BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr V/28/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie nadania statutu GOPS w Małdytach

 
U C H W A Ł A   Nr V / 28/11
 
Rady Gminy Małdyty
 
z  dnia 30 marca   2011 r.
 
 
   w sprawie   nadania statutu   Gminnemu  Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Małdytach
 
 
   Na podstawie art. 40 ust 2 pkt 2 i art.41 ust.1 ustawy z  dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568, z 2004r . Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr  138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180,poz.1111, Nr 223,poz.1458 oraz z  2009 Nr 52, poz. 420 Nr 157,poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106,poz.675) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej    ( t.j .Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, Nr 202,poz.1551, Nr 219,poz. 1706, Nr 221,poz.1738, z 2010 r Nr 28,poz.146,Nr 40, poz.229, Nr 81,poz.527,Nr 125,poz. 842) Rada Gminy Małdyty  uchwala, co następuje:
 
      § 1. Nadaje się  statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Małdytach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Małdyty Nr XXIX/293/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Małdytach ( Dz. Urz.  Woj. Warm.-Maz. Nr 188,poz.2612 ze zm.)
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. .    
 
                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                     Mirosław Cymer
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Załącznik
                                                                                        do uchwały Nr V/ 28/11    
                                                                                         Rady Gminy Małdyty
                                                                                         z dnia 30.03.2011 r.
 
 
 
STATUT
 
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 
             Rozdział I
          Postanowienia ogólne.
 
   § 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:
1)       ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591: z późn. zm.),
2)       ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
3)        ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U z 2009 r. Nr 175,poz.1362:z późn. zm.),
4)       ustawy z dnia 27 sierpnia   2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164,poz.1027: z późn. zm.),
5)       ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych     ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205,poz.1585),
6)       ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U.  z 2004 r. Nr 256,poz.2572 z późn. zm.)
7)        ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139,poz.992, z późn. zm.),
8)       ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 r. Nr 1,poz. 7: z późn. zm.)
9)       niniejszego statutu,
10)   Innych aktów prawnych dotyczących realizowanych zadań.                 
 
   § 2. 1. Ośrodek stanowi  samodzielną jednostkę  organizacyjną gminy Małdyty utworzoną dla realizacji zadań pomocy społecznej, nie posiadającą osobowości prawnej.
    2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej.                                                     
 
  § 3. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Małdyty, ul. Kopernika 13 b, zaś terenem działania obszar Gminy Małdyty.
 
  § 4.Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  , 14-330 Małdyty ul. Kopernika13 b, NIP741-15-33-256, REGON : 004451662  tel. 89 7586195, fax 89 758 6195.
 
  § 5.Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka  sprawuje Wójt Gminy Małdyty.
 
                   Rozdział 2.
               Cele i zadania.
 
   § 6. Celem działalności Ośrodka jest:
 
1)       doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
2)       umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu  takich sytuacji
3)       zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im egzystencji  w warunkach odpowiadających godności człowieka,
4)       wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze  zdrowia psychicznego,
5)       tworzenie  warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
6)       analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
7)       praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.
 
  § 7. Do zadań Ośrodka należy w szczególności prowadzenie spraw wynikających z:
1)       ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.  Dz. U. z 2009 r. Nr 175,poz. 1362, z  późn. zm.),
2)        ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139,poz.992,  z późn. zm.),
3)       Ustawa z dnia 7 września  2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7, z  późn. zm.),
4)       ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111,poz.535, z późn. zm.),
5)       ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.  Nr 122,poz.1143, z późn. zm.)
6)       ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
7)       prowadzenie projektów systemowych w ramach POKL Kapitał Ludzki. 
 
  § 8. W celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej  i samorządowej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi  na zasadach określonych  odrębnymi przepisami.
 
     Rozdział 3
Organizacja i struktura organizacyjna.
 
   § 9. Szczegółowy zakres zadań, tryb pracy i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych określa Regulamin organizacyjny Ośrodka ustalony przez Kierownika Ośrodka.
 
 § 10.1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka, który reprezentuje go na zewnątrz.  
 
         2. W stosunku do Kierownika Ośrodka czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt Gminy.
 
         3. Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.
 
  § 11. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa jednoosobowo Kierownik, działając zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Małdyty.
 
 § 12 Do zadań Kierownika należy  w szczególności :
1)       organizowanie bieżącej pracy Ośrodka i zapewnienie realizacji zadań,
2)       wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa wydawanego przez Wójta,
3)       nawiązywanie i prowadzenie współpracy, o których mowa w § 8.
4)       składanie Radzie Gminy corocznych  sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na obszarze działalności Ośrodka,
5)       gospodarowanie środkami finansowymi Ośrodka zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,   
6)       prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
7)       prowadzenie polityki kadrowej Ośrodka,
8)       inne działania wynikające z potrzeb i przepisów prawa
 
  § 13.1. Ośrodek posiada następującą strukturę   organizacyjną:
 
1) Kierownik Ośrodka
2) Główny księgowy
3) Pracownicy socjalni w rejonach opiekuńczych
4) Pracownicy realizujący świadczenia rodzinne i pomoc uprawnionym do alimentów
5) Kasjer
6) Opiekunki domowe realizujące usługi opiekuńcze
7) Pracownik socjalny ds. projektu systemowego i stypendiów socjalnych.
 
2.O obsadzie etatowej na poszczególnych stanowiskach decyduje Kierownik Ośrodka w zależności od potrzeb.
 
3. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej, pracownikach samorządowych, kodeks pracy i przepisy wykonawcze.
 
 
Rozdział 4
Mienie i gospodarka finansowa
 
  §  14.  1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy w budżecie Gminy.
 
2.Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio ze swojego budżetu będącego częścią składową budżetu Gminy.
 
3.Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
 
4.Ośrodek jako jednostka organizacyjna gminy jest finansowana ze środków własnych Gminy i środków administracji rządowej  przekazywanych na realizacje zadań zleconych.
 
5. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponoszą Kierownik Ośrodka w zakresie mu powierzonym oraz Główny księgowy  Ośrodka .
 
§ 15. 1. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe oraz wyposażenie zakupione przez Ośrodek bądź przekazane nieodpłatnie na prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
2.Kierownik Ośrodka gospodaruje powierzonym mieniem , zapewnia  jego ochronę i należyte wykorzystanie.
 
3. Likwidacja lub  rozporządzenie  środków trwałych wymaga zgody Wójta Gminy.
 
    Rozdział 5
   Przepisy końcowe.
 
  § 16. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (04.04.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (04.04.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (04.04.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (04.04.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7100524 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^