BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statut Zespołu Szkół w Szymonowie z dnia 20.03.2014 r.

 
 
 
                                                                                                     STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ
W SZYMONOWIEStatut Zespołu Szkół w Szymonowie
 
 
 
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 1991 roku Nr 95 pozycja 425 wraz z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
 z dnia 21 maja 2001 roku
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 roku Nr 61, pozycja 624 wraz z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
 z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007 roku Nr 83, pozycja 562 wraz z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
 z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2013 roku Nr 0, pozycja 532)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
 z dnia 19 lutego 2002 roku
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 225 wraz z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenie z jednych typów szkół do innych.
 
Znowelizowany uchwałą nr 2/107/14
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Szymonowie
z dnia 20 marca 2014 roku
w sprawie zmian w Statucie Szkoły.
 
 
 
 
   ROZDZIAŁ    I       Ogólne informacje o szkole……………………………………....…4
   ROZDZIAŁ    II      Cele i zadania szkoły………………………………………...............5
   ROZDZIAŁ    III    Organy Zespołu Szkół……..………………………………..............8
   ROZDZIAŁ    IV    Organizacja Zespołu Szkół ………..……………………………....13
   ROZDZIAŁ   V      Nauczyciele i pracownicy szkoły…….………………………...........17
   ROZDZIAŁ   VI     Uczniowie Zespołu Szkół …………………..…………………....….20
   ROZDZIAŁ  VII    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna ………………………….......25
   ROZDZIAŁ  VIII   Ocenianie klasyfikacja i promocja uczniów ………………...……30
   ROZDZIAŁ   IX     Warunki i tryb przyjmowania uczniów ………………………...…31
   ROZDZIAŁ    X    Gospodarka finansowa szkoły………………………………………35         
   ROZDZIAŁ    XI   Przepisy końcowe ………………………………………………..….35
 
 
 
 
ROZDZIAŁ I

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE
 
§ 1
 
1.  Zespół Szkół w Szymonowie, zwany dalej „szkołą” jest placówką publiczną.
2.  Siedziba: Szymonowo 15, gmina Małdyty.
3.  Nazwa szkoły brzmi: "Zespół Szkół w Szymonowie".
4.  Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół składa się z nazwy danej szkoły
wchodzącej w skład Zespołu a mianowicie:
    1)  "Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwintowej w Szymonowie przy Zespole Szkół
    w Szymonowie",
    2)  "Gimnazjum w Szymonowie przy Zespół Szkół w Szymonowie".
5. Na pieczęci Szkoły używana jest nazwa w pełnym brzmieniu "Zespół Szkół w Szymonowie".
6. Na stemplach używa się nazwy: " Zespół Szkół w Szymonowie”, „ Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwintowej w Szymonowie" i „Gimnazjum w Szymonowie".
7. W celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przy Zespole Szkół działają oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci w wieku 5 i 6 lat (udział w zajęciach tej grupy dzieci jest obowiązkowy) oraz dzieci 2,5-4 letnie.
8. Cykl kształcenia w Zespole Szkół w Szymonowie trwa:
   1)  w Szkole Podstawowej - sześć lat,
   2)  w Gimnazjum - trzy lata.
9. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Rada Gminy  Małdyty i Wójt Gminy Małdyty– każdy z tych organów w zakresie posiadanych kompetencji. Zadania dotyczące bieżącego zarządzania i nadzoru nad działalnością finansową i organizacyjną Zespołu wykonuje Wójt Gminy.
10. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
11. Szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nadaje imię Rada Gminy Małdyty na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
12. Imię szkoły wiąże się z przyjętym kierunkiem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz
jej tradycjami.
 
 
 
 
 ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 2
 
1.  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum realizują cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
2.  Szkoła w szczególności:
    1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
    ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum;
    2) wprowadza ucznia w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, zagadnień, twierdzeń     
    oraz metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym  
    dalsze zdobywanie wiedzy;
    3) wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki;
    4) zapewnia nowatorskie i atrakcyjne metody nauczania;
    5) umożliwia absolwentom Zespołu Szkół dokonanie świadomego wyboru dalszego  
    kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
       a) współpracę z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
       b) organizację współpracy z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną  
       pomoc młodzieży i ich rodzicom,
       c) rozwijanie zainteresowań młodzieży na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
   6) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych  
   w ustawie, stosownie do warunków Zespołu Szkół i wieku uczniów poprzez:
      a) zapewnienie uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum odpowiednich warunków do  
      odbywania zajęć lekcyjnych,
      b) tworzenia atmosfery przyjaźni, wzajemnej akceptacji i tolerancji,
      c) pomoc nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego w zaaklimatyzowaniu się  
      uczniów przybyłych z innych szkół i miejscowości i wdrożeniu się ich do obowiązków  
      szkolnych,
     d) tworzenie warunków prawidłowego współżycia i współdziałania w zespole klasowym  
     i grupie rówieśniczej oraz między społecznością uczniowską szkoły podstawowej  
     i gimnazjum,
     e) systematyczne diagnozowanie i analiza zachowań uczniów oraz znajdowanie sposobów  
     rozwiązywania problemów.
   7) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu  
   Szkół:
     a) objęcie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum opieką pedagoga szkolnego,
     b) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa wszystkim uczniom dojeżdżającym poprzez  
     organizację zajęć świetlicowych,
     c) zapewnienie każdemu uczniowi możliwości spożycia gorącego posiłku (zupa, gorący  
     napój, bułka itp.),
     d) zapewnienie uczniom pomocy materialnej jak: bezpłatne posiłki w szkole, pomocy  
     w zakupie przyborów szkolnych i podręczników poprzez współpracę szkoły z ośrodkiem  
     pomocy społecznej,
     e) prowadzenie zajęć zgodnie z potrzebami rozwojowymi uczniów, np. zajęcia  
     logopedyczne, psychologiczne, terapeutyczne w miarę posiadanych środków finansowych.
  8) Zespół Szkół realizuje własny program wychowawczy oraz program profilaktyki szkolnej  
  o których mowa w odrębnych przepisach uchwalonych przez Radę Pedagogiczną po  
  zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
  


§ 3
 
1. Szkoła zapewnia realizację zadań wynikających z ustawy, a także wydanych na jej podstawie
    aktów wykonawczych, a w szczególności w zakresie:
umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,   
  językowej i religijnej oraz kultywowania tradycji i kultury regionalnej;
tworzenia warunków do realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego;
zapewnienia bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;
zatrudnienia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje;
przeprowadzania rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
realizacji ustalonych dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:
a)      ramowego planu nauczania,
b)      programów nauczania,
7)     realizowania ustalonych przez MEN zasad oceniania, klasyfikowania i promowania             
       uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w ramach zewnętrznych  
       i wewnętrznych zasad oceniania;
8)     upowszechniania wśród uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjającej aktywnemu  
 uczestnictwu w życiu gospodarczym;
9)     stwarzania warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez  
 organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowania aktywności  
 społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;
10)     upowszechniania wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowania 
       właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
11)     udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej we współpracy  z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w zakresie organizowania        
(w razie potrzeby) opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły;
12)    umożliwiania rozwoju zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych    programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie (zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie).
13)    zapewniania realizacji zagadnień profilaktycznych wynikających z programu     
 profilaktyki szkolnej.
 
 
 
 
            § 4
 
1.  Zadania opiekuńcze Zespołu Szkół oraz wynikające z ogólnych przepisów bhp:
1)             nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych,
2)             nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia;
3)      nad bezpieczeństwem uczniów poza terenem szkoły w trakcie wycieczek, biwaków oraz
 wyjść organizowanych przez szkołę czuwają i są odpowiedzialne osoby wymienione   
 w karcie wycieczki po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły;
4)      w czasie przerw pomiędzy zajęciami w szkole pełnione są nauczycielskie dyżury organizacyjno – porządkowe zgodnie z grafikiem i obowiązującym regulaminem;
5)      w czasie zajęć obowiązkowych uczeń korzysta z wyznaczonych sal lekcyjnych i sprzętu
  umieszczonego w tych salach stosując się do obowiązujących regulaminów, przepisów bhp    
  i ppoż.;
6)             wychowawca klasy zobowiązany jest do przekazania uczniom informacji dotyczącej    
  prawidłowego korzystania z pomieszczeń, zachowania ładu, porządku i czystości  
  pomieszczeń, bezpieczeństwa własnego i innych osób (ochrony zdrowia własnego   
  i  innych);
7)      nauczyciele przedmiotów podczas ćwiczeń, pokazów, doświadczeń udzielają uczniom   
  szerokiego instruktażu mającego na celu bezpieczne wykorzystanie pomocy i sprzętu;
8)             nauczyciele wychowania fizycznego są zobowiązani zwracać uwagę na stopień aktualnej  
  sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów oraz przestrzegać przy tym przepisów  
  bhp obowiązujących w sali gimnastycznej;
9)             uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminu szkoły i wewnętrznych zarządzeń
dyrektora;
10)  dyrektor szkoły zapewnia warunki pracy i nauki zgodne z przepisami bhp.
 
 
 
§ 5
 
1. Uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych wymagają opieki   i pomocy organizowane będą:
   1)  zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;         
2) nauczanie indywidualne prowadzone w domu ucznia umożliwiające mu wypełnienie
obowiązku szkolnego przejściowo lub do ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum,
organizowane przez dyrektora szkoły, nauczaniem tym obejmowane są dzieci:
     a) uczeń z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu uniemożliwiającym lub znacznie  
      utrudniającym im uczęszczanie do szkoły,
b)        przewlekle chore (stale lub przejściowo niezdolne do nauki w warunkach szkolnych),
c)        z wadami wzroku, słuchu oraz upośledzeniem umysłowym (w stopniu pozwalającym na
      prowadzenie w/w nauczania),
d)        z zaburzeniami w rozwoju fizycznym,
e)        inne dzieci, którym poradnia psychologiczno - pedagogiczna orzeknie taką formę
 pomocy,
3)      klasy specjalne w myśl obowiązujących przepisów na zasadzie porozumienia pomiędzy
 władzami Gminy Małdyty, a Zarządem Powiatu Ostróda;
4)      klasy integracyjne;
5)      organizowanie pomocy materialnej w miarę posiadanych przez organ prowadzący
 środków finansowych;
6)      kierowanie uczniów do placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych.
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ III

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ
 


§ 6
 
1. Organami Zespołu Szkół w Szymonowie są:

1)    Dyrektor Zespołu Szkół
2)    Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół
3)    Rada Rodziców Zespołu Szkół
4)    Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
5)    Samorząd Uczniowski Gimnazjum
 


§ 7
 
 1.Kompetencje Dyrektora Zespołu Szkół:

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Zespołu Szkół   
  oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz;
2) wykonuje działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
3) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;
4)  przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej;
5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej zgodnie z prawem oświatowym;
6) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu     
wykonania uchwały niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
7) powierza stanowisko wicedyrektora oraz inne kierownicze stanowiska w Zespole Szkół  
 i odwołuje z niego, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;
8) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na podstawie odrębnych przepisów;
9) przyznaje nagrody nauczycielom zgodnie z regulaminem nagród dyrektora Zespołu,
10) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom Zespołu;
11) dysponuje środkami finansowymi Zespołu Szkół;
12) opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu Szkół;
13) dokonuje oceny pracy nauczycieli;
14) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy "Karta Nauczyciela";
15) dba o powierzone mienie;
16) kontroluje spełnianie przez uczniów Zespołu Szkół obowiązku szkolnego oraz wydaje  
decyzje zezwalające na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą o przeprowadzenie  
 egzaminu klasyfikacyjnego;
17) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim
 Zespołu Szkół;
18) jest przełożonym wszystkich pracowników szkoły;
19) rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy organami Zespołu Szkół;
20) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem postanowień  
 zawartych w odrębnych przepisach i w porozumieniu z organem prowadzącym;
21) prowadzi dokumentację szkoły i dokumentację pedagogiczną zgodnie  z właściwymi przepisami;
22) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na
terenie szkoły;
      23) może wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego
stroju z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Szkoły, Rady Rodziców,
Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego;
24) jest obowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone;
25) podaje do publicznej wiadomości, w terminie ustalonym przez ustawodawcę, zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywały od początku następnego roku szkolnego;
26) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki;
27) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu końcowego szkoły podstawowej i egzaminów gimnazjalnych;
28) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa warunki realizacji projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów gimnazjum;
29) stwarza warunki do działania w szkole- wolontariuszy, stowarzyszeń i inny organizacji w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół
30) odpowiada za właściwą organizację i przebieg rekrutacji.


§ 8
 
1. Do kompetencji stanowiących Radę Pedagogiczną należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu Szkół;
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów Zespołu;
3) podejmowanie uchwał w sprawie promocji uczniów;
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
      6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
      7)przygotowywanie projektu Statutu Zespołu Szkół oraz ewentualne jego zmiany
        i zatwierdzanie  po konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
      8) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu
 Szkół zgodnie z odrębnymi przepisami;
9) wystąpienie z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora;
10) opiniowanie
      a) tygodniowego podziału godzin,
      b) projektu planu finansowego Zespołu Szkół,
      c) propozycji dyrektora w sprawie przydziału zajęć,
11) w porozumieniu z dyrektorem określa szczegółowe warunki realizacji projektu  
 edukacyjnego realizowanego przez uczniów gimnazjum;
12) po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców podejmuje uchwały w sprawie ustalenia   
 zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz szkolnego zestawu programów  
 nauczania i szkolnego zestawu podręczników;
13) wnioskowanie o wprowadzenie jednolitego stroju.
 
2. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni         
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szymonowie.
3. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z opracowanym przez siebie regulaminem,                              a posiedzenia Rady są protokołowane.
4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
członków Rady.
5. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do zachowania tajemnicy wobec spraw     
 będących przedmiotem posiedzenia rady.
6. Uchwały Rady winny mieć charakter aktów prawnych.

§ 9
 
 
1. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców, złożona z przedstawicieli rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
2.  O zasadności powstania Rady Rodziców decydują sami rodzice na zebraniu ogólnym
w głosowaniu jawnym.
3.  Działalność Rady Rodziców nie może być sprzeczna ze statutem Zespołu Szkół.
4.  Do kompetencji Rady Rodziców należy:
    1) opiniowanie statutu Zespołu Szkół oraz innych dokumentów szkolnych;
    2) opiniowanie  planu finansowego szkoły;
    3) współuczestnictwo w opracowaniu programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktycznego;
    4) wyrażanie opinii przy ocenie pracy dyrektora szkoły;
    5) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu   
      Szkół;
    6) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
      wychowania szkoły;
    7) wnioskowanie o wprowadzenie jednolitego stroju.
5. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w głosowaniu jawnym w formie uchwał  zapadających zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.
6. Rada Rodziców działa zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem, który nie może   być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkół i szeroko rozumianymi przepisami prawa   
oświatowego.
7. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Zespołu Szkół             z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
8. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczy Dyrektor Zespołu Szkół oraz inne osoby  
zaproszone przez przewodniczącego lub dyrektora.
9. Rada Rodziców opracowuje swój regulamin pracy, w którym określa sposoby gromadzenia  
funduszy oraz wewnętrznej kontroli nad nimi (komisja rewizyjna).

 
 
 
 

§ 10
 
 
 1.Tworzy się dwa Samorządy Uczniowskie w Zespole Szkół w Szymonowie:
    1) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej,
         2) Samorząd Uczniowski Gimnazjum.
2.  Samorząd Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów odpowiednio Szkoły  
Podstawowej bądź Gimnazjum.
3. Samorząd Uczniowski opracowuje własny Regulamin Pracy i przedstawia go do
zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.
4.  Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu  
 Szkół wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących
realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
        1) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
        2) prawo wyboru nauczyciela - opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
        3) prawo organizowania imprez kulturalnych, sportowych oraz działalności  oświatowej    
         i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z wychowawcą
         i Dyrektorem Zespołu Szkół;
       4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
       5) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi         
        wymaganiami.
5.  Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania
 i promowania uczniów oraz form i metod sprawdzania wiedzy  i umiejętności.
6.  W sprawach spornych uczeń ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego a ten w uzgodnieniu z nauczycielem - opiekunem przedstawia
sprawę nauczycielowi lub wychowawcy i wspólnie rozstrzygają sporne kwestie. O sprawach nie rozstrzygniętych decyduje dyrektor.


§ 11
 
1. Współpraca organów Zespołu Szkół
    1) Każdy z organów wewnętrznych Zespołu Szkół ma prawo do swobodnego działania                  i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w statucie,               a dyrektor zespołu ma obowiązek stworzyć tym organom warunki do realizacji zadań   statutowych.
2) Wymiana informacji pomiędzy organami szkoły odbywa się poprzez wspólne   spotkania ich przewodniczących oraz zapraszanie na zebrania organów szkoły  przewodniczących pozostałych organów.
      3) Omawiane na spotkaniach problemy i zagadnienia winny być w bezpośrednim związku                   
      z kompetencjami działających w szkole organów.
 
 


 
 
 

§ 12
 
 
1. Zasady rozwiązywania sporów
    1) Dyrektor Zespołu Szkół jako przewodniczący Rady Pedagogicznej wykonuje uchwały  
     zgodnie z prawem oświatowym, a ponadto:
         a) rozstrzyga sprawy sporne między członkami Rady Pedagogicznej nie ujęte                       w  regulaminie,
           b) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół,
         c) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem (opiekunem) ucznia,
           d) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie Zespołu Szkół, a w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i stara się być obiektywny,
         e) sporne sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego,
         f) wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli ich działalność   narusza interesy szkół wchodzących w skład Zespołu i nie służy rozwojowi ucznia.
2. W przypadku podjęcia przez jakikolwiek organ szkoły uchwały sprzecznej z ustawą
o systemie oświaty, statutem bądź innymi przepisami prawa oświatowego, Dyrektor  Zespołu Szkół wstrzymuje jej wykonanie i zawiadamia o powstałym fakcie organ nadzorujący oraz organ prowadzący szkołę.
 
 
 
 


ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ

 
§ 13
 
1. Podstawową jednostką organizacyjną w Zespole Szkół jest oddział.
2.Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna przekroczyć 30 osób:
    1) Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych  nie może przekroczyć 25 osób. Działania      
    oddziału określa regulamin.
3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na  zajęciach, dla których z treści nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym  laboratoryjnych z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Podziału na grupy dokonuje się na zajęciach z języka obcego i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów,  oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych                            w oddziałach liczących 30 uczniów.
5. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów, podziału na grupy na zajęcia
o których mowa w ust. 4 można dokonywać jedynie za zgodą organu prowadzącego.
6. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
7. W szkole mogą być tworzone oddziały integracyjne, w których ilość uczniów  powinna   wynosić od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
8. W klasach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczyciela z odpowiednimi   kwalifikacjami oraz specjalistów do zajęć rewalidacyjnych i innych. W uzasadnionych              przypadkach można zatrudnić pomoc nauczyciela.


§ 14
 
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, zaś w oddziale realizującym podstawę programową  wychowania przedszkolnego, w tzw. Oddziale "0", godzina lekcyjna trwa 60 minut.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie
od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym   rozkładzie zajęć.
2. Tygodniowy wymiar zajęć edukacyjnych prowadzonych w oddziałach przedszkolnych  wynosi 25 godzin, przy czym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej  wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
3. Czas trwania zajęć w oddziale przedszkolnym prowadzonych dodatkowo w szczególności  umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
      1) z dziećmi w wieku 2,5-4 lat- około 15 minut,
      2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel   prowadzący, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1.
5. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone               w systemie klasowo - lekcyjnym w lasach IV - VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
6. Klasy I - III szkoły podstawowej objęte są nauczaniem wczesnoszkolnym.
7. W szkole program wychowania przedszkolnego realizowany jest w utworzonych   oddziałach przedszkolnych.

§ 15
 
 1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończenia 15 roku życia    nie rokując ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały   przysposabiające do pracy zawodowej.
2. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor szkoły na podstawie   uchwały rady pedagogicznej, za pisemną zgodą rodziców prawnych (opiekunów) kieruje   ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy uwzględniając opinię lekarską oraz opinię   
poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
3. W oddziałach przysposabiających do pracy, kształcenie ogólne realizuje się zgodnie           z  podstawą programową kształcenia ogólnego, w formach dostosowanych do potrzeb               i możliwości uczniów.
4. Klasę organizuje Dyrektor Zespołu Szkół za zgodą organu prowadzącego w oparciu              o odrębne przepisy.
5. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych   treści kształcenia, zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
6. Przysposobienie do pracy może być organizowane w Gimnazjum wchodzącym w skład   Zespołu Szkół albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora Zespołu Szkół ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.


§ 16
 
 1. Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w uzgodnieniu z organem
 prowadzącym, ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć np. zajęcia wyrównawcze,
 specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementy informatyki, koła zainteresowań itp.,
 które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych
 lub między oddziałowych.
 
                                                                       § 17
 
1.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu  Szkół na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego zespołu szkół,                          z uwzględnieniem zasad higieny pracy ucznia oraz ochrony zdrowia.
 
 
§ 18
 
1. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii szkolnych określa  Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku  szkolnego.
2. W danym roku szkolnym szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa   arkusz organizacyjny Zespołu Szkół opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia             i  zatwierdzony przez organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór  
pedagogiczny do 30 maja każdego roku.
3.W arkuszu organizacji Zespołu Szkół umieszcza się w szczególności:
    1) ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków MEN, przydzielonych                    
      i finansowanych przez organ prowadzący szkołę;
    2) liczbą pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu Szkół dyrektor
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć
określający organizację stałych zajęć edukacyjnych.
 
 
                                                                   § 19
 
 1. W Zespole Szkół w Szymonowie tworzy się następujące stanowisko kierownicze:
        1)Wicedyrektora.
 2. Zakres kompetencji na w/w stanowisko określa Dyrektor Zespołu Szkół w zakresach   czynności.


                                                                      § 20
 
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację  dojazdów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców   (prawnych opiekunów), uczniom szkoła organizuje świetlicę.
2. W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów                    w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.
3.Nauczyciel świetlicy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  dojeżdżającej w czasie ich pobytu w szkole tj. od momentu wyjścia z autokaru szkolnego   poprzez pobyt na świetlicy i po zajęciach aż do chwili wejścia uczniów do autokaru w celu  odjazdu do domu.
4. Zadania wychowawcze realizowane są według rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
5. Zadaniem świetlicy szkolnej jest:
   1) organizowanie pomocy uczniom w nauce;
   2) organizacja gier, zabaw oraz zajęć ogólnorozwojowych i rozwijających zainteresowania 
       ucznia;
   3)kształtowanie odpowiednich nawyków i zachowań uczniów.
6. Świetlica działa w godzinach wymagających zapewnienia opieki uczniom przed i po    zakończeniu zajęć lekcyjnych.
7. Nauczyciel świetlicy opracowuje regulamin świetlicy szkolnej, który następnie   zatwierdzany jest przez Dyrektora Zespołu Szkół.
8. Dyrektor Zespołu Szkół określa zakres czynności nauczyciela świetlicy.


§ 21
 
1. W Szkole Podstawowej i Gimnazjum są zatrudniani nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
2.Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników określają odrębne przepisy.
3.Utworzenie stanowiska obsługi wymaga zgody organu prowadzącego.
4. Szczegółowy zakres czynności pracowników administracji i obsługi sporządza Dyrektor   Szkoły.
5. Sprawy kadrowe prowadzi Dyrektor Szkoły.
 
 

§ 22
 
1.Do realizacji celów statutowych Zespół Szkół powinien zapewnić możliwość korzystania z:
1)      pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2)      biblioteki z czytelnią;
3)      świetlicy;
4)      gabinetu pierwszej pomocy przedmedycznej;
5)      pomieszczeń administracyjno-gospodarczych;
6)      sali gimnastycznej i zespołu urządzeń sportowych oraz rekreacyjnych;
7)      szatni;
8)      stołówki.
 
 

§ 23
 
1. Biblioteka jest pracownią szkolną. Służy ona do realizacji zadań dydaktycznych                        i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania  wiedzy wśród uczniów oraz ich potrzeb i zainteresowań.
2. Biblioteka zajmuje wydzielone pomieszczenia.
3. Z pomieszczeń biblioteki korzystają uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz pracownicy szkoły.
4. Do zadań bibliotekarza należy:
    1) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego;
    2) ustalenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki       
    dla uczniów;
    3) organizowanie konkursów czytelniczych;
    4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrobienie
     i pogłębienie w uczniu nawyku czytania i uczenia się;
    5) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa w szkole;
    6) współpraca z nauczycielami Zespołu Szkół;
    7) współudział w prowadzeniu edukacji czytelniczej i medialnej;
    8) wybór i zakup nowych pozycji i lektur szkolnych.
5) Bibliotekarz opracowuje regulamin korzystania z biblioteki , czytelni i centrum  multimedialnego i przedstawia go do zatwierdzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół.
 
 
                                           
 
ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ
 
 
§ 24
 
1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
1)     Inne stanowiska tworzy się w zależności od potrzeb.
2) Tworzenie dodatkowych stanowisk wicedyrektora lub innych stanowisk kierowniczych
odbywać się będzie w oparciu o obowiązujące przepisy oraz za zgodą organu prowadzącego szkołę.
3) Jeśli w szkole nie utworzono stanowiska wicedyrektora, na czas nieobecności     
       dyrektora, inny nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez organ prowadzący pełni jego   
       obowiązki;
      4) Zakres kompetencji wicedyrektora:
            a) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,
            b) przygotowuje projekty następujących  dokumentów,
                        - tygodniowy rozkład zajęć szkolnych
                        - kalendarz imprez szkolnych
c) sprawuje nadzór pedagogiczny na warunkach uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły,
d) przygotowuje projekty oceny pracy nauczycieli,
e) wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych     
             nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,
f) prowadzi księgi ewidencji uczniów oraz kontroluje spełnianie przez nich obowiązku
 szkolnego,
g) opracowuje materiały analityczne oraz ocenę dotyczącą kształcenia i wychowania,
h) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły.
 
 

§ 25
 
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny     za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, zarówno  podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych.
2. Obowiązkiem nauczyciela jest:
      1) systematyczna kontrola miejsca prowadzonych zajęć pod względem bezpieczeństwa                 i higieny pracy;
      2) uczestnictwo w szkoleniach bhp organizowanych przez zakład pracy;
      3) przestrzeganie statutu zespołu szkół;
      4) aktualizowanie znajomości prawa oświatowego;
      5) obowiązek egzekwowania od uczniów przestrzegania regulaminów pracowni  szkolnych;
6) kontrola obecności uczniów na każdej lekcji;
      7) pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem;
      8) systematyczne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
9) stosowanie zasad oceniania zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Zespół Szkół;
10) stałe podnoszenie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności pedagogicznych;
      11) pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę zawodową;
      12) dbanie o powierzone mienie, sprzęt i pomoce naukowe;
      13) aktywne uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych;
      14) stosowanie nowoczesnych i nowatorskich metod pracy;
      15) dbanie o poprawność językową uczniów;
      16) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym  wymaganiom, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogiczne lub innej poradni specjalistycznej;
      17) nowo zatrudnieni nauczyciele mają obowiązek przedstawienia zaświadczenia
 z Krajowego Rejestru Karnego.


§ 26
 
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest aby na danym etapie kształcenia wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu etapu   edukacyjnego.
3. Obowiązki wychowawcy klasy powierza Dyrektor Szkoły.


§ 27
 
1. Zadania nauczyciela wychowawcy:
      1) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami;
      2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
      3) przygotowanie wychowanków do życia w rodzinie i społeczeństwie;
      4) kształcenie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów;
      5) diagnozowanie warunków życia i nauki swoich wychowanków;
      6) opracowanie w porozumieniu z rodzicami i uczniami programu wychowawczego;  
      7) systematyczny kontakt ze wszystkimi nauczycielami i pracownikami szkoły w celu   koordynacji oddziaływań wychowawczych;
      8) współpraca z rodzicami, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,  włączanie ich w życie klasy i szkoły;
      9) współpraca z pedagogiem szkolnym oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
     10) monitorowanie postępów wychowanków w nauce;
     11) kontrola frekwencji wychowanków na zajęciach;
     12) poradnictwo w zakresie dalszego kształcenia;
     13) wychowawca prowadzi określoną przepisami oświatowymi dokumentację pracy   wychowawczej i przebiegu nauczania ( arkusze ocen, dzienniki zajęć lekcyjnych,  świadectwa szkolne);
      14) wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej                                        
       i metodycznej ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga szkolnego,     
       wizytatorów i metodyków szkolnych, właściwych pracowników kuratorium oświaty  oraz  
       ośrodków metodycznych.
 
 
 

                                                                        § 28
 
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia na danym etapie edukacyjnym tworzą zespół, którego  zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego etapu  oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Zespołu Szkół na wniosek tegoż zespołu.
3. Przewodniczący opracowuje i przedstawia zespołowi plan i tematykę pracy zespołu.
4. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
5. Nauczyciele mają prawo swobodnego wyboru programu wychowania przedszkolnego,  programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych  do użytku szkolnego.
 
§ 29
 
1. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta              z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny.
 
 
                
 
 
ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ


§ 30
1. Do Zespołu Szkół uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 16  roku życia i podlegają  obowiązkowi szkolnemu, który trwa do ukończenia 18 roku życia.
2.  Decyzję w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na pisemny wniosek rodziców.
3. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
4. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Na wniosek rodziców Dyrektor Zespołu Szkół, w której obwodzie mieszka dziecko, może
zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki.
Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo
ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów   klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez tę szkołę.
6. Uczniowie, którzy ukończą szkołę podstawową kontynuują naukę w gimnazjum.
7. Do gimnazjum przyjmowani są z urzędu wszyscy uczniowie zamieszkujący w obwodzie szkolnym Zespołu Szkół w Szymonowie.
8. Dyrektor Zespołu Szkół może przyjąć ucznia z innego obwodu szkolnego, jeżeli pozwalają  na to warunki organizacyjne.
9.Zespół Szkół może opracować wewnętrzne kryteria przyjmowania uczniów do   poszczególnych klas szkoły podstawowej i gimnazjum.


§ 31
 
1. Uczeń Zespołu Szkół ma prawo do:
    1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy  
    umysłowej;
    2) informacji o zakresie wymagań oraz metodach nauczania;
    3)zapoznania się z kryteriami oceniania z przedmiotów nauczania i zachowania;
    4) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
     ochronę przez wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę                          
     i poszanowanie godności;
    5) korzystania z pomocy doraźnej;
    6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
     także światopoglądowych, religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
    7) rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów;
    8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
     postępów w nauce;
    9) pomocy w przypadkach trudności w nauce;
   10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
   11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru
     biblioteki;
   12)wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się                      
     w organizacjach działających w szkole;
   13)reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych;
   14) składania skarg w przypadku łamania praw ucznia:
         a) przez innych uczniów do nauczycieli, wychowawcy klasy lub pedagoga;
         b) przez nauczyciela do wychowawcy klasy, pedagoga lub dyrektora;
         c) przez wychowawcę klasy do pedagoga lub dyrektora;
         d) przez dyrektora do organu prowadzącego i do organu nadzoru prowadzącego oraz  
    instytucji zajmujących się obroną praw dziecka i człowieka.                                                              § 32
1. Uczeń Zespołu Szkół ma obowiązek:
    1)przestrzegania postanowień zawartych w statucie Zespołu Szkół;
    2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, przygotowywania  
     się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie;
    3) brania udziału w realizacji projektu edukacyjnego, realizowanego w gimnazjum
     Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na  
     celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres  
     tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania  
     określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub
     wykraczać poza te treści. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa
     dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Kryteria oceniania zachowania ucznia  
     gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym będą uwzględniały udział ucznia      
     w realizacji projektu edukacyjnego. Informacja o udziale ucznia w realizacji projektu  
     edukacyjnego oraz temat projektu będą zamieszczone na świadectwie ukończenia  
     gimnazjum;
   4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
    pracowników szkoły;
   5)odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;
   6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
   7) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Zespołu Szkół, Rady    
    Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;
   8) punktualnego i regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
   9) usprawiedliwiania w ciągu tygodnia swojej nieobecności w szkole u wychowawcy klasy
     (pisemne usprawiedliwienie od rodziców lub opiekunów);
  10) uczestniczenia we wszystkich imprezach organizowanych przez Zespół Szkół w czasie
      trwania zajęć lekcyjnych;
  11) zmieniania obuwia w budynku szkoły
 

§ 33
 
 1. Uczniom nie wolno:
    1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym   
     działaniu;
    2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
    3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu m.in.  
     środków pirotechnicznych;
    4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
    5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;
    6) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy             
      i zgody zainteresowanych;
    7) używać na terenie szkoły telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje   
     przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
    8) zapraszać obcych osób do szkoły.
 
 

§ 34
 
   1. Uczeń Zespołu Szkół może otrzymać nagrodę lub wyróżnienie za:
       1) wysokie osiągnięcia w nauce;
       2) wzorową postawę;
       3) wybitne osiągnięcia na szczeblu szkoły lub poza szkołą;
       4) dzielność i odwagę;
   2. Nagrodę przyznaje Dyrektor Zespołu Szkół na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu
   Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Kryteria i sposoby przyznawania nagród oraz wyróżnień określają Wewnątrzszkolne     Zasady Oceniania.

§ 35
 
1.  Ustala się następujące rodzaje kar:
    1)  nagana wychowawcy klasy z jednoczesnym pisemnym lub ustnym powiadomieniem  
      rodziców (prawnych opiekunów) za:
      a) posiadanie lub palenie papierosów,
      b) przemoc fizyczną i psychiczną nad kolegami,
      c) niekulturalny sposób rozmowy z nauczycielem i kolegami (postawa, słownictwo),
      d) niewłaściwe zachowanie w stosunku do pracowników szkoły, nauczycieli i kolegów,
      e) wagary, kradzieże,
      f) znęcanie się nad zwierzętami,
      g) lekceważenie obowiązków szkolnych, nagminne niewłaściwe zachowanie na lekcjach,
      h) nie wykonywanie poleceń nauczyciela i pracowników szkoły,
       i) nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy wysiadaniu i wsiadaniu do autokaru,
       j) opuszczanie terenu szkoły w czasie zajęć świetlicowych oraz przerw,
      k) niszczenie mienia szkoły z jednoczesnym naprawieniem szkody,
      l) wymuszanie dóbr osobistych,
      ł) kontakt z alkoholem, narkotykami i środkami odurzającymi (posiadanie, zażywanie
         i rozprowadzanie),
     m) niekulturalne zachowanie w czasie posiłku,
2) nagana Dyrektora Szkoły ( z jednoczesnym ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców lub opiekunów) za:
      a) zachowania opisane w części 1) jeżeli uczeń otrzymał już trzykrotne upomnienie      
       wychowawcy klasy.
3) zawieszenie prawa ucznia do udziału w imprezach szkolnych bądź reprezentowania
  szkoły na zewnątrz za:
    a) niszczenie mienia szkoły,
    b) wagary,
    c) kradzieże,
    d) agresywne zachowanie w czasie pobytu na świetlicy i stołówce szkolnej,
    e) nieregulaminowe zachowanie w czasie wcześniejszych imprez szkolnych i wycieczek,
    f) używanie, posiadanie, rozprowadzanie alkoholu i narkotyków.
 4) przeniesienie ucznia do innej szkoły:
    a) w przypadku, gdy wszystkie możliwe środki wychowawcze (przewidziane w Statucie
      Szkoły) zostały wykorzystane bez pozytywnego efektu,
    b) uczeń popada w konflikt z prawem.
5) skreślenie ucznia z listy uczniów:
     a) uczeń, który ukończył 18 rok życia może być, w drodze decyzji, skreślony z listy 
       uczniów przez Dyrektora Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady  
       pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,
     b) skreślenia z listy uczniów dokonuje się w przypadku gdy uczeń popełnił z winy
       umyślnej czyn karalny przeciwko czci, nietykalności cielesnej, zdrowiu, życiu, mieniu,
       bądź też uporczywie uchyla się od realizacji obowiązku nauki mimo podjętych środków 
       wychowawczych.
2. Od wymierzonej kary uczeń może odwołać się za pośrednictwem Samorządu  
Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora Zespołu Szkół w terminie  3  dni od dnia otrzymania kary.
3.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum może zostać przeniesiony do innej szkoły. Przeniesienia dokonuje kurator oświaty na wniosek Dyrektora Szkoły.
 
 
§ 36
 
1.  Warunki pobytu uczniów w szkole (regulamin porządkowy szkoły):
     1) uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej na 10 minut przed planowanym czasem  
      rozpoczęcia zajęć i opuszczają budynek zaraz po zakończeniu lekcji (nie dotyczy  
      uczniów objętych opieką świetlicową);
     2) uczniowie dojeżdżający i wymagający opieki objęci są opieką świetlicową;
     3) ze względu na bezpieczeństwo uczniów zabrania się im wychodzenia w czasie przerw
      poza teren szkoły;
      4) uczniowie obowiązani są do zachowania w szkole czystości, ładu i porządku;
     5) w czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzach lub boisku szkolnym w zależności   
      od pory roku i pogody;
     6)zachowania uczniów nie mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa własnego oraz   
      innych;
     7) zabrania się uczniom gromadzenia się w pobliżu drzwi wejściowych do budynku, co
      powoduje tarasowanie ruchu i stwarza zagrożenie wypadkiem;
     8) sale lekcyjne w czasie przerw są zamknięte;
      9) ubrania wierzchnie uczniowie pozostawiają w szatni szkolnej, zasady korzystania
      z szatni reguluje regulamin porządkowy szkoły.
 
 
                                                                 
                                                                         § 37
 
1. W razie zaistnienia wypadku należy bezzwłocznie powiadomić o tym wychowawcę  klasy, nauczyciela dyżurującego lub innego nauczyciela, dyrektora szkoły, innego pracownika szkoły.
2.  Osoby będące świadkami wypadku lub powiadomione o jego zaistnieniu zobowiązane są udzielić pierwszej pomocy, poczynić natychmiastowe działania sprowadzające fachową
pomoc i powiadomić o fakcie rodziców (opiekunów) dziecka.
 
 
§ 38
 
1. Szkoła zobowiązana jest do organizowania działań chroniących dziecko przed przemocą,
uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
2. Zadania te są realizowane poprzez:
    1) pracę z uczniem:
a)      wywiady środowiskowe,
b)      indywidualna praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowań,
c)      współpraca z PPP - terapia indywidualna lub grupowa,
d)      realizacja programów profilaktycznych,
e)      współpraca z instytucjami i placówkami wspomagającymi działalność wychowawczą
szkoły,
f)                 tworzenie grup socjoterapeutycznych - treningi i warsztaty,
g)      realizację programów psychoedukacyjnych na godzinach z wychowawcą,
h)  kierowanie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na zajęcia terapeutyczne,
      i) kierowanie uczniów z rodzin patologicznych do placówek opieki całkowitej wg  obowiązujących przepisów,
j)   współpraca ze służbą zdrowia,
k) współpracę pedagoga szkolnego z wychowawcami klas.
    2) pracę z rodzicami:
a)      spotkania rodziców,
         b) kierowanie rodziców dzieci potrzebujących pomocy do określonych punktów wsparcia,
b)      udzielanie pomocy w uzyskaniu dotacji finansowych dla rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji,
c)      mediacje w konfliktach rodzic - dziecko, indywidualna pracą z rodzicami dziecka.
    3) W celu realizacji § 38  szkoła posiada Program Profilaktyki szkolnej zatwierdzony
     przez Radę Pedagogiczną po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd   
    Uczniowski.
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ  VII
 
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 
 
§ 39
 
1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest     wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
2. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :
    1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
    2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia                 
      i umożliwianiu ich zaspokojenia;
    3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez  
     ucznia;
    4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
    5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych  
     dla uczniów niepełnosprawnych;
    6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
    7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu
      Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym  
      zakresie;
    8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego  
      kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym  
      kierunku;
    9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne  
      dzieci;
  10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych  
      wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb  
      psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
      rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
      wymaganiom;
  11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
  13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 3. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
    1) rodzicami;
2) pedagogiem ;
3)     poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
4)     podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
 4.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1)   rodziców;
2)   ucznia;
3)   nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem;
4)   specjalisty;
5)   poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej;
6)   dyrektora;
7)   pracownika socjalnego;
8)   asystenta rodziny;
9)   kuratora sądowego.
 5.  Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie przez wychowawców,  
 nauczycieli oraz specjalistów możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie
 i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z :
1)   wybitnych uzdolnień;
2)   niepełnosprawności;
3)   zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4)   specyficznych trudności w uczeniu się;
5)   zaburzeń komunikacji językowej;
6)   choroby przewlekłej;
7)   zaburzeń psychicznych;
8)   sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9)   rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
10) zaniedbań środowiskowych;
       11) trudności adaptacyjnych;
       12)odmienności kulturowej.
6.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
1)  zajęć rozwijających uzdolnienia;
2)  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
3)  zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;
4)  zajęć socjoterapeutycznych;
5)  porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
6)  zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
7)  porad dla uczniów;
8)   klas terapeutycznych;
 
 
 
 
§ 40
 
 1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne   potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów,
w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno –pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
3. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli  lub specjalistów o potrzebie objęcia
ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem –  jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
4. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia   pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca klasy planuje i koordynuje
udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno–pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
5. Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści w oddziale zerowym i szkole prowadzą w szczególności:
   1) w oddziale zerowym - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości  
    dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
    2) w szkole - obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na      
    celu rozpoznanie u uczniów:
       a) trudności w uczeniu się, w tym - w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej   
         - ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,
       b) szczególnych uzdolnień;
6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno -  pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
7. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
8. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowawcy, nauczyciele przedmiotów oraz specjaliści tworzą  Indywidualny Program  Edukacyjno Terapeutyczny, który ewaluowany jest corocznie.
 
 
§ 41
 
1.  Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.
 
§ 42
 
1. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły, niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty                  w szkole, rodziców ucznia.
 
§ 43
 
1. Do zadań pedagoga  należy:
    1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym  
     diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
     możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;
    2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom  
     zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy
     psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
    3) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne              
     uczniów;
    4)   rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
    5) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno –
      pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom , jak i nauczycielom;
    6) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-  
      pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
    7) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego
       i profilaktyki;
    8) udział w opracowywaniu programu profilaktyki;  
     9) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;           
   10) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów  
      wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
   11) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do  
       rozpoznanych potrzeb;
   12) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach  
       kryzysowych;
   13) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych  
       możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
   14) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy  
       psychologiczno-pedagogicznej.
 
 
§ 44
 
1.  Do zadań logopedy należy:
   1) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie  
      pomocy logopedycznej;
   2) prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach;       
   3) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych
     ćwiczeń – udzielanie  instruktażu dla rodziców;
   4) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń
      logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny
      u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;
   5) prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
   6) udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;
   7) stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –
      kompensacyjne;
   8) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących
      rozwoju mowy;
   9) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń  
      komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
  10) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
 
§ 45
 
 
 1.  Do zadań doradcy zawodowego należy:
1)          systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne          
   i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2)         gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3)         wskazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na
    poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym dotyczących rynku  
    pracy, trendów rozwojowych, programów edukacyjnych;
4)         udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
5)         prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących.
6)         wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
 
 
§ 46
 
1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym:
      1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
      2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
      3)realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb  
          edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
      4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
      5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
2. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
4. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez Zespół Orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
5. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor Szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
6. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia
uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor Szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia  w życiu szkoły.
 
 
                        
 
ROZDZIAŁ  VIII

OCENIANIE KLASYFIKACJA I PROMOCJA UCZNIÓW
 
§ 47
 1. Ocenianie, klasyfikacja i promocja uczniów Zespołu Szkół
     1) Ocenianie, klasyfikacja i promocja uczniów w Zespole Szkół odbywa się na podstawie
      Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Szkoły Podstawowej oraz Wewnątrzszkolnych
      Zasad Oceniania Gimnazjum.
     2) W ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (kl. VI) przeprowadza się sprawdzian
      poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań regulowany
      odrębnymi przepisami.
      3) W ostatnim roku nauki w gimnazjum (kl. III) przeprowadza się egzamin regulowany
       odrębnymi przepisami. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
          a) w części pierwszej - humanistycznej -wiadomości i umiejętności z zakresu języka  
              polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
          b) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej- wiadomości i umiejętności             
            z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii,  
           fizyki i chemii;
         c) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
      4) Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie
         przystępują do egzaminu gimnazjalnego
      5) Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie  
        kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej
        z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców / prawnych opiekunów  
        pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ IX

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ  W SZYMONOWIE


§ 48
1. Warunki rekrutacji i tryb przyjmowania uczniów do Oddziałów Przedszkolnych, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum określają Regulaminy Rekrutacji.
 
ROZDZIAŁ X

GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY
§ 49
 
1.  Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach publicznych.
 
ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 50
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami
§ 51
1. Szkoła używa pieczęci i stempli urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci. 
§ 52
1. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji)statutu.
    1) Nowelizacji statutu dokonuje się w formie uchwały podjętej przez Radę Pedagogiczną    
     po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
    2) Zmiany ( nowelizacja)  w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
         a)  organów szkoły,
         b) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku  
         zmiany przepisów.
    3) Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji)  do statutu jest identyczny jak tryb jego  
        uchwalania.
    4) O zmianach ( nowelizacji) w statucie dyrektor szkoły powiadamia organy szkoły,     
          organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2. Gimnazjum w Szymonowie może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
  3.  Statut Zespołu Szkół obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności
  szkolnej tj. uczniów szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum, nauczycieli, rodziców.
  4.W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają obowiązujące przepisy
  prawa.
 
§ 53
1. Statut Zespołu Szkół w Szymonowie wchodzi w życie z dniem 20.03.2014 r.
 
 


 

Dokument utworzył(-a):  Zespół Szkół w Szymonowie  (21.03.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (21.03.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (21.03.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (21.03.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7495230 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^