BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała nr XI/107/11 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Małdyty na lata 2012-2016 w archiwum

 
 
 
U C H W A  Ł A  Nr XI/107/11
 
RADY GMINY MAŁDYTY
 
z dnia 30   listopada 2011 r.
 
w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Małdyty  na lata 2012-2016
 
 
          Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii         ( Dz.U. Nr 179,poz.1485 z późn. zm.) Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:
 
  § 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Małdyty na lata 2012-2016 stanowiący załącznik do  niniejszej  uchwały.
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
                                                                         Przewodniczący  Rady Gminy
                                                                            Mirosław Cymer
 
 
 
                                                                                                       Załącznik Nr  1
                                                                                                       do Uchwały Nr XI/107/11
                                                                                                         Rady Gminy Małdyty
                                                                                                         z dnia 30.11.2011 r.
 
 
 
 
 
 
GMINNY   PROGRAM
 
PRZECIWDZIAŁANIA

    NARKOMANII
 
 
                                    Dla Gminy Małdyty
                                     na lata 2012-2016
 
 
Listopada , 2011 rok                    
 
 
 
 
  WSTĘP
 
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku ( Dz.U. Nr 179,poz.1485 z późn. zm.) w art. 10 ust.1 stanowi że: „przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy obejmujących:
 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych osób zagrożonych uzależnieniem,
 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla uczniów a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
 5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
 
Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Gminy
 
ROZDZIAŁ   I
 
BILANS  ZASOBÓW  I  POTRZEB
 
 1. Gmina Małdyty składa się z 48 miejscowości, 21 sołectw. Ogółem liczba mieszkańców wynosi 6701 osób. (stan na 07 listopada 2011r.).
 2. Placówki oświatowe:
- Przedszkole w Małdytach
- Przedszkole w Dobrocinie
- Szkoła Podstawowa w Małdytach
- Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze
- Gimnazjum w Małdytach
- Zespół Szkół w Szymonowie
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie
     3.   Placówki opiekuńczo-wychowawcze:
          - Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie
     4.   Organizacje i instytucje mające wpływ na politykę społeczną gminy,
           funkcjonujące i znajdujące się na terenie gminy:
          - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
            Małdytach,
          - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach,
          - Gminny Ośrodek Kultury w Małdytach,
          - Uczniowski Klub Sportowy ALTIS w Małdytach,
          - Gminny Klub Sportowy Czarni Małdyty,
          - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Małdytach,
          - Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie,
          - Stowarzyszenie SZKOLNIAK w Szymonowie,
          - Uczniowski Klub Sportowy TĘCZA w Małdytach
          - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury w Gminie Małdyty MAUDA
 
DIAGNOZA  PROBLEMÓW  SPOŁECZNYCH
 
Podstawowe problemy społeczne w gminie to:
1) wysoka stopa bezrobocia i jego struktura,
2)      niski poziom przedsiębiorczości,
3)      brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych ludności i ich niedostosowanie do zmieniających się wymogów rynku pracy,
4)      niskie dochody ludności i znaczny w nich udział pomocy socjalnej,
5)      wzrost patologii społecznej, bezradność i bierność rodzin w rozwiązywaniu własnych  problemów,
6)      długotrwałe uzależnienie rodzin od pomocy społecznej, niewydolność wychowawcza rodzin oraz niski poziom wykształcenia naszego społeczeństwa,
7)      odpływ ludności do innych miast, zwłaszcza w obrębie grup najlepiej wykształconych,
8)      zbyt mała liczba i niewielkie znaczenie organizacji pozarządowych,
9)      niewielka aktywność lokalnej społeczności.
 
Narkotyki i narkomania są problemem społecznym, który stanowi wyzwanie cywilizacyjne. Narkotyki są coraz bardziej wszechobecne, bez problemu można się w nie zaopatrzyć w dyskotece, na koncertach, imprezach masowych, wszędzie tam, gdzie przebywają młodzi ludzie.
Spośród licznych problemów społecznych jakie występują w naszej gminie problemy związane z narkotykami są o małym rozmiarze.
 
Źródła informacji:
 
 1. Komisariat Policji w Morągu,
 2. Zespól Szkół w Szymonowie,
 3. Gimnazjum w Małdytach,
 4. Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie,
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach,
 6. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Małdytach,
 7. Punkt terapeutyczno-konsultacyjny w Małdytach.
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat policja zatrzymała jedną osobę
pełnoletnią, która posiadała narkotyki „na własny użytek”. W Zespole Szkół w Szymonowie przeprowadzona była ankieta w temacie narkotyków. Ankietą objęta była młodzież z VI klasy szkoły podstawowej i I,II,III klasy gimnazjum. W ankiecie brało udział stu dziesięciu uczniów, 2 osoby miały styczność z narkotykami, 100% uczniów twierdzi, że na terenie szkoły nie ma dostępu do narkotyków, większe eksperymenty są z alkoholem.
W Gimnazjum w Małdytach brak wyników przeprowadzonych badań.                                                      W pozostałych instytucjach wyżej wymienionych nie odnotowano zgłoszeń osób z problemem używania narkotyków.
 
ROZDZIAŁ  II
 
Cele programu
 
 1. Zapobieganie powstawaniu problemów narkomanii,
 2. Organizowanie na terenie placówek oświatowych nowoczesnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z udziałem grup rodzicielskich
 3. Promowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie programów edukacyjnych, konkursów,
 4. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób używających i nadużywających narkotyków i innych środków psychoaktywnych,
 5. Dostępność terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów narkomanii,
 6. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu zjawisku,
 7. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej,
 8. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych związanej z przeciwdziałaniem narkomanii.
 
Partnerzy w realizacji programu
 
 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małdytach,
 2. Placówki oświatowe,
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach,
 4. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Małdytach,
 5. Gminny Ośrodek Kultury Sportu w Małdytach,
 6. Punkt terapeutyczno-konsultacyjny w Małdytach,
 7. Komisariat Policji w Morągu,
 8. Organizacje pozarządowe.
 
Źródło finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
 
Źródłem finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe budżetu gminy wyodrębnione w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
ROZDZIAŁ   III
 
Zadania programu przeciwdziałania narkomanii
 
Zadanie  1
 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
przeprowadzenie ankiet na temat używania narkotyków w gimnazjach i w
   szkole ponadpodstawowej,
przeprowadzenie w szkołach programu profilaktycznego przeciwdziałania
   narkomanii kierowanych do dzieci i młodzieży,
zorganizowanie spotkania rad pedagogicznych i rodziców w celu
   podniesienia poziomu wiedzy na temat narkotyków,
● dofinansowanie szkoleń dla wychowawców i pedagogów w
   zakresie przeciwdziałania narkomanii.
 
Zadanie  2
Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii:
 
wspomaganie różnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i
    młodzież,
● dofinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy
    styl życia,
● dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych.

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (01.12.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (01.12.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (01.12.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (01.12.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158569 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^