BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Małdyty na 2019 r.     05.04.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Małdytach.     27.03.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.45.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie powołania zespołu spisowego celem przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych Gminy Małdyty.     27.03.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.43.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.     14.03.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2018 rok oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.     11.03.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 lutego2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2019 r.     05.03.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 lutego 2019 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr II/8/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2019-2031.     05.03.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Małdyty przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.     28.02.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do załatwiania spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.     28.02.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach za 2018 rok.     27.02.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach za 2018 r.     27.02.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Oświaty i Wychowania w Urzędzie Gminy Małdyty.     26.02.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zasad sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Małdyty jest organem prowadzącym.     26.02.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.34.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcza dla Pani Justyny Terebieniec.     22.02.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do załatwiania spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.     21.02.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.     21.02.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji oceniającej pod względem formalnym i merytorycznym wnioski o udzielenie dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.     21.02.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 lutego 2019 r w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małdyatch.     13.02.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbe przygotowawczą dla Pani Justyny Terebieniec.     13.02.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego STAR 266H.     11.02.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 stycznia 2019 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr II/8/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2019 - 2031.     07.02.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2019 rok.     07.02.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Oświaty i Wychowania w Urzędzie Gminy Małdyty.     04.02.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia charmonogramu wyborczego w sołectwach Gminy Małdyty.     01.02.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.     25.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.     25.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.     25.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do załatwiania spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.     25.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.17.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do realizacji zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego Rodzina 500plus.     25.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków jednorazowych z ustawy     25.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Małdyty w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.     16.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty na rok szkolny 2019/2020, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.     16.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty na rok szkolny 2019/2020, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.     16.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 0050.54.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Małdyty i jej jednostkach.     11.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.11.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie planu budżetu Przedszkola w Dobrocinie na 2019 rok.     11.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie planu budżetu Szkoły Podstawowej oraz z Oddziałem Przedszkolnym w Szymonowie na 2019 r.     11.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie planu budżetu Szkoły Podstawowej w Małdytach na 2019 rok.     11.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie planu budżetu Przedszkola w Małdytach na 2019 rok.     11.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie planu budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach na 2019 r.     11.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach na 2019 r.     11.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie planu budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach na 2019 r.     11.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie planu budżetu Urzędu Gminy Małdyty na 2019 r.     11.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.3.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2019 rok.     04.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.2.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2019 rok.     04.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Małdyty.     03.01.2019     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158573 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^