2.przygotowuje projekty następujących dokumentów:
          - tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,
          - kalendarz imprez szkolnych.
        3.sprawuje nadzór pedagogiczny na warunkach uzgodnionych
           z dyrektorem szkoły,
        4.przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli,
        5.wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar
           dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,
        6.prowadzi księgi ewidencji uczniów oraz kontroluje spełnianie przez
           nich obowiązku szkolnego,
        7.opracowuje materiały analityczne oraz ocenę dotyczącą efektów
           kształcenia i wychowania,
        - 11 -
 
        8.wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora.
        Dyrektor sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza
        zainteresowany podpisem.
 
§22.  Tworzenie dodatkowych stanowisk wicedyrektorów lub innych
          stanowisk kierowniczych odbywać się będzie w oparciu
          o obowiązujące przepisy oraz za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 
§23.1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
           jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece
           uczniów.
       2.Nauczyciel jest szczególnie odpowiedzialny za:
          1.Prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego poprzez:
             -właściwe i systematyczne przygotowywanie się zarówno pod 
               względem metodycznym jak i merytorycznym do wszystkich
               zajęć szkolnych,
             -ekonomiczne wykorzystanie czasu lekcyjnego,
             -właściwe kierowanie przebiegiem procesu lekcyjnego,
             -właściwe korzystanie ze środków dydaktycznych i stałą troskę
              o ich zwiększanie,
             -prowadzenie nauczania zróżnicowanego,
             -stosowanie właściwych form kontroli wyników nauczania,
             -wyrabianie u uczniów świadomej dyscypliny i nawyków prawidłowej
              organizacji pracy,
             -dbałość o właściwą strukturę lekcji,
             -wprowadzanie do procesu nauczania innowacji pedagogicznych,
             -kształtowanie postaw twórczych uczniów,
             -prezentowanie postawy sprzyjającej pogłębieniu zaufania ucznia
               do nauczyciela,
             -wykorzystanie systemu nagród i kar jako motywacji do działania
               i uczenia się uczniów.
          2.Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności
             i zainteresowań poprzez:
             -tworzenie klas autorskich,
             -wzbogacanie bazy szkoły o nowoczesne środki dydaktyczne,
             -udział uczniów w konkursach międzyklasowych i międzyszkolnych,
             -udział uczniów w zajęciach kół przedmiotowych i kół zainteresowań,
             -wprowadzenie nowych rozwiązań lekcyjnych,
             -organizowanie indywidualnego toku nauczania dla uczniów wybitnie
              zdolnych,
          3.Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych
             w oparciu o rozpoznawanie potrzeb uczniów poprzez:
             -wykrywanie i korygowanie tych właściwości psychicznych, które
              stanowią przyczynę opóźnienia w nauce,
             -rozpatrywanie osobowości ucznia jako całości i opracowywanie
              metod postępowania z uczniem,
             -usuwanie przyczyn niepowodzeń tkwiących w samym uczniu, typu
              negatywnej postawy wobec nauki, braku nawyków związanych
              z organizacją pracy, niechęci do uczenia się,
            - 12 -
             -prowadzenie indywidualizacji nauczania,
             -organizowanie pomocy w nauce,
             -właściwą organizację pracy lekcyjnej.
          4.Bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów przez:
             -opracowanie jednolitych i czytelnych kryteriów oceny,
             -zapoznanie rodziców i uczniów z w/w kryteriami,
             -jawne ocenianie uczniów, ocena powinna zawierać informacje
              o aktywności, postępach, specjalnych uzdolnieniach uczniów,
             -uzasadnienie wysokości oceny oraz wysłuchanie uwag uczniów
              i rodziców(wzięcie pod uwagę),
             -obiektywne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów,
               na wysokość oceny nie może mieć wpływu zachowanie się ucznia
              (tylko prezentowany poziom wiedzy i umiejętności),
             -podmiotowe traktowanie ucznia, nauczyciel nie ma prawa subiektywnego
              traktowania uczniów w zależności od emocjonalnego stosunku
              do nich, ich wyglądu zewnętrznego czy sposobu bycia.
          5.Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu
             wiedzy merytorycznej poprzez:
             -uczestnictwo w pracach przedmiotowych zespołów samokształceniowych,
             -udział w pracach zespołów dydaktycznych, wychowawczych i komisji
               przedmiotowych,
             -udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej,
             -samokształcenie i samodoskonalenie,
             -udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
             -tworzenie własnego warsztatu pracy.
          6.Dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny poprzez:
             -właściwą troskę i zabezpieczenie powierzonych środków dydaktycznych
              i sprzętu szkolnego,
             -porządkowanie pomocy i umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu
              po przeprowadzonych ćwiczeniach i pokazach,
             -przeprowadzanie przy pomocy uczniów drobnych napraw sprzętu
              i pomocy oraz prac porządkowych związanych z właściwym ich
              zabezpieczeniem.
          7.Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przez:
             -pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych
              jego opiece uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych,
              wycieczek, biwaków, rajdów, złazów oraz w czasie przerw
              podczas pełnienia dyżuru, nauczyciel nie ma prawa pozostawiania
              uczniów w czasie lekcji i innych zajęć bez opieki,
             -instruowanie podopiecznych o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń,
              pomocy i środków chemicznych,
             -zapoznawanie uczniów z regulaminem pracowni, przepisami bhp
              oraz regulaminem szkoły,
             -natychmiastowe reagowanie na wszystkie przejawy brutalności
              i udzielanie pierwszej pomocy w czasie wypadku,
             -udzielanie zarówno rodzicom jak i uczniom daleko idących wyjaśnień
              w zakresie ochrony zdrowia m.in. prowadzenie pogadanek itp.
 
 
 
- 13 -
 
§24.1.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół,
           którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów
           nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę
           potrzeb. Warunki i tryb dopuszczania do użytku szkolnego programów
           nauczania w zakresie kształcenia ogólnego regulują odrębne przepisy.
        2.Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe
           lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
        3.Pracą zespołu kieruje przewodniczący, wyłoniony spośród członków zespołu.
        4.Do zadań zespołów, może należeć w szczególności:
           a. udział w opracowywaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrz-
               szkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami
               oraz sposobów badania wyników nauczania.
           b. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów
               realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania
               przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie
               wyboru programu nauczania.
           c. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także
               uzupełnianiu ich wyposażenia.
           d. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowa-
               cyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
 
§25. 1.Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej
            nad uczniami jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale,
            zwanemu dalej "wychowawcą", przy pozytywnym zaopiniowaniu
            przez członków rady pedagogicznej.
        2.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności
            pożądane jest, by wychowawca opiekował się tym samym oddziałem
            w ciągu całego etapu edukacyjnego.
         3.Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być
            dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków
            środowiskowych szkoły.
         4.Zmiana wychowawcy w ciągu etapu edukacyjnego może nastąpić:
             - na uzasadniony wniosek Rady Rodziców, złożony do dyrektora
               gimnazjum, na prośbę wychowawcy.
 
 
§26.1.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej
          nad uczniami, a w szczególności:
         a. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego
            uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
         b. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
         c. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów
            w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami
            społeczności szkolnej.
       2.Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:
         a. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
         b. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami:
            - różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki
              i integrujące zespół uczniowski,
           - 14 -
           - ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach
              wychowawczych,
         c. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie(oddziale),
             uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec
             ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna
             opieka(dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych
             jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
         d. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
            - poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
            - współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w działaniach
              wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy
              w swoich działaniach,
            - włączenia ich w sprawy klasy i szkoły.
         e. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świad-
             czącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności,
             także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczegółowych uzdolnień
             uczniów, organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły
             określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy
             psychologicznej i pedagogicznej.
       3. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy meryto-
           rycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji
           oświatowych i naukowych np. poprzez: kursy, szkolenia, konsultacje,
           konferencje.
       4 .Wychowawca klasy jest organizatorem środowiska wychowawczego
           ucznia, tworząc warunki wspomagające jego rozwój psychofizyczny.
       5. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy
           dydaktyczno-wychowawczej(dzienniki, arkusze ocen, świadectwa
           szkolne, zeszyt wychowawczy).
        
                           ROZDZIAŁ 6 : UCZNIOWIE  GIMNAZJUM
 
§27.1.Do gimnazjum uczęszczają w zasadzie uczniowie od 13 (nie wcześniej
          niż od 12) do 16 roku życia, nie później niż do 18 roku życia.
       2.Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa.
       3.Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez
          uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponad gimnazjalnej
          albo w formach pozaszkolnych.
       4.Dyrektor gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony
          dla szkoły obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły
          podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.
       5.Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-
          pedagogicznej dyrektor może pozwolić na pozaszkolną formę realizacji
          obowiązku szkolnego.
       6.Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu na wniosek rodziców
          lub prawnych opiekunów, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
       7.W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego
          gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje dyrektor,
          kandydatów przyjmuje się na podstawie następujących kryteriów:
a.      liczba punktów uzyskanych za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
- 15 -
b.      inne względy wynikające z sytuacji rodzinnej lub materialnej ucznia.
       8.Dyrektor gimnazjum:
           a.  w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji dla absolwentów szkół
                podstawowych, którzy przystąpili do sprawdzianu kończącego edukację
                w szkole podstawowej w późniejszym terminie, ogłasza termin dodatkowej
                rekrutacji po dniu 20 sierpnia każdego roku,
b.      zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania
dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji,
c.      jeżeli w klasie do której uczeń przychodzi po ukończeniu szkoły podstawowej lub przechodzi z innego gimnazjum naucza się innego języka obcego niż ten, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału w tej samej szkole, uczeń może:
- uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego.
- kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole i zdać egzamin klasyfikacyjny,
- uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.
d.      dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego – nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły,
         9. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych określa,
             w porozumieniu z dyrektorem, organ prowadzący gimnazjum.
       10. Podziału (przydziału do poszczególnych oddziałów) absolwentów klas szóstych
             Szkół podstawowych dokonuje zespół powołany przez dyrektora.
       11. Zespół, o którym mowa w ust. 10 , o ile dyrektor nie postanowi inaczej,
             składa się z wychowawców klas pierwszych, przewidywanych w następnym
             roku szkolnym.
       12. Zespól podczas swojej pracy kieruje się zasadą równych szans dla każdego
             ucznia oraz zasadami ułatwiającymi planowanie im organizację pracy w szkole
             ( kryterium miejsca zamieszkania ucznia ).
       13. Listy oddziałów klas pierwszych podane są do publicznej wiadomości,
             Nie później niż w przedostatnim tygodniu ferii letnich.
 
§28.1.Uczeń ma prawo do:
         1.właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami
            higieny umysłowej,
         2.opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających
            bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
            bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,
         3.korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej, zgodnie z odrębnymi
            przepisami,
         4.życzliwego,podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-
            -wychowawczym,
         5.swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących
            życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli
            nie narusza to dobra innych osób,
         6.rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
       
- 16 -
         7.sprawiedliwej,obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów
            kontroli postępów w nauce,
         8.pomocy w przypadku trudności w nauce,
         9.korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
       10.korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
            księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
       11.wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz
            zrzeszanie się w organizacjach szkolnych.
     2.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie
          szkoły, a zwłaszcza dotyczących:
         1.systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych
            i w życiu szkoły,
         2.nieobecności na zajęciach edukacyjnych nauczyciel wychowawca
            usprawiedliwia na podstawie zaświadczenia lekarskiego, usprawiedliwienia
            pisemnego lub ustnego rodzica bądź opiekuna. Usprawiedliwienie powinno być
            przedłożone w ciągu 2 tygodni od daty nieobecności, u wychowawcy.
         3.godnego reprezentowania szkoły,
         4.starania się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
         5.przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów
            i nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
         6.odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
         7.dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
         8.dbałości o mienie szkolne (w razie jego niszczenia-pokrycie kosztów
            wyrządzonych szkód lub za zgodą wychowawcy lub dyrektora szkoły,
            w zależności od rodzaju szkód, naprawienie ich we własnym
            zakresie),
         9.dbania o schludny i odpowiedni wygląd,
       10.przestrzegania zakazu użytkowania w trakcie zajęć edukacyjnych prywatnych
            Telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
      3. Uczeń może być nagradzany za wyróżniające się wyniki w nauce, dobre
          lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe, aktywną pracę
          społeczną na rzecz gimnazjum i środowiska w następujących formach:
           1.pochwała wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu na forum
              klasy (ustna),
           2.pochwała wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu lub opiekuna
              organizacji szkolnej z wpisem do zeszytu uwag o klasie,
           3.pochwała dyrektora gimnazjum na forum szkoły,
           4.wpis do kroniki szkolnej,
           5.otrzymanie świadectwa z wyróżnieniem; świadectwo z wyróżnieniem
              przyznaje się uczniowi, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej
              otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen
              co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Dla
              uczniów kończących gimnazjum do średniej ocen liczy się wszystkie roczne
              oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
              programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
              zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo
              niższych.
           6.wpis na świadectwie promocyjnym oraz w arkuszu ocen informacji
              o osiągnięciach ucznia na etapie przynajmniej rejonowym,
          - 17 -
           7.otrzymanie dyplomu uznania; dyplom uznania przyznaje się uczniowi
              za 100% frekwencję z wpisem do arkusza ocen w miejscu szczególne
              osiągnięcia, z adnotacją na świadectwie promocyjnym,
           8.list pochwalny dyrektora gimnazjum skierowany do rodziców
              lub opiekunów ucznia; list pochwalny dyrektora otrzymują rodzice
              lub opiekunowie ucznia, który otrzymał w wyniku klasyfikacji
              semestralnych średnią ocen co najmniej 4,75 i powyżej i przynajmniej
              bardzo dobrą ocenę z zachowania.
           9.list pochwalny dyrektora mogą uzyskać także rodzice lub opiekunowie uczniów,
którzy mają osiągnięcia sportowe, artystyczne i inne, o wymiarze co najmniej     rejonowym lub za szczególnie wyróżniającą pracę w organizacjach szkolnych.
         10.nagroda dyrektora, przyznawana jest corocznie dla ucznia decyzją R.P.
              na posiedzeniu klasyfikacyjnym większością głosów. Kandydatów do nagrody
              zgłaszają wychowawcy klas. Nagrodę fundowaną i wręczaną przez dyrektora
              na apelu z okazji zakończenia roku szkolnego może otrzymać uczeń który:
              a. osiągnął średnią ocen co najmniej 4,75,
              b. ma wzorowe zachowanie,
              c. aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,
              d. reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, itp. poza szkołą.
 
     4. Za nieprzestrzeganie przez ucznia statutu gimnazjum przewiduje się
         następujące kary:
          1.upomnienie wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu(ustne na
             forum klasy),
          2.upomnienie wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu z wpisem
             do zeszytu uwag,
          3.upomnienie dyrektora gimnazjum w rozmowie indywidualnej,
          4.nagana dyrektora gimnazjum udzielona na forum szkoły z powiado-
             mieniem rodziców lub opiekunów,
          5.zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do repre-
             zentowania gimnazjum na zewnątrz, do udziału w wycieczkach
             lub imprezach organizowanych przez szkołę,
          6.przeniesienie do innej klasy,
          7.przeniesienie do innej szkoły.
    4a. Kary wymienione w punktach od 1 do 4 mogą być stosowane łącznie
          z karą wymienioną w punkcie 5.
    4b. Nie ma obowiązku zachowania kolejności stosowania kar (zależy od
          wagi przewinienia).
    4c. Przeniesienie do innej klasy może nastąpić na wniosek wychowawcy
          w następujących wypadkach:
           1.stosowanie przemocy, wymuszeń i innych form agresji w stosunku
              do kolegów lub koleżanek,
           2.wulgarnego zachowania się w stosunku do nauczycieli i innych
              pracowników szkoły, kolegów i koleżanek oraz gości gimnazjum,
           3.nagminnego opuszczania zajęć lekcyjnych,
           4.w innych wypadkach, które dyrektor uzna za uzasadnione.
          Przeniesienia dokonuje dyrektor szkoły. Przed podjęciem decyzji może
          zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej.
  
 
- 18 -
    4d. Przeniesienie do innej szkoły może nastąpić w przypadku braku
          poprawy wobec zastosowanych wcześniej kar i zgodnie z obowiązu-
          jącymi przepisami prawa.
    4e. Przed wymierzeniem kar uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
    4f. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez:
          1.nauczyciela przedmiotu - do wychowawcy klasy (w terminie 3 dni
             od wymierzenia kary). Odwołanie może być wniesione ustnie lub
             na piśmie, z podaniem powodu odwołania. Wychowawca ma obowiązek
             rozpatrzyć odwołanie w ciągu 3 dni,
          2.wychowawcy klasy - do dyrektora gimnazjum (w terminie 3 dni
             od wymierzenia kary). Odwołanie może być wniesione ustnie lub
             na piśmie, z podaniem powodu odwołania. Dyrektor gimnazjum ma
             obowiązek rozpatrzyć odwołanie w ciągu 3 dni,
         3.dyrektora gimnazjum - do Wójta Gminy lub Kuratorium Oświaty
             (w terminie 3 dni od wymierzenia kary). Odwołanie musi być złożone
             w formie pisemnej, z uzasadnieniem. Wójt Gminy lub Kuratorium
             rozpatrzą odwołanie zgodnie z własnymi przepisami.
    4g. Nie stosuje się kar naruszających nietykalność osobistą ucznia.
    4h. Prawo do odwołania od kary przysługuje również rodzicom ucznia.
          Mają zastosowanie te same procedury jak w przypadku złożenia odwo-
          łania przez ucznia (pkt. 4f 1, 4f 2, 4f 3).
 
    5. Warunki pobytu uczniów w szkole:
       1.uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej na 10 minut przed planowanym    
          czasem rozpoczęcia zajęć i opuszczają budynek zaraz po zakończeniu
          lekcji (nie dotyczy uczniów objętych opieką świetlicową),
       2.uczniowie dojeżdżający i wymagający opieki objęci są opieką
          świetlicową,
       3.ze względu na bezpieczeństwo uczniów zabrania się im wychodzenia
          w czasie przerw poza teren szkoły,
       4.uczniowie zobowiązani są do zachowania w szkole czystości, ładu
          i porządku,
       5.w czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzach szkolnych lub
          na terenie szkoły-zachowania uczniów nie mogą stwarzać zagrożenia
          bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych (za bezpieczeństwo
          podczas przerw odpowiada nauczyciel dyżurujący),
       6.w budynku szkolnym przy przechodzeniu na inne piętra obowiązuje
          ruch prawostronny,
       7.zabrania się uczniom gromadzenia w pobliżu drzwi wejściowych
          do budynku, co powoduje tarasowanie ruchu i stwarza zagrożenie
          wypadkiem-uczniowie opuszczają budynek lub wchodzą do niego
          z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa,
       8. działania nauczycieli, szczególnie nauczycieli dyżurujących mają być
           nakierowane na likwidowanie agresji, wyciszanie hałaśliwych grup, zapo-
           bieganie sporów, itp. Należy szczególnie skierować swoje działania
           i kontrole w miejsca, gdzie młodzież lubi szczególnie przebywać, tj.
           toalety, rejony schodów, półpiętra, miejsca mało widoczne na dworzu,
       9. izby lekcyjne w czasie przerw są zamknięte, nie można w nich
           przebywać bez dozoru nauczyciela,
 
- 19 -
 
      10.ubrania wierzchnie uczniowie pozostawiają w szatni szkolnej, która
           jest zabezpieczona przez dyżurującą szatniarkę; zasady korzystania
           z szatni reguluje odrębny Regulamin Szatni szkolnej (załącznik do Statutu).
      11.w razie zaistnienia wypadku należy bezzwłocznie powiadomić o tym
           pielęgniarkę szkolną, wychowawcę klasy, nauczyciela dyżurującego
           lub innego nauczyciela, dyrekcję szkoły, innego pracownika szkoły,           
      12.osoby będące świadkami wypadku lub powiadomione o jego zaistnieniu
           obowiązane są udzielić pierwszej pomocy, poczynić natychmiastowe
           działania sprowadzające pomoc fachową i powiadomić o fakcie
           rodziców lub opiekunów ucznia.
 
     6.Szkoła zobowiązana jest do organizowania działań chroniących dziecko
        przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami
        patologii społecznej. Zadania te realizowane są poprzez:
          1.pracę z uczniem:
           - wywiady środowiskowe,
           - indywidualna praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowań,
           - współpraca z PPP - terapia indywidualna lub grupowa,
           - współpraca z instytucjami i placówkami wspomagającymi
             działalność wychowawczą szkoły,
           - realizacja programów profilaktycznych,
           - tworzenie grup socjoterapeutycznych - treningi i warsztaty,
           - realizację programów psychoedukacyjnych na godzinach z wychowawcą,
           - kierowanie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na zajęcia prowadzone
             w świetlicy terapeutycznej oraz środowiskowym ognisku
             wychowawczym,
           - kierowanie uczniów z rodzin patologicznych do placówek opieki
             całkowitej w/g obowiązujących przepisów,
           - współpraca z lekarzem medycyny szkolnej i szkolną służbą zdrowia,
           - współpraca pedagoga szkolnego z wychowawcami klas.
         2.pracę z rodzicami:
           - pedagogizacja rodziców,
           - kierowanie rodziców dzieci potrzebujących pomocy do określonych
             placówek,
           - udzielanie pomocy w uzyskaniu dotacji finansowych dla rodzin
             znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (przy współpracy
             z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, TPD, PCK),
           - mediatorstwo w konflikcie rodzice-dziecko, indywidualna praca
             z rodzicami dziecka.
      7.Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratorium Oświaty z wnioskiem
         o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum wtedy, gdy:
           - uczeń nagminnie łamie postanowienia zawarte w regulaminie szkoły,
           - wyczerpane zostały działania zawarte w § 28, ust.4, punkt 1,2,3,4,5,6.
      8.Dyrektor szkoły wspólnie z Radą Samorządu Uczniowskiego organizuje
         spotkanie w celu wymiany opinii, uwag i spostrzeżeń dotyczących
         życia szkoły.
 
 
 
- 20 -
 
ROZDZIAŁ 7 : POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§29.Gimnazjum posiada pieczęcie urzędowe:
 
       1.Podłużna:
 
 
 
       2.Okrągłe:  a.                                                   b.
 
 
 
 
 
 
 
§30. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§31. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
 
§32. 1.Gimnazjum prowadzi i przechowuje zgodnie z odrębnymi przepisami
           dokumentację szkolną.
        2.Zasady gospodarki finansowej i materiałowej gimnazjum określają
           odrębne przepisy.
        3.Dla wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może
           gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
           Zasady wydatkowania tych funduszy określa Regulamin Rady
           Rodziców.
 
§33.. Statut niniejszy został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
         Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowego
         statutu publicznego gimnazjum.
 
§34.  Gdziekolwiek w statucie jest mowa bez bliższego określenia o szkole-
         -należy przez to rozumieć gimnazjum.
 
§35. Nierozłącznymi elementami Statutu są następujące dokumenty, jako do niego              
        załączniki:
 
1.      Program Wychowawczy,
2.      Program Profilaktyczny,
3.      Wewnątrzszkolny System Oceniania,
4.      Regulamin Szkoły,
5.      Regulamin Rady Pedagogicznej,
6.      Regulamin Rady Rodziców,
7.      Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
8.      Regulamin Świetlicy,
9.      Regulamin Biblioteki,
10.    Regulamin Szatni Szkolnej.
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Pedagogiczna Gimnazjum  (09.02.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (09.02.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (09.02.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (09.02.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7525711 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^