BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr XV/141/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 21.03.2012 r. w sprawie :określenia sieci prowadzonych przez gminę Małdyty publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów

UCHWAŁA Nr  XV  /141    / 12
Rady Gminy  Małdyty
z dnia 21  marca  2012 r.
 
w sprawie: określenia  sieci  prowadzonych przez gminę Małdyty publicznych  szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów
 
Na podstawie art. 17  ust.4 ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Małdyty oraz granice ich obwodów.
 
§ 2. Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Małdyty tworzą:
1)      Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Małdytach, ul. Szkolna 9,14-330 Małdyty;
2)      Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwintowej w Zespole Szkół w Szymonowie, Szymonowo 15, 14-330 Małdyty;
 
§ 3. Sieć publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Małdyty tworzą:
1)      Gimnazjum w Małdytach, ul. Kopernika 13 c, 14-330 Małdyty;
2)      Gimnazjum w Szymonowie w Zespole Szkół w Szymonowie, Szymonowo 15, 14-330 Małdyty  
 
§ 4. Określa  się dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach obwód szkolny, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Bartno, Budwity, Budyty, Dobrocin, Drynki, Fiugajki, Gizajny, Ględy, Gumniska Małe, Gumniska Wielkie, Jarnołtowo, Jarnołtówko, Kadzie, Karczemka, Kiełkuty, Koszajny, Kozia Wólka, Kreki, Leśnica, Małdyty, Naświty, Niedźwiada, Pleśno, Połowite, Rybaki, Sambród, Sambród Mały, Sarna, Sople,  Sasiny, Wilamowo, Wilamówko, Wielki Dwór, Zajezierze, Zalesie, Zduny.   
 
§ 5. Określa się dla Zespołu Szkół w Szymonowie;  Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwintowej w Szymonowie i Gimnazjum w Szymonowie obwód szkolny,  w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Bagnity, Dziśnity, Kanty, Klonowy Dwór, Leszczynka Mała, Linki, Plękity, Smolno, Surzyki Małe, Surzyki Wielkie, Szymonowo, Szymonówko, Wodziany.
 
§ 6. Określa się dla Gimnazjum w Małdytach obwód szkolny,  w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Bartno, Budwity, Budyty, Dobrocin, Drynki, Fiugajki, Gizajny, Ględy, Gumniska Małe, Gumniska Wielkie, Jarnołtowo, Jarnołtówko, Kadzie, Karczemka, Kiełkuty, Koszajny . Kozia Wólka, Kreki, Leśnica, Małdyty, Naświty, Niedźwiada, Pleśno, Połowite, Rybaki, Sambród, Sambród Mały,  Sarna, Sasiny,  Sople, Wilamowo, Wilamówko, Wielki Dwór, Zajezierze, Zalesie, Zduny.   
 
§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
§ 8. Tracą moc uchwały :
 
1)      Nr VI/39/99  Rady Gminy w  Małdytach z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie: określenia  obwodu publicznej Szkoły Podstawowej  w  Szymonowie  (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. nr 16, poz. 135 )
2)       Nr XIII/155/2000  Rady Gminy w  Małdytach z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie: określenia  obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach, ul. Szkolna 9  (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz.  nr  21  , poz. 330 )
3)      § 2  uchwały Nr XXV/252/06 Rady Gminy  Małdyty z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie: założenia Gimnazjum  w Szymonowie 
4)      § 2 uchwały  Nr XXV/253/06 Rady Gminy  Małdyty z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie: założenia Zespołu Szkół w Szymonowie 
5)      Nr XXV/254/06 Rady Gminy  Małdyty z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie: określenia  obwodu publicznego Gimnazjum w Małdytach (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz..  nr 49, poz. 991 ).
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
                                                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                                      Mirosława Rybska
 
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (22.03.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (22.03.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (22.03.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (22.03.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7046947 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^