BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Uchwała Nr X/82/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 grudnia 2015 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/9/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015-2038.     12.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty.     12.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr X/74/15 Rady Gminy Małdyty z dnias 23 grudnia 2015 roku w sprawie: ustanowienia zasad przyznawania diet, ich wysokości, terminów wypłaty oraz zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom sołectw Gminy Małdyty.     11.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr X/75/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/15 Rady Gminy Małdyty w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencje 2016-2019.     11.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr X/76/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe W. Witkowski, M. Gręda.     11.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr X/77/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.     11.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr X/78/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.     11.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr X/79 /15 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szymonowie, gm. Małdyty w drodze przetargu.     11.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały NR IX/65/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.     11.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr Nr X/81/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej.     11.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015r.     08.12.2015     
  ∴  Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Gminy Małdytyz dnia 18 listopada 2015r.w sprawie przystąpienia do aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Dobrocin.     26.11.2015     
  ∴  Uchwała Nr IX/62/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.     25.11.2015     
  ∴  Uchwała Nr IX/63/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zawarcia z Powiatem Ostródzkim Umowy o partnerskiej współpracy, przy realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Małdyty.     25.11.2015     
  ∴  Uchwała Nr IX/64/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.     25.11.2015     
  ∴  Uchwała Nr IX/65/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.     25.11.2015     
  ∴  Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej.     25.11.2015     
  ∴  Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym na terenie Gminy Małdyty.     25.11.2015     
  ∴  Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.     25.11.2015     
  ∴  Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/78/03 z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz dzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.     25.11.2015     
  ∴  Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 listopada w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małdyty.     25.11.2015     
  ∴  Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 listopada 2015r. dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/ 9 / 15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015–2038     25.11.2015     
  ∴  Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 września 2015 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/9/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015-2038.     07.10.2015     
  ∴  Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Kiełkutach, gm. Małdyty w drodze bezprzetargowej.     01.10.2015     
  ∴  Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży udziału w działce wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na odrębną własność, położonego w Wilamówku, w drodze bezprzetargowej.     01.10.2015     
  ∴  Uchwała Nr VIII/59/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Sambrodzie, gm. Małdyty w drodze przetargu.     01.10.2015     
  ∴  Uchwała Nr VIII/58/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży działki wraz ze sprzedażą budynku mieszkalnego na odrębną własność, położonego w Jarnołtowo 22A, w drodze bezprzetargowej.     01.10.2015     
  ∴  Uchwała Nr VIII/57/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Wilamowo.     01.10.2015     
  ∴  Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 września 2015 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej – odcinka drogi publicznej     01.10.2015     
  ∴  Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XIII/ 122/ 04 z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.     01.10.2015     
  ∴  Uchwała Nr VIII/54/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 września 2015 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych placówek oświatowych, dla których organem dotującym jest Gmina Małdyty.     01.10.2015     
  ∴  Uchwała Nr VIII/53/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję 2016-2019.     01.10.2015     
  ∴  Uchwała Nr VIII/52/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2016-2019.     01.10.2015     
  ∴  Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.     01.10.2015     
  ∴  Uchwała Nr VIII/49/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczy 2015 roku.     01.10.2015     
  ∴  Uchwałą Nr VIII/51/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015 rok.     01.10.2015     
  ∴  Uchwała NrVII/40/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.     16.06.2015     
  ∴  Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Małdytyz tytułu wykonania budżetu za rok 2014.     16.06.2015     
  ∴  Uchwała Nr VII/42/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.     16.06.2015     
  ∴  Uchwała Nr VII/43/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dot. lokalu użytkowego położonego w Dziśnitach.     16.06.2015     
  ∴  Uchwała Nr VII/44/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przystapienia do realizacji programu resortowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 pod nazwą \"Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015\" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Spełecznej w Małdytach.     16.06.2015     
  ∴  Uchwała Nr VII/45/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Gminy Małdyty.     16.06.2015     
  ∴  Uchwała Nr VII/46/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 czerwca 2015 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty NrIII/9/15 w sprawie uchwalenia WPF Gminy Małdyty na lata 2015-2038.     16.06.2015     
  ∴  Uchwała Nr VII/47/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015 rok.     16.06.2015     
  ∴  Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 kwietnia 2015r dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/9/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015-2038.     29.04.2015     
  ∴  Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 29.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Małdyty na 2015 rok.     29.04.2015     
  ∴  Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i okreslenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.     29.04.2015     
  ∴  Uchwała NR VI/39/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małdyty na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.     29.04.2015     
  ∴  Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Ostródzkiemu.     29.04.2015     
  ∴  Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Małdyty.     29.04.2015     
  ∴  Uchwała Nr V/18/15 Rady Gminy Małdyty z dnia z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach.     10.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr V/19/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie realizacji Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.     10.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr V/20/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu.     10.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr V/21/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małdyty w 2015 roku.     10.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie:zarządzenia wyborów w sołectwach Gminy Małdyty.     10.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr V/23/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Małdyty.     10.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 4 marca 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia przez Gminę Małdyty do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.     10.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach.     10.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Sambrodzie, gm. Małdyty w drodze przetargu.     10.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży udziału w działce wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na odrębną własność, położonego w Wielkim Dworze 4, w drodze bezprzetargowej.     10.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 4 marca 2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.     10.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 4 marca 2015r. dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/ 9 / 15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015–2038     09.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 4 marca 2015r w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówekoświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty.     06.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małdyty w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.     06.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 4 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Małdyty w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich trybu pobierania.     06.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr III/10/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2015 rok.     21.01.2015     
  ∴  Uchwała Nr III/11/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 14.01.2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.     20.01.2015     
  ∴  Uchwała Nr III/14/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 14.01.2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Małdyty w Zgromadzeniu Związku Regionu Ostródzko-Iławskiego \"Czyste Środowisko\" w Ostródzie.     20.01.2015     
  ∴  Uchwała Nr III/13/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 14.01.2015 r. w sprawie sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Małdyty w Zgromadzeniu Związku Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie.     20.01.2015     
  ∴  Uchwała Nr III/15/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 14.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Małdyty na 2015 rok.     20.01.2015     
  ∴  Uchwała Nr III/12/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 14.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Małdyty na wniosek Wójta Gminy.     20.01.2015     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158673 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^