BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statut Zespołu Szkół w Szymonowie

                                                                                                               Załącznik  do uchwały
                                                                                                               Rady Gminy Małdyty
                                                                                                               Nr  XXV/253 /06    z dnia 27.02.2006 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ
W SZYMONOWIE
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ I


OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE

  § 1   1.. Zespół Szkół w Szymonowie jest szkołą publiczną.
2. Siedziba: Szymonowo 15, gmina Małdyty.
3.  Nazwa szkoły brzmi: "Zespół Szkół w Szymonowie".
4.  Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół składa się z nazwy danej szkoły wchodzącej w skład Zespołu a mianowicie:
a)    "Zespół Szkół w Szymonowie Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwintowej",
b)    "Zespół Szkół w Szymonowie Gimnazjum".
5.    Na pieczęci Szkoły używana jest nazwa w pełnym brzmieniu "Zespół Szkół w Szymonowie".
6.    Na stemplach używa się nazwy: " Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwintowej w Szymonowie" i "Zespół Szkół - Gimnazjum w Szymonowie".
7. W celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przy Zespole Szkół działa oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci w wieku 6 lat. Udział w zajęciach tej grupy dzieci jest obowiązkowy.
8.    Cykl kształcenia w Zespole Szkół w Szymonowie trwa:
a)    w Szkole Podstawowej - sześć lat,
b)    w Gimnazjum - trzy lata.
9.    Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Rada Gminy  Małdyty i Wójt Gminy Małdyty – każdy z tych organów w zakresie posiadanych kompetencji. Zadania dotyczące bieżącego zarządzania i nadzoru nad działalnością finansową i organizacyjną Zespołu wykonuje Wójt Gminy.
10. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
11. Szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nadaje imię Rada Gminy w Małdytach na wspólny  wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców im samorządu uczniowskiego.
12. Imię szkoły wiąże się z przyjętym kierunkiem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz jej tradycjami.ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ

  
§ 2   1.    Szkoła Podstawowa i Gimnazjum realizują cele i zadania określone w ustawie z dnia  7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572  z późn. zmianami) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
2.    Cele i zadania każdej ze szkół wchodzących w skład Zespołu są następujące:
1)    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum,
2)    wprowadza ucznia w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, zagadnień, twierdzeń oraz metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze zdobywanie wiedzy,
3)    wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki,
4)    zapewnia nowatorskie i atrakcyjne metody nauczania,
5)    umożliwia absolwentom gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
a)    współpracę z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b)    organizację współpracy z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc młodzieży i ich rodzicom,
c)    rozwijanie zainteresowań młodzieży na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
6)    kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Zespołu Szkół i wieku uczniów poprzez:
a)    zapewnienie uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum odpowiednich warunków do odbywania zajęć lekcyjnych,
b)    tworzenia atmosfery przyjaźni, wzajemnej akceptacji i tolerancji,
c)    pomoc nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego w zaaklimatyzowaniu się uczniów przybyłych z innych szkół i miejscowości i wdrożeniu się ich do obowiązków szkolnych,
d)    tworzenie warunków prawidłowego współżycia i współdziałania w zespole klasowym    i grupie rówieśniczej oraz między społecznością uczniowską szkoły podstawowej   i gimnazjum,
e)    systematyczne diagnozowanie i analiza zachowań uczniów oraz znajdowanie sposobów rozwiązywania problemów.
7)    sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu Szkół:
a)    objęcie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum opieką pedagoga szkolnego,
b)    zapewnienie opieki i bezpieczeństwa wszystkim uczniom dojeżdżającym poprzez organizację zajęć świetlicowych,
c)    zapewnienie każdemu uczniowi możliwości spożycia gorącego posiłku (zupa, gorący napój, bułka itp.),
d)    zapewnienie uczniom pomocy materialnej jak: bezpłatne posiłki w szkole, pomoc     w zakupie przyborów szkolnych i podręczników poprzez współpracę szkoły z ośrodkiem pomocy społecznej,
e)    w miarę posiadanych środków finansowych mogą być prowadzone zajęcia zgodne z potrzebami rozwojowymi uczniów np. zajęcia logopedyczne, psychologiczne, terapeutyczne.
8) zespół szkół realizuje własny program wychowawczy oraz program profilaktyki szkolnej   o których mowa w odrębnych przepisach uchwalonych przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 ROZDZIAŁ III

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

  § 3 
Organami Zespołu Szkół w Szymonowie są:
1)    Dyrektor Zespołu Szkół
2)    Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół
3)    Rada Rodziców
4)    Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
5)    Samorząd Uczniowski Gimnazjum.

  § 4  .    Kompetencje Dyrektora Zespołu Szkół:

1)    kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Zespołu Szkół oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz,
2)    sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
3)    przewodniczy posiedzeniom rady pedagogicznej,
4)    realizuje uchwały rady pedagogicznej zgodnie z prawem oświatowym,
5)    Dyrektor Zespołu Szkół wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
6)    powierza stanowisko wicedyrektora oraz inne kierownicze stanowiska w Zespole Szkół    i odwołuje z niego, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej Zespołu,
7)    zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na podstawie odrębnych przepisów,
8)    przyznaje nagrody nauczycielom zgodnie z regulaminem nagród dyrektora Zespołu,
9)    przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom Zespołu,
10) dysponuje środkami finansowymi Zespołu Szkół,
11) opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu Szkół,
12) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
13) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy "Karta Nauczyciela",
14) dba o powierzone mienie,
15) kontroluje spełnianie przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
obowiązku szkolnego oraz wydaje decyzje zezwalające na realizację
obowiązku szkolnego poza szkołą o przeprowadzenie egzaminu
klasyfikacyjnego,
16) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną,
Samorządem Uczniowskim szkoły podstawowej i gimnazjum,
17) jest przełożonym wszystkich pracowników szkoły,
18) rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy organami Zespołu Szkół,
19) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem
postanowień zawartych w odrębnych przepisach i w porozumieniu
z organem prowadzącym,
20) prowadzi dokumentację szkoły i dokumentację pedagogiczną zgodnie   z właściwymi przepisami.

  § 5
1.    Kompetencje Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół:

1)    zatwierdza plan pracy Zespołu Szkół,
2)    zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów Zespołu,
3)    podejmuje uchwały w sprawie promocji uczniów,
4)    podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
5)    ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
6)    przygotowuje projekt Statutu Zespołu Szkół oraz ewentualne jego zmiany i zatwierdza po konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim
7)    deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół zgodnie z odrębnymi przepisami,
8) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora.
9)    Rada Pedagogiczna opiniuje:
a)    tygodniowy podział godzin,
b)    projekt planu finansowego Zespołu Szkół,
c)    propozycje dyrektora w sprawie przydziału zajęć,
10)    realizuje kompetencje przewidziane dla Rady Szkoły zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy     o systemie oświaty.
2.    W skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni   w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szymonowie.
3.    Rada Pedagogiczna działa zgodnie z opracowanym przez siebie regulaminem,      a posiedzenia Rady są protokołowane.
4.    Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady.
5.    Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do zachowania tajemnicy wobec spraw będących przedmiotem posiedzenia rady.
6.    Uchwały rady winny mieć charakter aktów prawnych.

  § 6
  Kompetencje Rady Rodziców

1.    W Zespole Szkół działa Rada Rodziców.
2.    O zasadności powstania Rady Rodziców decydują sami rodzice na zebraniu ogólnym   w głosowaniu jawnym.
3.    Działalność Rady Rodziców nie może być sprzeczna ze statutem Zespołu Szkół.
4.    Do zadań Rady Rodziców należy:
1)    opiniowanie statutu zespołu szkół,
2)    opiniowanie  planu finansowego szkoły,
3)    współuczestnictwo w opracowaniu programu wychowawczego Zespołu Szkół,
4)    wyrażanie opinii przy ocenie pracy dyrektora szkoły,
5)    delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół.
5.    Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w głosowaniu jawnym w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.
6.    Rada Rodziców działa zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkół i szeroko rozumianymi przepisami prawa oświatowego.
7.    Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Zespołu Szkół   z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
8.    W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczy Dyrektor Zespołu Szkół oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego lub dyrektora.
9.    Rada Rodziców opracowuje swój regulamin pracy, w którym określa sposoby gromadzenia funduszy oraz wewnętrznej kontroli nad nimi (komisja rewizyjna).

  § 7 Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

1.    Tworzy się dwa Samorządy Uczniowskie w Zespole Szkół w Szymonowie:
1)    Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej,
2)    Samorząd Uczniowski Gimnazjum.
2.    Samorząd Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów odpowiednio Szkoły Podstawowej bądź Gimnazjum.
3.    Samorząd Uczniowski opracowuje własny Regulamin Pracy i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.
4.    Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół wnioski i opinie w zakresie praw uczniów:
1)    jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
2)    prawo wyboru nauczyciela - opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
3)    prawo organizowania imprez kulturalnych, sportowych oraz działalności oświatowej                       i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z wychowawcą i dyrektorem zespołu szkół,
4)    prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5)    prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.
5.    Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności.
6.    W sprawach spornych uczeń ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego a ten w uzgodnieniu z nauczycielem - opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy i wspólnie rozstrzygają sporne kwestie. O sprawach nie rozstrzygniętych decyduje dyrektor.

  § 8
  Współpraca organów Zespołu Szkół

1.    Każdy z organów wewnętrznych Zespołu szkół ma prawo do swobodnego działania                 i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w statucie, a dyrektor zespołu ma obowiązek stworzyć tym organom warunki do realizacji zadań statutowych.
2.    Wymiana informacji pomiędzy organami szkoły odbywa się poprzez wspólne spotkania ich przewodniczących oraz zapraszanie na zebrania organów szkoły przewodniczących pozostałych organów.
3.    Omawiane na spotkaniach problemy i zagadnienia winny być w bezpośrednim związku                  z kompetencjami działających w szkole organów.

  § 9  Zasady rozwiązywania konfliktów

1.    Dyrektor Zespołu Szkół jako przewodniczący Rady Pedagogicznej wykonuje uchwały zgodnie z prawem oświatowym, a ponadto:
1)    rozstrzyga sprawy sporne między członkami rady pedagogicznej nie ujęte w regulaminie,
2)    przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników zespołu szkół,
3)    jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem (opiekunem) ucznia,
4)    dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie zespołu szkół, a w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i stara się być obiektywny,
5)    sporne sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego,
6)    wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli ich działalność narusza interesy szkół wchodzących w skład Zespołu i nie służy rozwojowi ucznia.
2.    W przypadku podjęcia przez jakikolwiek organ szkoły uchwały sprzecznej z ustawą   o systemie oświaty, statutem bądź innymi przepisami prawa oświatowego, Dyrektor Zespołu Szkół wstrzymuje jej wykonanie i zawiadamia o powstałym fakcie organ nadzorujący oraz organ prowadzący szkołę.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ

  § 10   1.   Podstawową jednostką organizacyjną w Zespole Szkół jest oddział.
2.    Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna przekroczyć 30 osób:
a)    Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym (kl. "0") nie może przekroczyć 25 osób.
3.    Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych z zastrzeżeniem ust. 4.
4.    Podziału na grupy dokonuje się na zajęciach z języka obcego i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów,  oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących 30 uczniów.
5.    W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęcia o których mowa w ust. 4 można dokonywać jedynie za zgodą organu prowadzącego.
6.    Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.


  § 11
1.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut, zaś w oddziale realizującym podstawę programową wychowania przedszkolnego, w tzw. Oddziale "0", godzina lekcyjna trwa 60 minut.    W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
2.    Tygodniowy wymiar zajęć edukacyjnych prowadzonych w oddziałach przedszkolnych (klasach "0") wynosi 25 godzin, przy czym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
3.    Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone     w systemie klasowo - lekcyjnym w lasach IV - VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
4.    Klasy I - III szkoły podstawowej objęte są nauczaniem zintegrowanym.
5.    W szkole program wychowania przedszkolnego realizowany jest w utworzonych oddziałach przedszkolnych.


  § 12   1.    Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończenia 15 roku życia nie rokując ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy zawodowej.
2.    Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za pisemną zgodą rodziców prawnych opiekunów) kieruje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
3.    W oddziałach przysposabiających do pracy, kształcenie ogólne realizuje się zgodnie  z podstawą programową kształcenia ogólnego, w formach dostosowanych do potrzeb   i możliwości uczniów.
4.    Klasę organizuje Dyrektor Zespołu Szkół za zgodą organu prowadzącego w oparciu  o odrębne przepisy.
5.    Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia, zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
6.    Przysposobienie do pracy może być organizowane w Gimnazjum wchodzącym w skład Zespołu Szkół albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora Zespołu Szkół ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

  § 13 Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć np. zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementy informatyki. Koła zainteresowań itp., które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych.

  § 14  Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora zespołu szkół na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego zespołu szkół, z uwzględnieniem zasad higieny pracy ucznia oraz ochrony zdrowia.

  § 15 1.    Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii szkolnych określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
2.    W danym roku szkolnym szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacyjny zespołu szkół opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia          i  zatwierdzony przez organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny do 30 maja każdego roku.
3.    W arkuszu organizacji Zespołu Szkół umieszcza się w szczególności:
1)    ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków MEN i przydzielonych                  i finansowanych przez organ prowadzący szkołę,
2)    liczbą pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.

  § 16 1.    W Zespole Szkół w Szymonowie tworzy się następujące stanowisko kierownicze:
a)    Wicedyrektora.
 2.    Zakres kompetencji na w/w stanowisko określa Dyrektor Zespołu Szkół w zakresach czynności.

  § 17 1.    Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdów do szkoły podstawowej i gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), uczniom szkoła organizuje świetlicę.
2.    W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów   w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.
3.    Nauczyciel świetlicy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży dojeżdżającej w czasie ich pobytu w szkole tj. od momentu wyjścia z autokaru szkolnego poprzez pobyt na świetlicy i po zajęciach aż do chwili wejścia uczniów do autokaru w celu odjazdu do domu.
4.    Zadania wychowawcze realizowane są według rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
5.    Zadaniem świetlicy szkolnej jest:
1)    organizowanie pomocy uczniom w nauce,
2)    organizacja gier, zabaw oraz zajęć ogólnorozwojowych i rozwijających zainteresowania ucznia,
3)    kształtowanie odpowiednich nawyków i zachowań uczniów.
6.    Świetlica działa w godzinach wymagających zapewnienia opieki uczniom przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
7.    Nauczyciel świetlicy opracowuje projekt regulaminu świetlicy szkolnej, który następnie zatwierdzany jest przez Dyrektora Zespołu Szkół.
8.    Dyrektor Zespołu Szkół określa czynności nauczyciela świetlicy.

  § 18  1.    Zespół Szkół zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2.    Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników określają odrębne przepisy.
3.    Utworzenie stanowiska obsługi wymaga zgody organu prowadzącego.
4.    Szczegółowy zakres czynności pracowników administracji i obsługi sporządza dyrektor zespołu szkół.
5.    Sprawy kadrowe prowadzi Dyrektor Zespołu Szkół.

  § 19  Organizacja i zadania biblioteki szkolnej

1.    Biblioteka zajmuje wydzielone pomieszczenia.
2.    Z pomieszczeń biblioteki korzystają zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak   i uczniowie gimnazjum oraz wszyscy nauczyciele zespołu szkół.
3.    Biblioteka jest pracownią szkolną. Służy ona do realizacji zadań dydaktycznych    i  wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy wśród uczniów oraz ich potrzeb i zainteresowań.
4.    Do zadań bibliotekarza należy:
1)    prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
2)    ustalenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla uczniów zarówno jak i po zajęciach,
3)    organizowanie konkursów czytelniczych,
4)    przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa w szkole,
5)    współpraca z nauczycielami zespołu szkół,
6)    współudział w prowadzeniu edukacji czytelniczej i medialnej,
7)    zakup nowych pozycji i lektur szkolnych.
5.    Bibliotekarz opracowuje projekt regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni    i przedstawia go do zatwierdzenia dyrektorowi zespołu szkół.

  § 20
Do realizacji celów statutowych Zespół Szkół powinien zapewnić możliwość korzystania z:
1)       pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2)       biblioteki z czytelnią,
3)       świetlicy,
4)       gabinetu pierwszej pomocy przedmedycznej,
5)       pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,
6)       sali gimnastycznej i zespołu urządzeń sportowych oraz rekreacyjnych,
7)       szatni,
8)       stołówki.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ

 
§ 21  1.    Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2.    Obowiązkiem nauczyciela jest:
1)    systematyczna kontrola miejsca prowadzonych zajęć pod względem bezpieczeństwa    i  higieny pracy,
2)    uczestnictwo w szkoleniach bhp organizowanych przez zakład pracy,
3)    przestrzeganie statutu zespołu szkół,
4)    aktualizowanie znajomości prawa oświatowego,
5)    obowiązek egzekwowania od uczniów przestrzegania regulaminów pracowni szkolnych,
6)    kontrola obecności uczniów na każdej lekcji,
7)    pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem,
8)    systematyczne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
9)    stosowanie zasad oceniania zgodnie z kryteriami przyjętymi przez zespół szkół,
10)    stałe podnoszenie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności pedagogicznych,
11)    pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę zawodową,
12)    dbanie o powierzone mienie, sprzęt i pomoce naukowe,
13)    aktywne uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,
14)    stosowanie nowoczesnych i nowatorskich metod pracy,
15)    dbać o poprawność językową uczniów,
16)  dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

  § 22
  1.    Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca.
2.    Dla zapewnienia ciągłości skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest aby na danym etapie kształcenia wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu etapu edukacyjnego.
3.    Obowiązki wychowawcy klasy powierza Dyrektor Zespołu Szkół.

  § 23
  Zadania nauczyciela wychowawcy:

1.    Sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami.
2.    Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia.
3.    Przygotowanie wychowanków do życia w rodzinie i społeczeństwie.
4.    Kształcenie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów.
5.    Diagnozowanie warunków życia i nauki swoich wychowanków.
6.    Opracowanie w porozumieniu z rodzicami i uczniami programu wychowawczego uwzględniającego wychowanie do życia w rodzinie.
7.    Systematyczny kontakt ze wszystkimi nauczycielami i pracownikami szkoły w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych.
8.    Współpraca z rodzicami, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, włączanie ich w życie klasy i szkoły.
9.    Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
10.    Śledzenie postępów wychowanków w nauce.
11.    Kontrola frekwencji wychowanków na zajęciach.
12.    Poradnictwo wychowankom w zakresie dalszego kształcenia.
13.    Wychowawca prowadzi określoną przepisami oświatowymi, dokumentację pracy wychowawczej i przebiegu nauczania jak: arkusze ocen, dzienniki zajęć lekcyjnych, świadectwa szkolne.
14.    Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej                                  i metodycznej ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga szkolnego, wizytatorów i metodyków szkolnych, właściwych pracowników kuratorium oświaty oraz ośrodków metodycznych.
 
  § 24   1.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym etapie edukacyjnym tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego etapu oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2.    Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Zespołu Szkół na wniosek tegoż zespołu.
3.    Przewodniczący opracowuje i przedstawia zespołowi plan i tematykę pracy zespołu np.
1)    analiza realizacji programów w danym etapie edukacyjnym,
2)    przedstawienie dyrektorowi do zatwierdzenia zestawu szkolnych programów nauczania dla danego etapu,
3)    informacja uczniów o wybranych podręcznikach,
4)    analiza zadań wynikających z podstawy programowej i zadań dydaktyczno-wychowawczych przyjętych do realizacji w zespole szkół,
5)    rozdział zadań wynikających ze ścieżek edukacyjnych dla całego etapu kształcenia, rozdzielenie ich na klasy i nauczycieli,
6)    ustalenie szkolnego zestawu programów dla oddziału na trzy lata w danym etapie kształcenia, do poszczególnych zajęć edukacyjnych, uwzględniających ścieżki edukacyjne                i dostosowanych do możliwości uczniów oraz warunków zespołu szkół.
4.    Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
5. Nauczyciele mają prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ.

  § 25  1.    Do szkoły podstawowej, która wchodzi w skład Zespołu Szkół uczęszczają uczniowie od 7 do 13 roku życia i podlegają obowiązkowi szkolnemu, który trwa do ukończenia 18 roku życia.
2.    Na pisemny wniosek rodziców naukę w Szkole Podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
3.    Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4.    W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
5.    Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na pisemny wniosek rodziców.
6.    Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
7.    Na wniosek rodziców Dyrektor Zespołu Szkół, w którym obwodzie mieszka dziecko, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez tę szkołę.
8.    Na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor Zespołu Szkół może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego zarówno w szkole podstawowej jak i gimnazjum.
9.    Uczniowie, którzy ukończą szkołę podstawową kontynuują naukę w gimnazjum.
10.    Do Gimnazjum, które wchodzi w skład Zespołu Szkół uczęszcza młodzież w zasadzie od 13 do 16 roku życia i podlega obowiązkowi szkolnemu, który trwa do ukończenia 18 roku życia.
11.    Do gimnazjum przyjmowani są z urzędu wszyscy uczniowie zamieszkujący w obwodzie szkolnym Zespołu Szkół w Szymonowie.
12.    Dyrektor Zespołu Szkół może przyjąć ucznia z innego obwodu szkolnego, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne.
13.    Zespół Szkół może opracować wewnętrzne kryteria przyjmowania uczniów do poszczególnych klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

  § 26  Prawa i obowiązki ucznia Zespołu Szkół
1.    Uczeń Zespołu Szkół ma prawo do:
1)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2)    być poinformowanym o zakresie wymagań oraz metodach nauczania,
3)    zapoznania się z kryteriami oceniania z przedmiotów nauczania i zachowania,
4)    opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przez wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę   i poszanowanie godności,
5)    korzystania z pomocy doraźnej,
6)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
7)    swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych, religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
8)    rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów,
9)    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
10) pomocy w przypadkach trudności w nauce,
11) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się    w organizacjach działających w szkole,
14) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych.

  § 27  1.    Uczeń Zespołu Szkół ma obowiązek:
1)    przestrzegania postanowień zawartych w statucie Zespołu Szkół,
2)    systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,
3)    przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
4)    odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
5)    dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
6)    podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Zespołu Szkół, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządów Uczniowskich,
7)    punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne,
8)    usprawiedliwiać w ciągu tygodnia swoją nieobecność w szkole u wychowawcy klasy (pisemne usprawiedliwienie od rodziców lub opiekunów),
9)    uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez zespół szkół w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

  § 28  
Nagrody i wyróżnienia.

1.    Uczeń Zespołu Szkół może otrzymać nagrodę lub wyróżnienie za:
1)    wysokie osiągnięcia w nauce,
2)    wzorową postawę,
3)    wybitne osiągnięcia na szczeblu szkoły lub poza szkołą,
4)    dzielność i odwagę.
2.    Nagrodę przyznaje Dyrektor Zespołu Szkół na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3.    Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Zespołu Szkół:
1)    ustna pochwała wychowawcy lub Dyrektora Zespołu Szkół w obecności całej społeczności uczniowskiej,
2)    list pochwalny skierowany do rodziców przez Dyrektora Zespołu Szkół, decyzją Rady Pedagogicznej,
3)    nagrody książkowe,
4)    dyplomy uznania,
5)    nagrody rzeczowe.
4.    Świadectwa z wyróżnieniem przyznawane uczniom zgodnie z odrębnymi przepisami.

  § 29  
Rodzaje kar

1. Ustala się następujące rodzaje kar:

I. Nagana wychowawcy klasy z jednoczesnym pisemnym lub ustnym powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) za:
1)    posiadanie lub palenie papierosów,
2)    przemoc fizyczną i psychiczną nad kolegami,
3)    niekulturalny sposób rozmowy z nauczycielem i kolegami (postawa, słownictwo),
4)    niewłaściwe zachowanie w stosunku do pracowników szkoły, nauczycieli i kolegów,
5)    wagary, kradzieże,
6)    znęcanie się nad zwierzętami,
7)    lekceważenie obowiązków szkolnych, nagminne niewłaściwe zachowanie na lekcjach,
8)    nie wykonywanie poleceń nauczyciela i pracowników szkoły,
9)    nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy wysiadaniu i wsiadaniu do autokaru,
10) opuszczanie terenu szkoły w czasie zajęć świetlicowych oraz przerw,
11) niszczenie mienia szkoły z jednoczesnym naprawieniem szkody,
12) wymuszanie dóbr osobistych,
13) kontakt z alkoholem, narkotykami i środkami odurzającymi (posiadanie                                     i rozprowadzanie),
14)niekulturalne zachowanie w czasie posiłku,
II. Nagana dyrektora szkoły ( z jednoczesnym ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców lub opiekunów) za:
1) zachowania opisane w części I pkt. 2, 4, 11, 14 oraz pozostałe zachowania,
jeżeli uczeń otrzymał już trzykrotne upomnienie wychowawcy klasy.
III. Zawieszenie prawa ucznia do udziału w imprezach szkolnych bądź reprezentowania szkoły na zewnątrz za:
1)    niszczenie mienia szkoły,
2)    wagary,
3)    kradzieże,
4)    agresywne zachowanie w czasie pobytu na świetlicy i stołówce szkolnej,
5)    nieregulaminowe zachowanie w czasie wcześniejszych imprez szkolnych i wycieczkach,
6)    używanie, posiadanie, rozprowadzanie alkoholu i narkotyków.
 IV. Przeniesienie ucznia do innej szkoły:
1)    w przypadku, gdy wszystkie możliwe środki wychowawcze (przewidziane w Statucie Szkoły) zostały wykorzystane bez pozytywnego efektu.
2)    Uczeń popada w konflikt z prawem.
2. Od wymierzonej kary uczeń może odwołać się za pośrednictwem
Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora
Zespołu Szkół w terminie 3 dni od dnia otrzymania kary.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń szkoły podstawowej,
gimnazjum może zostać przeniesiony do innej szkoły. Przeniesienia
dokonuje kurator oświaty na wniosek dyrektora szkoły.

 


ROZDZIAŁ VII

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ   W SZYMONOWIE.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 20 lutego 2004 roku   w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenie z jednych typów szkół do innych ( Dz .U. Nr 26, poz. 232).

  § 30  Do oddziału przedszkolnego tzw. "zerowego" zorganizowanego przy szkole podstawowej przyjmowane są:
1.    W pierwszej kolejności dzieci w wieku 6 lat, odbywające roczne
przygotowanie przedszkolne, zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej.
2.    Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami ( z zastrzeżeniem, że warunki lokalowe pozwalają na utworzenie oddziału liczącego maksymalnie 30 uczniów). Rodziców zobowiązuje się o dostarczenie podania o przyjęcie do szkoły podstawowej.
  § 31  Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 14 ust. 1a lub art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, a także dzieci w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 powyższej ustawy

  § 32
Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Szymonowie prowadzonej przez Gminę przyjmuje się:

1.Z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej.
2.Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły,               w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami ( z zastrzeżeniem, że warunki lokalowe pozwalają na utworzenie oddziału liczącego maksymalnie 30 uczniów). Rodziców zobowiązuje się o dostarczenie podania o przyjęcie do Szkoły Podstawowej.

  § 33
W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kolejności składania podań.
  § 34 Do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez gminę przyjmuje się:
1/ z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum,
2/ na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. Rodziców zobowiązuje się do dostarczania kserokopii świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej i podania.

  § 35 W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego Gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów uwzględniających:
1/ wybrane zajęcia edukacyjne i inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
2/ liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych,
3/ liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego   w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

  § 36
  Kryteria, o których mowa w § 35 są udostępnione kandydatowi na tablicy ogłoszeń    w Gimnazjum.
  § 37  Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu, o którym mowa w § 35 , nie może być większa niż liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych.

  § 38 Przepisu zawartego w § 35  nie stosuje się do kandydatów, którzy zostali zwolnieni     z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na podstawie odrębnych przepisów.

  § 39 Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w § 35.

  § 40 Kryteria szczegółowe przyjęcia do gimnazjum:

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się absolwentów Szkoły Podstawowej.
2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej w przypadku, o którym mowa w § 35 decydują:
a) oceny z wiodących przedmiotów (język polski, matematyka, przyroda, historia) wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi max 24,
b) osiągnięcia ucznia - liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi max 2,
c) wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi max 14.
Maksymalna liczba punktów, którą może kandydat otrzymać wynosi 40.

3. Zasady przeliczania punktów:
a) punktacja za oceny na świadectwie:

celujący - 6 pkt.
bardzo dobry - 5 pkt.
dobry - 4 pkt.
dostateczny - 3 pkt.
dopuszczający - 2 pkt.

b) punktacja uwzględniająca wyniki sprawdzianu:

40-37 - 14 pkt.
36-32 - 12 pkt.
31-27 - 10 pkt.
26-22 - 8 pkt.
21-19 - 6 pkt.
18-15 - 4 pkt.
14-10 - 2 pkt.
poniżej 10 - 0 pkt.

c) punktacja za osiągnięcia szkolne:

- udział w konkursach przedmiotowych i zawodowych - 2 pkt.

4. Rodziców (prawnych opiekunów) kandydatów zamieszkałych poza obwodem
zobowiązuje się do dostarczenia do końca lipca danego roku szkolnego
podania i kserokopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i
zaświadczenia o wyniku sprawdzianu.

5. O przyjęciu do gimnazjum decyduje suma punktów uzyskanych za oceny, sprawdzian i osiągnięcia szkolne.

  §  41 1. Do klasy programowo wyższej w Zespole Szkół w Szymonowie przyjmuje się ucznia na podstawie:
a)    świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole nie publicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
b)    pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzanych na warunkach określających w odrębnych przepisach w przypadku przyjmowania do Szkoły Podstawowej    i Gimnazjum ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy,
c)    świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

2. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.
3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

 
ROZDZIAŁ VIII

  § 42 1.    Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.    Tablice i stemple Zespołu Szkół zawierają nazwę szkoły  zgodnie z § 1.
3.    Regulaminy Zespołu Szkół nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu oraz przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
4.    Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.    Zasady gospodarki finansowej określa organ prowadzący.
6.    Nowelizacji statutu dokonuje się w formie uchwały podjętej przez Radę Pedagogiczną po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski .O każdej nowelizacji należy poinformować organ prowadzący oraz organ nadzorujący.
7.    Zespół Szkół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
8.    Statut Zespołu Szkół obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej tj. uczniów szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum, nauczycieli, rodziców.
9.    Dyrektor Zespołu Szkół zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności uczniowskiej oraz nauczycielom i rodzicom.

  § 43 Ocenianie, klasyfikacja i promocja uczniów Zespołu Szkół
Ocenianie, klasyfikacja i promocja uczniów w Zespole Szkół odbywa się na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

  § 44
W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
  § 45 Statut Zespołu Szkół w Szymonowie wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 roku.
 

Dokument utworzył(-a):  Danuta Olender Lewandowska  (06.03.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (06.03.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (06.03.2006)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (06.03.2006)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7495203 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^