BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/325 /14 z dnia 5.11.2014 r. dotyczaca zmiany uchwały Nr XIX/195/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r, w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowegona drogach gminnych

 
 
UCHWAŁA Nr XXXII/ 325  /14 
RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 05 listopada 2014  r.
 
 
dotycząca zmiany uchwały Nr XIX/195/05  z dnia 27 kwietnia 2005 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty   za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260) Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XIX/195/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.    w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 67,poz. 936) wprowadza się  następujące zmiany:
1.      § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„ § 1. 1.  Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego  na drogach gminnych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.      W załączniku Nr 2 ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Małdyty , których zarządcą jest Wójt Gminy Małdyty, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:
1)     prowadzenia w pasie drogowym robót drogowych dotyczących infrastruktury „ostatniej mili”,
2)     umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego będących infrastrukturą „ostatniej mili”.
3)     umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą „ostatniej mili”.
Przez infrastrukturę „ostatniej mili” rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy. „
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
§ 3.  Do postępowań w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego w celach, o których mowa w §1 ust 2 uchwały , wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się stawki opłat w wysokości ustalonej niniejszą uchwałą.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 
                                                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                                        Mirosława Rybska
 
 
 
 
                                                                                                                                                                     Załącznik Nr 1
                                                                                                                                                      do uchwały Rady Gminy  Małdyty    
                                                                                                                                                        Nr XXXII/ 325 /14 z dnia 5.11.2014 r.
                                    STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
 
 
L.p.
 
 
Rodzaj zajęcia pasa drogowego 
 
Stawka opłat
 
I.
Za zajęcie 1 m2 następujących elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:
1)      jezdni:
a)      do 50 % szerokości
 
b)      powyżej 50 % szerokości
 
       2) chodnika, pobocza, pasa zieleni
 
 
3zł/dzień
6 zł/dzień
1 zł/dzień
II.
 
 
Za zajecie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
     1)   urządzeń wodno- kanalizacyjnych i sanitarnych
2)      urządzeń nie wymienionych w pkt.1
 
 
 
25 zł/rok
100 zł/rok
III.
Za zajęcie 1 m2  pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub w ruchu drogowego oraz reklam:
a)      obiekty budowlane
 
b)      reklamy
 
 
0,50 zł/dzień
1,50 zł/dzień
IV.
Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w poz. I-III
1 zł/dzień
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Załącznik nr 2 do uchwały             
                                                                                                              Rady Gminy Małdyty
                                                                                                     Nr XXXII/325/14
                                                                                                             z dnia 05.11.2014 r.
 
 
 
 
Stawki opłat dotyczące „ ostatniej mili”                     
 
1)      Stawki opłat w złotych za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dotyczących infrastruktury „ostatniej mili” wynoszą:
 
Opłata w złotych przy zajęciu
 
jezdni do 50% szerokości
 
jezdni ponad 50% szerokości do całkowitego zajęcia
 
poza jezdnią
 
0,05 zł
 
0,08 zł
 
0,04 zł
 
 
   2) Roczne stawki opłat w złotych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury „ostatniej mili” niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1 m2powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej wynoszą:
 
Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym
 
w poprzek drogi
 
wzdłuż drogi
 
 
w jezdni
 
poza jezdnią
 
5 zł
 
1,5 zł
 
0,5 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)_Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą „ostatniej mili” za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego za jeden dzień zajęcia wynoszą:
 
Opłata w złotych przy zajęciu
 
jezdni do 50% szerokości
 
jezdni ponad 50% szerokości do całkowitego zajęcia
 
poza jezdnią
 
0,05 zł
 
0,08 zł
 
0,04 zł
 
 
 4) Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury „ostatniej mili” ustala się, roczną stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 5 zł.”
 
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (10.11.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (10.11.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (10.11.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (10.11.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7110593 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^