BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 
 
 
                                                                                                                    Załącznik
                                                                                                                     do Uchwały Nr X II /115    / 04
                                                                                                                     Rady Gminy Małdyty
                                                                                                                     z dnia 21.04.2004 r.
 
  Tekst ujednolicony  przez UG Małdyty uwzględniający zmianę
 Uchwaloną uchwałą RG. Małdyty Nr XIV/130/04 z dnia 31.08.2004 r.
 
 
                                                              S T A T U T
 
                          GMINNEGO   OŚRODKA   POMOCY  SPOŁECZNEJ   W   MAŁDYTACH
     
 
             Rozdział I

   Postanowienia ogólne

 
 
    § 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach zwany dalej „ Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
 
           2. Ośrodek działa na podstawie:
1)       ustawy z dnia 12 marca2004 r. o pomocy społecznej( Dz. U. Nr 64, poz.593),
2)       ustawy  z dnia 28 listopada 2003 r.. o świadczeniach rodzinnych(Dz. U. Nr 228,poz.2255 . z późn. zmianami),
3)       ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111, poz. 535,
z późn. zmianami),
4)       ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia ( Dz. U. Nr 73, poz. 660),
5)       ustawy  z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U Nr 137,
poz. 877 z późn. zmianami),
6)       ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych( Dz. U Nr 123, poz. 776  z późn. zmianami),
7)       ustawy  z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950 z późn.
zmianami).
8)       uchwał Rady Gminy w Małdytach :
a)       Nr XXXIV / 198 / 98 z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do wydawania decyzji administracyjnych
b)       Nr V / 34 / 03  z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji
administracyjnych w zakresie pomocy społecznej
9) innych przepisów prawnych  nakładających   obowiązki i dających uprawnienia Ośrodkowi.  
10)ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami),
11)   ustawy  z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym( Dz. U .Nr 122, poz. 1143 z późn. zmianami),
12)   niniejszego statutu.
 
   § 2. 1 Ośrodek  działa na terenie Gminy Małdyty.
          2. Siedziba Ośrodka mieści się w Małdytach w budynku  przy ul. Kopernika 13.
          3. Ośrodek jest jednostką budżetową.
          4. Ośrodek realizuje  zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej.
 
   § 3. 1.  Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Małdyty.
          2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Małdyty coroczne sprawozdania  z działalności w zakresie pomocy społecznej.
 
   § 4. Ogólny nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Małdyty.
 
   § 5. W sprawach zleconych gminie z zakresu administracji rządowej nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
 
            Rozdział II
   Zakres działania Ośrodka
 
 
    § 6.  1. Z zakresu  zadań własnych gminy Ośrodek wykonuje zadania obejmujące:
 
1)       kierowanie do domów pomocy społecznej osób wymagających opieki,
2)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków  celowych i specjalnych  celowych,
3)       przyznawanie pomocy rzeczowej,
 
 
4)       przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
5)       inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.
 
         2. Z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym Ośrodek:
1)   udziela schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania  osobom potrzebującym , w tym również         
      osobom bezdomnym,
2)   świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
3)       udziela zasiłku  celowego na pokrycie wydatków  powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
4)       prowadzi pracę socjalną,
5)       sprawia pogrzeb w tym osobom bezdomnym,
6)       udziela zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
7)       zapewnia  warunki realizacji zadań własnych gminy.
8)       przyznaje zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego,
9)       kieruje do domu pomocy społecznej i ponosi odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
10)   przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe i celowe
11)   dożywianie dzieci.
 
  3. Z zakresu zadań zleconych gminie Ośrodek:
1)       przyznaje i wypłaca  zasiłki stałe,
2)       skreśla się
3)       opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym  Funduszu Zdrowia
4)       przyznaje i wypłaca  zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
5)        skreśla się
6)        skreśla się
7)        skreśla się
 
   § 7  Ośrodek o zwrot należności z tytułu wydatków na świadczenia pomocy społecznej występuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
   § 8.  Ośrodek w  zakresie  działalności współdziała z istniejącymi organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami , stowarzyszeniami, organizacjami pożytku publicznego , pracodawcami oraz  osobami fizycznymi i prawnymi.
 
          Rozdział  III
        Organizacja Ośrodka       
 
    § 9.  1. W skład Ośrodka wchodzą:
 
1)       Kierownik,
2)       Pracownicy socjalni,
3)       Księgowa,
4)       Pracownicy obsługi,
5)   Opiekunki domowe w miarę potrzeb. 
 
         2. Kierownik kieruje Ośrodkiem , a w szczególności :
1)       organizuje pracę Ośrodka,
2)       realizuje politykę kadrową Ośrodka,
3)        reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,
4)       podejmuje decyzje administracyjne  w zakresie zadań pomocy społecznej  na podstawie upoważnienia  udzielonego przez Radę Gminy.
 
3. Organizację  wewnętrzną Ośrodka, w tym szczegółową strukturę organizacyjną   oraz prawa
prawa i obowiązki jego pracowników  określa Regulamin Pracy ustalony przez Kierownika Ośrodka po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy Małdyty.
 
 

              Rozdział    i V

             Gospodarka finansowa
 
     § 10.   1. Zadania ustawowe zlecone finansowane są ze środków budżetu państwa.
                2. Zadania własne finansowane są z budżetu gminy.
 
     § 11. Za prawidłową  gospodarkę finansową Ośrodka odpowiada Kierownik i Główny Księgowy.
 
 
               Rozdział     V
          Postanowienia końcowe
 
       § 12. . Zmiany w statucie następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

Dokument utworzył(-a):  Stanisława Domańska  (30.09.2004)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (30.09.2004)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (30.09.2004)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (30.09.2004)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7495131 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^