BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr IX/86/11 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Małdyty oraz zasad zwrotu kosztów podróży słuzbowych przysługujacych radnym

U C H W A Ł A  Nr  IX/ 86/ 11
RADY   GMINY  MAŁDYTY
 
z dnia 21 września   2011 r.
 
w sprawie  ustalenia zasad  przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Małdyty oraz  zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
 
 
        Na podstawie art. 25 ust. 4  i 6- 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)   w związku z § 2 ust.2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania   należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych  radnych gminy( Dz. U. Nr 66,poz.800 z późn. zm.)  Rada Gminy Małdyty    u c h w a l a  , co następuje:
 
     § 1.Uchwała reguluje wysokość, zasady obliczania i wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Małdyty.
 
     § 2. Radnym przysługuje dieta zryczałtowana stanowiąca łączną rekompensatę za utracone dochody.
   
     § 3.  Podstawę  do ustalenia wysokości diety , o której mowa w §1 , stanowi łącznie w ciągu miesiąca , 50% półtorakrotności  kwoty  bazowej określonej  w ustawie budżetowej  dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej  oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz. U. z 2011 r. 79,poz.431)) zwana w treści uchwały podstawą.
 
     § 4. 1.Ustala się zryczałtowane miesięczne diety radnych w następujących wysokościach:
 
1) przewodniczący rady gminy                - 1.200 zł
2) wiceprzewodniczący rady gminy         -  600   zł
2) przewodniczący komisji rady gminy   -  500   zł
4) pozostali radni                                      -  400   zł
      2. Przy zbiegu okoliczności pełnienia funkcji sołtysa przez radnego Gminy, dieta radnego wypłacana jest niezależnie od diety sołtysa.
      3. Dieta określona w  ust. 1 pkt.  1 przysługuje wiceprzewodniczącemu pełniącemu obowiązki przewodniczącego za okres jego zastępstwa przekraczającego 30 dni.   
     
    § 5.1. Określone w § 4  diety przysługują radnym za udział w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach stałych komisji Rady.
2.      Za obecność uważa się udział  w sesji w czasie nie  mniejszym iż ¾ czasu trwania 
obrad.
3.      W przypadku nieobecności radnego na sesji Rady Gminy lub posiedzeniach 
Komisji, przysługująca jemu dieta  ulega zmniejszeniu każdorazowo o 25 %.
4.      W przypadku nieobecności radnego na wszystkich sesjach Rady oraz posiedzeniach
Komisji w ciągu miesiąca dieta za dany miesiąc nie przysługuje.  
5.      Potrąceń za nieobecność, o których mowa w ust. 3 i 4  nie dokonuje się w
przypadku gdy radny złoży  oświadczenie w formie pisemnej, że:
1)      wykonywał w tym czasie na podstawie delegacji służbowej przewodniczącego Rady Gminy pracę na rzecz Rady lub uczestniczył w posiedzeniu innej Komisji, której jest członkiem,
2)      nie został skutecznie powiadomiony o terminie sesji Rady lub posiedzenia Komisji,
3)      wystąpiły inne okoliczności, których radny nie mógł wcześniej przewidzieć, np. śmierć bliskiej osoby, choroba, wezwanie do sadu jako osoby pokrzywdzonej lub świadka.
6.      Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 składa się  przewodniczącemu
Rady Gminy   najpóźniej  2 dni po terminie odbycia sesji lub posiedzenia Komisji.
          7. Przewodniczący Rady składa pisemne usprawiedliwienie nieobecności na sesji lub posiedzeniu Komisji  u wiceprzewodniczącego Rady.
8.      W przypadku  rozpoczęcia , zakończenia kadencji., objęcia  lub wygaśnięcia
mandatu w trakcie miesiąca, radnemu przysługuje dieta obliczona  proporcjonalnie  do czasu sprawowania mandatu.
 
    § 6. Wypłata za dany  miesiąc kalendarzowy, następuje    jednorazowo w terminie do dnia 5 następnego miesiąca na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach Rady oraz Komisjach. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu Gminy Małdyty lub przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.
 
    § 7. 1.Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.  w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy( Dz. U. Nr 66,poz 800 z późn. zm.).
          2. Zwrot kosztów przejazdu radnego pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy, w ramach podróży służbowej mającej bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu , za 1 km przebiegu ustala się wg stawek określonych jako maksymalne w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia  oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy      ( Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.)
          3. Upoważnia się wiceprzewodniczącego Rady Gminy do  wystawiania polecenia  wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady Gminy.
 
     § 8. Tracą  moc uchwały Rady Gminy  Małdyty:
1)      Nr VI/39/07 z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Gminy Małdyty
2)      Nr IV/16/11 z dnia 16 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VI/39/07 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym gminy Małdyty.  
 
     § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
     §10. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2012 roku.
 
                                                                                                             

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (11.10.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (11.10.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (11.10.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (11.10.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158557 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^