BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr XXVII/280/14 z dnia 5.02.2014 r. w sprawie stanowiska dotyczącego włączenia gminy Małdyty do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego.

                                                                                     
 
 
UCHWAŁA NR XXVII / 280 /14
RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 5 lutego 2014 r.
 
w sprawie stanowiska dotyczącego włączenia gminy Małdyty  do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego
 
 
 
 
            Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 190 r. o samorządzie gminnym     (t.j Dz. U z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) i  § 6 ust. 2  lit. a  Statutu Gminy Małdyty ( Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 66 poz.1085 z późn. zm.) Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Rada Gminy Małdyty postuluje o włączenie gminy Małdyty do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego.
 
§ 2.
 
Uchwałę kieruje się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz samorządów gminnych i powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego znajdujących się poza strefą przygraniczną
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                        
                                                                                             Mirosława Rybska
                             
 
                                                         UZASADNIENIE
 
           Obecnie strefę przygraniczną objętą zasadami ruchu  granicznego, w województwie warmińsko-mazurskim stanowią:  powiaty grodzkie: Elbląg i Olsztyn oraz powiaty ziemskie : elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski oraz olecki. Poza strefą są powiaty: iławski, ostródzki ( w tym gmina Małdyty) nowomiejski, działdowski, nidzicki, szczycieński, piski i ełcki.   
            Małym ruchem granicznym miedzy Polską a Rosją określa się wielokrotne przekraczanie granicy między Rzeczpospolitą Polską, a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej wyłącznie drogą lądową przez mieszkańców  strefy przygranicznej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego na podstawie stosownych zezwoleń. Mieszkańcami strefy przygranicznej  są wszystkie osoby mieszkające w strefie legalnie nie krócej niż trzy lata, nawet jeśli nie są obywatelami Polski i Rosji.
Mieszkańcy naszej gminy Małdyty są pozbawieni korzyści, jakie dają ułatwienia związane z małym ruchem granicznym. Włączenie nas do strefy przygranicznej ułatwi przedsiębiorcom kontakty gospodarcze z partnerami z  Rosji , wpłynie na rozwój turystyki, a także umożliwi wymianę kulturalną. Jest to szansa na aktywizację gospodarczą, co jest szczególnie ważne w obliczu wysokiego bezrobocia.
            Gmina Małdyty współpracuje od kilku lat  z  Obwodem Kaliningradzkim. Objęcie gminy Małdyty strefą przygraniczną pozwoliłoby Mieszkańcom na wzajemne  poznanie się, szerszą wymianę kulturalną i rozwój gospodarczy.
           Wobec powyższego, mając na względzie dobro Mieszkańców Gminy, Rada uznaje za słuszne podjęcie tej uchwały.                                               
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (06.02.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (06.02.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (06.02.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (06.02.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7100494 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^