BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr V/36/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zamiaru podjęcia prac nad wdrożeniem procedury opracowania w gminie Małdyty budżetu w układzie zadaniowym

 
 
 
 
UCHWAŁA  Nr V / 36/ 11
RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia  30 marca 2011 roku
 
 
w sprawie zamiaru podjęcia prac nad wdrożeniem procedury opracowania w gminie
Małdyty budżetu w układzie zadaniowym
 
Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142), w nawiązaniu do ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578)Rada Gminy Małdyty uchwala,  co następuje:
 
 
 
 § 1.Rada Gminy uznaje potrzebę opracowania procedury wdrożenia w gminie budżetu w układzie zadaniowym.
 
 § 2.Wójt Gminy do końca września br, przedłoży Radzie Gminy projekt „Procedury wdrożenia w gminie budżetu w układzie zadaniowym”.
 
 § 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 § 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                           Mirosław Cymer
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały
 
Utworzenie samorządów gminnych, stąd jednostek posiadających osobowość prawną i realizujących zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (art. 2 ustawy o samorządzie gminnym), dało prawo gminom stanowienia aktów prawa miejscowego zmierzających między innymi do racjonalnego gospodarowania zasobami finansowymi. Wdrożenie budżetu w układzie zadaniowym zmierza do podniesienia efektywności wykorzystania pieniędzy pozostających w dyspozycji samorządu gminnego oraz zapewnia przestrzeganie zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi (art. 34 ustawy o finansach publicznych).
Za podjęciem prac nad wdrożeniem procedury opracowania budżetu w układzie zadaniowym przemawiają następujące przesłanki:
1. Art.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), wskazuje generalną zasadę, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. Jednocześnie tworzy pewne wyjątki, które odsuwają w czasie obowiązywanie niektórych regulacji, w tym art.40, ust.3, pkt. 2, który wchodzi w życie od 1 stycznia 2012 roku i dotyczy szczególnych zasad rachunkowości (ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym) między innymi dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
 
2. Ustawa o finansach publicznych oraz przepisy ją wprowadzające nie wskazują jednoznacznie, że jednostki samorządu terytorialnego opracowują budżet na 2011 rok a nawet 2012 rok w układzie zadaniowym. Z uwagi jednak na rozwiązania wielu krajów Unii Europejskiej, międzynarodowych organizacji finansowych i przede wszystkim częsty brak planowania wieloletniego w samorządach terytorialnych, wprowadzenie budżetów zadaniowych wydaje się korzystne. Wprowadzenie nowych zasad nastąpi wraz z wywiązaniem się organów państwa z ukształtowania niezbędnego zaplecza umożliwiającego opracowanie budżetu w samorządach terytorialnych w układzie zadaniowym. Dlatego warto przygotować się do wprowadzenia nowych zasad opracowywania budżetów, aby przystąpić do opracowania budżetu niezwłocznie po stworzeniu swoistego katalogu funkcji, zadań i podzadań wraz z celami i miernikami niezbędnymi do opracowania budżetu w układzie zadaniowym w jednostkach samorządu terytorialnego.
 
3. Budżet zadaniowy, czyli budżet opierający się o układ zadaniowy, to zestawienie wydatków budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego według funkcji tego związku publiczno-prawnego (państwa lub jednostki samorządu terytorialnego). Funkcje te wynikają z celów państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Ich realizację zapewniają podzadania w obrębie zadań uporządkowanych według celów organizacji. W budżecie zadaniowym wskazuje się bazowe (te, które są i na których opieramy się) i docelowe mierniki (wartości, ilości lub opis poniesionych nakładów w relacji poziomu bazowych i docelowych efektów), aby można było ocenić osoby lub instytucje odpowiedzialne za realizację celów czy poszczególnych zadań w budżecie zadaniowym.
 
4. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość, w części odnoszącej się do ewidencji wykonania budżetu, w układzie zadaniowym (art. 40 ust. 3 pkt 2 - wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.). Jest to konsekwencją rozstrzygnięcia z art. 1 pkt 8 u.o.f.p., który stwierdza, że ustawa określa między innymi zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym oraz art. 2 pkt 3 u.o.f.p., w którym stwierdza się, że ilekroć w ustawie jest mowa o układzie zadaniowym, to należy przez to rozumieć zestawienie odpowiednio wydatków państwa lub kosztów jednostki sektora finansów publicznych sporządzone według funkcji państwa, oznaczających poszczególne obszary działań państwa oraz według zadań grupujących wydatki według celów. Zestawienie to ma być wykonane z opisem celów tych zadań i podzadań, a także bazowymi i docelowymi miernikami stopnia realizacji celów działalności państwa, oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów poniesionych nakładów. Zgodnie z art. 182 u.o.f.p. sprawozdanie z realizacji budżetu państwa ujmujące w sobie zbiorczą informację o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym informację o wykonaniu wydatków sporządza się w układzie zadaniowym.
 
Należy też podkreślić, że wdrożenie procedury opracowania budżetu w układzie zadaniowym pozwala na:
1. Poznanie przez organy gminne, urzędników i jednostki organizacyjne w samorządzie gminnym zasad funkcjonowania budżetu w układzie zadaniowym.
 
2. Wypracowanie metod i technik gromadzenia i weryfikowania w gminie informacji niezbędnych przy opracowaniu i sprawozdawczości budżetowej daje możliwość przygotowania się do opracowania w przyszłości budżetu w układzie zadaniowym.
 
3. Weryfikację procedury wstępnie przyjętej, jej uzupełnienie i doskonalenie zmierzające do osiągnięcia jak najkorzystniejszych rezultatów w gospodarowaniu zasobami finansowymi gminy.
 
4. W końcowym etapie na wypracowanie budżetu transparentnego, stąd przejrzystego, czytelnego i zrozumiałego dla członków samorządu gminnego – stąd zapewnienie podstawowego warunku udziału obywateli w realizacji zadań gminy.
 
5. Podniesienie efektywności wykorzystania (wskazują na to doświadczenia gmin, które wdrożyły budżety w układzie zadaniowym oraz państw, które od wielu już lat takie budżety wdrożyły) zasobów finansowych, stąd lepsze wykorzystanie pieniędzy będących w budżecie gminy.
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (05.04.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (05.04.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (05.04.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (05.04.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158566 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^