BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr X/74/15 Rady Gminy Małdyty z dnias 23 grudnia 2015 roku w sprawie: ustanowienia zasad przyznawania diet, ich wysokości, terminów wypłaty oraz zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom sołectw Gminy Małdyty.

UCHWAŁA NR X/74/15
Rady Gminy Małdyty
z dnia 23 grudnia 2015 roku
 
w sprawie: ustanowienia zasad przyznawania diet, ich wysokości, terminów wypłaty
oraz zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom sołectw Gminy Małdyty.
 
Na podstawie art. 37 b ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rady Gminy Małdyty uchwala co następuje :
 
§ 1.
Uchwała reguluje wysokość, zasady obliczania i wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom sołectw Gminy Małdyty.
§ 2.
Sołtysom przysługuje dieta zryczałtowana stanowiąca łączną rekompensatę za utracone dochody.
§ 3.
1.      Ustala się zryczałtowaną  miesięczną  dietę w związku z pełnieniem funkcji  sołtysa  w kwocie  400 złotych ( słownie: czterysta złotych).
2.      Przy zbiegu okoliczności pełnienia funkcji radnego Gminy przez sołtysa, dieta sołtysa wypłacana jest niezależnie od diety radnego.
 
§ 4.
1.      W przypadku nieobecności sołtysa na sesji Rady Gminy przysługująca mu dieta ulega zmniejszeniu każdorazowo o 25%.
2.      W przypadku nieobecności sołtysa  na wszystkich sesjach Rady w ciągu miesiąca, dieta za dany miesiąc nie przysługuje.
3.      Za obecność uważa się udział w sesji w czasie nie mniejszym niż ¾ czasu trwania obrad.
4.      Potrąceń za nieobecność, o których mowa w ust. 1 i 2  nie dokonuje się w przypadku gdy sołtys złoży oświadczenie, w formie pisemnej, że:
1)      wykonywał w tym czasie, na podstawie delegacji służbowej Wójta pracę na rzecz sołectwa lub inne zadania wynikające z pełnionej funkcji.
2)      nie został skutecznie powiadomiony o terminie  sesji Rady,
3)      wystąpiły inne okoliczności, których sołtys nie mógł wcześniej przewidzieć, np. śmierć bliskiej osoby, choroba, wezwanie do sądu jako osoby pokrzywdzonej lub świadka.
5.      Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 składa się Przewodniczącemu Rady Gminy, najpóźniej 2 dni po terminie odbycia sesji.
6.      W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przyjmując  , że miesiąc liczy 30 dni.
§ 5.
Wypłata za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie do dnia
5 następnego miesiąca, na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności
na sesjach Rady. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu  Gminy Małdyty lub przelewem
na wskazane przez sołtysa konto bankowe.
§ 6.
1.  Ustala się zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wyjazdem podjętym w celu realizacji zadań wynikających z pełnionej funkcji.
2.  Przez podróż służbową należy rozumieć pełnienie obowiązków służbowych poza terytorium Gminy Małdyty .
3.  Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa Wójt Gminy w poleceniu wyjazdu służbowego.
4.  Zwrot kosztów przejazdu winien być udokumentowany biletem określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej Sołtysowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.
5.  Na wniosek Sołtysa Wójt Gminy może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy. W takim przypadku Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu według aktualnej stawki za 1 km przebiegu określonej na zasadach przewidzianych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U.  Nr 27, poz. 271, z późn. zm.)
6.  Zwrot kosztów wypłacany będzie po przedstawieniu rozliczenia wyjazdu służbowego, do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 
    § 7.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty .
 
   § 8.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy  (11.01.2016)
Dokument wprowadził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (11.01.2016)
Dokument zatwierdził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (11.01.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (11.01.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7110477 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^