BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zarządzenie Wójta Gminy 0151-40/2010 z dnia 26.11.2010 w2 sprawie ustanowienia Polityki Szkoleniowej Urzadu Gminy Małdyty

 
 
ZARZĄDZENIE  Nr 0151- 40   /2010
WÓJTA  GMINY  MAŁDYTY
 
z dnia 26  listopada 2010 r. 
 
w  sprawie ustanowienia Polityki Szkoleniowej Urzędu Gminy Małdyty
 
 
 
    Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) oraz art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)  zarządzam co następuje:
 
 
 
                                                     §  1
 
Ustanawiam „Politykę szkoleniową Urzędu Gminy Małdyty” zwaną dalej Polityką szkoleniową określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
 
                                                     §  2
 
1.  Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy  Małdyty do bezwzględnego
     stosowania ustaleń zawartych w Polityce szkoleniowej.
2.  Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Kadr zobowiązuję do  realizacji   Polityki szkoleniowej  i nadzoru  zgodnie z ustalonymi obowiązkami,
odpowiedzialnością i uprawnieniami.
 
 
                                                       §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
                                                                  Wójt
                                                                   Antoni Smolak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polityka Szkoleniowa Urzędu Gminy  Małdyty
 
 
 
            Spis treści:
 
I Cele Polityki Szkoleniowej.
II Identyfikacja potrzeb szkoleniowych i planowanie szkoleń - tworzenie rocznego planu i budżetu szkoleń.
III Realizacja szkoleń.
IV Finansowanie doskonalenia zawodowego pracowników.
V Ocena efektywności szkoleń.
 
 
            Terminologia:
 
1. Komórka organizacyjna – kierownik referatu, pracownik samodzielnego stanowiska;
 
          Polityka szkoleniowa i doskonalenie zawodowe pracowników Urzędu jest realizowana przez Wójta, na podstawie art. 29 ustawy z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  18.12.2008r. Nr  223 poz. 1458 z póżn. zm.); art. 103 1 do 103 6 Kodeksu Pracy.
 
I.  Cele polityki szkoleniowej.
            Celem polityki szkoleniowej prowadzonej przez Urząd Gminy Małdyty jest doskonalenie zawodowe wszystkich pracowników poprzez stale podnoszenie kwalifikacji oraz wiedzy i kompetencji kadry. Umożliwienie rozwoju zawodowego pracowników Urzędu pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich, wpływając na jakość świadczonej pracy oraz zwiększenie efektywności i sprawności realizowanych przez pracowników zadań. Realizowana przez Urząd polityka ma za zadanie optymalne wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych na wspieranie doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu.
            Doskonalenie umiejętności i poszerzenie wiedzy przez pracowników jest powiązane z ciągłym doskonaleniem oraz rozwojem Urzędu jako organizacji.
            Polityka szkoleniowa obejmuje wszystkich pracowników. Mają oni jednakowy dostęp do szkoleń i możliwość podwyższania swoich kwalifikacji i kompetencji.
            Polityka szkoleniowa w Urzędzie obejmuje:
1)     identyfikację szkoleń,
2)     planowanie szkoleń i finansowanie,
3)     ocenę ich efektywności,
4)     organizację szkoleń wewnętrznych,
5)     kształcenie na stanowisku.
 
II.Identyfikacja potrzeb szkoleniowych i planowanie szkoleń
 
 1. Profesjonalizm na swoim stanowisku pracownicy uzyskują dzięki złożonemu i długotrwałemu procesowi, jakim jest rozwój pracowników. Są to wszelkie
     działania przygotowujące pracownika w okresie zatrudnienia – do
     wykonywania pracy i zajmowania stanowisk o większej odpowiedzialności.
 1. Złożony, długi proces rozwoju pracowników jest pochodną potrzeb Urzędu – jego misji, celów, relacji między sytuacją na rynku pracy a potrzebami kadrowymi Urzędu.
 2. Bardzo ważną rolę w osiąganiu założonych celów szkoleniowych odgrywa właściwa identyfikacja potrzeb szkoleniowych – bieżących i przyszłych.
 
W identyfikacji potrzeb szkoleniowych biorą udział:
a) kierownictwo Urzędu,
b) kierownicy komórek organizacyjnych,
c) pracownicy.
 
Analiza potrzeb szkoleniowych musi uwzględniać:
a)      potrzeby związane z realizowanymi zadaniami na stanowisku – zmiana przepisów prawnych,
b)      konieczność przygotowania pracownika do przejęcia nowych obowiązków (np. zastępstwa),
c)      priorytety szkoleniowe Urzędu,
d)      rozwój indywidualny pracownika, tzw. ścieżka kariery.
 
Uprawnieni pracownicy zgłaszają zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe w formie zapotrzebowania wg załączonego wzoru  (zał. Nr 1)
 
Zbiorcze zestawienie potrzeb szkoleniowych przygotowuje Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Kadr w terminie do 10 października na formularzu wg załączonego wzoru (zał. Nr 2).
 
Weryfikacja potrzeb szkoleniowych jest przeprowadzana przez Kierownika Referatu z udziałem Sekretarza Gminy. Wyniki przedkładane są Wójtowi Gminy. Po zatwierdzeniu przez Wójta zestawienie potrzeb staje się obowiązującym planem szkoleń zawierającym:
 
      a) cel i przedmiot szkolenia,
 b   termin szkolenia,
 c)  miejsce,
 d) uczestników szkolenia,
       e)  koszty szkolenia,
 
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Kadr sporządza projekt w terminie do 15 października i przedkłada Wójtowi Gminy do zatwierdzenia za pośrednictwem Sekretarza Gminy, po czym – potrzeby finansowe – wprowadzane są do projektu budżetu.
 
 
 
 
III.  Realizacja szkoleń.
 
A.  Realizacja szkolenia odbywa się zgodnie z przyjętym planem – odpowiedzialną osobą za jego realizację jest Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Kadr.
 
B.   Formy szkoleń obejmują:
a)     szkolenia zewnętrzne w formach pozaszkolnych – kurs zawodowy, seminarium, praktyka zawodowa,
b)     szkolenia zewnętrzne w formach szkolnych tj. studia wyższe, studia podyplomowe,
c)      szkolenia wewnętrzne:
a.      organizowane dla wszystkich pracowników,
b.      wewnątrzreferatowe,
c.      na stanowisku tj. samokształcenie.
 
C.    Zasady udziału w szkoleniach.
1)     Szkolenia zewnętrzne w formach pozaszkolnych.
Prawo udziału mają wszyscy pracownicy. Obejmują szkolenia wyjazdowe przeprowadzane przez firmy szkoleniowe.
      2)  Decyzję w sprawie konkretnego szkolenia każdorazowo podejmuje Sekretarz Gminy na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Kadr, poprzedzony:
a)     uzgodnieniem z Kierownikiem Referatu Pracownika,
b)     sprawdzeniem zgodności z planem,
c)      sprawdzeniem pod względem celowości i potrzeb w przypadku braku uwzględnienia w planie szkoleń.
3)  Szkolenia zewnętrzne w formach szkolnych.
Wójt Gminy na wniosek złożony przez pracownika za pośrednictwem Sekretarza Gminy:
a)     wyraża zgodę na skierowanie pracownika na studia wyższe lub podyplomowe jeżeli:
- kierunek studiów jest niezbędny dla realizacji zadań gminy lub wynika z potrzeb Urzędu,
- z pracownikiem skierowanym zawiera umowę wg załączonego wzoru (zał. Nr 3 )zapewniając urlop szkolny i zwrot kosztów wg obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 
                  b)  wyraża zgodę na podwyższanie kwalifikacji bez skierowania:
                        - jeżeli kierunek studiów jest zbieżny z zadaniami Urzędu,
- zawiera z pracownikiem porozumienie  wg załączonego wzoru                  (zał. Nr 4), udzielając tylko niektórych świadczeń według indywidualnej oceny Wójta i możliwości Urzędu.              
     
             4)  Szkolenia wewnętrzne dla wszystkich pracowników realizowane są wewnątrz Urzędu zgodnie z przyjętym planem – odpowiedzialną osobą jest Sekretarz Gminy.
                  a) Szkolenia wewnątrzreferatowe prowadzone są w referacie zgodnie z ustaleniami Kierownika Referatu w formie seminarium, udziału w pracach projektowych.
                  b) Szkolenie na stanowisku pracy prowadzone jest w formie samokształcenia poprzez:
                        - konsultacje z przełożonym,
                        - analizę przepisów prawnych,
                        -analizę literatury fachowej związanej z realizację zadań na stanowisku oraz w formie służby przygotowawczej (wg odrębnie ustalonych zasad).
 
IV.  Finansowanie doskonalenia zawodowego pracowników.
 
Wszystkie szkolenia są finansowane w sposób następujący:
1)       W budżecie gminy na dany rok zaplanowane są środki finansowe zgodnie z ustalonym „Rocznym Planem Szkoleń”.
2)       Wniosek na indywidualne szkolenie każdorazowo akceptowany jest przez Skarbnika Gminy poprzez kontrasygnatę i sprawdzany przez Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Kadr co do zgodności z zaakceptowanym planem rocznym.
 
 
V.                 Ocena efektywności szkoleń.
 
Urząd prowadzi ocenę przebiegu i efektywności szkoleń w celu potwierdzenia nabytych, poprzez pracownika, umiejętności i wiedzy.
 
1)        pracownik korzystający ze szkolenia  zewnętrznego zobowiązany jest, po powrocie, wypełnić ankietę (zał. Nr 5) dotyczącą oceny szkolenia oraz przekazać zdobytą wiedzę swojemu przełożonemu i pracownikom, których dana problematyka dotyczy – w terminie 3 dni od szkolenia.
2)        Kierownik referatu spraw obywatelskich i kadr dokonuje analizy ankiet i opracowuje  informację o przebytych, przez pracowników, szkoleniach ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych i pozytywnych ocen dotyczących organizatora i osoby wykładowcy.
3)        W celu ewidencji, monitoringu i nadzoru nad udziałem pracowników w szkoleniach wprowadza się, dla każdego pracownika,  „kartę szkoleń pracownika” wg wzoru (zał. Nr  6   ).
4)        Dokumenty potwierdzające udział pracownika w doskonaleniu zawodowym przechowywane są w indywidualnych aktach osobowych.
 
 
 
Załączniki:
Nr 1- Zapotrzebowanie na szkolenie  na rok…..
Nr 2 –Zestawienie potrzeb szkoleniowych na rok…
Nr 3 -  Umowa o zakresie i warunkach świadczeń dla pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe
Nr4-  Porozumienie o zakresie i warunkach świadczeń dla pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe    
Nr 5 – Ankieta – Ocena szkolenia
Nr 6 – Karta szkoleń           
 
 
 
                                                                                                            Załącznik  Nr 3
                                                                                                            Do  Polityki  szkoleniowej
                                                                                                            Urzędu  Gminy Małdyty
 
 
      UMOWA  O  ZAKRESIE  I WARUNKACH ŚWIACZEŃ   DLA  PRACOWNIKA    PODNOSZĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE  
 
 
 W dniu …………….... pomiędzy Wójtem Gminy Małdyty .Panem ………………………………….... a Panią/em  ………………………………………………..
Stanowisko  służbowe     ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….. zamieszkałą/ym  w .. …………………….....  została zawarta umowa następującej treści.
 
§ 1
1.  Pracodawca   zobowiązuje się   ułatwić kształcenie  przez  okres wynikający z programu nauczania tj. przez okres  ……………….  na …………………………………………..…..
Wydział  …………………………………………………………………………………….. kierunek  ……………………………………………………………………………….. …… , które  odbywać się będzie  systemem  zaocznym , poprzez  pracownika  , z inicjatywy  pracodawcy  albo za jego zgodą poprzez 
a)  udzielenie ;
1) płatnego  urlopu szkoleniowego w każdym roku studiów w szkole wyższej
2) płatnego urlopu szkoleniowego w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu  dyplomowego  w wymiarze  21 dni ,
3) płatnego zwolnienia  z całości  lub części   dnia  pracy, na czas niezbędny , by  punktualnie  przybyć na  obowiązkowe  zajęcia  oraz  na czas  ich  trwania .
c)  zwrotu*;
1) kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia  na zasadach  obowiązujących     
     przy  podróżach  służbowych  na obszarze  kraju  *.
2) kosztów  zakupu podręczników  *
3)  kosztów  opłat za kształcenie ( tzw. czesne)*
 
 
§ 2
1. Pracownik zobowiązuje się do przepracowania u pracodawcy …… lat po zakończeniu nauki.
                                                                        § 3
1.      Pracownik  podnoszący  kwalifikacje  zawodowe– jest obowiązany do zwrotu kosztów
      poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w 
      wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia
      kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia w sytuacji
      gdy :
 
1)        bez  uzasadnionych  przyczyn   przerwie  podnoszenie kwalifikacji
2)       pracodawca  rozwiąże stosunek  pracy  bez wypowiedzenia z jego winy , w trakcie   podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych  lub  po jego  ukończeniu  , w terminie krótszym  niż określonym w  §2 pkt 1 umowy 
3)      wcześniej rozwiąże   stosunek pracy  za wypowiedzeniem ( z wyjątkiem   sytuacji określonych w   art.943 Kodeksu pracy )
4)      wcześniej rozwiąże  stosunek pracy  bez  wypowiedzenia  na podstawie   art. 55 lub art. 943, mimo braku  przyczyn  określonych  w tych przepisach .
 
§ 4
       1. Umowa obowiązuje strony od dnia planowanego rozpoczęcia nauki. tj.  
            ………………….r,
        2. Umowa traci ważność  w razie nie rozpoczęcia  przez pracownika  nauki  w wyżej   
           określonym terminie.
§ 5
 1. Każda zmiana warunków umowy  wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Umowa została sporządzona  w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , jeden dla  pracownika ,dwa dla pracodawcy .
                                                                § 6
1.  w sprawach  nieuregulowanych  w umowie  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego .
            Pracownik                                                                  Pracodawca
 
……………………….                                                …………………………
                                                                                                            Załącznik  Nr 4
                                                                                                            Do  Polityki  szkoleniowej
                                                                                                            Urzędu  Gminy Małdyty
 
 
POROZUMIENIE         
O  ZAKRESIE  I WARUNKACH    ŚWIADCZEŃ   DLA  PRACOWNIKA
PODNOSZĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE
 
 
 W dniu …………….... pomiędzy Wójtem Gminy Małdyty .Panem ………………………………….... a Panią/em  ………………………………………………..
Stanowisko  służbowe     ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….. zamieszkałą/ym  w .. …………………….....  zostało  zawarte  porozumienie  następującej treści.
 
§ 1
2.  Pracodawca   wyraża zgodę  na  podnoszenie kwalifikacji  przez pracownika    przez  okres wynikający z programu nauczania tj. przez okres  ………………. 
na …………………………………………..…..
Wydział  …………………………………………………………………………………….. kierunek  ……………………………………………………………………………….. …… , które  odbywać się będzie  systemem  zaocznym , poprzez  pracownika  ,
a)  udzielenie ;
1)   urlopu bezpłatnego   w każdym roku studiów w szkole wyższej w wymiarze …….
2)  zwolnienia  z całości  lub części   dnia  pracy, na czas niezbędny , by  punktualnie  przybyć na  obowiązkowe  zajęcia  oraz  na czas  ich  trwania  bez zachowania prawa  do wynagrodzenia .
c)  zwrotu*;
1) kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia  na zasadach  obowiązujących     
     przy  podróżach  służbowych  na obszarze  kraju  *.
2) kosztów  zakupu podręczników  *
3)  kosztów  opłat za kształcenie ( tzw. czesne)*
 
§ 2
2. Pracownik zobowiązuje się do przepracowania u pracodawcy ……1 lat po zakończeniu nauki.
                                                                        § 3
2.      Pracownik  podnoszący  kwalifikacje  zawodowe– jest obowiązany do zwrotu kosztów
      poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w 
      wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia
      kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia w sytuacji
      gdy :
 
5)        bez  uzasadnionych  przyczyn   przerwie  podnoszenie kwalifikacji
6)       pracodawca  rozwiąże stosunek  pracy  bez wypowiedzenia z jego winy , w trakcie   podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych  lub  po jego  ukończeniu  , w terminie krótszym  niż określonym w  §2 pkt 1 umowy 
7)      wcześniej rozwiąże   stosunek pracy  za wypowiedzeniem ( z wyjątkiem   sytuacji określonych w   art.943 Kodeksu pracy )
8)      wcześniej rozwiąże  stosunek pracy  bez  wypowiedzenia  na podstawie   art. 55 lub art. 943, mimo braku  przyczyn  określonych  w tych przepisach .
 
§ 4
       1. Porozumienie obowiązuje strony od dnia planowanego rozpoczęcia nauki. tj.  ……..r,
 1. Porozumienie  traci ważność  w razie nie rozpoczęcia  przez pracownika  nauki  w 
      wyżej      określonym terminie.
§ 5
 1. Każda zmiana warunków porozumienia   wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Porozumienie  zostało sporządzone  w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , jeden dla  pracownika ,dwa dla pracodawcy .
§ 6
1.  W sprawach  nieuregulowanych  w porozumieniu   zastosowanie  mają  przepisy    
      Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego .
 
 
            Pracownik                                                                  Pracodawca
 
……………………….                                                …………………………
Załącznik Nr 5
do Polityki szkoleniowej
 
 
 
OCENA SZKOLENIA
 
           
 
I. OCENA SZKOLENIA PRZEZ PRACOWNIKA
 
 1. Imię i nazwisko przeszkolonego
 
…………………………………………………………………………………………………...
 
 1. Nazwa szkolenia:
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
 1. Nazwa firmy szkolącej:
 
…………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 1. Prowadzący szkolenie:
 
………………………………………………………………………………………………….
 
 1. Miejsce szkolenia:
 
………………………………………………………………………………………………….
 
 1. Ocena szkolenia (od 0 – 10 pkt.)
 
  1. Treści merytoryczne                                                  
  2. Sposób prowadzenia                                                 
  3. Właściwe podkreślenie istotnych zagadnień                
  4. Materiały szkoleniowe                                   
  5. Warunki socjalno- bytowe                                         
  6. Suma punktów                                                          
 
 
 1. Uwagi:
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
………………………………
                                                                                                    (podpis uczestnika)
 
 
II. OCENA SKUTECZNOŚCI SZKOLENIA
 
1.      bardzo dobrze                                                     
2.      dobrze                                                                 
3.      niedobrze                                                             
4.      zdecydowanie niedobrze                                      
 
 
 
………………………………
                                                                                                    (podpis uczestnika)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Załącznik Nr 6
                                                                                                                  do Polityki szkoleniowej
                                                                                                                  Urzędu Gminy Małdyty
 
 
 
                       KARTA SZKOLEŃ PRACOWNIKA
 
1.  Nazwisko i imię _______________________________
 
2.  Wykształcenie     _______________________________
 
3.  Stanowisko          _______________________________
 
4.  Staż w administracji  ____________________________
 
 
 
Lp.
Temat – zakres szkolenia
Termin szkolenia
Miejsce szkolenia
Organizator szkolenia
Ocena szkolenia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Stanisława Domańska  (21.02.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (21.02.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (21.02.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (21.02.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158567 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^