BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Działalność lobbingowa
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Uchwała Nr XXII/195/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „E-urząd – wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach”.     26.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXI/190/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/156/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017 - 2038.     07.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXI/191/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok.     07.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXI/183/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Małdytach.     05.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXI/184/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Małdyty a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Małdyty.     05.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXI/185/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci prowadzonych przez gminę publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.     05.04.2017     
  ∴  UchwałaNr XXI/186/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku wzmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Małdyty w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Małdyty.     05.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXI/187/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małdyty w 2017 roku.     05.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXI/188/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do srzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce położonego w Małdytach, ul. Kopernika 25 w drodze bezprzetargowej.     05.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXI/189/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Małdyty konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Małdyty na rok 2018.     05.04.2017     
  ∴  Uchwala Nr XXI/192/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małdyty i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.     05.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXI/193/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadznych przez Gminę Małdyty, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.     05.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXI/194/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.     05.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XX/182/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci prowadzonych przez gminę publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów do nowego ustroju szkolenego.     22.02.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/170/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Małdyty na 2017 rok.     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/171/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Małdyty na 2017 rok.     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/172/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małdyty.     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/173/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Wójta Gminy Małdyty.     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/174/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, we wsi Szymonówko.     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/175/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację inwestycji pn. - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg.     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/176/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/156/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/177/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok.     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/178/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach.     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/179/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małdyty na lata 2017-2021     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/180/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/181/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.     27.01.2017     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
6233249 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^