BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Uchwała Nr XVIII/168/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r.     16.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/169/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolenego prowadzonych na terenie Gminy Małdyty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.     16.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/167/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 grudnia 2016 r. dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.     03.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XVII/166/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 196/5, 196/6, 196/8, 196/11, 196/14 położonych w obrębie Dziśnity, miejscowości Szymonówko, gmina Małdyty.     29.12.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVII/165/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.     29.12.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVII/164/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/163/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małdyty.     29.12.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVII/163/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przekazania działki z przeznaczeniem pod budowę Posterunku Policji w Małdytach.     29.12.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVII/162/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r.     29.12.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVII/161/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 grudnia 2016 r. dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.     29.12.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVII/160/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.     29.12.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVII/159/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe W. Witkowski, M. Gręda.     29.12.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVII/158/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego w 2017 roku na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.     29.12.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVII/157/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2017 rok.     29.12.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVII/156/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017 - 2038.     29.12.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVI/147/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.     30.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVI/148/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małdyty.     30.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVI/149/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.     30.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVI/150/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Małdyty prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Dziśnity, gm. Małdyty.     30.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVI/151/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małdyty na lata 2017-2021.     30.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVI/152/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Małdyty w obrębie geodezyjnym Wilamowo.     30.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVI/153/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 16 listopada 2016 r. dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.     30.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVI/154/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 rok.     30.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVI/155/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Małdyty opłaty prolongacyjnej.     30.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr XV/146/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Małdyty prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Małdyty, gm. Małdyty.     07.10.2016     
  ∴  Uchwała Nr XV/143/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2016 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży udziału w działce wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na odrębną własność, położonego w Sambrodzie, w drodze przetargowej.     07.10.2016     
  ∴  Uchwała Nr XV/145/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży działki wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na odrębną własność, położonego w Gumniskach Małych, w drodze przetargowej.     07.10.2016     
  ∴  Uchwała Nr XV/144/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży udziału w działce wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na odrębną własność, położonego w Gumniskach Wielkich, w drodze bezprzetargowej.     07.10.2016     
  ∴  UchwałaNr XV/142/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.     07.10.2016     
  ∴  Uchwała Nr XV/141/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację inwestycji pn. \"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg\".     07.10.2016     
  ∴  Uchwała Nr XV/140/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku z realizacją nowej inwestycji oraz utworzeniem nowych miejsc pracy.     07.10.2016     
  ∴  Uchwała Nr XV/139/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Małdyty, działka nr 5/15.     07.10.2016     
  ∴  Uchwała Nr XV/138/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2016 roku w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Małdyty.     07.10.2016     
  ∴  Uchwała Nr XV/137/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do partnerstwa w związku z realizacją projektu konkursowego pod nazwą „Rodzina silna wsparciem” realizowanego przez lidera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 włączenie społeczne, Działania: RPWM.11.02.00’ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie : RPWM.11.02.03 ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym współfinansowanego ze środków EFS.     07.10.2016     
  ∴  Uchwała Nr XV/136/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji programu resortowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 pod nazwą „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach.     07.10.2016     
  ∴  Uchwała Nr XV/135/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r.     07.10.2016     
  ∴  Uchwała Nr XV/134/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2016 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/ 92 / 16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016–2038.     07.10.2016     
  ∴  Uchwała Nr XV/133/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2016 rokuw sprawie przyjęcia Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku     07.10.2016     
  ∴  Uchwała Nr XV/132/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 28września 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku     07.10.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIV/130/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/ 92 / 16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016–2038.     21.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIV/131/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r.     21.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIV/113/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.     20.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIV/114/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Małdyty z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.     20.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIV/115/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty.     20.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIV/116/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Małdyty     20.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIV/117/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. wsprawie określenia sieci prowadzonych przez Gminę Małdyty samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych     20.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIV/118/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. wsprawie określenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.     20.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIV/119 /16 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Małdyty w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Małdyty.     20.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIV/120/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia logo i hasła promocyjnego Gminy Małdyty oraz zasad jego używania.     20.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIV/121/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wydania zgody na badania naukowe głazu narzutowego będącego pomnikiem przyrody, znajdującego się na terenie Gminy Małdyty     20.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIV/122/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu państwa na rzecz Gminy Małdyty prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Stare Kiełkuty, gm. Małdyty.     20.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIV/123/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu państwa na rzecz Gminy Małdyty prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Sambród, gm. Małdyty     20.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIV/124/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Małdyty prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Leśnica, gm. Małdyty     20.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIV/125/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.     20.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIV/126/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małdyty.     20.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIV/127/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów położonych na terenie Gminy Małdyty     20.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIV/128/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis związku z realizacją nowej inwestycji oraz utworzeniem nowych miejsc pracy     20.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIV/129/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów w sołectwie Szymonowo, gm. Małdyty     20.06.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIII/103/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach.     15.04.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIII/104/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Małdyty na lata 2016 – 2022.     15.04.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIII/105/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małdyty.     15.04.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIII/106/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Budwitach, obręb Jarnołtowo, gm. Małdyty w drodze bezprzetargowej.     15.04.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIII/107/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w Sarnie, obręb Sambród, gm. Małdyty w drodze bezprzetargowej.     15.04.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIII/108/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w Małdytach przy ul. Topolowej, obręb Małdyty w drodze przetargu.     15.04.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIII/109/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w Sarnie, obręb Sambród, gmina Małdyty stanowiących własność Gminy Małdyty i własność Państwa Krzysztofa i Anny Flak.     15.04.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIII/110/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w Sarnie, obręb Sambród, gmina Małdyty stanowiących własność Gminy Małdyty i własność Sarna Spółka z o.o. z siedzibą w Sarnie.     15.04.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIII/111/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 kwietnia 2016 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/ 92 / 16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016–2038.     15.04.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIII/112/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r.     15.04.2016     
  ∴  Uchwała Nr XII/94/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Małdytach.     17.03.2016     
  ∴  Uchwała Nr Xii/95/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie realizacji Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.     17.03.2016     
  ∴  Uchwała Nr XII/96/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Małdyty z perspektywą na lata 2015-2022.     17.03.2016     
  ∴  UchwałaNr XII/97/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 2marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małdyty na lata 2016 - 2024.     17.03.2016     
  ∴  Uchwała Nr XII/98/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małdyty w 2016 roku.     17.03.2016     
  ∴  Uchwała Nr Xii/99/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz w sprawie określenia liczby punktów każdemu kryterium.     17.03.2016     
  ∴  Uchwała Nr XII/100/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 2 marca 2016 r.dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/ 92 / 16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016–2038.     17.03.2016     
  ∴  Uchwała Nr XII/101/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r.     17.03.2016     
  ∴  Uchwała Nr XII/102/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego     17.03.2016     
  ∴  Uchwała Nr XI/93/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2016 r.     20.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr XI/84/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Małdyty na 2016r.     13.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr XI/85/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Małdyty na 2016 rok.     13.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr XI/86/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Gminy.     13.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr XI/87/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.     13.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr XI/88/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach.     13.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr XI/89/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobrocin na lata 2015-2022.     13.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr XI/90/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Małdyty na wniosek Wójta Gminy.     13.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr XI/91/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.     13.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr XI/92/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016 - 2038.     13.01.2016     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158713 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^