BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Okreslenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług

                                                                                     ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 8/ 06 
 
WÓJTA GMINY MAŁDYTY
 
                                                                                    z dnia  07 marca 2006 r.
 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług.
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.  Nr 236 poz.2008 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
    § 1.  Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:
1)   odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2)      opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
3)      ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4)      prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 
   § 2.  1. Nieczystości płynne mogą być wywożone wyłącznie samochodami asenizacyjnymi.
Dopuszcza się samochody szczelne, sprawne technicznie, czyste oraz oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi i nie powodujące zagrożenia dla ludzi i środowiska.
           2.Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów specjalistycznych, sprawnych technicznie, mytych codziennie i posiadających znaki identyfikacyjne.
3.Do odbierania odpadów opakowaniowych wraz z papierem, tekturą, tekstyliami
metalami, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych należy używać samochodów specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposażonych tak, aby ich transport nie powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.
4.Przedsiębiorca prowadzący usługi wywozu odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu poszczególnych nieruchomości zobowiązany jest wystawić dowód korzystania z jego usług z uwzględnieniem ilości, terminu wywozu, ilości i daty złożenia odpadu na wylewisku lub wysypisku.
   5.Do oczyszczalni ścieków w Małdytach należy zrzucać ścieki pochodzące ze
zbiorników bezodpływowych przeznaczonych wyłącznie na nieczystości bytowe. Zabrania się zrzutu ścieków do oczyszczalni pochodzących ze zbiorników przeznaczonych na gnojowicę.
   6.Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz
nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.
   7.Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów
oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem.
 
     § 3. 1. Zezwolenie na świadczenie usług, o których mowa w §1, na terenie gminy jest wydawane na wniosek przedsiębiorcy, który posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności, o którą się ubiega.
           2. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
b) określenie przedmiotu i obszaru działalności,
c) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
d) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
e) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
f) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
        3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 
    § 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien we wniosku dodatkowo określić:
1)      rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
2)      sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów oraz udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania.
         2.Przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, i odpadów z remontów.
        3.Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną oczyszczalni ścieków.
 
          § 5.Przy świadczeniu usług należy przestrzegać przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małdyty, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Małdyty Nr XXV/255/06 z dnia 27 lutego 2006 r.
         § 6. Odmowa wydania zezwolenia może nastąpić w przypadku, gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami płynnymi:
1)      jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,
2)      mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,
3)      jest niezgodny z gminnym planem gospodarki odpadami.
 
  § 7.  1. Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w
nim warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, organ cofa w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.
         2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.
        3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Wójtowi wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.
         § 8. Wójt jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.
 
   § 9. 1.Prowadzący działalność w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15-go dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi Gminy Małdyty wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.
        2. Prowadzący działalność w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy Małdyty informacji dotyczącej:
              1)masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru Gminy Małdyty w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,
              2)sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
               3)masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
               4)masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowiskach odpadów i sposobu lub sposobów ich zagospodarowania.
 
       § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 marca 2006 roku i  podlega podaniu do publicznej wiadomości przez  wywieszenie  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Małdyty oraz  umieszczenie na stronach BIP Urzędu Gminy Małdyty. (www.bip.maldyty.pl
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Stanisława Domańska  (14.03.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (14.03.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (14.03.2006)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (14.03.2006)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7100561 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^